รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ครั้งที่  3 /2559 เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559
ห้องประชุมวารินชำราบ สำนักงานอธิการบดี
 
   
ระเบียบวาระ
เรื่อง
วาระการประชุม
มติที่ประชุม
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
การดำเนินการตามมติที่ประชุม
หน่วยงานที่ได้รับมอบหมาย
ติดตามผลการดำเนินงาน
  ระเบียบวาระที่ 1  
  เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ  
  1.1 การสรรหาคณบดีคณะรัฐศาสตร์
   รับทราบ
  ประธานที่ประชุม  
           
  ระเบียบวาระที่ 1  
  เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ  
  1.2 การจัดงานเกษตรอีสานใต้
   รับทราบ
  ประธานที่ประชุม  
           
  ระเบียบวาระที่ 1  
  เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ  
  1.3 การประชุมเพื่อพัฒนาความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับ บริษัทเบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)
   รับทราบ
  ประธานที่ประชุม  
           
  ระเบียบวาระที่ 1  
  เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ  
  1.4 ร่าง พรบ. ว่าด้วยระเบียบบริหารงานบุคคลในสถาบันอุดมศึกษา
   รับทราบ
  ประธานที่ประชุม  
           
  ระเบียบวาระที่ 1  
  เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ  
  1.5 เลขานุการเอก สถานทูตญี่ปุ่น เยี่ยมมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
   รับทราบ
  ประธานที่ประชุม  
           
  ระเบียบวาระที่ 1  
  เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ  
  1.6 สรุปการประเมินผลการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 43 "กันเกราเกมส์"
   รับทราบ
  ประธานที่ประชุม  
           
  ระเบียบวาระที่ 2  
  เรื่องรับรองรายงานการประชุม  
  2.1  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันอังคารที่ 12 มกราคม 2559
    รับรองรายงานการประชุมโดยมีการแก้ไข ดังนี้
1.ระเบียบวาระที่ 4.3 หน้าที่ 8 บรรทัดที่ 10
จากเดิม
มติที่ประชุม : เห็นชอบโดยมีมติเป็นเอกฉันท์และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

แก้ไขเป็น
มติที่ประชุม : เห็นชอบโดยมีมติเป็นเอกฉันท์ ให้ผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา 2557 จำนวน 3 ราย รายละเอียดดังนี้
1.นายชัยวัฒน์ แต้ไพสิฐพงษ์ สมควรได้รับปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
2.ศาสตราจารย์(พิเศษ) นพ.ไพจิตร ปวะบุตร สมควรได้รับแพทยศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
3.รองศาสตราจารย์อรุณี วิริยจิตรา สมควรได้รับศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษและการสื่อสาร
และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

2.ระเบียบวาระที่ 4.4 หน้าที่ 9 บรรทัดที่ 19
จากเดิม
มติที่ประชุม : เห็นชอบ และให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

แก้ไขเป็น
มติที่ประชุม : เห็นชอบ และให้นำเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาลงนามต่อไป
  ฝ่ายเลขานุการที่ประชุมฯ  
           
  ระเบียบวาระที่ 2  
  เรื่องรับรองรายงานการประชุม  
  2.2 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 2/2559 วาระพิเศษ เมื่อวันอังคารที่ 20 มกราคม 2559
   รับรองรายงานการประชุมโดยมีการแก้ไข ดังนี้
1.ระเบียบวาระที่ 3.1 หน้าที่ 2 บรรทัดที่ 27 - 28
จากเดิม
ทั้งนี้ ที่ประชุมมีการอภิปรายให้ข้อคิดเห็นและเสนอชื่อกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพิ่มเติมในกลุ่มวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี คือ รองศาสตราจารย์วินิท เจริญใจ

แก้ไขเป็น
ทั้งนี้ ที่ประชุมมีการอภิปรายเกี่ยวกับความจำเป็นในกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ขาดในสาขาวิศวกรรมศาสตร์ คณะกรรมการฯเห็นควรให้เสนอชื่อ รองศาสตราจารย์วินิท เจริญใจ เพื่อให้ครอบคลุมสาขาวิชาที่ขาดไป ในส่วนของกลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์นั้น มีจำนวนผู้ทรงคุณวุฒิเพียงพอแล้ว

2.ระเบียบวาระที่ 3.1 หน้าที่ 2 บรรทัดที่ 29
จากเดิม
มติที่ประชุม : เห็นชอบ และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป

แก้ไขเป็น
มติที่ประชุม : เห็นชอบ ให้เสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพิ่มเติมในกลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คือ รองศาสตราจารย์วินิท เจริญใจ เพื่อให้ครอบคลุมกลุ่มสาขาทางด้านวิศวกรรมศาสตร์

3. ระเบียบวาระที่ 4.1 หน้าที่ 5 บรรทัดที่ 19
ให้เพิ่มเติมข้อเสนอแนะ
ทั้งนี้ ที่ประชุมมีการอภิปรายเกี่ยวกับความจำเป็นในการปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนียมของนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2559 เนื่องจากมหาวิทยาลัยต้องการเพิ่มจำนวนนักศึกษาต่างชาติ เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามาเรียนมากขึ้น เห็นควรให้ใช้อัตราค่าธรรมเนียมในอัตราเดิมไปก่อน

4. ระเบียบวาระที่ 4.1 หน้าที่ 5 บรรทัดที่ 19
จากเดิม
มติที่ประชุม : ให้ใช้ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาของนักศึกษาต่างชาติ ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๗ เนื่องจากยังไม่มีความจำเป็นต้องปรับเพิ่ม ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาต่างชาติมาเรียนเพิ่มมากขึ้น

แก้ไขเป็น
มติที่ประชุม : เห็นชอบให้ใช้ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาของนักศึกษาต่างชาติ ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๗ เพื่อส่งเสริมให้จำนวนนักศึกษาต่างชาติเพิ่มมากขึ้น

5.ระเบียบวาระที่ 4.2 หน้าที่ 8 บรรทัดที่ 24
ให้เพิ่มเติมข้อเสนอแนะ
ทั้งนี้ ที่ประชุมมีการอภิปรายอย่างกว้างขวาง ในหัวข้อความเสี่ยงที่ 1 และขอให้ปรับแก้ความเสี่ยงที่ 1 เป็นกระบวนการบริหารหลักสูตรที่อาจไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่กำหนดโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

6. ระเบียบวาระที่ 4.2 หน้าที่ 8 บรรทัดที่ 24
จากเดิม
มติที่ประชุม : เห็นชอบ และนำเสนอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป

แก้ไขเป็น
มติที่ประชุม : เห็นชอบ มอบกองแผนงานแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยก่อนนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป

7.ระเบียบวาระที่ 4.3 หน้าที่ 12 บรรทัดที่ 4
จากเดิม
ทั้งนี้ ที่ประชุมมีข้อคิดเห็น โดยขอให้ตัดประเด็นความเสี่ยงที่ 3 ออก ดังนี้ ....

แก้ไขเป็น
ทั้งนี้ ที่ประชุมมีการอภิปรายเกี่ยวกับความเสี่ยงที่ 3 งบประมาณรายได้ลดลงนั้น ยังไม่เป็นปัญหาในปี 2559 จึงเห็นควรให้ตัดออก และนำเข้าไปบรรจุในปีถัดไป เมื่อมีปัญหาเกิดขึ้น

8.ระเบียบวาระที่ 4.3 หน้าที่ 12 บรรทัดที่ 14
จากเดิม
มติที่ประชุม : เห็นชอบ และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป

แก้ไขเป็น
มติที่ประชุม : เห็นชอบ มอบกองแผนงานแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยก่อนนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป

9.ระเบียบวาระที่ 4.4 หน้าที่ 12 บรรทัดที่ 16
จากเดิม
4.4 การจัดสรรค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่ายในกรณีที่นักศึกษาไม่สำเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาที่หลักสูตรกำหนด ...

แก้ไขเป็น
4.4 อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่ายในกรณีที่นักศึกษาไม่สำเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาที่หลักสูตรกำหนด และค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่ายภาคฤดูร้อน สำหรับนักศึกษา โครงการพิเศษ ระดับปริญญาตรี ที่รับเข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2558

10.ระเบียบวาระที่ 4.4 หน้าที่ 13 บรรทัดที่ 22
จากเดิม
มติที่ประชุม : เห็นชอบ และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

แก้ไขเป็น
มติที่ประชุม : เห็นชอบอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่ายในกรณีที่นักศึกษาไม่สำเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาที่หลักสูตรกำหนด และค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่ายภาคฤดูร้อน สำหรับนักศึกษาโครงการพิเศษ ระดับปริญญาตรี ที่รับเข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2558 และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

11.ระเบียบวาระที่ 4.5 หน้าที่ 13 บรรทัดที่ 23
จากเดิม
การจัดสรรค่าหน่วยกิตให้กับคณะวิชาที่ให้บริการการสอนในรายวิชาศึกษาทั่วไป จากค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่าย ....

แก้ไขเป็น
4.5 การจัดสรรค่าหน่วยกิตให้กับคณะวิชาที่ให้บริการการสอนในรายวิชาศึกษาทั่วไป หรือวิชาอื่นๆ จากค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่ายของนักศึกษาโครงการพิเศษ ระดับปริญญาตรี ที่รับเข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2558

12. ระเบียบวาระที่ 4.5 หน้าที่ 13 บรรทัดที่ 23
จากเดิม
มติที่ประชุม : เห็นชอบ และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

แก้ไขเป็น
มติที่ประชุม : เห็นชอบให้จัดสรรอัตราค่าหน่วยกิตให้กับคณะวิชาที่ให้บริการการสอนในรายวิชาศึกษาทั่วไปหรือวิชาอื่นๆ จากค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่าย ของนักศึกษาโครงการพิเศษ ระดับปริญญาตรี ที่รับเข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2558 และให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป
  ไม่มีหน่วยงานเจ้าของเรื่อง  
           
  ระเบียบวาระที่ 3  
  เรื่องสืบเนื่อง  
  3.1 กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ตัวชี้วัดที่ 5)
   - ถอนเรื่อง -
  สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ  
           
  ระเบียบวาระที่ 3  
  เรื่องสืบเนื่อง  
  3.2 (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการใช้จ่ายเงินรายได้ เพื่อสนับสนุนการวิจัย คณะพยาบาลศาสตร์
   มอบคณะพยาบาลศาสตร์ ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของที่ประชุม โดยปรับตามตัวอย่างระเบียบของงานวิจัยเพิ่มเติม และนำเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยในครั้งต่อไป
  คณะพยาบาลศาสตร์  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  
  4.1 ขอความเห็นชอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 (ครั้งที่ 4)
   เห็นชอบ และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติปริญญาต่อไป
  สำนักงานบริหารบัณฑิตศึกษา  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  
  4.2 ขอความเห็นชอบการพิจารณาเป็นเจ้าภาพจัดประชุมคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยของรัฐและมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ (ทคบร.) ครั้งที่ 1/2560 และประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ
   เห็นชอบ
  สำนักงานบริหารบัณฑิตศึกษา  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  
  4.3 (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
   มอบคณะพยาบาลศาสตร์ ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการมหาวิทยาลัย และนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยในครั้งต่อไป
  คณะพยาบาลศาสตร์  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  
  4.4 (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียมการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล พ.ศ. ...
   มอบคณะพยาบาลศาสตร์ ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิยาลัยในครั้งต่อไป
  คณะพยาบาลศาสตร์  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  
  4.5 ขออนุมัติจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับ Monash University Malaysia และ Universiti Sains Malaysia ประเทศมาเลเซีย
   เห็นชอบ และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
  สำนักงานวิเทศสัมพันธ์  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  
  4.6 ขออนุมัติจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับ University of San Diego ประเทศสหรัฐอเมริกา
   เห็นชอบ และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
  สำนักงานวิเทศสัมพันธ์  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  
  4.7 ขออนุมัติจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับ Ganesha University of Education ประเทศอินโดนีเซีย
   เห็นชอบ และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
  สำนักงานวิเทศสัมพันธ์  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  
  4.8 (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเบิกจ่ายค่าสอนตามภาระงานสอน หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น (หลักสูตรเสาร์- อาทิตย์) คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
   เห็นชอบ
  คณะรัฐศาสตร์  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  
  4.9 ขออนุมัติแผนกลยุทธ์คณะรัฐศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙)
   เห็นชอบในเบื้องต้น และมอบคณะกรรมการมหาวิทยาลัยพิจารณา หากมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมให้ส่งคณะรัฐศาสตร์ ภายในระยะเวลา 2 สัปดาห์ (ภายในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559) เพื่อแก้ไขปรับปรุงต่อไป
  คณะรัฐศาสตร์  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  
  4.10 ขออนุมัติแผนกลยุทธ์คณะรัฐศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2564
   - ถอนเรื่อง -
  คณะรัฐศาสตร์  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  
  4.11 กำหนดรหัสรายวิชา และหลักการจัดสรรเงินรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป : กรณีรายวิชาที่มีผู้ร่วมสอนมาจากคณะต่างๆ
   เห็นชอบให้ดำเนินการดังนี้
1.ให้ใช้รหัส 10 เป็นรหัส GE ในรายวิชาบูรณาการ โดยมี 3 รหัสย่อย ดังนี้
1) 1011 เป็นรหัส GE ในรายวิชาบูรณาการของสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2) 1012 เป็นรหัส GE ในรายวิชาบูรณาการของสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3) 1013 เป็นรหัส GE ในรายวิชาบูรณาการของสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

2.การจัดสรรงบประมาณหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ให้ใช้หลักเกณฑ์เปอร์เซ็นต์ภาระงานสอนที่กำหนดไว้ใน มคอ. 3 และ 4
  สำนักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  
  4.12 การลงนามความร่วมมือในการใช้โปรแกรมอักขราวิสุทธิ์กับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
   เห็นชอบ และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบต่อไป
  สำนักงานบริหารบัณฑิตศึกษา  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  
  4.13 การปรับปรุงแบบการเขียน มคอ.2 ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2558
   เห็นชอบ และมอบสำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษาปรับแก้ตามข้อเสนอแนะ
ของคณะกรรมการบริหาร ก่อนนำเสนอคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตร และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาเห็นชอบต่อไป
  สำนักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  
  4.14 แนวทางการจัดสรรค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่ายสำหรับนักศึกษาภาคปกติ และภาคพิเศษในกรณีที่นักศึกษาไม่สำเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาที่หลักสูตรกำหนดและภาคฤดูร้อน
   เห็นชอบ และมอบกองบริการการศึกษา จัดทำเป็นประกาศมหาวิทยาลัยและนำเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป
  กองบริการการศึกษา  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  
  4.15 พิจารณากำหนดอัตราและการจัดสรรค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับนักศึกษาต่างสถาบันและบุคคลภายนอก ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาในมหาวิทยาลัย
   เห็นชอบ ดังนี้
1.อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาให้จัดเก็บดังนี้
1.1นักศึกษาต่างสถาบัน และบุคคลภายนอก ให้จัดเก็บตาม ตาราง(1) และ ตาราง(2)
1.2นักศึกษาและบุคคลภายนอก ที่เป็นชาวต่างชาติ ให้จัดเก็บตาม ตาราง(1) และตาราง(2) และค่าธรรมเนียมนักศึกษาต่างชาติ ตามประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาของนักศึกษาต่างชาติ ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2557 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2557

2. ค่าธรรมเนียมการศึกษา ให้จัดสรรดังนี้
2.1 นักศึกษาต่างสถาบันและบุคคลภายนอก ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาในมหาวิทยาลัย จัดสรรให้มหาวิทยาลัย จำนวน 2,000 บาท ที่เหลือจัดสรรให้คณะที่นักศึกษาสังกัด ทั้งนี้ หากนักศึกษาลงทะเบียนเรียนในคณะอื่นให้จัดสรรตามค่าสอน ในอัตรา 300 บาท/หน่วยกิต ในวิชาบรรยาย และ 600 บาท/หน่วยกิต ในวิชาปฏิบัติการ
2.2 ค่าธรรมเนียมนักศึกษาต่างชาติให้จัดสรรแก่มหาวิทยาลัยทั้งหมด
  กองบริการการศึกษา  
           
  ระเบียบวาระที่ 5  
  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ  
  5.1 รานงานผลการสอบบัญชีจากผู้สอบบัญชีภายนอก ปีงบประมาณ 2556-2557 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
   รับทราบ และมอบวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขประสานสำนักงานตรวจสอบภายใน ในการตรวจสอบการวิเคราะห์งบการเงิน ปี 2557 เพื่อปรับแก้ตัวเลขรวมสินทรัพย์ และตัวเลขรวมหนี้สินและส่วนทุน ให้เป็นตัวเลขของยอดรวมที่ตรงกัน และให้เพิ่มเติมตัวเลขที่คิดเป็นร้อยละ (%) ลงในแผนภูมิแสดงค่าใช้จ่ายจากการดำเนินการรวม ปี 2557 ก่อนนำเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป
  วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  
           
  ระเบียบวาระที่ 5  
  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ  
  5.2 รายงานผลการรับสมัครแลผลการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2559
   รับทราบ
  กองบริการการศึกษา  
           
  ระเบียบวาระที่ 5  
  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ  
  5.3 รายงานจำนวนนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2558 และจำนวนผู้เข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 3 ปีย้อนหลัง (ปี 2555-2557)
   รับทราบ
  สำนักงานบริหารบัณฑิตศึกษา  
           
  ระเบียบวาระที่ 5  
  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ  
  5.4 โครงการนำเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) มาใช้ในการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
   รับทราบ
  สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ