รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ครั้งที่  3(วาระพิเศษ) /2555 เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2555
ณ ห้องประชุมวารินชำราบ ชั้น ๓ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 
   
ระเบียบวาระ
เรื่อง
วาระการประชุม
มติที่ประชุม
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
การดำเนินการตามมติที่ประชุม
หน่วยงานที่ได้รับมอบหมาย
ติดตามผลการดำเนินงาน
  ระเบียบวาระที่ 1  
  ประธานแจ้งเพื่อทราบ  
  1.1 แนะนำรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม
   รับทราบ
  ประธานที่ประชุม  
           
  ระเบียบวาระที่ 2  
  รับรองรายงานการประชุม  
  2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ ๒/๒๕๕๕ เมื่อวันอังคารที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕
   รับรองรายงานการประชุมโดยมีการแก้ไข ดังนี้
หน้า ๗ บรรทัดที่ ๑ – ๔ แก้ไขเป็น มติที่ประชุม : เห็นชอบให้ดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการ ในปีการศึกษา ๒๕๕๕ และปรับรูปแบบการดำเนินการ โดยให้ส่วนกลางรับผิดชอบเฉพาะในส่วนของกิจกรรมกลางที่ทุกคณะเข้าร่วมได้ สำหรับการปรับวิชาพื้นฐานเฉพาะทาง ให้คณะรับผิดชอบ และส่วนกลางปรับวิธีดำเนินการวิเคราะห์และจัดทำงบประมาณเพื่อนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
หน้า ๑๐ บรรทัดที่ ๑ – ๗ แก้ไขเป็น ประธานที่ประชุมให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้
๑. เนื่องจากระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยหอพักนักศึกษา เดิม ยังมิได้ระบุหน่วยงานที่ทำหน้าที่ดูแลหอพักนักศึกษาที่ชัดเจน ดังนั้นควรเพิ่มรายละเอียด การกำกับดูแล ซึ่งประกอบด้วย รายละเอียดโครงสร้างการบริหารงาน หน้าที่และวิธีการได้มาซึ่งคณะกรรมการที่กำกับดูแล
๒. ปัจจุบันมหาวิทยาลัยอยู่ระหว่างการหารือการแก้ไขข้อบังคับว่าด้วยวินัยนักศึกษา ซึ่งเมื่อแล้วเสร็จ จักได้เชิญผู้ที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมหารือการแก้ไขระเบียบดังกล่าวต่อไป
หน้า ๑๕ บรรทัดที่ ๒๑ -๒๒ แก้ไขเป็น มติที่ประชุม : รับทราบและที่ประชุมได้ให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมดังนี้
๑. มหาวิทยาลัยควรให้ความสำคัญเรื่องการประชาสัมพันธ์กำหนดการจัดงานโดยเน้นเนื้อหาของการจัดประชุม และแก้ไขเว็บไซต์ (Website) ของมหาวิทยาลัย
๒.ให้ปรับชื่อหัวข้อเป็น “ การเปลี่ยนแปลงของโลกและภัยธรรมชาติ ”
๓.กำหนดให้ผู้เชี่ยวชาญภายในมหาวิทยาลัย ได้เข้าร่วมเป็นวิทยากรเพื่อบรรยายเกี่ยวกับผลงานวิจัย ในการประชุมดังกล่าว
หน้า ๑๙ บรรทัดที่ ๑๕ – ๑๗ แก้ไขเป็น มติที่ประชุม : เห็นชอบให้กองคลังประสาน การดำเนินการเบิกจ่ายกับสถานปฏิบัติการโรงแรมและการท่องเที่ยว ทั้งนี้หากการจัดเตรียมเอกสารและข้อมูลแล้วเสร็จ ขอให้นำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาโดยเร่งด่วน
  งานสารบรรณ กองกลาง  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เสนอเพื่อพิจารณา  
  4.1 สรุปยอดคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ เบื้องต้น
   เห็นชอบให้กองแผนงานพิจารณาดำเนินการต่อไปนี้
๑.ประสาน คณะ/สำนักในการจัดทำคำของบประมาณในหมวดค่าจ้างเหมาบริการ ทั้งนี้ค่าจ้างเหมาบริการที่เสนอขอจะต้องเป็นรายการที่มีวงเงินงบประมาณสูง เช่น ค่าจ้างเหมาบริการทำความสะอาด ให้นำส่งกองแผนงานเพื่อรวบรวม สรุปและจัดทำคำของบประมาณในภาพรวมของมหาวิทยาลัยต่อไป
๒.ให้กองแผนงานปรับรูปแบบการเสนอคำของบประมาณ การตั้งค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างในส่วนงบลงทุน ในภาพรวมของมหาวิทยาลัย และควรมีการจัดทำแผนการของบประมาณสำหรับสิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์ ในระยะต่างๆ ไว้ เพื่อใช้ประกอบการเสนอของบประมาณต่อสำนักงบประมาณ
  กองแผนงาน  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เสนอเพื่อพิจารณา  
  4.2 แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยในระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙)
   เห็นชอบให้คณะ/สำนัก นำตัวชี้วัด เพื่อปรับแก้ไข และนำส่งกองแผนงานเพื่อรวบรวมและดำเนินการปรับค่าเป้าหมายให้สอดคล้องกับค่าเฉลี่ยของคณะ ทั้งนี้ให้นำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยต่อไป
  กองแผนงาน  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เสนอเพื่อพิจารณา  
  4.3 ขออนุมัติดำเนินการลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วิทยาเขตมุกดาหาร กับมหาวิทยาลัยครูชนชาติกว่างซี (Guangxi Normal University for Nationalities) แห่งเมือง ฉงฉั่ว สาธารณรัฐประชาชนจีน
   อนุมัติในหลักการ และให้โครงการจัดตั้งวิทยาเขตมุกดาหารประสานกับโครงการจัดตั้งงานวิเทศสัมพันธ์ เพื่อนำข้อเสนอแนะคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อปรับปรุงในรูปแบบมาตรฐานการลงนามฉบับภาษาอังกฤษ และแปลเป็นภาษาไทย และนำเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
  งานสารบรรณ กองกลาง  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เสนอเพื่อพิจารณา  
  4.4 การปรับปรุงโครงสร้างมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
   เห็นชอบในหลักการให้ปรับปรุงโครงสร้างมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ทั้งนี้หากคณะ/สำนัก จะขอปรับปรุงข้อมูลเพิ่มเติม ให้จัดส่งโครงการจัดตั้งกองการเจ้าหน้าที่เพื่อรวบรวมและนำเสนอต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๕ วันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๕
ทั้งนี้ขอให้โครงการจัดตั้งกองการเจ้าหน้าที่พิจารณาตรวจสอบรายละเอียดของข้อความคำจำกัดความต่างๆ ให้มีความชัดเจนและถูกต้องตามพระราชกฤษฎีกา การจัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พระราชบัญญัติการบริหารส่วนงานภายในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐ และข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการบริหารและการดำเนินงานของส่วนงานภายในที่มีสถานะเทียบเท่าคณะ พ.ศ. ๒๕๕๔ และเพื่อให้เกิดความชัดเจนในสถานะของหน่วยงานต่างๆ ควรพิจารณาจัดทำคำอธิบายกำกับหน่วยงานต่างๆ เพิ่มเติม
  กองการเจ้าหน้าที่  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เสนอเพื่อพิจารณา  
  4.5 ขอความเห็นชอบในการจัดตั้งงบประมาณรายจ่ายกลางปี สำรองจ่ายเงินขาดบัญชี แทนการยืมเงินสำรองจ่ายราชการ
   เห็นชอบ และให้นำเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป
  กองคลัง  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เสนอเพื่อพิจารณา  
  4.6 ขอความเห็นชอบในการจัดตั้งงบประมาณรายจ่ายกลางปี สำรองจ่ายเป็นค่าควบคุมงานก่อสร้าง แทนการยืมเงินจ่ายราชการ
   เห็นชอบ และให้นำเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป
  กองคลัง  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เสนอเพื่อพิจารณา  
  4.7 ขอความเห็นชอบการใช้หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรใหม่ พ.ศ.๒๕๔๗ ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป สำหรับนักศึกษาที่เข้าศึกษาในปีการศึกษา๒๕๔๙-๒๕๕๑
   เห็นชอบ และให้นำเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป
  กองบริการการศึกษา  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เสนอเพื่อพิจารณา  
  4.8 ขออนุมัติการบริหารจัดการอาคารเรียนรวม ๓
   เห็นชอบให้คณะรัฐศาสตร์ดูแลบริหารจัดการอาคารเรียนรวม ๓ โดยประสานรายละเอียดการดำเนินการร่วมกับกองบริการการศึกษาและโครงการจัดตั้งกองบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อม
  คณะรัฐศาสตร์  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เสนอเพื่อพิจารณา  
  4.9 (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยสถานปฏิบัติการโรงแรมและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
   เห็นชอบและมอบโครงการจัดตั้งกองกฎหมายพิจารณาตรวจสอบการจัดรูปแบบการจัดทำข้อบังคับให้ถูกต้องก่อนนำเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป
  งานสารบรรณ กองกลาง  
           
  ระเบียบวาระที่ 5  
  แจ้งเพื่อทราบ  
  5.1 สรุปรายงานการประชุมหารือแนวทางการประสานงานกับภาคีเครือข่าย ๔ สถาบันการศึกษา ที่ได้ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
   รับทราบ
  กองบริการการศึกษา