รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ครั้งที่  3 /2553 เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2553
ห้องประชุมวารินชำราบ ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดี
 
   
ระเบียบวาระ
เรื่อง
วาระการประชุม
มติที่ประชุม
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
การดำเนินการตามมติที่ประชุม
หน่วยงานที่ได้รับมอบหมาย
ติดตามผลการดำเนินงาน
  ระเบียบวาระที่ 1  
  ประธานแจ้งให้ทีป่ระชุมทราบ  
  1.1 การเปิดรับนักศึกษาใหม่และการปรับปรุงคุณภาพการศึกษา
   ที่ประชุมรับทราบ
  ประธานที่ประชุม  
           
  ระเบียบวาระที่ 2  
  รับรองรายงานการประชุม  
  2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 2/2553 เมื่อวันอังคารที่ 2 กุมภาพันธ์ 2553
   ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมโดยมีการแก้ไข
  งานสารบรรณ กองกลาง  
           
  ระเบียบวาระที่ 3  
  สืบเนื่อง  
  3.1 รายงานความคืบหน้าการปรับโครงสร้างหนี้หอพักนักศึกษา
   ที่ประชุมรับทราบ
  งานกิจการนักศึกษา  
           
  ระเบียบวาระที่ 3  
  สืบเนื่อง  
  3.2 การร่วมสนับสนุนทุนวิจัยของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
   ที่ประชุมรับทราบและยืนยันความเห็นของที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 2/2553 เมื่อวันอังคารที่ 2 กุมภาพันธ์ 2553 ทั้งนี้ขอให้โครงการจัดตั้งกองส่งเสริมการวิจัยฯ ตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย และนำเสนอต่อที่ประชุมในคราวต่อไป
  กองส่งเสริมการวิจัยฯ  
           
  ระเบียบวาระที่ 3  
  สืบเนื่อง  
  3.3 ร่างประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่องแนวทางการบริหารจัดการหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
   ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้งานพัฒนาหลักสูตร กองบริการการศึกษา พิจารณาปรับแก้ไขเพิ่มเติมตามข้อเสนอแนะและขอให้พิจารณาจัดทำตารางเวลาการกำหนดปฏิทินและขั้นตอนการนำเสนอหลักสูตร เพื่อให้คณะ/สำนัก รับทราบและถือเป็นแนวปฏิบัติ
  กองบริการการศึกษา  
           
  ระเบียบวาระที่ 3  
  สืบเนื่อง  
  3.4 ร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการใช้ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจำตำแหน่ง พ.ศ. 2553
   ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้งานพัฒนาหลักสูตร กองบริการการศึกษาพิจารณาปรับแก้ไขเพิ่มเติมตามข้อเสนอแนะและขอให้แจ้งเวียนคณะกรรมการบริหารฯ เพื่อพิจารณาก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยต่อไป
  กองบริการการศึกษา  
           
  ระเบียบวาระที่ 3  
  สืบเนื่อง  
  3.5 รายงานการประชุมร่วมกันระหว่างรองอธิการบดีฝ่ายบริหารกับคณบดีคณะในกำกับ
   ที่ประชุมรับทราบ สรุปการประชุมร่วมระหว่างรองอธิการบดีฝ่ายบริหารและคณบดีคณะ ในกำกับของมหาวิทยาลัยและขอให้คณะในกำกับร่วมกันกำหนดแนวทางและรูปแบบการบริหารคณะในกำกับตามความเหมาะสมเพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาและให้คำแนะนำต่อไป
  กองการเจ้าหน้าที่  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา  
  4.1 การขอแก้ไขเพิ่มเติมพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจำตำแหน่งของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
   ที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามเสนอ
  กองบริการการศึกษา  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา  
  4.2  การขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการเลือกสรรผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี พ.ศ. 2553
   ที่ประชุมมีมติเห็นชอบเสนอรายชื่อกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากภายใน/ภายนอกมหาวิทยาลัยเพื่อเลือกสรรผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2553 ดังนี้
1. นายนิกร วีสเพ็ญ (ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย)
2. คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
3. คณบดีคณะศิลปศาสตร์
4. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์
5. คณบดีคณะเกษตรศาสตร์
  กองบริการการศึกษา  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา  
  4.3 การขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองผู้สมควรได้รับรางวัลรัตโนบล มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2553
   ที่ประชุมมีมติเห็นชอบเสนอรายชื่อกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากภายใน/ภายนอกมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณากลั่นกรองผู้สมควรได้รับรางวัลรัตโนบล มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2553 ดังนี้
1.นายนิกร วีสเพ็ญ (ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย)
2.คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
3.คณบดีคณะศิลปศาสตร์
4. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์
5. คณบดีคณะเกษตรศาสตร์
  กองบริการการศึกษา  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา  
  4.4 การขอเสนอร่างกำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ประจำปีการศึกษา 2552
   ที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามเสนอ
  กองบริการการศึกษา  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา  
  4.5 รายงานผลการดำเนินงานการประกันคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2552 (รอบ 8 เดือน)
   ที่ประชุมมีมติรับทราบและประธานที่ประชุมได้ขอความร่วมมือจากคณะในการกำกับและติดตามการดำเนินงานภายใน ให้สามารถรายงานข้อมูลตามองค์ประกอบและตัวชี้วัดอย่างครบถ้วน
  งานประกันคุณภาพฯ  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา  
  4.6 (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์สำนักงานอธิการบดี ประจำปี 2553
   #NAME?
  งานสารบรรณ กองกลาง  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา  
  4.7  ค่าธรรมเนียมการศึกษา คณะรัฐศาสตร์ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
   ที่ประชุมมีมติเห็นชอบการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา คณะรัฐศาสตร์ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาการปกครองท้องถิ่น (อบต.) สำหรับผู้ที่ศึกษาครบ 3 ปี ตามกำหนดไว้ ให้ทุนการศึกษาแล้ว แต่ยังไม่สำเร็จการศึกษา ให้จัดเก็บตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด สำหรับนักศึกษาปริญญาตรีโครงการภาคพิเศษ
  กองบริการการศึกษา  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา  
  4.8  ร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553
   ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้กองบริการการศึกษา พิจารณาปรับแก้ไขเพิ่มเติมตามข้อเสนอแนะและขอให้แจ้งเวียนคณะกรรมการบริหารฯ เพื่อพิจารณาก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยต่อไป
  กองบริการการศึกษา  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา  
  4.9 การปรับโครงสร้างภายในคณะศิลปศาสตร์
   ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ปรับโครงสร้างภายในคณะศิลปศาสตร์และขอให้นำเสนอต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป

  คณะศิลปศาสตร์  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา  
  4.10  เสนอขอให้เลือกคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตร ของสภามหาวิทยาลัย เพิ่มเติม
   ที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามเสนอ
  กองบริการการศึกษา  
           
  ระเบียบวาระที่ 5  
  เสนอให้ที่ประชุมรับทราบ  
  5.1 ยุทธศาสตร์อุดมศึกษาไทยในการเตรียมความพร้อมสู่การเป็นประชาคมอาเซียน ในปี พ.ศ. 2558
   ที่ประชุมรับทราบ
  กองบริการการศึกษา  
           
  ระเบียบวาระที่ 5  
  เสนอให้ที่ประชุมรับทราบ  
  5.2 โครงการประชุมวิชาการ มอบ. วิจัย ครั้งที่ 4
   ที่ประชุมรับทราบ
  กองส่งเสริมการวิจัยฯ  
           
  ระเบียบวาระที่ 5  
  เสนอให้ที่ประชุมรับทราบ  
  5.3 ผลการประชุมเชิงปฏิบัติการการติดตามผลการดำเนินงานและปรับปรุงแผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2553 งานบริการวิชาการเพื่อพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานสู่ชุมชน
   ที่ประชุมรับทราบ
  กองส่งเสริมการวิจัยฯ  
           
  ระเบียบวาระที่ 5  
  เสนอให้ที่ประชุมรับทราบ  
  5.4 ขอความร่วมมือในการกำกับดูแลการจัดการศึกษาให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
   ที่ประชุมรับทราบ
  กองบริการการศึกษา  
           
  ระเบียบวาระที่ 6  
  อื่นๆ  
  6.1 การกำหนดประเด็นเพื่อนำมาเปิดโอกาสให้ประชาชนมามีส่วนร่วมในการบริหารราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553
   ที่ประชุมมีมติเห็นชอบในหลักการ
  กองแผนงาน  
           
  ระเบียบวาระที่ 6  
  อื่นๆ  
  6.2  โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำหรับชุมชน
   ที่ประชุมมีมติเห็นชอบในหลักการ

  กองแผนงาน  
           
  ระเบียบวาระที่ 6  
  อื่นๆ  
  6.3 การจัดหอพักให้กับนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมทางด้านวิชาการ
   ประชุมมีมติเห็นชอบให้นักศึกษาที่สมัครใจเข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมด้านวิชาการ โดยมหาวิทยาลัยจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย อื่นๆ เช่น ค่าลงทะเบียน ค่าวัสดุ-อุปกรณ์ เป็นต้น ทั้งนี้นักศึกษาจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการหาที่พัก ค่าเดินทางและค่าใช้จ่ายส่วนตัว เอง
  กองบริการการศึกษา  
           
  ระเบียบวาระที่ 6  
  อื่นๆ  
  6.4 รายงานการเจรจาความร่วมมือ ณ International Rice Research Institute(IRRI), University of Philippines at Los Banos (UPLB)และSoutheast Asian Regional Center for Graduate Study and Research in Agriculture (SEARCA) ประเทศฟิลิปปินส์
   ที่ประชุมรับทราบ
  งานวิเทศสัมพันธ์  
           
  ระเบียบวาระที่ 6  
  อื่นๆ  
  6.5 แนวทางการจัดการเรียนการสอนด้านภาษาต่างประเทศ
   ที่ประชุมมีมติเห็นชอบในหลักการ
  คณะศิลปศาสตร์