รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ครั้งที่  3 /2554 เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2554
ห้องประชุมวารินชำราบ ชั้น ๓ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 
   
ระเบียบวาระ
เรื่อง
วาระการประชุม
มติที่ประชุม
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
การดำเนินการตามมติที่ประชุม
หน่วยงานที่ได้รับมอบหมาย
ติดตามผลการดำเนินงาน
  ระเบียบวาระที่ 1  
  ประธานแจ้งเพื่อทราบ  
  1.1 รายงานเหตุการณ์นักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีถูกทหารพรานยิงเสียชีวิต
   รับทราบ
  ประธานที่ประชุม  
           
  ระเบียบวาระที่ 1  
  ประธานแจ้งเพื่อทราบ  
  1.2 แนะนำผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ
   รับทราบ
  ประธานที่ประชุม  
           
  ระเบียบวาระที่ 1  
  ประธานแจ้งเพื่อทราบ  
  1.3 แนวทางการดำเนินโครงการหนึ่งมหาวิทยาลัยหนึ่งจังหวัด
   รับทราบ
  ประธานที่ประชุม  
           
  ระเบียบวาระที่ 2  
  รับรองรายงานการประชุม  
  2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ ๒/๒๕๕๔ เมื่อวันอังคารที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔
   รับรองรายงานการประชุมโดยมีการแก้ไข ดังนี้ หน้า ๙ บรรทัดที่ ๘ ตัดข้อความ “ โดยคณะบริหารศาสตร์ ขอนำเรื่องปรึกษาและขอความเห็นจากคณะกรรมการประจำคณะฯ ก่อน”แก้ไขเป็น มติที่ประชุม : เห็นชอบการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาของ นักศึกษาทุน รุ่นที่ ๓-๕ ที่ยังคงค้างทั้งหมด และนำเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป
  งานสารบรรณ กองกลาง  
           
  ระเบียบวาระที่ 3  
  สืบเนื่อง  
  3.1 เสนอขอให้พิจารณารายชื่อเพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการเลือกสรรผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์และรางวัลรัตโนบล ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๓
   เห็นชอบรายชื่อกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายใน จำนวน ๗ ท่าน ดังนี้ ๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วสุ อมฤตสุทธิ์ คณะเกษตรศาสตร์ ๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เจริญ ชุมมวล คณะวิศวกรรมศาสตร์ ๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสาวดี กงเพชร คณะศิลปศาสตร์ ๔. เภสัชกรหญิงสุพิศศรี รัตนสิน คณะเภสัชศาสตร์ ๕. นายสมบัติ วอทอง คณะนิติศาสตร์ ๖. นางประทับใจ สิกขา คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ ๗. นางสาวจารุวรรณ ชุปวา คณะพยาบาลศาสตร์ ทั้งนี้ขอให้ ฝ่ายเลขานุการฯ (งานพัฒนาหลักสูตร กองบริการการศึกษา )ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการเลือกสรรผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ และรางวัลรัตโนบล ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๓ ต่อไป
  กองบริการการศึกษา  
           
  ระเบียบวาระที่ 3  
  สืบเนื่อง  
  3.2 ขอแก้ไขเพิ่มเติมพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชาอักษรย่อสำหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจำตำแหน่งของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (ฉบับที่.....) พ.ศ......
   เห็นชอบให้ งานพัฒนาหลักสูตร กองบริการการศึกษา ดำเนินการดังนี้ ๑. ขอให้คณะตรวจสอบความถูกต้องของหลักสูตร หากมีการแก้ไขให้ประสานงานพัฒนาหลักสูตร เพื่อให้มีความถูกต้องและรอบคอบในการแก้ไขเพิ่มเติม พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจำตำแหน่งของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (ฉบับที่.....) พ.ศ...... ๒. ขอให้งานพัฒนาหลักสูตร กองบริการการศึกษา ตรวจสอบ รายละเอียดการให้ประกาศนียบัตรบัณฑิต การกำหนดอักษรย่อ การเทียบชั้นปริญญา ในหลักสูตรที่มีการจัดการเรียนการสอนในระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับมหาวิทยาลัยอื่นๆ เพื่อเปรียบเทียบและพิจารณาการแก้ไขเพิ่มเติม
  กองบริการการศึกษา  
           
  ระเบียบวาระที่ 3  
  สืบเนื่อง  
  3.3 อัตราการคำนวณการใช้กระแสไฟฟ้าและสัดส่วนการชำระค่ากระแสไฟฟ้าของมหาวิทยาลัยจากคณะ/สำนัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔
   เห็นชอบให้ออกประกาศเกี่ยวกับอัตราการคิดค่ากระแสไฟฟ้าแยกตามประเภทของผู้ใช้ไฟฟ้า ให้คณะ/สำนัก ร่วมในการชำระค่ากระแสไฟฟ้าค้างจ่ายตามปริมาณการใช้จริงของคณะ/สำนัก ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๕๓ เป็นต้นไป โดยให้กองแผนงานแจ้งยอดค่ากระแสไฟฟ้าเพื่อให้คณะ/สำนัก ตรวจสอบและแจ้งยืนยันให้กองคลังตัดค่าใช้จ่ายจากเงินรายได้ของคณะ/สำนัก
  กองแผนงาน  
           
  ระเบียบวาระที่ 3  
  สืบเนื่อง  
  3.4 แนวปฏิบัติการร่วมสนับสนุนทุนวิจัยระหว่างมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีและหน่วยงานภายนอก
   เห็นชอบแนวปฏิบัติการร่วมสนับสนุนทุนวิจัยระหว่างมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และหน่วยงานภายนอก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ทั้งนี้ขอให้ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัย พิจารณานำข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย แก้ไขปรับปรุงแนวปฏิบัติดังกล่าว พร้อมทั้งจำแนกลักษณะของทุนวิจัยทั้งหมดในมหาวิทยาลัยและแนวปฏิบัติทางด้านการเงิน นำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยในครั้งต่อไป
  กองส่งเสริมการวิจัยฯ  
           
  ระเบียบวาระที่ 3  
  สืบเนื่อง  
  3.5 รูปแบบและวิธีการประเมินคุณภาพภายใน ระดับภาควิชา คณะ/หน่วยงานเทียบเท่า
    เห็นชอบตามเสนอ
  งานประกันคุณภาพฯ  
           
  ระเบียบวาระที่ 3  
  สืบเนื่อง  
  3.6 รูปแบบวิธีการประเมินหลักสูตร
   เห็นชอบตามเสนอ ทั้งนี้ประธานที่ประชุมขอให้คณะ พิจารณาติดตามการดำเนินงานด้านหลักสูตรของคณะ โดยตรวจสอบร่วมกับงานพัฒนาหลักสูตร กองบริการการศึกษา
  งานประกันคุณภาพฯ  
           
  ระเบียบวาระที่ 3  
  สืบเนื่อง  
  3.7 รายงานผลการดำเนินงานประกันคุณภาพภายใน ปีการศึกษา ๒๕๕๓ รอบ ๙ เดือน (๑ มิถุนายน ๒๕๕๓ - ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔)
   เห็นชอบ ทั้งนี้ประธานที่ประชุมขอให้คณะ/สำนัก พิจารณาติดตามผลการดำเนินงานและตรวจสอบเอกสารประกอบการดำเนินงานของหน่วยงานให้ถูกต้อง
  งานประกันคุณภาพฯ  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา  
  4.1 รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔รอบ ๕ เดือน (ตุลาคม ๒๕๕๓ - กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔)
   เห็นชอบ
  งานประกันคุณภาพฯ  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา  
  4.2 ขออนุมัติการสำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ ๒/ ๒๕๕๓ (ครั้งที่ ๓)
   เห็นชอบในการอนุมัติผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษา ที่ ๒/๒๕๕๓ จำนวน ๖ คน ในวันอังคารที่ ๘ มีนาคม ๒๕๕๔ ทั้งนี้ในราย นายณัฐวุฒิ จินารัตน์ นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ มอบงานบัณฑิตวิทยาลัย พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติและเงื่อนไขการสำเร็จการศึกษา กรณีหลักฐานการตอบรับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการหากยังไม่ได้รับการตอบรับ ถือว่ายังไม่สำเร็จการศึกษา
  กองบริการการศึกษา  
  สรุปเรื่องเสนอเข้าที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ กรณีกลุ่มที่เป็นไปตามเงื่อนไข และส่วนรายนายณัฐวุฒิ จินารัตน์ ได้ให้คณะทำเรื่องรับรองการสำเร็จการศึกษาใหม่ หน่วยงาน ได้สรุปเรื่องนำเสนอเข้าที่ประชุม คกก.บริหารและสภามหาวิทยาลัยฯ    งานบันฑิตศึกษา กองบริการการศึกษา    ดำเนินการเรียบร้อย 
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา  
  4.3 ปัญหาลูกหนี้ที่ติดค้างเป็นเวลานานและไม่สามารถคืนเงินยืมได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด
   พิจารณาลูกหนี้ประเภทต่างๆ ของกองคลัง ดังนี้ ๑. ลูกหนี้เงินอุดหนุนโครงการบริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ให้ดำเนินการดังนี้ ๑.๑ ให้กองคลังทำหนังสือทวงหนี้หัวหน้าโครงการผ่านหน่วยงาน โดยกำหนดให้มาติดต่อเบิกจ่ายภายใน ๓๐ วัน หากพ้นกำหนดให้ดำเนินการหักเงินเดือน ๑.๒ แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองเอกสารการเบิกจ่าย เพื่อให้เกิดความโปร่งใส เสนอผู้บริหารอนุมัติและทำหนังสือบันทึกเกี่ยวกับโครงการที่ติดค้างการเบิกจ่ายเป็นเวลานานที่ได้รับอนุมัติเพื่อคุ้มครองผู้อนุมัติและกรรมการ ๑.๓ ให้งานวิจัยและบริการวิชาการฯ พิจารณาช่วยเหลือเกี่ยวกับการเคลียร์โครงการ และหาแนวทางกับโครงการต่อเนื่องในการยืมเงินและการเบิกจ่าย ๒. ลูกหนี้เงินรายได้มหาวิทยาลัยประเภททั่วไป (หน่วยงานยืม) ให้ดำเนินการดังนี้ ๒.๑ ให้กองคลังทำหนังสือทวงหนี้โครงการที่มีงบประมาณให้มาเบิกจ่ายและคืนเงินยืม (โครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ) ภายใน ๓๐ วัน หากพ้นกำหนดให้หักเงินเดือน ๒.๒ สำหรับโครงการที่ดำเนินการไปแล้วและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย ให้รวบรวมเพื่อขออนุมัติสภามหาวิทยาลัย และขอให้เตรียมเอกสารเบิกจ่ายให้พร้อมที่จะเบิกจ่ายเมื่อได้รับงบประมาณ ๒.๓ สำหรับลูกหนี้เงินยืมที่ได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยขอให้ทำแผนคืนเงินต่อมหาวิทยาลัย ๓. ลูกหนี้กู้ยืมสวัสดิการเพื่อการศึกษา ให้ดำเนินการดังนี้ ๓.๑ ให้กองคลังและงานการเจ้าหน้าที่ (กจ) ตรวจสอบคุณสมบัติผู้กู้ที่กำลังศึกษา ครบทั้ง ๕ ข้อที่กรรมการสภากำหนดหรือไม่ เสนอเป็นข้อมูลต่ออธิการบดีเพื่อพิจารณาต่อไป ๓.๒ สำหรับผู้กู้ที่สำเร็จการศึกษาแล้วให้กองคลังทำหนังสือทวงหนี้ตามสัญญา หากไม่ชำระให้แจ้งกองกฎหมายเพื่อดำเนินคดีต่อไป ๓.๓ ให้กองคลังทำหนังสือทวงหนี้ผู้กู้ที่ลาออกจากราชการแต่ยังไม่ชำระหนี้ ให้มาชำระตามกำหนด หากพ้นกำหนดให้แจ้งกองกฎหมายดำเนินคดี ๓.๔ เสนอให้มีการประชุมนัดพิเศษเฉพาะลูกหนี้กู้ยืมสวัสดิการเพื่อการศึกษา และให้กองคลังและงานการเจ้าหน้าที่ (กจ) วิเคราะห์ข้อมูลผู้กู้เสนอที่ประชุม โดยจำแนกตามปัญหาที่เกิดขึ้น เช่น แปลงหนี้เป็นทุน ไม่แจ้งสถานะการศึกษา ไม่ชำระเงินยืม ทำสัญญาไม่เป็นตามประกาศเป็นต้น
  กองคลัง  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา  
  4.4 (ร่าง) รายงานประจำปี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ๒๕๕๓
   เห็นชอบ (ร่าง) รายงานประจำปี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปี ๒๕๕๓ โดยให้คณะ/สำนัก/หน่วยงาน เพื่อพิจารณาตรวจสอบข้อมูลที่เกี่ยวข้อง และหากมีการแก้ไขปรับปรุงให้นำส่งที่กองแผนงาน ภายในวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๔
  กองแผนงาน  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา  
  4.5 การเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นสมาชิกวุฒิสภา
   โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้มหาวิทยาลัยดำเนินการยื่นคำขอลงทะเบียนองค์กร เพื่อเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นสมาชิกวุฒิสภา โดยคณะกรรมการบริหารฯ พิจารณาเสนอชื่อผู้สมควรเข้ารับการสรรหาเป็นสมาชิกวุฒิสภา ดังนี้ ๑. ศาสตราจารย์อมร จันทรสมบูรณ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ๒. ศาสตราจารย์(พิเศษ)ยุวัฒน์ วุฒิเมธี กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ๓. นายสมชาย เหล่าสายเชื้อ กรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย และมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการบริหารฯ พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติ ผู้ถูกเสนอและเห็นชอบให้ทาบทามตามลำดับต่อไป
  งานสารบรรณ กองกลาง  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา  
  4.6 การตั้งชื่อถนนภายในมหาวิทยาลัย
   เห็นชอบในหลักการ โดยมอบผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสาธารณูปโภค พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาชื่อถนนภายในมหาวิทยาลัยและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
  งานสารบรรณ กองกลาง  
           
  ระเบียบวาระที่ 5  
  เสนอให้ที่ประชุมทราบ  
  5.1 รายงานการวิเคราะห์ประสิทธิภาพการใช้พลังงานของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
   รับทราบ
  กองบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อม  
           
  ระเบียบวาระที่ 5  
  เสนอให้ที่ประชุมทราบ  
  5.2 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนภายในเดือน มีนาคม ๒๕๕๔
   รับทราบ
  งานประกันคุณภาพฯ  
           
  ระเบียบวาระที่ 5  
  เสนอให้ที่ประชุมทราบ  
  5.3 รายงานทางการเงินของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ไตรมาสที่ ๑ ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๓
   รับทราบ และให้ผู้อำนวยการกองคลังลงนามรับรองความถูกต้อง ในเอกสารทุกแผ่น
  กองคลัง  
           
  ระเบียบวาระที่ 5  
  เสนอให้ที่ประชุมทราบ  
  5.4 รายงานความช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากปัญหาชายแดนพื้นที่ อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ
   รับทราบ
  งานสารบรรณ กองกลาง  
           
  ระเบียบวาระที่ 5  
  เสนอให้ที่ประชุมทราบ  
  5.5 โครงการสืบสานสงกรานต์ประเพณีอันดีร่วมกันรักษาสิ่งดีๆ ของเราชาว ม.อุบลฯ ประจำปี ๒๕๕๔
   รับทราบ
  งานสารบรรณ กองกลาง  
           
  ระเบียบวาระที่ 5  
  เสนอให้ที่ประชุมทราบ  
  5.6 งานแสดงดนตรีคลาสสิคการกุศล เพื่อช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาส
   รับทราบ
  งานสารบรรณ กองกลาง  
           
  ระเบียบวาระที่ 5  
  เสนอให้ที่ประชุมทราบ  
  5.7 รายงานข้อมูลผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาที่สละสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยวิธีรับตรง ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔
   รับทราบ
  งานสารบรรณ กองกลาง  
           
  ระเบียบวาระที่ 6  
  อื่นๆ  
  6.1 รายงานสรุปผลการเข้าร่วมเสวนา เรื่อง “การจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง : ใครได้ใครเสีย ”
   รับทราบ มอบรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ประสานกำหนดการ เพื่อร่วมประชุมระหว่างอาจารย์และบุคลากร วิทยาเขตมุกดาหาร กับคณะเจ้าของหลักสูตรที่เปิดการเรียนการสอน ณ วิทยาเขตมุกดาหาร
  กองบริการการศึกษา  
           
  ระเบียบวาระที่ 6  
  อื่นๆ  
  6.2 รายงานสรุปผลการประชุมผู้ประสานงานเครือข่าย ASEA-UNINET ของสถาบันอุดมศึกษาไทย
   รับทราบ
  งานวิเทศสัมพันธ์  
           
  ระเบียบวาระที่ 6  
  อื่นๆ  
  6.3 รายงานสรุปผลการประชุมคณะกรรมการความร่วมมือด้านวิชาการตะวันออก ครั้งที่ ๙
   รับทราบ
  งานวิเทศสัมพันธ์  
           
  ระเบียบวาระที่ 6  
  อื่นๆ  
  6.4 โครงการส่งเสริมการวิจัยในสถาบันอุดมศึกษา
   รับทราบ
  กองส่งเสริมการวิจัยฯ  
           
  ระเบียบวาระที่ 6  
  อื่นๆ  
  6.5 การปรับอัตราการจัดสรรค่าหน่วยกิตของนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติจากคณะวิชาต่างๆ
   เห็นชอบในหลักการ ทั้งนี้ขอให้รองอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนา ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาปรับปรุงเกณฑ์การจัดเก็บและการจัดสรรอัตราค่าธรรมเนียมในภาพรวมของมหาวิทยาลัย ต่อไป
  กองแผนงาน  
           
  ระเบียบวาระที่ 6  
  อื่นๆ  
  6.6 การเสนอชื่อบุคคลเข้าสรรหาเพื่อเป็นกรรมการปฏิรูปกฎหมาย
   เห็นชอบ เสนอชื่อนายนิกร วีสเพ็ญ เข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการปฏิรูปกฎหมาย
  คณะนิติศาสตร์  
           
  ระเบียบวาระที่ 6  
  อื่นๆ  
  6.7 การขออนุมัติปิดหลักสูตรภาษาและวรรณคดีเวียดนาม
   อนุมัติ
  คณะศิลปศาสตร์  
  คณะกรรมการกลั่นกรองฯ อนุมัติการปิดหลักสูตรแล้ว    คณะศิลปศาสตร์    ดำเนินการเรียบร้อย