รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ครั้งที่  2 /2554 เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2554
ห้องประชุมวารินชำราบ ชั้น ๓ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 
   
ระเบียบวาระ
เรื่อง
วาระการประชุม
มติที่ประชุม
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
การดำเนินการตามมติที่ประชุม
หน่วยงานที่ได้รับมอบหมาย
ติดตามผลการดำเนินงาน
  ระเบียบวาระที่ 1  
  ประธานแจ้งเพื่อทราบ  
  1.1 แต่งตั้งคณบดีคณะเภสัชศาสตร์
   รับทราบ
  งานสารบรรณ กองกลาง  
           
  ระเบียบวาระที่ 2  
  รับรองรายงานการประชุม  
  2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ ๑/๒๕๕๔ เมื่อวันอังคารที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔
   รับรองรายงานการประชุมโดยมีการแก้ไข ดังนี้ หน้า ๑ บรรทัดที่ ๑๕ ตัดรายชื่อจากข้อ ๙ แก้ไขเป็น ผู้ไม่มาประชุม ๒. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายคลังและทรัพย์สิน หน้า ๒๗ แก้ไขระเบียบวาระที่ ๖.๓ แก้ไขเป็น ๖.๓ โครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (๒๕๕๕ - ๒๕๕๙)
  งานสารบรรณ กองกลาง  
           
  ระเบียบวาระที่ 3  
  สืบเนื่อง  
  3.1 การสรรหาคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
   มีมติเห็นชอบให้ฝ่ายเลขานุการฯ ดำเนินการทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิตามรายชื่อที่เสนอและสรุปผลการตอบรับเพื่อนำเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป
  งานสารบรรณ กองกลาง  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา  
  4.1 การให้ทุนการศึกษา นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาคณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ (เพิ่มเติม)
   ไม่อนุมัติเนื่องจากคณะได้แจ้งระงับทุนของนักศึกษาดังกล่าวไปแล้ว
  คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ  
  ได้ทำเรื่องแจ้งคณะดำเนินการตามมติที่ประชุมเรียบร้อยแล้ว    งานบันฑิตศึกษา กองบริการการศึกษา    ดำเนินการเรียบร้อย 
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา  
  4.2 ขออนุมัติการสำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๓(ครั้งที่ ๒)
   เห็นชอบในการขออนุมัติผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษา ที่ ๒/๒๕๕๓ จำนวน ๒ คน ในวันอังคารที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔
  กองบริการการศึกษา  
  สรุปเรื่องนำเสนอเข้าที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ อนุมัติการสำเร็จการศึกษาเรียบร้อยแล้ว    งานบันฑิตศึกษา กองบริการการศึกษา    ดำเนินการเรียบร้อย 
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา  
  4.3 (ร่าง)ประกาศจัดสรรเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ ระดับปริญญาตรี
   เห็นชอบให้คณะพยาบาลศาสตร์ใช้เกณฑ์การจัดสรรเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาของนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ตามเกณฑ์การจัดสรรของมหาวิทยาลัยในเกณฑ์เดิมไปก่อน จนกว่าการพิจารณาปรับปรุงเกณฑ์การจัดเก็บและการจัดสรรอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ในภาพรวมของมหาวิทยาลัยจะแล้วเสร็จ
  กองบริการการศึกษา  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา  
  4.4 ตัวชี้วัดผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
   เห็นชอบการกำหนดตัวชี้วัดผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๓ - ๒๕๕๔
  กองแผนงาน  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา  
  4.5 (ร่าง) รายงานประจำปี ๒๕๕๓ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
    - กองแผนงานแจ้งถอนเรื่อง –
  กองแผนงาน  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา  
  4.6 แผนการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔
   เห็นชอบประเด็นความเสี่ยง ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปี ๒๕๕๔ ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความชัดเจนมากยิ่งขึ้น ขอให้กองแผนงานพิจารณารวบรวมและจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยง นำส่งให้คณะ/ สำนัก/หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาในรายละเอียดต่อไป
  กองแผนงาน  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา  
  4.7 การขอยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาที่ยังคงค้างของนักศึกษาทุนโครงการความร่วมมือเพื่อการพัฒนาบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาระหว่างมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีกับมหาวิทยาลัยในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
   เห็นชอบการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาของ นักศึกษาทุน รุ่นที่ ๓-๕ ที่ยังคงค้างทั้งหมด และนำเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป
  งานวิเทศสัมพันธ์  
  เสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2554 (26 กุมภาพันธ์ 2554 ) สภามหาวิทยาลัยมีมติอนุมัติ และงานวิเทศสัมพันธ์ได้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยแล้ว    งานวิเทศสัมพันธ์    ดำเนินการเรียบร้อย 
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา  
  4.8 การจัดงานกฐินสามัคคีเพื่อถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในวโรกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา
   เห็นชอบในหลักการ
  งานสารบรรณ กองกลาง  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา  
  4.9 การบริหารจัดการน้ำของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
   เห็นชอบให้พิจารณาดำเนินการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำ ดังนี้ ๑. การรณรงค์ให้นักศึกษาและบุคลากรช่วยกันประหยัดน้ำ โดยอาจพิจารณาจัดเก็บข้อมูลจากใช้น้ำภายในหน่วยงานเพื่อเปรียบเทียบให้ผู้ใช้ทราบข้อมูลการใช้น้ำในแต่ละเดือน เพื่อเป็นการกระตุ้นเตือนให้ช่วยกันประหยัดน้ำและสร้างจิตสำนึกสาธารณะที่ดีร่วมกัน ๒. มอบผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสาธารณูปโภคพิจารณาดำเนินการจัดทำมาตรการและแผนการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำ เพื่อนำเสนอต่อไป ๓.มอบคณบดีคณะเกษตรศาสตร์และผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสาธารณูปโภคพิจารณาดำเนินการประสานกับหน่วยงานภายนอกเพื่อขอรับการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาแหล่งน้ำของมหาวิทยาลัยในระยะยาวต่อไป
  กองบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อม  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา  
  4.10 รูปแบบและวิธีการประเมินคุณภาพภายในระดับภาควิชา คณะ/หน่วยงานเทียบเท่า
   เห็นชอบตามเสนอ
  งานประกันคุณภาพฯ  
           
  ระเบียบวาระที่ 5  
  เสนอให้ที่ประชุมทราบ  
  5.1 การขอพระราชทานพระราชวโรกาสเข้าเฝ้าฯ เพื่อถวายพระพรและทูลเกล้าฯถวายของที่ระลึกและเงินโดยเสด็จพระราชกุศลฯ
   รับทราบ ทั้งนี้มอบรองอธิการบดีฝ่ายบริหารและชุมชนสัมพันธ์ ประสานผู้บริหารของมหาวิทยาลัยเพื่อเข้าเฝ้าฯ จำนวน ๑๐ ท่าน
  กองบริการการศึกษา  
           
  ระเบียบวาระที่ 5  
  เสนอให้ที่ประชุมทราบ  
  5.2 การถวายพระราชสมัญญา “พระผู้ทรงเป็นครูแห่งแผ่นดิน”เพื่อเฉลิม พระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔
   รับทราบ
  งานสารบรรณ กองกลาง  
           
  ระเบียบวาระที่ 5  
  เสนอให้ที่ประชุมทราบ  
  5.3 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการประกันคุณภาพภายในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๔
   รับทราบ
  งานประกันคุณภาพฯ  
           
  ระเบียบวาระที่ 5  
  เสนอให้ที่ประชุมทราบ  
  5.4 บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของรองอธิการบดี/ผู้ช่วยอธิการบดี
ตามตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพภายในระดับมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา ๒๕๕๓
   รับทราบ
  งานประกันคุณภาพฯ  
           
  ระเบียบวาระที่ 5  
  เสนอให้ที่ประชุมทราบ  
  5.5 รายงานผลการประชุมคณะกรรมการรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการปรับปรุงภูมิทัศน์อาคารและพื้นที่โดยรอบบริเวณศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี (หลังเก่า)
   รับทราบ
  งานสารบรรณ กองกลาง  
           
  ระเบียบวาระที่ 6  
  อื่นๆ  
  6.1 การประชุมชี้แจงการปรับระบบการบริหารงานบุคคลของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
   รับทราบ
  กองการเจ้าหน้าที่