รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ครั้งที่  2 /2553 เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2553
ณ ห้องประชุมวารินชำราบ ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 
   
ระเบียบวาระ
เรื่อง
วาระการประชุม
มติที่ประชุม
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
การดำเนินการตามมติที่ประชุม
หน่วยงานที่ได้รับมอบหมาย
ติดตามผลการดำเนินงาน
  ระเบียบวาระที่ 2  
  รับรองรายงานการประชุม  
  2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 1/2553
เมื่อวันอังคารที่ 12 มกราคม 2553
   ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมโดยมีการแก้ไข
  งานสารบรรณ กองกลาง  
           
  ระเบียบวาระที่ 2  
  รับรองรายงานการประชุม  
  2.2 รับรองข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยคณะพยาบาลศาสตร์
(ระเบียบวาระที่ 4.2 )
   ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมโดยมีการแก้ไข
  กองกฎหมาย  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา  
  4.1 การร่วมสนับสนุนทุนวิจัยของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
   ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้กองส่งเสริมการวิจัยฯพิจารณาประสานหารือกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยเพื่อขอความชัดเจนในรายละเอียดการร่วมสนับสนุนทุนวิจัยให้แก่นักวิจัยของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ขอให้นำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป
  กองส่งเสริมการวิจัยฯ  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา  
  4.2 รายงานผลการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยวิธีรับตรง
ประจำปีการศึกษา 2553 (ครั้งที่ 2)
   ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้คณะนำส่งข้อมูลจำนวนรับนักศึกษาเพิ่มในระบบ Admission กลาง ส่งข้อมูลให้งานรับเข้าศึกษา กองบริการการศึกษา ภายในวันพฤหัสบดีที่ 4 กุมภาพันธ์ 2553
  กองบริการการศึกษา  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา  
  4.3 การเตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2553
   ที่ประชุมมีมติเห็นชอบการจัดกิจกรรมการเตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษาใหม่ และเห็นควรสนับสนุนงบประมาณเพื่อจัดกิจกรรมดังกล่าว โดยในเบื้องต้นขอให้พิจารณาจากงบประมาณเงินรายได้มหาวิทยาลัยซึ่งเป็นเงินรับฝากที่ได้รับจากการดำเนินการรับเข้าศึกษาสำหรับปีการศึกษา 2553

  กองบริการการศึกษา  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา  
  4.4 ร่างข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยคณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ
   ที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามเสนอ
  คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา  
  4.5 กรรมการอำนวยการประเภทผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยและประเภทผู้แทนคณาจารย์ภายในมหาวิทยาลัยของคณะรัฐศาสตร์
   ที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามเสนอ
  คณะรัฐศาสตร์  
           
  ระเบียบวาระที่ 5  
  เสนอให้ที่ประชุมรับทราบ  
  5.1 ทุนรัฐบาลไทยจัดสรรให้กับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สำหรับผู้รับทุนจาก สปป.ลาว
   ที่ประชุมรับทราบ

  งานวิเทศสัมพันธ์  
           
  ระเบียบวาระที่ 5  
  เสนอให้ที่ประชุมรับทราบ  
  5.2 แพทยสภาอนุมัติให้รับนักศึกษาแพทย์เพิ่ม
   ที่ประชุมรับทราบ
  วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  
           
  ระเบียบวาระที่ 6  
  อื่นๆ  
  6.1  รายงานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 ณ สิ้นไตรมาสที่ 1 (31 ธันวาคม 2552)
   ที่ประชุมรับทราบ
  กองแผนงาน  
           
  ระเบียบวาระที่ 6  
  อื่นๆ  
  6.2 รายงานการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 1/2553
   ที่ประชุมรับทราบ
  กองแผนงาน  
           
  ระเบียบวาระที่ 6  
  อื่นๆ  
  6.3 การจัดตั้งส่วนงานภายในมหาวิทยาลัย อุบลราชธานี
   ที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามเสนอ (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายรายงานการประชุม)
  กองการเจ้าหน้าที่  
           
  ระเบียบวาระที่ 6  
  อื่นๆ  
  6.4 แผนยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาสู่ความเป็นนานาชาติ
   ที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามเสนอ
  งานวิเทศสัมพันธ์  
           
  ระเบียบวาระที่ 6  
  อื่นๆ  
  6.5 แนวทางการรับนักศึกษาแพทย์ (เพิ่ม) ที่ได้รับการอนุมัติจากแพทยสภา
   ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขนำเสนอรายละเอียดวิธีการคัดเลือกนักศึกษาและจำนวนการรับนักศึกษาแพทย์ที่ได้รับการอนุมัติ (เพิ่ม) จากแพทยสภาต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป
  วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  
           
  ระเบียบวาระที่ 6  
  อื่นๆ  
  6.6 การพัฒนามหาวิทยาลัยสู่สากลอย่างมีธรรมาภิบาล
   ที่ประชุมรับทราบ
  กองแผนงาน