รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ครั้งที่  2(วาระพิเศษ) /2553 เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2553
-
 
   
ระเบียบวาระ
เรื่อง
วาระการประชุม
มติที่ประชุม
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
การดำเนินการตามมติที่ประชุม
หน่วยงานที่ได้รับมอบหมาย
ติดตามผลการดำเนินงาน
  ระเบียบวาระที่ 1  
  เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา  
  1.1 นำเสนอรายงานผลการดำเนินงานทางการเงินของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 เงินงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้มหาวิทยาลัย
   ที่ประชุมโดยการแจ้งเวียนขอมติวาระพิเศษ พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้กองคลังนำข้อเสนอของคณะกรรมการไปพิจารณาปรับแก้ไขรายงานทางการเงินให้สมบูรณ์ และนำเสนอต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยต่อไป
  กองคลัง