รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ครั้งที่  3 /2552 เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2552
ห้องประชุมวารินชำราบ ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดี
 
   
ระเบียบวาระ
เรื่อง
วาระการประชุม
มติที่ประชุม
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
การดำเนินการตามมติที่ประชุม
หน่วยงานที่ได้รับมอบหมาย
ติดตามผลการดำเนินงาน
  ระเบียบวาระที่ 1  
  ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  
  1.1 แนะนำคณบดีคณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ
   ที่ประชุมรับทราบ
  งานสารบรรณ กองกลาง  
           
  ระเบียบวาระที่ 1  
  ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  
  1.2 การสำรวจระบบการจัดศึกษาในศตวรรษที่ 21 กับปรัชญาขงจื้อ
   ที่ประชุมรับทราบ
  งานสารบรรณ กองกลาง  
           
  ระเบียบวาระที่ 2  
  การรับรองรายงานการประชุม  
  2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 2/2552 เมื่อวันอังคารที่ 3 มีนาคม 2552
   ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข
  งานสารบรรณ กองกลาง  
           
  ระเบียบวาระที่ 3  
  สืบเนื่อง  
  0.0 - ไม่มี -
   
  ไม่มีหน่วยงานเจ้าของเรื่อง  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา  
  4.1 การบริหารคณะที่จัดตั้งโดยสภามหาวิทยาลัย
   ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ทั้ง 4 คณะ คือคณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ/ คณะบริหารศาสตร์ / คณะรัฐศาสตร์ / คณะนิติศาสตร์ พิจารณาร่วมกันในรูปแบบการบริหารจัดการภายในคณะ โดยอาศัยกรอบพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2533 และพระราชบัญญัติแบ่งส่วนงานในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2550 เพื่อให้เป็นไปในแนวปฏิบัติเดียวกันและนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยต่อไป
  กองการเจ้าหน้าที่  
      คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ/ คณะบริหารศาสตร์ / คณะรัฐศาสตร์ / คณะนิติศาสตร์     
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา  
  4.2 กำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2551
   ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ (ร่าง) กำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2551 และเห็นชอบให้ดำเนินการขอพระราชทานนามอาคารอาคารศูนย์การเรียนรู้เทคโนโลยี ณ วิทยาเขตมุกดาหาร เป็น “ อาคารเทพรัตน์คุรุปการ ” และในส่วนการขอพระราชทานเปิดร้านภูฟ้า ที่ประชุมให้ความเห็นว่าควรให้อาคารปฏิบัติการเพื่อการส่งเสริมและวิจัยด้านบริหารธุรกิจ ก่อสร้างแล้วเสร็จไปก่อน จึงพิจารณาขอพระราชทานในการดำเนินกิจกรรมต่อไป โดยมอบหมายให้กองบริการการศึกษา ประสานขอรายละเอียดเพิ่มเติมเพื่อประกอบการพิจารณาถึงความเหมาะสมต่อไป
  กองบริการการศึกษา  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา  
  4.3 แนวทางการดำเนินการการให้บริการทะเบียนและการศึกษา
   ที่ประชุมมีมติเห็นชอบในหลักการ ทั้งนี้ให้กองบริการการศึกษาพิจารณาตรวจสอบการกำหนดค่าบริการต่างๆ รวมทั้งตรวจสอบภาระงานในความรับผิดชอบในการนำมากำหนดเป็นค่าบริการต่างๆ ไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อนกับการบริการตามปกติที่มีการให้บริการอยู่แล้วและให้พิจารณาแก้ไขในรายละเอียดดังนี้
ข้อ 1 ขอตั้งชื่อจุดบริการ ตรวจสอบชื่อภาษาอังกฤษ
ข้อ 3 (3.2,3.3) พิจารณากำหนดอัตราค่าบริการรวมกัน เป็นค่าจัดส่งเอกสาร ฉบับละ 30 บาท
ข้อ 4 แนวทางการจัดการเกี่ยวกับรายได้จากการออกใบรับรองต่างๆ และในข้อ 3 ให้เป็นเงินฝากของงานทะเบียนนักศึกษาฯ แก้ไขเป็น เงินรับฝาก
  กองบริการการศึกษา  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา  
  4.4 ขออนุมัติกำหนดค่าลงทะเบียนเรียนซ้ำในรายวิชาเดิมหลักสูตรบัญชีบัณฑิต (ต่อเนื่อง) สำหรับนักศึกษารหัส 50
   ที่ประชุมให้ความเห็นว่าค่าลงทะเบียนแบบเหมาจ่ายมีความเหมาะสมดีแล้ว ทั้งนี้นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนในภาคฤดูร้อนได้ ซึ่งการกำหนดอัตราค่าลงทะเบียนเรียน ให้เป็นไปตามประกาศกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคดูร้อน สำหรับนักศึกษาภาคปกติของมหาวิทยาลัย
  กองบริการการศึกษา  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา  
  4.5 สถานภาพของนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ ที่ไม่เป็นปัจจุบัน
   ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้กองบริการการศึกษาดำเนินการโดยเร่งด่วน ดังนี้
1.ให้ตรวจสอบและคัดชื่อนักศึกษา ที่มารายงานตัวแต่ไม่ลงทะเบียนเรียน ออกภายใน 1 สัปดาห์ ให้พ้นสภาพนักศึกษา เพื่อข้อมูลจำนวนนักศึกษาจะได้มีความถูกต้องและเป็นปัจจุบัน
2.ให้ผู้อำนวยการกองบริการการศึกษารายงานผลการดำเนินงานต่ออธิการบดีภายใน 2 สัปดาห์
  คณะศิลปศาสตร์  
      กองบริการการศึกษา     
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา  
  4.6  โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
   ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและศูนย์สุขภาพเป็นหน่วยงานภายใต้กำกับของวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ทั้งนี้ให้วิทยาลัยแพทยศาสตร์ฯ ปรับโครงสร้างในส่วนสำนักงานคณบดีให้กระชับและเหมาะสมเช่นเดียวกับคณะอื่นๆ
  วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา  
  4.7 การรายงานข้อมูลองค์ประกอบที่ 4 การวิจัยและองค์ประกอบที่ 5 การบริการวิชาการ
   ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้การดำเนินงานเป็น 2 ประเด็นดังนี้
1. กำหนดแนวทางการดำเนินงานขององค์ประกอบที่ 4 การวิจัย (4.3,4.4,4.5) เห็นชอบให้เก็บข้อมูลและรายงานผลการดำเนินงานเป็นรอบปีงบประมาณ 2551 (ต.ค. 51 – ก.ย. 52 )
2. องค์ประกอบที่ 5 การบริการวิชาการแก่สังคม ตัวบ่งชี้ที่ 5.4 ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ โดยเห็นชอบตามแนวทางที่ 1 คณะ/สำนักสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการของมหาวิทยาลัย โดยสำนักงาน ก.พ.ร. กล่าวคือ ผลการสำรวจฯ ระดับมหาวิทยาลัยถือเป็นผลการสำรวจฯ ระดับคณะ/สำนักด้วย
3. กองส่งเสริมการวิจัยฯ เป็นผู้เก็บรวบรวมข้อมูลจากคณะ/หน่วยงาน โดยงานประกันคุณภาพฯใช้ข้อมูลจากกองส่งเสริมการวิจัยฯ
  งานประกันคุณภาพฯ  
           
  ระเบียบวาระที่ 5  
  เสนอให้ที่ประชุมรับทราบ  
  5.1 ผลการประสานความร่วมมือการรับนักศึกษาแพทย์เพิ่มที่โรงพยาบาลศรีสะเกษ ในปี 2552
   ที่ประชุมรับทราบ
  วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  
           
  ระเบียบวาระที่ 5  
  เสนอให้ที่ประชุมรับทราบ  
  5.2 ระบบฐานข้อมูลงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
   ที่ประชุมรับทราบและให้กองส่งเสริมการวิจัยฯ พิจารณาหาแนวทางในการจัดเก็บข้อมูลงานวิจัยจากคณะ/สำนัก เพื่อให้สอดคล้องกับข้อมูลที่ต้องส่งให้งานประกันคุณภาพฯ ทั้งนี้เพื่อสนับสนุนให้เป็นฐานข้อมูลร่วมกันของหน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
  กองส่งเสริมการวิจัยฯ  
           
  ระเบียบวาระที่ 5  
  เสนอให้ที่ประชุมรับทราบ  
  5.3 การกำหนดค่าเบี้ยประชุมแก่คณะกรรมการตรวจสอบภายใน ประจำมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ( Audit Committee )
   ที่ประชุมรับทราบและเสนออัตราค่าเบี้ยประชุมเพื่อนำเสนอสภามหาวิทยาลัยในอัตราค่าตอบแทนกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก จำนวน 3,000 บาท และอัตราค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิภายในเลขานุการ และผู้ช่วยเลขานุการ จำนวน 1,000 บาท
  หน่วยตรวจสอบภายใน  
           
  ระเบียบวาระที่ 5  
  เสนอให้ที่ประชุมรับทราบ  
  5.4 สรุปผลการดำเนินงาน การจัดงานวันเกษตรอีสานใต้
   ที่ประชุมรับทราบ
  คณะเกษตรศาสตร์  
           
  ระเบียบวาระที่ 5  
  เสนอให้ที่ประชุมรับทราบ  
  5.5 สรุปข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย
   ที่ประชุมรับทราบและขอให้กองวิเทศสัมพันธ์พิจารณารวบรวมการลงนามบันทึกความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกประเทศ
  งานวิเทศสัมพันธ์  
           
  ระเบียบวาระที่ 6  
  อื่นๆ  
  6.1 การจัดทำหลักสูตรใหม่และการปรับปรุงหลักสูตรร่วมกับมหาวิทยาลัยต่างประเทศ
   ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้นำเสนอหลักการและแนวคิดต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป
  คณะศิลปศาสตร์  
           
  ระเบียบวาระที่ 6  
  อื่นๆ  
  6.2 การจัดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษของคณะศิลปศาสตร์
   ที่ประชุมมีมติเห็นชอบในแนวทางที่ 2 และ 3
  คณะศิลปศาสตร์