รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ครั้งที่  2 /2555 เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2555
ณ ห้องประชุมวารินชำราบ ชั้น ๓ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 
   
ระเบียบวาระ
เรื่อง
วาระการประชุม
มติที่ประชุม
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
การดำเนินการตามมติที่ประชุม
หน่วยงานที่ได้รับมอบหมาย
ติดตามผลการดำเนินงาน
  ระเบียบวาระที่ 1  
  ประธานแจ้งเพื่อทราบ  
  1.1 แนะนำคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
   รับทราบ
  ประธานที่ประชุม  
           
  ระเบียบวาระที่ 2  
  รับรองรายงานการประชุม  
  2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ ๑/๒๕๕๕ เมื่อวันอังคารที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๕๕
   รับรองรายงานการประชุมโดยมีการแก้ไข ดังนี้ หน้า ๓ ตัดข้อความ ในบรรทัดที่ ๒๓-๓๑ และเพิ่มเติมข้อความ “รองอธิการบดีฝ่ายบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับโครงการจัดตั้งกองกฎหมายพิจารณาบันทึกข้อตกลงตามข้อสังเกตของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ” หน้า ๔ บรรทัดที่ ๑ เพิ่มเติมข้อความ ประเด็นเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา - โครงการจัดตั้งกองกฎหมายแจ้งว่า (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และบริษัท ทีโอที จำกัด มหาชน มีผลผูกพันตามกฎหมาย และมีสิทธิ์เรียกร้องค่าเสียหายตามบันทึกได้ หน้า ๕ บรรทัดที่ ๑๐ เพิ่มเติมข้อความและแก้ไขมติที่ประชุมบรรทัดที่ ๑๑-๑๓ ประเด็นเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา ๑. กำหนดตำแหน่งที่ตั้งคณะพยาบาลศาสตร์ ๒. กำหนดตำแหน่งที่ตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์ ๓. กำหนดตำแหน่งที่ตั้งอาคารเรียนรวมของ ๓ คณะ มติที่ประชุม : เห็นชอบโดยในส่วนของคณะพยาบาลศาสตร์ ให้วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข หารือร่วมกับคณะพยาบาลศาสตร์และโครงการจัดตั้งกองบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อมในการดำเนินการจัดทำผังแม่บทต่อไป
  งานสารบรรณ กองกลาง  
           
  ระเบียบวาระที่ 3  
  สืบเนื่อง  
  0.0 - ไม่มี -
   
  ไม่มีหน่วยงานเจ้าของเรื่อง  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เสนอเพื่อพิจารณา  
  4.1 ขอความเห็นชอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปี การศึกษา ๒๕๕๔ ครั้งที่ ๘
   เห็นชอบการสำเร็จการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔ (ครั้งที่ ๘) จำนวน ๗ คน และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติต่อไป
  กองบริการการศึกษา  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เสนอเพื่อพิจารณา  
  4.2 แนวทางการดำเนินการโครงการเตรียมความพร้อมทางด้านวิชาการสำหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๕๕
   เห็นชอบให้ดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการ ในปีการศึกษา ๒๕๕๕ และปรับรูปแบบการดำเนินการ โดยให้ส่วนกลางรับผิดชอบเฉพาะในส่วนของกิจกรรมกลางที่ทุกคณะเข้าร่วมได้ สำหรับการปรับวิชาพื้นฐานเฉพาะทาง ให้คณะรับผิดชอบ และส่วนกลางปรับวิธีดำเนินการวิเคราะห์และจัดทำงบประมาณเพื่อนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
  กองบริการการศึกษา  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เสนอที่ประชมเพื่อพิจารณา  
  4.3 แผนการเปิดหลักสูตรใหม่ วิทยาเขตมุกดาหาร จำนวน ๓ หลักสูต
   มอบรักษาราชการรองอธิการบดีวิทยาเขตมุกดาหาร เพื่อนำกลับไปพิจารณาทบทวนการเสนอการเปิดหลักสูตรและการจัดตั้งวิทยาเขตมุกดาหาร ทั้งนี้ให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดตั้งส่วนงานภายใน พ.ศ. ๒๕๕๑
  งานสารบรรณ กองกลาง  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เสนอที่ประชมเพื่อพิจารณา  
  4.4 การจัดงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ปี ๒๕๕๕
   มอบฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เพื่อเป็นผู้รวบรวมโครงการที่มหาวิทยาลัยดำเนินการและนำส่งสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาต่อไป
  งานสารบรรณ กองกลาง  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เสนอที่ประชมเพื่อพิจารณา  
  4.5 ยกร่างระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ......
   เห็นชอบให้สำนักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ นำข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เพื่อแก้ไขยกร่างระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ....... และนำเสนอที่ประชุมในครั้งต่อไป ประธานที่ประชุมให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้ ๑. เนื่องจากระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยหอพักนักศึกษา เดิม ยังมิได้ระบุหน่วยงานที่ทำหน้าที่ดูแลหอพักนักศึกษาที่ชัดเจน ดังนั้นควรเพิ่มรายละเอียด การกำกับดูแล ซึ่งประกอบด้วย รายละเอียดโครงสร้างการบริหารงาน หน้าที่และวิธีการได้มาซึ่งคณะกรรมการที่กำกับดูแล ๒. ปัจจุบันมหาวิทยาลัยอยู่ระหว่างการหารือการแก้ไขข้อบังคับว่าด้วยวินัยนักศึกษาซึ่งเมื่อแล้วเสร็จจักได้เชิญผู้ที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมหารือการแก้ไขระเบียบดังกล่าวต่อไป
  สำนักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เสนอที่ประชมเพื่อพิจารณา  
  4.6 ขออนุมัติแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ เพิ่มเติม คณะนิติศาสตร์ สำนักวิทยบริการ และสำนักงานอธิการบดี
   เห็นชอบให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
  กองแผนงาน  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เสนอที่ประชมเพื่อพิจารณา  
  4.7 แนวปฏิบัติสำหรับการปรับแผนงบประมาณรายจ่าย ในส่วนของเงินรายได้ของคณะ/หน่วยงาน
   เห็นชอบและให้กองแผนงานแจ้งเวียนให้คณะ/สำนัก/หน่วยงาน ถือปฏิบัติแนวปฏิบัติสำหรับการปรับแผนงบประมาณรายจ่าย ในส่วนของเงินรายได้ของคณะ/หน่วยงาน
  กองแผนงาน  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เสนอที่ประชมเพื่อพิจารณา  
  4.8 (ร่าง) รายงานประจำปี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔
   มอบกองแผนงานเพื่อพิจารณาแก้ไขและปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ให้คณะ/สำนัก/หน่วยงาน พิจารณาตรวจสอบและแจ้งกองแผนงานเพื่อนำเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยในการประชุมวันเสาร์ที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๕ ทั้งนี้ที่ประชุมให้ได้ข้อเสนอแนะในการแก้ไข (ร่าง)รายงานประจำปี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ดังนี้ ๑. การจัดวางองค์ประกอบของภาพโดยรวมควรเน้นให้มีความสมดุลของเนื้อหาและการจัดวางในแต่ละหน้า และภาพประกอบต่างๆ ควรสัมพันธ์กับเนื้อหาที่นำเสนอและตรวจสอบให้ถูกต้อง ๒. ส่วนที่ ๓ ข้อมูลสารสนเทศ เพื่อให้เกิดความเข้าใจในเนื้อหาของรายละเอียดในแต่ละด้าน ควรเพิ่มตารางแสดงรายละเอียดประกอบกราฟ หรือข้อมูลสารสนเทศอื่นๆ ๓. ข้อมูลผู้บริหาร ควรเพิ่มรายละเอียดระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง ๔. เพิ่มภาพประกอบในเนื้อหาผู้สำเร็จการศึกษา โดยนำภาพพิธีพระราชทานปริญญาบัตร และภาพพระราชทานรางวัลรัตโนบล
  กองแผนงาน  
           
  ระเบียบวาระที่ 5  
  แจ้งเพื่อทราบ  
  5.1 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและแนวทางการจัดตั้งมหาวิทยาลัยของรัฐ โดยการหลอมรวม ยุบรวม สถาบันอุดมศึกษา
   รับทราบ
  งานสารบรรณ กองกลาง  
           
  ระเบียบวาระที่ 5  
  แจ้งเพื่อทราบ  
  5.2 บันทึกความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้เพื่อการใช้ประโยชน์จากผลสำเร็จงานวิจัย
   รับทราบ
  กองส่งเสริมการวิจัยฯ  
           
  ระเบียบวาระที่ 5  
  แจ้งเพื่อทราบ  
  5.3 การประชุมวิชาการ มอบ.วิจัย ครั้งที่ ๖
   รับทราบและที่ประชุมได้ให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมดังนี้ ๑. มหาวิทยาลัยควรให้ความสำคัญเรื่องการประชาสัมพันธ์กำหนดการจัดงานโดยเน้นเนื้อหาของการจัดประชุม และแก้ไขเว็บไซต์ (Website) ของมหาวิทยาลัย ๒.ให้ปรับชื่อหัวข้อเป็น“การเปลี่ยนแปลงของโลกและภัยธรรมชาติ ” ๓.กำหนดให้ผู้เชี่ยวชาญภายในมหาวิทยาลัย ได้เข้าร่วมเป็นวิทยากรเพื่อบรรยายเกี่ยวกับผลงานวิจัย ในการประชุมดังกล่าว
  กองส่งเสริมการวิจัยฯ  
           
  ระเบียบวาระที่ 6  
  อื่นๆ  
  6.1 ให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาพ้นจากตำแหน่งคณบดีคณะศิลปศาสตร์
   รับทราบ
  กองการเจ้าหน้าที่  
           
  ระเบียบวาระที่ 6  
  อื่นๆ  
  6.2 แต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่ง
6.2.1 เรื่อง แต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม
6.2.2 เรื่อง แต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะรัฐศาสตร์
6.2.3 เรื่อง แต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะศิลปศาสตร์
   รับทราบ
  กองการเจ้าหน้าที่  
           
  ระเบียบวาระที่ 6  
  อื่นๆ  
  6.3 ขอทบทวนมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ ๑๔/๒๕๕๔ ระเบียบวาระที่ ๔.๕
   เห็นชอบ
  กองบริการการศึกษา  
           
  ระเบียบวาระที่ 6  
  อื่นๆ  
  6.4 รายงานผลการดำเนินงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๓
   รับทราบผลการดำเนินงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร และมอบหมายรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการกำหนดการประชุมเพื่อพิจารณารายละเอียด รูปแบบกิจกรรม เพื่อมอบหมายผู้รับผิดชอบการอำนวยการและฝ่ายประสานงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔ และนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารในครั้งต่อไป
  กองบริการการศึกษา  
           
  ระเบียบวาระที่ 6  
  อื่นๆ  
  6.5 ขออนุมัติเบิกจ่ายในการดำเนินงานของสถานปฏิบัติการโรงแรมและการท่องเที่ยวโดยยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบ
   เห็นชอบให้กองคลังประสาน การดำเนินการเบิกจ่ายกับสถานปฏิบัติการโรงแรมและการท่องเที่ยว ทั้งนี้หากการจัดเตรียมเอกสารและข้อมูลแล้วเสร็จ ขอให้นำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาโดยเร่งด่วน
  กองคลัง  
           
  ระเบียบวาระที่ 6  
  อื่นๆ  
  6.6 การขออนุมัติเข้าร่วมโครงการเพิ่มการผลิตและพัฒนาการจัดการศึกษา สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๖-๒๕๖๐ ของที่ประชุมคณบดีและหัวหน้าสถาบันการศึกษาพยาบาลศาสตร์ของรัฐ (ทคพย.)
   อนุมัติในหลักการเข้าร่วมโครงการและมอบกองแผนงานเพื่อนำเสนอบรรจุในแผนการรับนักศึกษา และนำเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยต่อไป
  คณะพยาบาลศาสตร์  
           
  ระเบียบวาระที่ 6  
  อื่นๆ  
  6.7 การพิจารณาการขอรับรองสถาบันการศึกษาวิชาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ของสภาการพยาบาลศาสตร์
   รับทราบ
  คณะพยาบาลศาสตร์  
           
  ระเบียบวาระที่ 6  
  อื่นๆ  
  6.8 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ(Memorandum of Understanding) ระหว่าง Far East University สาธารณรัฐเกาหลี และมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
   เห็นชอบ(ร่าง)บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (Memorandum of Understanding) ระหว่าง Far East University สาธารณรัฐเกาหลี และมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยให้งานวิเทศสัมพันธ์ นำกลับไปพิจารณาแก้ไขข้อความเพื่อให้ครอบคลุมและเกิดประโยชน์ และนำเสนอต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยต่อไป
  งานวิเทศสัมพันธ์  
           
  ระเบียบวาระที่ 6  
  อื่นๆ  
  6.9 การบริหารงบประมาณเพื่อการรักษาความสะอาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕
   เห็นชอบตามแนวทางการประมาณการค่าใช้จ่ายในการทำความสะอาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ตามที่กองแผนงานเสนอ โดยกองแผนงานจักได้โอนเงินงบประมาณแผ่นดินไปให้กับคณะ/วิทยาลัย/สำนัก ตามวงเงินที่ได้รับการจัดสรรและส่วนต่างของค่าจ้างเหมาทำความสะอาด ขอให้ คณะ/วิทยาลัย/สำนัก ใช้งบประมาณเงินรายได้ในการสมทบจ่าย และในการบริหารจัดการวงเงิน ให้ดำเนินการเบิกจ่ายตามการดำเนินการจริง
  กองแผนงาน  
           
  ระเบียบวาระที่ 6  
  อื่นๆ  
  6.10 ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่องระเบียบการแต่งกายนักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ ๒๕๕๕
   เห็นชอบให้สำนักงานบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์เพื่อนำไปปรับ แก้ไขและนำเสนอต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยต่อไป
  สำนักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์  
           
  ระเบียบวาระที่ 6  
  อื่นๆ  
  6.11 การจัดประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้ (Mini_UKM)
   รับทราบ
  กองการเจ้าหน้าที่  
           
  ระเบียบวาระที่ 6  
  อื่นๆ  
  6.12 การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๕ (วาระพิเศษ)
   เห็นชอบให้กำหนดจัดประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาอุบลราชธานี วาระพิเศษ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมวารินชำราบ (ชั้น ๓) สำนักงานอธิการบดี
  งานสารบรรณ กองกลาง