รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ครั้งที่  3วาระพิเศษ /2560 เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560
ห้องประชุมวารินชำราบ ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 
   
ระเบียบวาระ
เรื่อง
วาระการประชุม
มติที่ประชุม
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
การดำเนินการตามมติที่ประชุม
หน่วยงานที่ได้รับมอบหมาย
ติดตามผลการดำเนินงาน
  ระเบียบวาระที่ 1  
  เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ  
  0.0 - ไม่มี -
   
  ไม่มีหน่วยงานเจ้าของเรื่อง  
           
  ระเบียบวาระที่ 2  
  เรื่องรับรองรายงานการประชุม  
  0.0 - ไม่มี -
   
  ไม่มีหน่วยงานเจ้าของเรื่อง  
           
  ระเบียบวาระที่ 3  
  เรื่องสืบเนื่อง  
  3.1 (ร่าง) แผนปรับปรุงและพัฒนาตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร คณะ และสถาบัน
    เห็นชอบรายงานการจัดทำแผนพัฒนาและปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ


ของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2558 ระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบัน และมอบให้ผู้ที่เกี่ยวข้องดำเนินการ ดังนี้


ระดับหลักสูตร


1) การจัดกลุ่มหลักสูตรที่จะต้องขึ้นทะเบียนหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบ


มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQR) ดังนี้


1.1 กรณีหลักสูตรปรับปรุง ต้องดำเนินการให้สามารถขึ้นทะเบียน TQR ภายใน


ปีการศึกษา ๒๕๖๑


1.2 กรณีหลักสูตรใหม่ ต้องดำเนินการให้สามารถขึ้นทะเบียน TQR ภายใน ๓ ปีการศึกษานับจากปีที่เริ่มจัดการเรียนการสอน


๒) คณะพิจารณาทบทวนแผนพัฒนาตามข้อเสนอแนะของของ คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2558 โดยให้ดำเนินการดังนี้


2.1 กำหนดคะแนนประเมินหลักสูตร มาให้ครบทุกองค์ประกอบและทุกตัวบ่งชี้ ในปีการศึกษา 2559-2561 ทั้งนี้ หลักสูตรที่ยกเว้นไม่ต้องส่งข้อมูลแผนพัฒนาหลักสูตรฯ คือ หลักสูตรที่มีแผนจะปิดหลักสูตรในช่วงปีการศึกษา 2559-2561


2.2 กำหนดว่าหลักสูตรที่คณะรับผิดชอบจะขึ้นทะเบียน TQR ปีการศึกษาใด


(ปีการศึกษา 2559-2561)


2.3 นำส่งผลการการทบทวนแผนพัฒนาตามข้อเสนอแนะฯ มายังสำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาฯ ภายในวันที่ 16 มีนาคม 2560 เพื่อรวบรวมนำเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อทราบ


3) สำนักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา สำนักงานบริหารบัณฑิตศึกษา และคณะ พิจารณาจัดกิจกรรม/โครงการเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของอาจารย์ประจำหลักสูตร/ผู้รับผิดชอบหลักสูตร การบริหารจัดการหลักสูตร การวางแผน กระบวนการพัฒนาหลักสูตร รวมทั้งแนวทางการพัฒนาการเรียนการสอนหลักสูตร


4) กองบริการการศึกษา กองแผนงาน สนับสนุนข้อมูลสารสนเทศให้แก่หลักสูตร เพื่อให้หลักสูตรมีข้อมูลสารสนเทศในการวิเคราะห์ วางแผน และปรับปรุงผลการดำเนินงานได้ทันตามสถานการณ์


ที่เปลี่ยนแปลง


5) สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ จัดกิจกรรม/โครงการเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการดำเนินการตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร หรือการจัดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการดำเนินการตามเกณฑ์ของแต่ละองค์ประกอบ เพื่อให้อาจารย์ประจำหลักสูตร/ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีความรู้ความเข้าใจเพิ่มมากขึ้น


ระดับคณะ และสถาบัน


1) คณะพิจารณาทบทวนแผนปรับปรุงตามข้อเสนอแนะฯ โดยดำเนินการ ดังนี้


1.1 ควรการดำเนินงานกิจกรรม/โครงการที่สอดคล้องกับข้อเสนอแนะฯ และกำหนดผลลัพธ์ที่สะท้อนผลการดำเนินการเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน


1.2 ทบทวนระบบและกลไกการกำกับติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการพัฒนาและปรับปรุงตามข้อเสนอแนะฯ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น


๒) หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กองแผนงาน สำนักงานพัฒนานักศึกษา กองการ-เจ้าหน้าที่ สำนักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม พิจารณาทบทวนแผนพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพตามข้อเสนอแนะคณะกรรมการประเมินฯ ระดับสถาบัน ดังนี้


2.1 นำประเด็นข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมินฯ ที่เกี่ยวข้องในองค์ประกอบที่มีความถี่ค่อนข้างมากกับการดำเนินงานระดับคณะ มาพิจารณาร่วมด้วย


2.2 นำส่งผลการการทบทวนแผนพัฒนาตามข้อเสนอแนะฯ มายังสำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาฯ ภายในวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๐ เพื่อรวบรวมนำเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อทราบต่อไป


3) มอบให้สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ ติดตามผลการดำเนินงาน


ตามแผนพัฒนาฯ และรายงานต่อคณะกรรมการประกันคุณภาพ ระดับมหาวิทยาลัย และ คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย พร้อมกับการรายงานผลการดำเนินงานตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรคณะและสถาบัน ปีการศึกษา ๒๕๕๙ รอบ ๙ เดือน และ ๑๒ เดือน ตามลำดับ


  สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ  
           
  ระเบียบวาระที่ 3  
  เรื่องสืบเนื่อง  
  3.2 (ร่าง)แผนปรับปรุงและพัฒนาตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในของหน่วยงานสนับสนุน (ระดับสำนัก)
   เห็นชอบแผนปรับปรุงและพัฒนาตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ของหน่วยงานสนับสนุน ทั้ง ๔ สำนัก ได้แก่ สำนักงานอธิการบดี สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย สำนักวิทยบริการ และสำนักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ และมอบสำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ ติดตามและรายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนา ฯ และรายงาน
ต่อคณะกรรมการประกันคุณภาพ ระดับมหาวิทยาลัย และ คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย พร้อมกับการรายงานผลการดำเนินงานตามเกณฑ์การประกันคุณภาพภายใน ระดับสำนัก/หน่วยงานเทียบเท่า ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ รอบ ๖ เดือน ๙ เดือน และ ๑๒ เดือน ตามลำดับ
  สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  
  4.1 รายงานผลการดำเนินงานตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร คณะ และสถาบัน ปีการศึกษา ๒๕๕๙ รอบ ๖ เดือน (สิงหาคม ๒๕๕๙ – มกราคม ๒๕๖๐)
   เห็นชอบรายงานผลการดำเนินงานตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร คณะ และสถาบัน ปีการศึกษา ๒๕๕๙ รอบ ๖ เดือน (สิงหาคม ๒๕๕๙ – มกราคม ๒๕๖๐)
และมอบผู้เกี่ยวข้องพิจารณาดำเนินการดังนี้
๑) คณะและสำนักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา กำกับ ติดตาม และเร่งรัดหลักสูตร
ที่ครบรอบการปรับปรุงหลักสูตรในปีการศึกษา ๒๕๕๙ ให้ดำเนินงานแล้วเสร็จภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๐
2) คณะพิจารณาผลการดำเนินงาน และวิเคราะห์ปรับปรุงผลการดำเนินงาน
ที่ยังไม่บรรลุเป้าหมายการดำเนินงาน
๓) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องระดับสถาบัน เร่งรัดการดำเนินงานที่มีผลการดำเนินงานสอดคล้องกับการดำเนินงานของคณะ เช่น การวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วย แผนพัฒนาบุคคล แผนความเสี่ยง และการจัดการความรู้ เป็นต้น
  สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  
  4.2 รายงานผลการดำเนินงานตามเกณฑ์ เกณฑ์การประกันคุณภาพภายใน ของหน่วยงานสนับสนุน (ระดับสำนัก) ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ รอบ ๓ เดือน (ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๕๙)
   เห็นชอบรายงานผลการดำเนินงานตามเกณฑ์การประกันคุณภาพภายใน ของหน่วยงานสนับสนุน (ระดับสำนัก) ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ รอบ ๓ เดือน (ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๕๙) และมอบผู้เกี่ยวข้องดำเนินการดังนี้
๑) แต่ละสำนัก พิจารณา/ทบทวนวางแผนการติดตามผลการดำเนินงาน และหาแนวทาง
การปรับปรุงการดำเนินงานในตัวบ่งชี้ที่ยังไม่บรรลุตามแผนการดำเนินงาน
๒) แต่ละสำนัก กำกับติดตามผลการดำเนินงานเป็นระยะโดยเฉพาะประเด็นเรื่องการจัดทำแผนงานดำเนินงาน และให้ดำเนินการตามแผนการดำเนินงานดังกล่าว
๓) สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ ติดตามผลการดำเนินงานในภาพรวมเพื่อรายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการต่างๆที่เกี่ยวข้องตามรอบระยะเวลาที่กำหนด ๖ เดือน ๙ เดือน และ ๑๒ เดือน ตามลำดับต่อไป
  สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  
  4.3 การเห็นชอบในการเสนอ (ร่าง) บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือของสภาคณบดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย
   เห็นชอบ (ร่าง) บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือของสภาคณบดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย และเสนอต่ออธิการบดีเพื่อมอบอำนาจให้คณบดีคณะวิทยาศาสตร์เป็นผู้ลงนามต่อไป
  คณะวิทยาศาสตร์  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  
  4.4 การจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
   เห็นชอบ ในหลักการการจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับพนักงาน
และลูกจ้างของมหาวิทยาลัย และให้ดำเนินการ ดังนี้
๑. มอบ กองแผนงาน หารือ กรมบัญชีกลาง เกี่ยวกับแหล่งเงินสมทบของพนักงานเงินงบประมาณ
2. มอบ กองการเจ้าหน้าที่ เสนอ (ร่าง) ข้อบังคับฯต่อ ที่ปรึกษากฎหมายของสภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาให้ความเห็นและประสานผู้แทนฝ่ายพนักงานและลูกจ้าง เพื่อเข้ารับฟังความเห็นของที่ปรึกษากฎหมายของสภามหาวิทยาลัย ทั้งนี้ หากมีประเด็นการแก้ไขที่สำคัญ ให้นำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลต่อไป
  กองการเจ้าหน้าที่