รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ครั้งที่  4 /2559 เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2559
ห้องประชุมวารินชำราบ สำนักงานอธิการบดี
 
   
ระเบียบวาระ
เรื่อง
วาระการประชุม
มติที่ประชุม
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
การดำเนินการตามมติที่ประชุม
หน่วยงานที่ได้รับมอบหมาย
ติดตามผลการดำเนินงาน
  ระเบียบวาระที่ 1  
  เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ  
  1.1 แต่งตั้งคณบดีคณะศิลปศาสตร์
   รับทราบ
  ประธานที่ประชุม  
           
  ระเบียบวาระที่ 1  
  เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ  
  1.2 ขอเชิญร่วมงานมหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาคและ Mini TCDC
   รับทราบ
  ประธานที่ประชุม  
           
  ระเบียบวาระที่ 1  
  เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ  
  1.3 เครือข่ายโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานและท้องถิ่น
   รับทราบ
  ประธานที่ประชุม  
           
  ระเบียบวาระที่ 1  
  เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ  
  1.4 พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2557
   รับทราบ
  ประธานที่ประชุม  
           
  ระเบียบวาระที่ 2  
  รับรองรายงานการประชุม  
  2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 3/2559 เมื่อวันอังคารที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559
   รับรองรายงานการประชุมโดยมีการแก้ไข ดังนี้

1) ระเบียบวาระที่ 4.5 หน้าที่ 16 (ในตาราง ข้อ 3 จุดแข็ง/จุดเด่น ช่อง University Sains Malaysia)
จากเดิม
2. ด้าน socail administration pharmacy

แก้ไขเป็น
2. ด้าน Social Administration Pharmacy


2) ระเบียบวาระที่ 4.5 หน้าที่ 16 - 17 (ในตาราง ข้อ 4 ความร่วมมือ ... ช่อง Monash University
Malaysia)
จากเดิม
Mohash University Malaysia

แก้ไขเป็น
Monash University Malaysia

3) ระเบียบวาระที่ 4.8 หน้าที่ 26 มติที่ประชุม
จากเดิม
มติที่ประชุม : มอบคณะรัฐศาสตร์ไปพิจารณา (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเบิกจ่ายค่าสอนตามภาระงานสอน หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น (หลักสูตรเสาร์- อาทิตย์) คณะรัฐศาสตร์ ขัดกับระเบียบกระทรวงการคลังหรือไม่ ทั้งนี้ ให้เบิกจ่ายค่าสอนตามภาระงานสอนโดยให้เป็นไปตามระเบียบของกระทรวงการคลัง และหากมีความจำเป็นที่จะต้องออกแนวปฏิบัติเพิ่มเติม ให้จัดทำเป็นประกาศมหาวิทยาลัย ต่อไป

แก้ไขเป็น
ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มีการอภิปรายในประเด็น หลักเกณฑ์และวิธีการเบิกจ่ายค่าสอนตามภาระงานสอน หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น (หลักสูตรเสาร์- อาทิตย์) คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และเห็นชอบให้คณะรัฐศาสตร์ไปพิจารณา (ร่าง) ประกาศฯนี้ ขัดกับระเบียบกระทรวงการคลังหรือไม่ ทั้งนี้ ให้เบิกจ่ายค่าสอนตามภาระงานสอนโดยให้เป็นไปตามระเบียบของกระทรวงการคลัง และหากมีความจำเป็นที่จะต้องออกแนวปฏิบัติเพิ่มเติม ให้จัดทำเป็นประกาศมหาวิทยาลัย ต่อไป
มติที่ประชุม : เห็นชอบ

4) ระเบียบวาระที่ 4.11 หน้าที่ 29 บรรทัดที่ 4
จากเดิม
3) 1011 เป็นรหัส GE ในรายวิชาบูรณาการของสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

แก้ไขเป็น
3) 1013 เป็นรหัส GE ในรายวิชาบูรณาการของสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

5) ระเบียบวาระที่ 4.13 หน้าที่ 31 บรรทัดที่ 24 มติที่ประชุม
จากเดิม
มติที่ประชุม : เห็นชอบ และมอบกองบริการการศึกษาปรับแก้ ...

แก้ไขเป็น
มติที่ประชุม : เห็นชอบ และมอบสำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษาปรับแก้ ...


6) ระเบียบวาระที่ 4.14 หน้าที่ 33 บรรทัดที่ 4 มติที่ประชุม
จากเดิม
มติที่ประชุม : เห็นชอบ และมอบกองบริการการศึกษาจัดทำเป็นประกาศมหาวิทยาลัยต่อไป

แก้ไขเป็น
มติที่ประชุม : เห็นชอบ และมอบกองบริการการศึกษา จัดทำเป็นประกาศมหาวิทยาลัยและนำเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป


7) ระเบียบวาระที่ 4.15 หน้าที่ 33 ในตางรางที่ 2 ช่องรายการรวมค่าธรรมเนียมการศึกษา
จากเดิม
ช่องที่ 1 0 - 3 หน่วยกิต จากเดิม 3,500
แก้ไขเป็น
ให้แก้ไขตัวเลขผลรวม 5,000


8) ระเบียบวาระที่ 4.15 หน้าที่ 34 บรรทัดที่ 18 มติที่ประชุม
จากดิม
มติที่ประชุม : เห็นชอบ ดังนี้
1. อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาต่างสถาบัน และบุคคลภายนอก ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาในมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ นักศึกษาและบุคคลภายนอกที่เป็นชาวต่างชาติ ให้จัดเก็บค่าธรรมเนียมนักศึกษาต่างชาติ ตามประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาของนักศึกษาต่างชาติ ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2557 ประกาศ ณ วันที่ 19 มีนาคม 2557
2. การจัดสรรค่าลงทะเบียนค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับนักศึกษาต่างสถาบันและบุคคลภายนอก ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาในมหาวิทยาลัย จัดสรรให้มหาวิทยาลัย จำนวน 2,000 บาท ที่เหลือจัดสรรให้คณะเจ้าของนักศึกษา ทั้งนี้ หากนักศึกษาลงทะเบียนเรียนในคณะอื่นให้จัดสรรตามค่าสอน
3.ค่าธรรมเนียมนักศึกษาต่างชาติให้จัดสรรแก่มหาวิทยาลัย
4.ถ้านักศึกษาลงทะเบียนเกิน 9 หน่วย ให้เก็บค่าธรรมเนียมเหมาจ่ายและจัดสรรตามเกณฑ์ปกติ

แก้ไขเป็น
มติที่ประชุม : เห็นชอบ ดังนี้
1. อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาให้จัดเก็บดังนี้
1.1 นักศึกษาต่างสถาบัน และบุคคลภายนอก ให้จัดเก็บตาม ตาราง (1) และตาราง (2)
1.2 นักศึกษาและบุคคลภายนอก ที่เป็นชาวต่างชาติ ให้จัดเก็บตาม ตาราง(1) และตาราง(2) และค่าธรรมเนียมนักศึกษาต่างชาติ ตามประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาของนักศึกษาต่างชาติ ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2557 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2557
2. ค่าธรรมเนียมการศึกษา ให้จัดสรรดังนี้
2.1 นักศึกษาต่างสถาบันและบุคคลภายนอก ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาใน
มหาวิทยาลัย จัดสรรให้มหาวิทยาลัย จำนวน 2,000 บาท ที่เหลือจัดสรร
ให้คณะที่นักศึกษาสังกัด ทั้งนี้ หากนักศึกษาลงทะเบียนเรียนในคณะอื่นให้จัดสรรตามค่าสอน ในอัตรา 300 บาท/หน่วยกิต ในวิชาบรรยาย และ 600 บาท/หน่วยกิต ในวิชาปฏิบัติการ
2.2 ค่าธรรมเนียมนักศึกษาต่างชาติให้จัดสรรแก่มหาวิทยาลัยทั้งหมด
  ฝ่ายเลขานุการที่ประชุมฯ  
           
  ระเบียบวาระที่ 3  
  เรื่องสืบเนื่อง  
  3.1 (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียมการอบรมและอัตราค่าตอบแทน ค่าใช้จ่ายการจัดอบรม หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล พ.ศ. ....
   เห็นชอบ มอบคณะพยาบาลศาสตร์ ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป
  คณะพยาบาลศาสตร์  
           
  ระเบียบวาระที่ 3  
  เรื่องสืบเนื่อง  
  3.2 ตัวชี้วัดที่ 5 ระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
   รับทราบ
  สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ  
           
  ระเบียบวาระที่ 3  
  เรื่องสืบเนื่อง  
  3.3 (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการใช้จ่ายเงินรายได้เพื่อสนับสนุนการวิจัย ผลงานทางวิชาการ และการนำเสนอผลงานทางวิชาการ คณะพยาบาลศาสตร์
   อนุมัติในหลักการ และมอบคณะพยาบาลศาสตร์ ประสานกับสำนักงานกฎหมายและนิติการ และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป
  คณะพยาบาลศาสตร์  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  
  4.1 งบการเงินมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
   เห็นชอบ มอบกองคลังปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป
  กองคลัง  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  
  4.2 ขออนุมัติเปลี่ยนชื่อคณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ
   เห็นชอบ และมอบกองแผนงาน หารือกับสำนักนโยบายและแผนการอุดมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ก่อนนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป
  คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  
  4.3 ขอความเห็นชอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 (ครั้งที่ 5)
   เห็นชอบ และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติปริญญาต่อไป
  สำนักงานบริหารบัณฑิตศึกษา  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  
  4.4 (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาแบบเหมาจ่าย พ.ศ. ....
   เห็นชอบ มอบสำนักงานบริหารบัณฑิตศึกษาแก้ไขตามข้อเสนอแนะของที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป
  สำนักงานบริหารบัณฑิตศึกษา  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  
  4.5 การจัดสรรค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา แบบเหมาจ่าย พ.ศ. ...
   เห็นชอบ มอบสำนักงานบริหารบัณฑิตศึกษาแก้ไขตามข้อเสนอแนะของที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป
  สำนักงานบริหารบัณฑิตศึกษา  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  
  4.6 ร่างกำหนดวันเปิด-ปิดภาคเรียน และร่างประกาศปฏิทินการศึกษา ระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559
   เห็นชอบ
  สำนักงานบริหารบัณฑิตศึกษา  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  
  4.7 ขอเลื่อนตารางสอบกลางภาค ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๕๘
   เห็นชอบแนวทางที่ 2
  กองบริการการศึกษา  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  
  4.8 องค์ประกอบและตัวชี้วัดการประกันคุณภาพภายใน ระดับสำนัก ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2559
   เห็นชอบ มอบสำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาปรับแก้ตามข้อเสนอแนะของที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป
  สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  
  4.9 ค่าเป้าหมายการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2558 ระดับหลักสูตร คณะ สำนัก และสถาบัน
   เห็นชอบค่าเป้าหมายทุกระดับ ตามที่สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศนำเสนอ ทั้งนี้ มอบสำนักงานประกันคุณภาพฯ และคณะ พิจารณาตรวจสอบค่าเป้าหมายแต่ละระดับให้ถูกต้องและครบถ้วน และมอบสำนักงานประกันคุณภาพฯ ตั้งข้อสังเกตและวิเคราะห์การตั้งค่าเป้าหมายแต่ละระดับก่อน นำเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป
  สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  
  4.10 แนวทางการประเมินคุณภาพหลักสูตรเพื่อการรับรองหลักสูตร โดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๘ กรณีหลักสูตรที่มีมาตรฐานคุณวุฒิ (มคอ.๑)
   เห็นชอบแนวทางที่ 1 ให้เสนอรายชื่อหลักสูตรที่มีคุณสมบัติตามที่ สกอ. กำหนดทั้งหมดจำนวน 7 หลักสูตร และมอบสำนักงานประกันคุณภาพฯ นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบหรืออนุมัติต่อไป
  สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  
  4.11 แนวทางการวิเคราะห์คุณสมบัติของอาจารย์ประเภทต่าง ๆ ของหลักสูตร ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558
   ถอนเรื่องเนื่องจากความผิดพลาดในการเสนอเรื่องเพื่อบรรจุในระเบียบวาระการประชุม
  ไม่มีหน่วยงานเจ้าของเรื่อง  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  
  4.12 ขออนุมัติจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับ Faculty of Medicine and Health Science, Universitas of Muhammadiyah Yogyakarta ประเทศอินโดนีเซีย
   เห็นชอบ และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป
  สำนักงานวิเทศสัมพันธ์  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  
  4.13 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ สิ้นไตรมาสที่ ๑ ในส่วนเงินงบประมาณแผ่นดิน (ณ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๘)
   เห็นชอบ และนำเสนอสภามหาวิยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป
  กองแผนงาน  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  
  4.14 รายงานผลการดำเนินงานงบประมาณตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ รอบที่ ๑ และ รอบที่ ๒ ณ วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
   เห็นชอบ
  กองแผนงาน  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  
  4.15 ขออนุมัติใช้เงินทุนสำรองจ่ายมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เพื่อจัดซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 625 KVA ประจำศูนย์เครื่องมือกลางและปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพ
   เห็นชอบให้จัดซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ประจำศูนย์เครื่องมือกลางและปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพ ในวงเงิน ๔,๘๓๐,๐๐๐ บาท (สี่ล้านแปดแสนสามหมื่นบาทถ้วน) ทั้งนี้ โดยใช้เงินทุนสำรองของมหาวิทยาลัย และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติการใช้เงินทุนสำรองของมหาวิทยาลัยต่อไป
  กองแผนงาน  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  
  4.16 แผนการดำเนินงานเพื่อผลักดันนโยบายการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21
   เห็นชอบ และให้บรรจุเป็นส่วนหนึ่งของแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ยุทธศาสตร์ที่ 1 ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ เป็นที่ยอมรับ ทั้งในประเทศ และภูมิภาคลุ่มน้ำโขง รู้จักดำรงชีพในศตวรรษที่ ๒๑ อย่างมีความสุขตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเป็นที่พึ่งของสังคมได้ รวมทั้งนำแผนกลยุทธ์ไปพัฒนาต่อตามข้อเสนอแนะของที่ประชุม
  กองบริการการศึกษา  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  
  4.17 การส่งคืนที่ราชพัสดุ
   เห็นชอบให้รอผลการพิจารณาจากกรมธนารักษ์ ที่ขอคืนที่ดิน 700 ไร่ ในวันที่ 4 มีนาคม 2559 และนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาในครั้งต่อไป
  สำนักงานบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อม  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  
  4.18 ขออนุมัติปรับแผนงบประมาณรายจ่าย เงินรายได้ หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
   อนุมัติ
  กองแผนงาน  
           
  ระเบียบวาระที่ 5  
  แจ้งเพื่อทราบ  
  5.1 งาน “มหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค 2559 (Regional Research Expo 2016)”
   รับทราบ
  สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยบริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม  
           
  ระเบียบวาระที่ 5  
  แจ้งเพื่อทราบ  
  5.2 โครงการ Research for Community วิจัยเพื่อชุมชนสังคม ประจำปี 2559
   รับทราบ
  สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยบริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม  
           
  ระเบียบวาระที่ 5  
  แจ้งเพื่อทราบ  
  5.3 การจัดงาน “ตลาดคลองผดุงกรุงเกษม : งานวิจัยขายได้” ประจำปี 2559
   รับทราบ
  สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยบริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม  
           
  ระเบียบวาระที่ 5  
  แจ้งเพื่อทราบ  
  5.4 การเข้าร่วมการประชุมวิชาการและนิทรรศการ “ทรัพยากรไทย: หวนดูทรัพย์สิ่งสินตน” โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
   รับทราบ
  สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยบริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม  
           
  ระเบียบวาระที่ 5  
  แจ้งเพื่อทราบ  
  5.5 สรุปสถิติการเสนอเรื่องเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยของหน่วยงานต่าง ๆ
ประจำปี 2558
   รับทราบ
  งานสารบรรณ กองกลาง  
           
  ระเบียบวาระที่ 5  
  แจ้งเพื่อทราบ  
  5.6 ผลการดำเนินงานของสำนักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ที่ได้รับการบรรจุในหนังสือผลงานด้านการตรวจสอบภายในของกรมบัญชีกลาง
   รับทราบ
  งานสารบรรณ กองกลาง  
           
  ระเบียบวาระที่ 5  
  แจ้งเพื่อทราบ  
  5.7 รายงานจำนวนนักศึกษาปัจจุบัน ระดับปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษาปลาย
ปีการศึกษา 2558 (ข้อมูล ณ วันที่ 9 ก.พ.2559) และรายชื่อนักศึกษาชั้นปี่ที่ 7 - 8
   รับทราบ
  กองบริการการศึกษา  
           
  ระเบียบวาระที่ 5  
  แจ้งเพื่อทราบ  
  5.8 แนวทางให้ความช่วยเหลือนักศึกษาที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ในระดับอุดมศึกษา
   รับทราบ
  กองบริการการศึกษา  
           
  ระเบียบวาระที่ 5  
  แจ้งเพื่อทราบ  
  5.9 เครือข่ายเชิงประเด็น C “การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในท้องถิ่นและชุมชน” ของเครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
   รับทราบ
  สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ  
           
  ระเบียบวาระที่ 5  
  แจ้งเพื่อทราบ  
  5.10 โครงการอบรมพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษา
   รับทราบ
  สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ