รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ครั้งที่  2 /2558 เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2558
ห้องประชุมวารินชำราบ ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดี
 
   
ระเบียบวาระ
เรื่อง
วาระการประชุม
มติที่ประชุม
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
การดำเนินการตามมติที่ประชุม
หน่วยงานที่ได้รับมอบหมาย
ติดตามผลการดำเนินงาน
  ระเบียบวาระที่ 1  
  ประธานแจ้งเพื่อทราบ  
  1.1 ชี้แจงกรณีมีผู้ร้องเรียนการปลอมแปลงใบปริญญา
   รับทราบ
  ไม่มีหน่วยงานเจ้าของเรื่อง  
           
  ระเบียบวาระที่ 2  
  รับรองรายงานการประชุม  
  2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ เมื่อวันอังคารที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๘
   รับรองรายงานการประชุมโดยมีการแก้ไข ตามข้อเสนอแนะของคณะ
กรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
  งานบริหารทั่วไป กองกลาง  
           
  ระเบียบวาระที่ 3  
  เรื่องสืบเนื่อง  
  3.1 คุณสมบัตินักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์ ที่มีคุณสมบัติไม่ตรงตาม มคอ.๒
   ทั้งนี้ ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะ ให้วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข แก้ไขระเบียบการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาใน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ระดับปริญญาตรี ให้สอดคล้องกับ มคอ.๒

มติที่ประชุม : เห็นชอบ ให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณารับรองคุณสมบัติให้เป็นผู้ที่สามารถเข้าศึกษาในหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์ เป็นการเฉพาะราย
  กองบริการการศึกษา  
           
  ระเบียบวาระที่ 3  
  เรื่องสืบเนื่อง  
  3.2 ขอความเห็นชอบการขออนุมัติขยายเวลาการศึกษาเกินเกณฑ์ข้อบังคับกำหนด กรณี นางสาวกาญจนา คุ้มทรัพย์ คณะบริหารศาสตร์
   ทั้งนี้ ที่ประชุม มีข้อเสนอแนะและความคิดเห็นในการกำหนดขยายระยะเวลา เนื่องจาก
๑. มีการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ที่ปรึกษาในช่วงระยะเวลา ๒๕๕๓-๒๕๕๔ รวม ๔ ครั้ง ซึ่งสืบเนื่องจากอาจารย์ที่ปรึกษาลาออกและยังหาอาจารย์ที่ปรึกษาทดแทนไม่ได้ จนถึงวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๔ จึงได้มีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาหลัก จากการที่มีการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ที่ปรึกษาบ่อยครั้ง ทำให้นักศึกษาไม่สามารถดำเนินการจัดทำวิทยานิพนธ์ให้คืบหน้า รวมระยะเวลาที่เสียไปประมาณหนึ่งปีเศษ ซึ่งไม่ใช่ข้อบกพร่องของนักศึกษา จึงเห็นว่าที่นักศึกษาต้องใช้เวลาเกินกว่า ๖ ปีนั้น มีเหตุจากปัญหาดังกล่าวด้วย ซึ่งควรได้รับการชดเชยให้เป็นระยะเวลา ๑ ปี
๒. ขณะนี้นักศึกษาผ่านการสอบวิทยานิพนธ์และส่งรูปเล่มแล้ว แต่ยังไม่สามารถสำเร็จการศึกษาได้ เนื่องจากเงื่อนไขการตีพิมพ์ผลงานวิทยานิพนธ์ยังไม่ครบ ยังขาดการตีพิมพ์บทความนานาชาติ ๑ ฉบับ และบทความระดับชาติ ๑ ฉบับ ซึ่งอยู่ในระหว่างการจัดทำคาดว่าจะส่งตีพิมพ์ได้ ในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
๓. หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนบูรณาการศาสตร์ สภามหาวิทยาลัย ได้อนุมัติให้ปิดหลักสูตรไปแล้ว

มติที่ประชุม : เห็นชอบ ให้ขยายระยะเวลาคราวละ ๑ ภาคการศึกษา เป็นระยะเวลา ๑ ปี
ตั้งแต่ ๑/๒๕๕๗ ถึง ๒/๒๕๕๗ เนื่องจากมีเหตุสุดวิสัย เพื่อให้นักศึกษาจัดทำบทความตีพิมพ์ตามเงื่อนไขการสำเร็จการศึกษาโดยต้องมีหนังสือแจ้งผลการรับพิจารณาของกองบรรณาธิการ ภายในสิ้นภาคการศึกษา ๒/๒๕๕๗ หากไม่เป็นไปตามเงื่อนไขนี้ ให้ถือว่าเป็นที่สุด ทั้งนี้ ให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัย พิจารณาอนุมัติการขยายเวลาเป็นการเฉพาะรายและแจ้ง สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ต่อไป
  สำนักงานบริหารบัณฑิตศึกษา  
           
  ระเบียบวาระที่ 3  
  เรื่องสืบเนื่อง  
  3.3 (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง ทุนการเสนอผลงานวิจัย ผลงานทางวิชาการ แบบบรรยาย (Oral Presentation) ในต่างประเทศ คณะวิทยาศาสตร์ (ฉบับที่ ๒)
   เห็นชอบ และให้ปรับแก้ไขรูปแบบการเขียนประกาศ และนำเสนอ
อธิการบดีเพื่อลงนามต่อไป
  คณะวิทยาศาสตร์  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เสนอเพื่อพิจารณา  
  4.1 ขอความเห็นชอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ (ครั้งที่ ๕)
   เห็นชอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา
๒๕๕๗ (ครั้งที่ ๕) จำนวน ๔ คน จำแนกเป็นนักศึกษาระดับปริญญาโท จำนวน ๓ คน และนักศึกษาระดับปริญญาเอก จำนวน ๑ คน และให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
  สำนักงานบริหารบัณฑิตศึกษา  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เสนอเพื่อพิจารณา  
  4.2 การกำหนดวงรอบการรายงานข้อมูลเพื่อการประกันคุณภาพ ปีการศึกษา ๒๕๕๗
   ทั้งนี้ ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะ เพิ่มเติม ดังนี้
- เนื่องจากการประเมินหลักสูตรต้องดำเนินการภายหลังการส่ง มคอ ๗ (ภายใน ๖๐วันหลังสิ้นปีการศึกษา) คือ กำหนดในเดือนกรกฎาคม แต่ต้องประเมินในเดือนสิงหาคมซึ่งเป็นการเปิดภาคการศึกษาแล้ว จะทำให้มีปัญหาอุปสรรคที่ประชุมเสนอให้ดำเนินการก่อน ๑๕ วันก่อนเปิดภาคการศึกษา เลื่อนการส่ง มคอ ๗ ภายใน ๔๕ วัน เพื่อประเมินให้แล้วเสร็จก่อนเปิดการเรียนการสอน

มติที่ประชุม : เห็นชอบตามที่สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา เสนอ
๑) ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ วงรอบในการรายงานผลการดำเนินงาน ดังนี้
- ตัวบ่งชี้ที่ต้องรายงานเป็นปีงบประมาณ ๒๕๕๘ คือ ตุลาคม ๒๕๕๗ ถึง
กันยายน ๒๕๕๘
- ตัวบ่งชี้อื่นๆ รายงานตามปีการศึกษา คือ สิงหาคม ๒๕๕๗ ถึง กรกฎาคม
๒๕๕๘
๒) มอบ กองแผนงาน เป็นผู้รับผิดชอบในการกำหนดหลักการคิดต้นทุนต่อ
หน่วยผลผลิตในแต่ละหลักสูตรร่วมกับหลักสูตรและคณะ
  สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เสนอเพื่อพิจารณา  
  4.3 ขออนุมัติประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์การใช้เงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการผลิตบัณฑิต คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘
   ทั้งนี้ ประธานที่ประชุม มีข้อเสนอแนะ ให้ทุกคณะ/สำนัก ที่สนับสนุนทุนสำหรับงานวิจัยขอให้ดำเนินการบรรจุในแผนงบประมาณประจำปี

มติที่ประชุม : เห็นชอบ และให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
  คณะรัฐศาสตร์  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เสนอเพื่อพิจารณา  
  4.4 ขอความเห็นชอบ เรื่อง การจัดทำบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการระหว่างศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง ศาลล้มละลายกลาง และ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
   ทั้งนี้ ประธานที่ประชุมฯให้ข้อเสนอแนะกรณีที่คณบดี จะเป็นผู้ลงนามแทนอธิการบดี จะต้องดำเนินการจัดทำหนังสือมอบอำนาจ และต้องลงนามแทนในฐานะปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี

มติที่ประชุม : เห็นชอบ
  คณะนิติศาสตร์  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เสนอเพื่อพิจารณา  
  4.5 ขอความเห็นชอบ เรื่อง บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย และมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
   ทั้งนี้ ประธานที่ประชุมฯให้ข้อเสนอแนะกรณีที่คณบดี จะเป็นผู้ลงนามแทนอธิการบดี จะต้องดำเนินการจัดทำหนังสือมอบอำนาจ และคณบดีต้องลงนามแทนในฐานะปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี

มติที่ประชุม : เห็นชอบ
  คณะนิติศาสตร์  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เสนอเพื่อพิจารณา  
  4.6 ๔.๖ (ร่าง) แผนบริหารความเสี่ยงระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
-ขอถอนเรื่อง-
   
  ไม่มีหน่วยงานเจ้าของเรื่อง  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เสนอเพื่อพิจารณา  
  4.7 (ร่าง) แผนการปรับปรุงระบบควบคุมภายใน ระดับมหาวิทยาลัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
   ทั้งนี้ ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะ เพิ่มเติม ดังนี้
๑. ขอให้กองแผนงาน ดำเนินการปรับปรุงในส่วนของขั้นตอนการดำเนินงานในเรื่องความเสี่ยงด้านนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ที่ไม่ได้ตามเป้าหมาย โดยให้ดำเนินการประชุมร่วมกับกับสำนักงานบริหารบัณฑิตศึกษา และคณะ/วิชา เพื่อปรับปรุงขั้นตอนการดำเนินงาน
๒. ขอให้ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพันธกิจสังคม ช่วยดำเนินการตรวจสอบและกำหนดค่าเป้าหมายร้อยละการดำเนินงานที่แล้วเสร็จของโครงการวิจัยและบริการวิชาการ

มติที่ประชุม : เห็นชอบ มอบกองแผนงาน ดำเนินการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหาร และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
  กองแผนงาน  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เสนอเพื่อพิจารณา  
  4.8 ขอต่ออายุบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันอุดมศึกษาใน
ต่างประเทศ
   เห็นชอบ ให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
  สำนักงานวิเทศสัมพันธ์  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เสนอเพื่อพิจารณา  
  4.9 การจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันอุดมศึกษาในต่างประเทศที่มีการดำเนินกิจกรรมทางวิชาการร่วมกัน
   เห็นชอบ และให้เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
  สำนักงานวิเทศสัมพันธ์  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เสนอเพื่อพิจารณา  
  4.10 การพิจารณาอนุมัติแบ่งส่วนงานภายในสำนักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์
   ทั้งนี้ ที่ประชุม มีข้อเสนอแนะดังนี้
๑. ให้เปลี่ยนชื่อ ในข้อ (๑) สำนักงานอำนวยการ แก้ไขเป็น (๑) สำนักงานผู้อำนวยการ
๒. ให้เปลี่ยนชื่อ ในข้อ (๓) ฝ่ายทรัพย์สิน สิทธิประโยชน์ และทรัพย์สินทางปัญญา แก้ไขเป็น (๓) ฝ่ายบริหารทรัพย์สิน
๓. ให้ตัดคำว่า “งาน” ในแต่ละฝ่ายออก

มติที่ประชุม : เห็นชอบ ให้เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
  สำนักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เสนอเพื่อพิจารณา  
  4.11 การแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี แทนชุดปัจจุบันที่จะสิ้นสุดวาระ
   เห็นชอบ ให้ทาบทามตามรายชื่อที่คณะ/สำนัก เสนอและสรุปนำเสนอต่อที่
ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาในครั้งต่อไป
  งานบริหารทั่วไป กองกลาง  
           
  ระเบียบวาระที่ 5  
  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ  
  5.1 กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
   รับทราบ
  สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ  
           
  ระเบียบวาระที่ 5  
  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ  
  5.2 โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่การเป็นมหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่
   รับทราบ
  ไม่มีหน่วยงานเจ้าของเรื่อง  
           
  ระเบียบวาระที่ 5  
  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ  
  5.3 การแต่งตั้งคณบดีคณะเภสัชศาสตร์
   รับทราบ
  กองการเจ้าหน้าที่