รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ครั้งที่  2 /2552 เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2552
ห้องประชุมวารินชำราบ ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดี
 
   
ระเบียบวาระ
เรื่อง
วาระการประชุม
มติที่ประชุม
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
การดำเนินการตามมติที่ประชุม
หน่วยงานที่ได้รับมอบหมาย
ติดตามผลการดำเนินงาน
  ระเบียบวาระที่ 2  
  การรับรองรายงานการประชุม  
  2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 1/2552 เมื่อวันอังคารที่ 3 กุมภาพันธ์ 2552
   ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุม
  งานสารบรรณ กองกลาง  
  ฝ่ายเลขานุการฯ ได้แก้ไขตามที่คณะกรรมการแจ้งขอแก้ไขเรียบร้อยแล้ว    -    นำส่งคณะกรรมการบริหาร ตามบันทึกข้อความที่ ศธ 0529.2.1/กก.บริหาร (ว95) ลงวันที่ 20 เม.ย. 52 
  ระเบียบวาระที่ 2  
  การรับรองรายงานการประชุม  
  2.2 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 2/2552 (วาระพิเศษ) เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 กุมภาพันธ์ 2552
   ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุม
  งานสารบรรณ กองกลาง  
  ฝ่ายเลขานุการฯ ได้แก้ไขตามที่คณะกรรมการเสนอ        ดำเนินเรียบร้อยแล้ว 
  ระเบียบวาระที่ 3  
  สืบเนื่อง  
  3.1 โครงการจัดตั้งอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เครือข่ายมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
   ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้แก้ไขรายละเอียดโครงการเพิ่มเติมดังต่อไปนี้ 1. หน้า 4 - ข้อ 8.1 สถานะองค์กร ควรปรับใช้ข้อความ "การบริหารจัดการแบบไม่เป็นส่วนราชการ " แก้ไขเป็น การบริหารจัดการแบบหน่วยงานในกำกับ - ข้อ 8.2.2 หน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร ควรปรับแก้ไข หน้าที่การอนุมัติและเห็นชอบในเรื่องต่างๆ ควรเป็นผู้จัดการหรือผู้อำนวยการของโครงการ โดยอยู่ภายใต้ความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหาร ทั้งนี้อาจระบุไว้ในข้อบังคับฯ ด้วยเช่นกัน 2. หน้า 6 - ข้อ 9.2.1 ควรปรับข้อความโดยให้กองส่งเสริมการวิจัยฯ เป็นผู้พิจารณารวบรวมและเสนอรายชื่อผู้ที่เหมาะสมต่อคณะกรรมการที่ปรึกษาและคณะกรรมการบริหารเพื่อเห็นชอบก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และอธิการบดีตามลำดับต่อป 3. หน้า 8 (ตารางที่ 2) - เนื่องจากเป็นหน่วยงานที่ให้คำปรึกษาและกหนดนโยบายของหน่วยงานเพื่อความเหมาะสมคณะกรรมการควรได้รับค่าตอบแทนเป็นรูปของค่าเบี้ยประชุมประจำเดือน 4. ให้นำเสนอรายละเอียดของงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรจาก สวทช. และการประเมินผลซึ่งมีการกำหนดไว้เป็น 2 ระยะ นำเสนอต่อคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาเพิ่มเติม 5. ให้นำเสนอผนการใช้จ่ายงบประมาณสำรองในปีที่ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ 6. ให้พิจารณาจัดทำร่างประกาศเพิ่มเติมในเรื่องของค่าตอบแทน ระเบียบทางการเงิน และให้จัดเตรียมข้อมูลที่เกี่ยวข้องสำหรับการตรวจสอบภายใน เช่น การแสดงงบประมาณรายจ่าย รายงานทางบัญชี เป็นต้น 7. หากเสร็จสิ้นการดำเนินงานในระยะที่ 1 หรือถึงกำหนดที่ต้องรายงานต่อ สวทช. ให้กองส่งเสริมการวิจัยฯ นำเสนอรายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางความเป็นไปได้ในการดำเนินงานระยะต่อไป ทั้งนี้เมื่อพิจารณาดำเนินการแก้ไขตามรายละเอียดข้างต้นเรียบร้อยแล้ว ให้กองส่งเสริมการวิจัยฯ พิจารณาจัดทำร่างข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยโครงการจัดตั้งอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เครือข่ายมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยนำเสนอกองกฏหมายเพื่อพิจารณาก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยต่อไป
  กองส่งเสริมการวิจัยฯ  
           
  ระเบียบวาระที่ 3  
  สืบเนื่อง  
  3.2 ขอเปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2552
   ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้คณะรัฐศาสตร์ชะลอการรับนักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2552 ทั้งนี้เอให้คณะสามารถบริหารจัดการในด้านงบประมาณ บุคลากร และงานด้านหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการประกันคุณภาพฯ โดยขอให้มหาวิทยาลัยพิจารณาสนับสนุนด้านงบประมาณทดแทนการชะลอการรับนักศึกษาเพิ่ม และเมื่อมีความพร้อมคณะสามารถพิจารณาเปิดรับนักศึกษาในปีการศึกษา 2552 ของภาคการศึกษาที่ 2 ได้
  คณะรัฐศาสตร์  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา  
  4.1 แผนการใช้เงินคืนเงินยืมกองทุนสำรองจ่ายของวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
   ที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามเสนอ และที่ประชุมยังได้ให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมกับวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ในการพิจารณาการใช้คืนเงินยืมกองทุนสำรองให้กับมหาวิทยาลัยในรูปแบบอื่นๆ เพิ่มเติม คือการพิจารณาการชำระคืนเงินยืมโดยการโอนเงินเหลือจ่ายในแต่ละปี เพื่อชำระเป็นค่าสาธารณูปโภคให้กับมหาวิทยาลัย
  กองแผนงาน  
  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามเสนอ และที่ประชุมยังได้ให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมกับวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ในการพิจารณาการใช้คืนเงินยืมกองทุนสำรองให้กับมหาวิทยาลัยในรูปแบบอื่นๆ เพิ่มเติม คือการพิจารณาการชำระคืนเงินยืมโดยกา    วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข     
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา  
  4.2 รายงานผลการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 สิ้นไตรมาสที่ 4
   ที่ประชุมมีมติรับทราบและประธานที่ประชุมขอความร่วมมือไปยังคณะหรือหน่วยงานเพื่อตรวจสอบโครงการที่ยังไม่ได้มีการดำเนินหรือดำเนินเสร็จสิ้นแล้วแต่ยังไม่ได้รายงานขอให้นำส่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้กับกองแผนงานเพื่อประเมินผลต่อไป
  กองแผนงาน  
  ที่ประชุมมีมติรับทราบและประธานที่ประชุมขอความร่วมมือไปยังคณะหรือหน่วยงานเพื่อตรวจสอบโครงการที่ยังไม่ได้มีการดำเนินหรือดำเนินเสร็จสิ้นแล้วแต่ยังไม่ได้รายงานขอให้นำส่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้กับกองแผนงานเพื่อประเมินผลต่อไป    กองแผนงาน ,คณะ     
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา  
  4.3 การเปลี่ยนสถานภาพนักศึกษาที่เข้าศึกษาในโครงการพิเศษ
   ที่ประชุมมีมติร่วมกันในการพิจารณาไม่เห็นชอบการปรับเปลี่ยนสถานภาพของนักศึกษาโครงการพิเศษ เนื่องจากเมื่อนักศึกษาในโครงการพิเศษสอบเข้ามหาวิทยาลัยมาเป็นนักศึกษาภาคปกติ สามารถเทียบโอนหน่วยกิตตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2547
  กองบริการการศึกษา  
  -    -    - 
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา  
  4.4 การพิจารณาเลือกคณะกรรมการเลือกสรรผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์และรางวัลรัตโนบล ปี 2552
   ที่ประชุมมีมติเห็นชอบเสนอชื่อคณะกรรมการเลือกสรรผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์และรางวัลรัตโนบล ปี 2552 ดังนี้
1. คณะกรรมการเลือกสรรผู้สมควรได้รับรางวัลรัตโนบล ปี 2552
ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิภายใน
1. คุณนิกร วีสเพ็ญ
2. คุณศรีวรรณ เกียรติสุรนนท์
3. คุณเชาวลิต องควานิช 1. รศ.วรพงษ์ สุริยภัทร
2. อ.ไท แสงเทียน

2. คณะกรรมการเลือกสรรผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ ปี 2552
ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิภายใน
1. ผศ.วรรณวไล อธิวาสน์พงษ์ 1. รศ.นงนิตย์ ธีระวัฒนสุข
2. ผศ.อินทิรา ซาฮีร์
3. รศ.วัชรพงษ์ วัฒนกูล
  กองบริการการศึกษา  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา  
  4.5 การจัดสรรเงินเพิ่มพิเศษสำหรับผู้บริหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550
   ที่ประชุมมีมติเห็นชอบการจัดสรรเงินเพิ่มพิเศษสำหรับผู้บริหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 ตามแนวทางที่ 2
  กองการเจ้าหน้าที่  
  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบการจัดสรรเงินเพิ่มพิเศษสำหรับผู้บริหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 ตามแนวทางที่ 2    กองการเจ้าหน้าที่     
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา  
  4.6 รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551
   ที่ประชุมมีมติรับทราบและเห็นชอบให้งานประกันคุณภาพฯ พิจารณาดำเนินการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหาร ตามรายละเอียดของตัวชี้วัดที่ได้ค่าคะแนนที่ต้องปรับปรุง ดังนี้
ตัวชี้วัดที่ 4.1.1 ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี
- ให้งานประกันคุณภาพฯ ส่งข้อมูลของบัณฑิตที่ตอบแบบสอบถามโดยแยกเป็นคณะและนำส่งข้อมูลกลับไปยังคณะเพื่อประชาสัมพันธ์หรือหามาตรการ แนวปฏิบัติ ตลอดจนการพัฒนาเครื่องมือร่วมกับ กองแผนงานเพื่อให้บัณฑิตกรอกแบบสอบถามให้ได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด
ตัวชี้วัดที่ 12. ระดับความสำเร็จของการจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต
- ให้กองแผนงาน กองคลัง ประสาน คณะ/หน่วยงาน พิจารณาจัดทำรายละเอียดการกำหนดเกณฑ์ค่าใช้จ่ายเพื่อประกอบการคำนวณต้นทุนผลผลิต ให้สามารถกำหนดเป็นแนวปฏิบัติสำหรับคณะในการจัดเก็บข้อมูลเพื่อรองรับการประเมินในแต่ละรอบ รวมทั้งหลักเกณฑ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  ไม่มีหน่วยงานเจ้าของเรื่อง  
  ที่ประชุมมีมติรับทราบและเห็นชอบให้งานประกันคุณภาพฯ พิจารณาดำเนินการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหาร ตามรายละเอียดของตัวชี้วัดที่ได้ค่าคะแนนที่ต้องปรับปรุง ดังนี้    งานประกันคุณภาพ,กองแผนงาน,กองคลัง     
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา  
  4.7 แผนการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา พ.ศ. 2551
   ที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามเสนอ
  งานประกันคุณภาพฯ  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา  
  4.8 วิธีการรับบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2553
   ที่ประชุมมีมติเห็นชอบแผนการรับนักศึกษาในระดับปริญญาตรีตามแผนการผลิตบัณฑิต ปีการศึกษา 2552 – 2555 และขอให้งานรับเข้า กองบริการการศึกษา พิจารณาปรับแก้ไขรายละเอียดวิธีการรับให้มีวิธีการรับโดยแบ่งเป็น 3 วิธี ดังนี้
1. การรับผ่านส่วนกลาง (Admissions)
2. การรับตรง หรือโควตา (Quota)
3. วิธีการรับอื่นๆ
  กองบริการการศึกษา  
  พิจารณาปรับแก้ไขรายละเอียดวิธีการรับให้มีวิธีการรับโดยแบ่งเป็น 3 วิธี ดังนี้    กองบริการการศึกษา ,งานรับเข้า     
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา  
  4.9 วิธีการรับบุคคลเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2552-2556
   ที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามเสนอ และขอให้แก้ไขข้อมูลตามข้อสังเกตดังนี้
1. ขอให้ปรับเปลี่ยนข้อความในส่วนของวิธีการสอบคัดเลือกในหน้าที่ 2 จาก “ สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ” เป็น “ การเสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์ที่สนใจ ”
2. การตรวจสอบจำนวนรับนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษาให้เป็นไปตามแผนการรับ 5 ปี และ 10 ปี ตามที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติและเป็นไปในแนวทางของเกณฑ์มาตรฐานของการประกันคุณภาพฯ
ทั้งนี้ขอให้งานบริหารบัณฑิตศึกษา กองบริการการศึกษา พิจารณาตรวจสอบข้อมูลตามข้อสังเกตของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยและขอให้นำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยต่อไป
  ไม่มีหน่วยงานเจ้าของเรื่อง  
  ขอให้แก้ไขข้อมูลตามข้อสังเกตดังนี้    กองบริการการศึกษา งานพัฒนาหลักสูตร     
  ระเบียบวาระที่ 5  
  เสนอให้ที่ประชุมทราบ  
  5.1 การพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยในเขตภูมิภาค ลุ่มน้ำโขง 4 แห่ง
   ที่ประชุมรับทราบ และขอให้คณะหรือหน่วยงานต่างๆ ที่จะจัดทำโครงการความร่วมมือ (MOU) กับต่างประเทศขอให้นำเสนอต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป
  ไม่มีหน่วยงานเจ้าของเรื่อง  
  ที่ประชุมรับทราบ และขอให้คณะหรือหน่วยงานต่างๆ ที่จะจัดทำโครงการความร่วมมือ (MOU) กับต่างประเทศขอให้นำเสนอต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป    คณะ/สำนัก     
  ระเบียบวาระที่ 5  
  เสนอให้ที่ประชุมทราบ  
  5.2 รายงานประจำปี 2550 คณะวิศวกรรมศาสตร์
   ที่ประชุมรับทราบ

  คณะวิศวกรรมศาสตร์  
           
  ระเบียบวาระที่ 5  
  เสนอให้ที่ประชุมทราบ  
  5.3 รายงานประจำปี 2550 - 2551 คณะเกษตรศาสตร์
   ที่ประชุมรับทราบ
  คณะเกษตรศาสตร์  
           
  ระเบียบวาระที่ 6  
  อื่นๆ  
  0.0 -ไม่มี-
   
  ไม่มีหน่วยงานเจ้าของเรื่อง