รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ครั้งที่  3 /2557 เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2557
ห้องประชุมวารินชำราบ ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดี
 
   
ระเบียบวาระ
เรื่อง
วาระการประชุม
มติที่ประชุม
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
การดำเนินการตามมติที่ประชุม
หน่วยงานที่ได้รับมอบหมาย
ติดตามผลการดำเนินงาน
  ระเบียบวาระที่ 1  
  ประธานแจ้งเพื่อทราบ  
  1.1 การแต่งตั้งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์
   รับทราบ
  งานบริหารทั่วไป กองกลาง  
           
  ระเบียบวาระที่ 1  
  ประธานแจ้งเพื่อทราบ  
  1.2 การแต่งตั้งรักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
   รับทราบ
  ไม่มีหน่วยงานเจ้าของเรื่อง  
           
  ระเบียบวาระที่ 2  
  รับรองรายงานการประชุม  
  2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ เมื่อวันอังคารที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗
   รับรองรายงานโดยมีการแก้ไข ดังนี้
หน้า ๑๘ บรรทัดที่ ๒๕ และ ๒๖ จากเดิม
๒.มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยสำนักงานพัฒนานักศึกษา แจ้งชมรมพิราบขาว เป็น
ลายลักษณ์อักษรให้ยุติการก่อสร้างใดๆที่อยู่ในรูปถาวรวัตถุโดยมิได้รับอนุญาตจากทางมหาวิทยาลัย
แก้ไขเป็น
๒. มอบ สำนักงานพัฒนานักศึกษา แจ้งชมรมพิราบขาว เป็นลายลักษณ์อักษรให้ยุติการ
ก่อสร้างใดๆที่อยู่ในรูปถาวรวัตถุที่มิได้รับอนุญาตจากทางมหาวิทยาลัย

  งานบริหารทั่วไป กองกลาง  
           
  ระเบียบวาระที่ 3  
  สืบเนื่อง  
  3.1 การรายงานผลการดำเนินงานการประกันคุณภาพภายใน ปีการศึกษา ๒๕๕๖ ระดับมหาวิทยาลัย/คณะ/หน่วยงานเทียบเท่า รอบ ไตรมาส ๓ (ข้อมูลรอบ ๙ เดือน)
   ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะ ดังนี้
๑. สำนักงานบริหารบัณฑิตศึกษา ขอความร่วมมือ การกรอกข้อมูลผลงานการตีพิมพ์
ของนักศึกษาระดับปริญาโทและปริญาเอก ขอให้คณะ/สำนัก กรอกข้อมูลในฐานข้อมูลที่สำนักงานบริหารบัณฑิตศึกษา จัดทำขึ้นซึ่งจะสามารถใช้เป็นข้อมูลในภาพรวมของมหาวิทยาลัย ตามตัวบ่งชี้ของ สมศ. ๒.๙.๓ และ ๒.๙.๔
๒. ในการส่งแบบสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต ขอให้กองแผนงาน ระบุใน
แบบสอบถามข้อมูลถึงระดับหลักสูตร ทั้งนี้ เพื่อให้นำไปวิเคราะห์และปรับปรุงหลักสูตรต่อไปได้

มติที่ประชุม : เห็นชอบ และให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป

  งานประกันคุณภาพฯ  
  เห็นชอบ และให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป    สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ     
  ระเบียบวาระที่ 3  
  สืบเนื่อง  
  3.2 การประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2556
   -ขอถอนเรื่อง-
  สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ  
           
  ระเบียบวาระที่ 3  
  สืบเนื่อง  
  3.3 ค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิ/ผู้เชี่ยวชาญและกรรมการในการประเมินโครงการวิจัยและพิจารณาผลงานวิจัยเพื่อเผยแพร่
   เห็นชอบในหลักการ มอบสำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ นำไปปรับแก้ไข
การเขียนประกาศให้ชัดเจน และให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

  สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยบริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม  
  เห็นชอบในหลักการ มอบสำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯนำไปปรับแก้ไขการเขียนประกาศให้ชัดเจน และให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป    สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ    นำเสนอสภามหาวิทยาลัย 
  ระเบียบวาระที่ 3  
  สืบเนื่อง  
  3.4 ขออนุมัติจัดตั้งโครงการจัดตั้งสำนักงานการศึกษานานาชาติ (International
Education Office)
   เห็นชอบ และให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
  สำนักงานวิเทศสัมพันธ์  
  เห็นชอบ และให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป    สำนักงานวิเทศสัมพันํ    นำเสนอสภามหาวิทยาลัย 
  ระเบียบวาระที่ 3  
  สืบเนื่อง  
  3.5 การขยายระยะเวลาในการบันทึกข้อมูล มคอ.๓ – มคอ.๖ ในโปรแกรม UBU TQF MAPPER
   อนุมัติให้ขยายระยะเวลาในการบันทึกข้อมูล มคอ.๓ – มคอ.๖ ในโปรแกรม UBU TQF MAPPER ที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ ตามที่หน่วยงานเสนอ
  กองบริการการศึกษา  
  อนุมัติให้ขยายเวลาในการบันทึกข้อมูล มคอ.3 มคอ.6ในโปรแกรม UBU TQF MAPPER ที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จตามที่หน่วยงานเสนอ    กองบริการการศึกษา     
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  
  4.1 ๔.๑ ขอความเห็นชอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา
๒๕๕๖ (ครั้งที่ ๘)
   เห็นชอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา
๒๕๕๖ (ครั้งที่ ๘) จำนวน ๑๗ คน จำแนกเป็นระดับปริญญาโท จำนวน ๑๓ คนและระดับปริญญาเอก จำนวน ๔ คน และให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
  สำนักงานบริหารบัณฑิตศึกษา  
  นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติ    สำนักงานบริหารบัณฑิตศึกษา    นำเสนอสภามหาวิทยาลัย 
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  
  4.2 การพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการเลือกสรรผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖
   เห็นชอบ การเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการเลือกสรรผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ ดังนี้
ผู้ทรงคุณวุฒิภายใน
๑. คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์
๒. คณบดีคณะศิลปศาสตร์
๓. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
๑.สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
๑.๑) ศาสตราจารย์ นพ.วราวุธ สุมาวงศ์
๒.สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เห็นชอบให้ทาบทามตามลำดับ ดังนี้
๒.๑) ศาสตราจารย์ปิยะนาถ บุนนาค
๒.๒) ศาสตราจารย์ ดร.สุริชัย หวันแก้ว
๓. สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เห็นชอบให้ทาบทามตามลำดับ ดังนี้
๓.๑) ศาสตราจารย์ ดร.ปิยวัฒน์ บุญ-หลง
๓.๒) ศาสตราจารย์ ดร.เปี่ยมศักดิ์ เมนะเศวต

  สำนักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
  เห็นชอบการเสนอชื่อ    สำนักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา    ออกคำสั่งแต่งตั้ง 
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  
  4.3 การพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการการกลั่นกรองผู้สมควรได้รับรางวัลรัตนโนบล ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖
   เห็นชอบการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรอง
ผู้สมควรได้รับรางวัลรัตนโนบล ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ ดังนี้
๑. อธิการบดี ประธานกรรมการ
๒. ประธานสภาอาจารย์ กรรมการ
๓. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ กรรมการและเลขานุการ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายใน
๔. คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ กรรมการ
๕. คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ กรรมการ
๖. คณบดีคณะนิติศาสตร์ กรรมการ
๗. รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
๘. นายประวิทย์ อนันตวราศิลป์
  สำนักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
      สำนักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา    ออกคำสั่งแต่งตั้ง 
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  
  4.4 การขออนุมัติแก้ไขประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาและ
สนับสนุนงานวิจัย คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๖๖๗
   -ขอถอนเรื่อง-
  ไม่มีหน่วยงานเจ้าของเรื่อง  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  
  4.5 ขออนุมัติปรับแผนงบประมาณรายจ่ายค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๗
   เห็นชอบ และให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
  กองแผนงาน  
  เห็นชอบ และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป    กองแผนงาน    นำเสนอสภามหาวิทยาลัย 
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  
  4.6 ขออนุมัติใช้เงินทุนสำรองมหาวิทยาลัยเพื่อจ่ายคืนค่าปรับให้ผู้รับจ้างโครงการจ้างเหมาก่อสร้างอาคารศูนย์เครื่องมือกลางและปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพ ส่วนที่เหลือตามมติคณะรัฐมนตรี ในกรณีฉุกเฉินและมีความจำเป็นรีบด่วนต้องจ่าย และขออนุมัติตั้งแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ เพิ่มเติม ของสำนักงานอธิการบดี
   เห็นชอบ และให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
  กองแผนงาน  
  เห็นชอบ และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป    กองแผนงาน    นำเสนอสภามหาวิทยาลัย 
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  
  4.7 ขออนุมัติใช้เงินกองทุนส่งเสริมการผลิตบัณฑิตเหลือจ่ายสะสม คณะศิลปศาสตร์ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับอัตราเงินเดือนเพิ่มตามคุณวุฒิให้พนักงานมหาวิทยาลัยและเงินเดือนของพนักงานที่ปรับเพิ่มและขออนุมัติแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ เพิ่มเติม
   เห็นชอบและให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
  กองแผนงาน  
  เห็นชอบ และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป    กองแผนงาน    นำเสนอสภามหาวิทยาลัย 
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  
  4.8 ขออนุมัติยืมเงินทุนสำรองมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการของคณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ และขออนุมัติแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ เพิ่มเติม
   เห็นชอบ และให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
  กองแผนงาน  
  เห็นชอบ และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป    กองแผนงาน    นำเสนอสภามหาวิทยาลัย 
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  
  4.9 รายงานความก้าวหน้าการศึกษาวิเคราะห์ค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่าย โดยคณะทำงานพิจารณาการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่าย
   -ขอถอนเรื่อง-
  กองคลัง  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  
  4.10 แผนการบริหารความเสี่ยงระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
   เห็นชอบ และให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
  กองแผนงาน  
  เห็นชอบ และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป    กองแผนงาน    นำเสนอสภามหาวิทยาลัย 
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  
  4.11 แผนการปรับปรุงระบบควบคุมภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
   เห็นชอบ และให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
  กองแผนงาน  
  เห็นชอบ และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป    กองแผนงาน    นำเสนอสภามหาวิทยาลัย 
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  
  4.12 (ร่าง) รายงานประจำปี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปี ๒๕๕๖
   เห็นชอบ ให้คณะ/สำนัก ตรวจสอบความถูกต้องและแจ้งกองแผนงาน ภายในวันพฤหัสบดีที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๗
  กองแผนงาน  
  เห็นชอบให้คณะ/สำนักตรวจสอบความถูกต้องและแจ้งกองแผนงานภายในวันพฤหัสบดีที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๗    กองแผนงาน     
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  
  4.13 แนวทางการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับลูกหนี้เงินอุดหนุน
   เห็นชอบให้ดำเนินการใน ประเด็นที่ ๑ แต่ขอให้ระบุหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายให้เป็นความรับผิดชอบของลูกหนี้ ส่วน ประเด็นที่ ๒ อนุมัติในหลักการ มอบกองคลัง ประสานกับสำนักงานส่งเสริมการวิจัยฯ เพื่อจัดทำแนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการบริหารลูกหนี้เพื่อนำเสนอที่ประชุมต่อไ
  กองคลัง  
      กองคลัง     
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  
  4.14 การขออนุมัติตั้งงบประมาณ ปี ๒๕๕๗ (เพิ่มเติม) ของงานพัสดุ สำนักงานอธิการบดี
   เห็นชอบ และให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
  กองคลัง  
  เห็นชอบ และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป    กองคลัง    นำเสนอสภามหาวิทยาลัย 
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  
  4.14 ขออนุมัติเข้าร่วมโครงการเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านไอที กับ Google สำหรับการใช้งานระบบ Google Apps for Education
   อนุมัติในหลักการ และให้สำนักคอมพิวเตอร์เสนอรูปแบบการใช้งานในรายละเอียด และนำเสนอต่อที่ประชุมในครั้งต่อไป
  สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย  
      สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย     
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  
  4.15 แนวทางการบริหารจัดการการชำระหนี้ค่าไฟฟ้า
   เห็นชอบตามแนวทางที่ ๒ กองคลังทำการขออนุมัติและเบิกจ่าย พร้อมบันทึกรายการผูกพันและเบิกจ่ายในระบบ UBUFMIS แทนคณะ/หน่วยงาน ภายหลังจากได้รับใบแจ้งรายละเอียดการใช้ไฟฟ้าของหน่วยงานทั้งหมดภายในมหาวิทยาลัยฯ จากสำนักงานบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อม โดยคณะ/หน่วยงาน ต้องแจ้งรหัสโครงการที่จะเบิกให้กองคลังทราบตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ
  กองคลัง  
      กองคลัง     
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  
  4.16 ขออนุมัติใช้เงินสำรองของสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย เพื่อจ้างที่ปรึกษาในการวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
   เห็นชอบ ฐานข้อมูลจำนวน ๔ ฐานข้อมูลได้แก่ ข้อมูลนักศึกษา,ข้อมูลบุคลากร,ข้อมูลการเงินและงบประมาณ และข้อมูลการประกันคุณภาพการศึกษา และให้สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย จัดทำรายละเอียดเพิ่มเติมรวมทั้ง TOR และนำเสนอต่อที่ประชุมในครั้งต่อไป
  สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย  
      สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย     
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  
  4.18 การจัดงานประเพณีสงกรานต์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
   เห็นชอบ มอบงานประชาสัมพันธ์และชุมชนภายใน เชิญคณะ/สำนัก/หน่วยงาน เข้าร่วมกิจกรรม
  งานบริหารทั่วไป กองกลาง  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  
  4.19 ขออนุมัติแผนการเปิดรับนักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗
   -ขอถอนเรื่อง-
  กองแผนงาน  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  
  4.20 ขออนุมัติใช้เงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการผลิตบัณฑิตคณะนิติศาสตร์เหลือจ่ายสะสมเพื่อสมทบจ่ายค่าใช้จ่ายในการปรับอัตราเงินเดือนเพิ่มตามคุณวุฒิให้พนักงานมหาวิทยาลัย และค่าใช้จ่ายเงินเดือนของพนักงานที่ปรับเพิ่มขึ้นตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๕ ในกรณีที่มีความจำเป็นต้องเบิกจ่าย และขออนุมัติตั้งแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ เพิ่มเติม
   เห็นชอบ และให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติต่อไป
  กองแผนงาน  
  เห็นชอบ และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป    กองแผนงาน    นำเสนอสภามหาวิทยาลัย 
  ระเบียบวาระที่ 5  
  แจ้งเพื่อทราบ  
  5.1 รายงานสรุปการสัมมนา เรื่อง ประชาคมวิจัยกับการเตรียมความพร้อมสู่ระบบประเมิน ผลการวิจัยของประเทศ
   รับทราบ
  สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยบริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม  
  รับทราบ    สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ    รับทราบ 
  ระเบียบวาระที่ 5  
  แจ้งเพื่อทราบ  
  5.2 นโยบายพรรคผู้ลงสมัครเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
   รับทราบ
  สำนักงานพัฒนานักศึกษา  
           
  ระเบียบวาระที่ 5  
  แจ้งเพื่อทราบ  
  5.3  (ร่าง) ปฎิทินการปฏบัติงานประจำปี กองคลัง
   รับทราบ
  กองคลัง  
           
  ระเบียบวาระที่ 5  
  แจ้งเพื่อทราบ  
  5.4 จ่ายเงินค่าปรับ กรณีได้รับสิทธิขยายเวลาการก่อสร้าง ตามมติคณะรัฐมนตรี
   รับทราบ
  กองคลัง  
           
  ระเบียบวาระที่ 5  
  แจ้งเพื่อทราบ  
  5.5 รายงานประจำปีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๖
   รับทราบ และให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบต่อไป
  กองแผนงาน  
           
  ระเบียบวาระที่ 5  
  แจ้งเพื่อทราบ  
  5.6 รายงานการเงินมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำไตรมาสที่ ๑ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
   -นำเสนอในการประชุมวาระพิเศษ-
  กองคลัง  
           
  ระเบียบวาระที่ 5  
  แจ้งเพื่อทราบ  
  5.7 การตั้งแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๗ เพิ่มเติม จากเงินจัดสรรเพื่อดำเนินการจัดสอบ O-NET ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ งวดที่ ๑ และ ๒ ในกรณีฉุกเฉินและมีความจำเป็นเร่งด่วนต้องเบิกจ่าย
   รับทราบ
  กองแผนงาน  
           
  ระเบียบวาระที่ 5  
  แจ้งเพื่อทราบ  
  5.8 โครงการการจัดทำกิจกรรม UBU SHOW and SHARE 2014
   รับทราบ
  กองการเจ้าหน้าที่  
           
  ระเบียบวาระที่ 5  
  แจ้งเพื่อทราบ  
  5.9 รายงานความก้าวหน้าการจัดประชุมวิชาการนานาชาติ 18 th World Congress on Clinical Nutrition (WCCN) “Agriculture, Food and Nutrition for Health and Wellness”
   รับทราบ
  คณะเกษตรศาสตร์  
           
  ระเบียบวาระที่ 5  
  แจ้งเพื่อทราบ  
  5.10 ขอเชิญร่วมแข่งขันกอล์ฟการกุศล ครั้งที่ ๑ (UBU CHARITY 2014)
   รับทราบ
  วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข