รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ครั้งที่  2(วาระพิเศษ) /2552 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2552
-
 
   
ระเบียบวาระ
เรื่อง
วาระการประชุม
มติที่ประชุม
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
การดำเนินการตามมติที่ประชุม
หน่วยงานที่ได้รับมอบหมาย
ติดตามผลการดำเนินงาน
  ระเบียบวาระที่ 1  
  เพื่อพิจารณา  
  1.1 การเปิดศูนย์การเรียนรู้ของคณะวิทยาศาสตร์ ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
   ที่ประชุมโดยการแจ้งเวียนขอมติวาระพิเศษ พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบในการอนุมัติให้เปิดศูนย์การเรียนรู้ของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมและนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2552 ต่อไป
  คณะวิทยาศาสตร์  
  นำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2552    คณะวิทยาศาสตร์    นำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรการสภามหาวิทยาลัย