รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ครั้งที่  20วาระพิเศษ /2559 เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2559
ห้องประชุมวารินชำราบ ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 
   
ระเบียบวาระ
เรื่อง
วาระการประชุม
มติที่ประชุม
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
การดำเนินการตามมติที่ประชุม
หน่วยงานที่ได้รับมอบหมาย
ติดตามผลการดำเนินงาน
  ระเบียบวาระที่ 1  
  เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ  
  0.0 
   ไม่มี
  ไม่มีหน่วยงานเจ้าของเรื่อง  
           
  ระเบียบวาระที่ 2  
  เรื่องรับรองรายงานการประชุม  
  0.0 
   ไม่มี
  ไม่มีหน่วยงานเจ้าของเรื่อง  
           
  ระเบียบวาระที่ 3  
  เรื่องสืบเนื่อง  
  0.0 
   ไม่มี
  ไม่มีหน่วยงานเจ้าของเรื่อง  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  
  0.0 
   ไม่มี
  ไม่มีหน่วยงานเจ้าของเรื่อง  
           
  ระเบียบวาระที่ 5  
  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ  
  5.1 รายงานความก้าวหน้าโครงการส่งเสริมการปรับเปลี่ยนเครื่องปรับอากาศชนิด
Variable speed/Inverter ทดแทนของเดิมในอาคารควบคุมภาครัฐ (กลุ่มที่ 4)
   รับทราบ
  สำนักงานบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อม  
           
  ระเบียบวาระที่ 5  
  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ  
  5.2 การลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือเครือข่ายศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
   รับทราบ
  สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยบริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม  
           
  ระเบียบวาระที่ 5  
  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ  
  5.3 (ร่าง) รายงานการดำเนินงานของศูนย์เครื่องมือกลางและปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
   รับทราบ
  สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยบริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม  
           
  ระเบียบวาระที่ 5  
  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ  
  5.4 ผลการดำเนินโครงการ “ความร่วมมือเพื่อพัฒนาบทบาทของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในการทำงานวิจัยเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด” ปีที่ 1 และปีที่ 2
   รับทราบ
  สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยบริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม  
           
  ระเบียบวาระที่ 5  
  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ  
  5.5 การจ่ายเงินบำเหน็จพนักงานโรงพิมพ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
   รับทราบ
  โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
           
  ระเบียบวาระที่ 6  
  เรื่องอื่นๆ  
  6.1 หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดินหมวดงบรายจ่ายอื่นและงบเงินอุดหนุน
   รับทราบ
  กองคลัง  
           
  ระเบียบวาระที่ 6  
  เรื่องอื่นๆ  
  6.2 นโยบายการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษของนักศึกษา
   เห็นชอบ และมอบสำนักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป
  กองบริการการศึกษา  
           
  ระเบียบวาระที่ 6  
  เรื่องอื่นๆ  
  6.3 การขอเลื่อนการรับนักศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต สาขาชีวเวชศาสตร์
   เห็นชอบ และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป
  กองแผนงาน  
           
  ระเบียบวาระที่ 6  
  เรื่องอื่นๆ  
  6.4 การปรับแผนงบประมาณรายจ่าย เงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
ในกรณีจำเป็นรีบด่วนต้องเบิกจ่าย
   รับทราบ และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบต่อไป
  กองแผนงาน  
           
  ระเบียบวาระที่ 6  
  เรื่องอื่นๆ  
  6.5 การรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดแผนกลยุทธ์ทางการเงิน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2559 รอบ 12 เดือน
   - รองอธิการบดีฝ่ายแผนและกิจการสภามหาวิทยาลัย ถอนเรื่อง เนื่องจากต้องดำเนินการด้านเอกสารและข้อมูลให้ครบถ้วนสมบูรณ์ –
  กองแผนงาน  
           
  ระเบียบวาระที่ 6  
  เรื่องอื่นๆ  
  6.6 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ สิ้นไตรมาสที่ ๔ ในส่วนเงินงบประมาณแผ่นดิน (ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙)
   เห็นชอบ และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป
  กองแผนงาน  
           
  ระเบียบวาระที่ 6  
  เรื่องอื่นๆ  
  6.7 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ณ 30 กันยายน 2559)
   เห็นชอบ และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป
  กองแผนงาน  
           
  ระเบียบวาระที่ 6  
  เรื่องอื่นๆ  
  6.8 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการปรับปรุงควบคุมภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ณ สิ้นไตรมาส 4 (30 กันยายน 2559)
   เห็นชอบ และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป
  กองแผนงาน  
           
  ระเบียบวาระที่ 6  
  เรื่องอื่นๆ  
  6.9 การตั้งแผนงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (เพิ่มเติม)
   - รองอธิการบดีฝ่ายแผนและกิจการสภามหาวิทยาลัย ถอนเรื่อง เนื่องจากต้องดำเนินการด้านเอกสารและแก้ไขข้อมูลให้ครบถ้วนสมบูรณ์ -
  กองแผนงาน  
           
  ระเบียบวาระที่ 6  
  เรื่องอื่นๆ  
  6.10 ยุติโครงการฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (สำหรับผู้ใช้บริการองค์การบริหารส่วนตำบล)
   เห็นชอบให้ยุติการดำเนินงานโครงการฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (สำหรับผู้ใช้บริการองค์การบริหารส่วนตำบล)
  โครงการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น