รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ครั้งที่  2 /2556 เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2556
ห้องประชุมวารินชำราบ ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 
   
ระเบียบวาระ
เรื่อง
วาระการประชุม
มติที่ประชุม
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
การดำเนินการตามมติที่ประชุม
หน่วยงานที่ได้รับมอบหมาย
ติดตามผลการดำเนินงาน
  ระเบียบวาระที่ 1  
  ประธานแจ้งเพื่อทราบ  
  1.1 เชิญพระราชกระแสทรงขอบใจที่น้อมเกล้าฯถวายพระพรชัยมงคล
   รับทราบ
  ประธานที่ประชุม  
           
  ระเบียบวาระที่ 1  
  ประธานแจ้งเพื่อทราบ  
  1.2 แนวนโยบายการบริหารจัดการเงินรายได้ของสถาบันอุดมศึกษา
   รับทราบ
  ประธานที่ประชุม  
           
  ระเบียบวาระที่ 1  
  ประธานแจ้งเพื่อทราบ  
  1.3 กระทรวงศึกษาธิการได้เห็นชอบให้มีความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) กับกระทรวงศึกษาธิการ
   รับทราบ
  ประธานที่ประชุม  
           
  ระเบียบวาระที่ 1  
  ประธานแจ้งเพื่อทราบ  
  1.4 โครงการสัมมนาผู้บริหารและกรรมการสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
   รับทราบ
  กองการเจ้าหน้าที่  
           
  ระเบียบวาระที่ 1  
  ประธานแจ้งเพื่อทราบ  
  1.5 โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
   รับทราบ
  กองการเจ้าหน้าที่  
           
  ระเบียบวาระที่ 2  
  รับรองรายงานการประชุม  
  2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันอังคารที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2556
   รับรองรายงานการประชุมโดยมีการแก้ไข ดังนี้
หน้า 20 บรรทัดที่ 15 – 20 แก้ไขเป็น มติที่ประชุม :เห็นชอบให้คณะรัฐศาสตร์เสนอเรื่องต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อขอความเห็นชอบการเปิดรับสมัครบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าศึกษาในหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาการปกครองท้องถิ่น(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2556) ตามความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกับสถาบันการศึกษา รุ่นที่ 5 เนื่องจากหลักสูตรกำลังอยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุงและเสนอคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตร วันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2556 ซึ่งจะได้เสนอขออนุมัติหลักสูตรปรับปรุงต่อสภามหาวิทยาลัยต่อไปภายในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2556
หน้า 21 บรรทัดที่ 4 – 13 แก้ไขเป็น มติที่ประชุม:ให้มหาวิทยาลัยกำหนดมาตรฐานและหลักเกณฑ์เบื้องต้น เกี่ยวกับศูนย์ความเชี่ยวชาญและส่งให้คณะพิจารณา เสนอขอตั้งศูนย์ความเชี่ยวชาญภายในคณะและของมหาวิทยาลัย ตามหลักเกณฑ์และมาตรฐานโดยเรียงลำดับความสำคัญ ทั้งนี้ในส่วน การดำเนินงานของศูนย์งา ที่โครงการจะเสร็จสิ้นก่อนเดือนมีนาคม ให้ขออนุมัติท่านอธิการบดี ในการดำเนินการต่อ โดยใช้เงินที่สะสมไว้ของศูนย์งา
  งานสารบรรณ กองกลาง  
           
  ระเบียบวาระที่ 3  
  สืบเนื่อง  
  3.1 ผลการประเมินตนเองตามตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพภายนอก รอบสามระดับคณะและมหาวิทยาลัย (หลังการประเมินซักซ้อมเตรียมรับการประเมินคุณภาพภายนอก)
   เห็นชอบตามที่สำนักงานประกันคุณภาพฯนำเสนอ
  งานประกันคุณภาพฯ  
           
  ระเบียบวาระที่ 3  
  สืบเนื่อง  
  3.2 การตั้งชื่อถนนภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
   เห็นชอบการตั้งชื่อถนนสายหลักของมหาวิทยาลัย โดยใช้กรอบแนวคิด เป็นชื่อของแม่น้ำ ทั้งนี้เพื่อให้ง่ายต่อการเขียนชื่อเป็นภาษาอังกฤษเพื่อให้สามารถสื่อสารถึงประชาคมอาเซียน
  กองบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อม  
           
  ระเบียบวาระที่ 3  
  สืบเนื่อง  
  3.3 (ร่าง)ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการบริหารงานศูนย์การศึกษาและวิจัยทางการแพทย์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
   เห็นชอบให้วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข นำ(ร่าง)ประกาศเพื่อพิจารณาทบทวนในประเด็นของการเขียนวัตถุประสงค์ โดยอธิการบดีจะหารือกับผู้ที่เกี่ยวข้องในแนวทางการจัดทำประกาศของมหาวิทยาลัย เพื่อมิให้เกิดความขัดแย้งในข้อกฎหมาย
  วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  
           
  ระเบียบวาระที่ 3  
  สืบเนื่อง  
  3.4 ขอแก้ไขข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยกองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๕๑
   เห็นชอบและให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป
  กองส่งเสริมการวิจัยฯ  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เสนอเพื่อพิจารณา  
  4.1 ขอความเห็นชอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2555 (ครั้งที่ 7)
   เห็นชอบการสำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2555 (ครั้งที่ 7) จำนวน 5 คน จำแนกเป็นระดับปริญญาโท จำนวน 5 คน
  งานบริหารบัณฑิตศึกษา  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เสนอเพื่อพิจารณา  
  4.2 อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการท่องเที่ยว (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555 )
   เห็นชอบตามที่คณะศิลปศาสตร์นำเสนออัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการท่องเที่ยว (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2555 )
  งานบริหารบัณฑิตศึกษา  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เสนอเพื่อพิจารณา  
  4.3 การแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรของสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
   เห็นชอบให้คณะ/สำนัก เสนอรายชื่อกรรมการทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยมาที่งานสำนักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพื่อรวบรวมและนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยครั้งต่อไป
  กองบริการการศึกษา  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เสนอเพื่อพิจารณา  
  4.4 การจัดเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่าย ประจำปีการศึกษา 2556
   เห็นชอบมอบกองบริการการศึกษา เสนอการแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อพิจารณาการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่าย ประจำปีการศึกษา 2556 และนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยต่อไป
  กองบริการการศึกษา  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เสนอเพื่อพิจารณา  
  4.5 กรอบแนวทางการประเมินการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
   เห็นชอบกรอบแนวทางและการกำหนดผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดในการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
  งานประกันคุณภาพฯ  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เสนอเพื่อพิจารณา  
  4.6 โครงการที่เสนอขอรับทุนจากสหภาพยุโรป
   อนุมัติในหลักการ มอบกองแผนงานพิจารณาจัดสรรเงินเพื่อสมทบ และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป
  กองส่งเสริมการวิจัยฯ  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เสนอเพื่อพิจารณา  
  4.7 ขออนุมัติแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2556 เพิ่มเติม
   เห็นชอบและนำเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป
  กองแผนงาน  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เสนอเพื่อพิจารณา  
  4.8 (ร่าง) รายงานประจำปีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 2555
   - กองแผนงานแจ้งขอถอนเรื่อง -
  กองแผนงาน  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เสนอเพื่อพิจารณา  
  4.9 การกำหนดเอกลักษณ์คณะวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
   - กองแผนงานแจ้งขอถอนเรื่อง -
  กองแผนงาน  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เสนอเพื่อพิจารณา  
  4.10 ขออนุมัติออกประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง อัตราค่าบริการศูนย์บริการวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ พ.ศ. 2556
   อนุมัติในหลักการและขอให้ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
  คณะวิศวกรรมศาสตร์  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เสนอเพื่อพิจารณา  
  4.11 ขออนุมัติออกประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่องอัตราการจัดสรรเงินรายได้จากการใช้ค่าบริการวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ พ.ศ. 2556
   อนุมัติในหลักการและขอให้ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
  คณะวิศวกรรมศาสตร์  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เสนอเพื่อพิจารณา  
  4.12 การจัดสรรเครื่องคอมพิวเตอร์ให้แก่หน่วยงานต่างๆภายในสำนักงานอธิการบดี
   เห็นชอบให้สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย พิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยหน้าที่ในการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เป็นของหน่วยงานที่มีความต้องการ โดยใช้งบประมาณของหน่วยงานนั้น สำนักคอมพิวตอร์และเครือข่ายมีหน้าที่กำหนดคุณสมบัติในการจัดซื้อ(หากมีความต้องการจากหน่วยงานนั้น) และสำหรับหน้าที่ในการดูแลและซ่อมบำรุงในส่วนของสำนักงานอธิการบดี สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย มีหน้าที่ซ่อมบำรุงและให้ความเห็นในการจัดซื้อวัสดุเพื่อซ่อม โดยหน่วยงานที่ใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์นั้นเป็นผู้รับผิดชอบด้านค่าใช้จ่าย
  สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เสนอเพื่อพิจารณา  
  4.13 พิจารณาการกำหนดค่าธรรมเนียมการศึกษา(เหมาจ่าย)หลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการการตลาดแผนฝึกงานด้านการจัดการธุรกิจค้าปลีก
   เห็นชอบและให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป
  คณะบริหารศาสตร์  
           
  ระเบียบวาระที่ 5  
  แจ้งเพื่อทราบ  
  5.1 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของหัวหน้าส่วนงาน จำนวน 3 หน่วยงาน
   รับทราบ
  กองการเจ้าหน้าที่  
           
  ระเบียบวาระที่ 5  
  แจ้งเพื่อทราบ  
  5.2 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของหัวหน้าส่วนงานเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอกและภายใน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
   รับทราบ
  กองการเจ้าหน้าที่  
           
  ระเบียบวาระที่ 5  
  แจ้งเพื่อทราบ  
  5.3 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของหัวหน้าส่วนราชการเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอกและภายใน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
   รับทราบ
  กองการเจ้าหน้าที่  
           
  ระเบียบวาระที่ 5  
  แจ้งเพื่อทราบ  
  5.4 นโยบายและแนวทางปฏิบัติของสำนักงานบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อม
   รับทราบ
  กองบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อม  
           
  ระเบียบวาระที่ 5  
  แจ้งเพื่อทราบ  
  5.5 ขอแจ้งหน้าที่และรูปแบบการผลิตและการให้บริการโรงพิมพ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
   รับทราบ
  โรงพิมพ์ ม.อุบลฯ  
           
  ระเบียบวาระที่ 5  
  แจ้งเพื่อทราบ  
  5.6 การศึกษาดูงานของสถาบันคลังสมองของชาติ
   รับทราบ
  กองส่งเสริมการวิจัยฯ  
           
  ระเบียบวาระที่ 5  
  แจ้งเพื่อทราบ  
  5.7 การเข้าร่วมโครงการกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
   รับทราบ
  กองส่งเสริมการวิจัยฯ  
           
  ระเบียบวาระที่ 5  
  แจ้งเพื่อทราบ  
  5.8 ประกาศผลการคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาไทยและอาเซียน ประจำปีงบประมาณ 2556
   รับทราบ
  งานวิเทศสัมพันธ์  
           
  ระเบียบวาระที่ 5  
  แจ้งเพื่อทราบ  
  5.9 รายงานการสอบบัญชีประจำปีงบประมาณ 2554 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
   รับทราบ
  วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  
           
  ระเบียบวาระที่ 6  
  อื่นๆ  
  0.0 - ไม่มี -
   
  ไม่มีหน่วยงานเจ้าของเรื่อง