รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ครั้งที่  2 /2557 เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2557
ห้องประชุมวารินชำราบ ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดี
 
   
ระเบียบวาระ
เรื่อง
วาระการประชุม
มติที่ประชุม
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
การดำเนินการตามมติที่ประชุม
หน่วยงานที่ได้รับมอบหมาย
ติดตามผลการดำเนินงาน
  ระเบียบวาระที่ 1  
  ประธานแจ้งเพื่อทราบ  
  1.1 การเสด็จฯ พระราชทานประกาศเกียรติคุณ และเข็มที่ระลึกผู้บริจาคโลหิตครบ ๓๖ และ ๑๐๘ ครั้ง
   รับทราบ
  งานบริหารทั่วไป กองกลาง  
  รับทราบ         
  ระเบียบวาระที่ 1  
  ประธานแจ้งเพื่อทราบ  
  1.2 ขอเชิญผู้สนใจร่วมฟังการบรรยายเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
   รับทราบ
  งานบริหารทั่วไป กองกลาง  
           
  ระเบียบวาระที่ 2  
  รับรองรายงานการประชุม  
  2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ เมื่อวันอังคารที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๗
   รับรองรายงานโดยไม่มีการแก้ไข
  งานบริหารทั่วไป กองกลาง  
           
  ระเบียบวาระที่ 3  
  สืบเนื่อง  
  3.1 การรายงานผลการดำเนินงานการประกันคุณภาพภายใน ปีการศึกษา ๒๕๕๖ ระดับมหาวิทยาลัย/คณะ/หน่วยงานเทียบเท่า รอบ ๖ เดือน (มิ.ย. –พ.๕.๒๕๕๖)เพิ่มเติม
   รับทราบ
  สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ  
           
  ระเบียบวาระที่ 3  
  สืบเนื่อง  
  3.2 (ร่าง) ข้อบังคับว่าด้วย สำนักงานบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
   ทั้งนี้ ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะ ให้ตัดคำนิยาม “บุคลากร” หมายความว่า ผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ ข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของ สบสท.

มติที่ประชุม : เห็นชอบ และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
  สำนักงานบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  
  4.1 ขอความเห็นชอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา
๒๕๕๖ (ครั้งที่ ๗)
   เห็นชอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา
๒๕๕๖ (ครั้งที่ ๗) ระดับปริญญาโท จำนวน ๓ คน และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
  สำนักงานบริหารบัณฑิตศึกษา  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  
  4.2 ขอความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์การแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ที่มีศักยภาพพร้อมดูแลนักศึกษาได้มากกว่า ๕ คน
   ทั้งนี้ ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ ในส่วนของคณะหรือหลักสูตรที่มีปัญหาในเรื่องของ การบริหารจัดการนักศึกษาซึ่งรับนักศึกษาเกินโควตา ขอให้คณะพิจารณาเป็นรายกรณี และเสนอมายังสำนักงานบริหารบัณฑิตศึกษา และคณะกรรมการบริหารบัณฑิตเป็นผู้พิจารณาเป็นรายกรณีไป

มติที่ประชุม : เห็นชอบ ให้ใช้ประกาศฯเดิม ทั้งในส่วนของเงื่อนไขการตีพิมพ์ของอาจารย์ ซึ่งต้องตีพิมพ์ระดับนานาชาติไม่น้อยกว่า ๒ เรื่อง และระดับชาติไม่น้อยกว่า ๖ เรื่อง และ ในส่วนของเงื่อนไขการสำเร็จการศึกษาของนักศึกษา ซึ่งการเป็นที่ปรึกษาฯ ต้อง มีนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาแล้วไม่น้อยกว่า ๓ คน และนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาจะต้องสำเร็จการศึกษาภายใน ๑.๕ เท่าของระยะเวลาตามแผนการศึกษาที่หลักสูตรกำหนดเหมือนเดิม
  สำนักงานบริหารบัณฑิตศึกษา  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  
  4.3 ขอความอนุเคราะห์สถานที่จัดการประชุมสามัญที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๓/๒๕๕๗ และการประชุมคณะกรรมการอำนวยการรับบุคคลเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา (Admissions) ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗
   ทั้งนี้ ประธานที่ประชุม ขอความร่วมมือจากคณะ/สำนัก ดังนี้
๑.ของที่ระลึกเพื่อมอบให้ผู้เข้าร่วมประชุม ที่เป็นเอกลักษณ์ของคณะ หรือของจังหวัด
อุบลราชธานี หากมีค่าใช้จ่ายให้แจ้งมหาวิทยาลัย หรือจะเป็นการให้ความอนุเคราะห์
๒. การจัดทำวีดีทัศน์ในการแนะนำมหาวิทยาลัย
๓. ขอความร่วมมือจากคณบดี/ผู้อำนวยการ ในการให้ความอนุเคราะห์จัดเตรียมนักศึกษา
และบุคลากรเพื่อให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก
๔. ในส่วนการแสดงมอบคณะศิลปศาสตร์และคณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ เพื่อ
เตรียมการแสดง

มติที่ประชุม : เห็นชอบ และมอบรองอธิการบดีฝ่ายบริหารและวิเทศสัมพันธ์ เป็นผู้
ประสานงาน และเสนอแต่งตั้งคณะทำงานต่อไป

  งานบริหารทั่วไป กองกลาง  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  
  4.4 ขออนุมัติใช้พื้นที่อาคารศูนย์เครื่องมือกลางและปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพ
   อนุมัติการเข้าใช้พื้นที่ สำหรับห้องประชุมชั้น ๒ มอบสำนักงานอุทยาน
วิทยาศาสตร์ ประสานกับกองบริการการศึกษา ส่วนแนวทางการชำระค่าสาธารณูปโภคให้เป็นไปตามการพิจารณาของคณะกรรมการผู้ดูแลอาคาร
  โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  
  4.5 ค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิ/ผู้เชี่ยวชาญและกรรมการในการประเมินโครงการวิจัยและ
พิจารณาผลงานวิจัยเพื่อเผยแพร่
   มอบให้สำนักงานบริหารส่งเสริมงานวิจัยฯ นำไปปรับปรุงและเสนอขั้นตอนการทำงานให้ชัดเจนและนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งต่อไป
  สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยบริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  
  4.6 อัตราค่าตอบแทนการจดทะเบียนพันธุ์พืช สัตว์ และการค้นพบพันธุ์พืช สัตว์ ชนิดใหม่ และเงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจดทะเบียนพันธุ์พืช สัตว์
   เห็นชอบในหลักการเรื่องอัตราค่าตอบแทน และ มอบสำนักงานบริหารส่งเสริมงานวิจัยฯ หารือร่วมกับสำนักงานจัดการสิทธิเทคโนโลยี (Tecnology licensing office)ในการกำหนดผู้รับผิดชอบดำเนินการต่อไป
  สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยบริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  
  4.7 ขออนุมัติเงินทุนสำรองมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
   - ขอถอนเรื่อง -
  กองแผนงาน  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  
  4.8 แผนกลยุทธ์เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙)
   เห็นชอบ และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
  กองแผนงาน  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  
  4.9 ขออนุมัติยกเลิกประกาศเดิมและขออนุมัติประกาศหลักเกณฑ์การเรียกเก็บและเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายโครงการบริการวิชาการ
   มอบคณะวิทยาศาสตร์ นำกลับไปพิจารณาปรับแก้ไขและนำเสนอ
ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยในครั้งต่อไป
  คณะวิทยาศาสตร์  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  
  4.10 ขออนุมัติแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๗ เพิ่มเติม โดยใช้เงินคงเหลือ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
   เห็นชอบมอบกองแผนงาน ปรับปรุงรูปแบบการนำเสนอข้อมูล และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
  กองแผนงาน  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  
  4.11 การแก้ไขปัญหาความขัดแย้งและคัดค้านการสร้างอาคารคณะพยาบาลศาสตร์
   เห็นชอบ ดังนี้
๑. ขอให้คณะกรรมการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งและคัดค้านการสร้างอาคารคณะพยาบาลศาสตร์ สรุปข้อเท็จจริงให้ชัดเจน ก่อนนำเสนอประเด็นเพื่อพิจารณา
๒. มอบ สำนักงานพัฒนานักศึกษา แจ้งชมรมพิราบขาว เป็นลายลักษณ์อักษร ให้ยุติการก่อสร้างใดๆที่อยู่ในรูปถาวรวัตถุที่มิได้รับอนุญาตจากทางมหาวิทยาลัย
๓. มอบคณะศิลปศาสตร์เพื่อพิจารณากำกับดูแลการจัดตั้งชมรมให้เป็นไปตามระเบียบที่กำหนด
  สำนักงานกฎหมายและนิติการ  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  
  4.12 ขออนุมัติใช้เงินทุนสำรองมหาวิทยาลัยสมทบค่าก่อสร้างโครงการจ้างเหมาก่อสร้างอาคารศูนย์เครื่องมือกลางและปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพ ส่วนที่เหลือ
   เห็นชอบ และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
  กองแผนงาน  
           
  ระเบียบวาระที่ 5  
  แจ้งเพื่อทราบ  
  5.1 รายงานผลการตรวจสอบบัญชีและการเงินคณะนิติศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖
   รับทราบ มอบคณะนิติศาสตร์ ประสานกับสำนักงานตรวจสอบภายใน เพื่อพิจารณาให้ข้อคิดเห็น ก่อนนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อรับทราบต่อไป
  คณะนิติศาสตร์  
           
  ระเบียบวาระที่ 5  
  แจ้งเพื่อทราบ  
  5.2 ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ด้านคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖
   รับทราบ
  สำนักงานพัฒนานักศึกษา  
           
  ระเบียบวาระที่ 5  
  แจ้งเพื่อทราบ  
  5.3 ปฏิทินการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗
   รับทราบ
  สำนักงานบริหารบัณฑิตศึกษา  
           
  ระเบียบวาระที่ 5  
  แจ้งเพื่อทราบ  
  5.4 ปฎิทินการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗
   รับทราบ
  สำนักงานบริหารบัณฑิตศึกษา  
           
  ระเบียบวาระที่ 5  
  แจ้งเพื่อทราบ  
  5.5 การเบิกจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้มหาวิทยาลัย สำหรับไตรมาสที่ ๑
สิ้นสุดวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ของคณะ/วิทยาลัย/สำนักและหน่วยงาน
   รับทราบ
  กองคลัง  
           
  ระเบียบวาระที่ 5  
  แจ้งเพื่อทราบ  
  5.6 การเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ ๓๓ “อ่างแก้วเกมส์”
   รับทราบ
  กองการเจ้าหน้าที่  
           
  ระเบียบวาระที่ 5  
  แจ้งเพื่อทราบ  
  5.7 โครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
   รับทราบ
  กองการเจ้าหน้าที่  
           
  ระเบียบวาระที่ 5  
  แจ้งเพื่อทราบ  
  5.8 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผลิตผลงานทางวิชาการเพื่อขอกำหนดตำแหน่งทาง
วิชาการ และโครงการสัมมนาการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการของบุคลากรสายวิชาการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
   รับทราบ
  กองการเจ้าหน้าที่  
           
  ระเบียบวาระที่ 5  
  แจ้งเพื่อทราบ  
  5.9 โครงการนัดพบตลาดงานเชิงคุณภาพ UBU JOB FAIR 2014
   รับทราบ
  สำนักงานพัฒนานักศึกษา  
           
  ระเบียบวาระที่ 5  
  แจ้งเพื่อทราบ  
  5.10 รายงานประจำปีคณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปี ๒๕๕๕ และรายงานประจำปี
๒๕๕๖
   รับทราบ และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อรับทราบต่อไป
  กองแผนงาน