รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ครั้งที่  3(วาระพิเศษ) /2552 เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2552
-
 
   
ระเบียบวาระ
เรื่อง
วาระการประชุม
มติที่ประชุม
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
การดำเนินการตามมติที่ประชุม
หน่วยงานที่ได้รับมอบหมาย
ติดตามผลการดำเนินงาน
  ระเบียบวาระที่ 1  
  เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา  
  1.1 การเสนอรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2551
   ที่ประชุมโดยการแจ้งเวียนขอมติวาระพิเศษพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบอนุมัติ ผู้สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี ปริญญาโทและปริญญาเอก ประจำปี 2551 ตามที่เสนอจำนวน 21 ราย ในวันอังคารที่ 24 พฤศจิกายน 2552
  กองบริการการศึกษา  
           
  ระเบียบวาระที่ 1  
  เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา  
  1.2 บันฑิตรุ่นเก่าขอเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2551
และการขอเลื่อนการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร
   เลขานุการที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร ใคร่ขอให้กองบริการการศึกษาดำเนินการดังต่อไปนี้
1. ใบสรุปเรื่อง ขอให้จัดส่งข้อมูลตามแบบฟอร์มสามารถ Download ที่ http://202.28.50.49/meeting/index.php
2. สรุปข้อมูลบัณฑิตรุ่นเก่าขอเจ้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2551
3. สรุปข้อมูลการขอเลื่อนการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร
และนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาให้ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการประชุมครั้งที่ 11/2552
  กองบริการการศึกษา