รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ครั้งที่  4 /2560 เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2560
ห้องประชุมวารินชำราบ ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 
   
ระเบียบวาระ
เรื่อง
วาระการประชุม
มติที่ประชุม
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
การดำเนินการตามมติที่ประชุม
หน่วยงานที่ได้รับมอบหมาย
ติดตามผลการดำเนินงาน
  ระเบียบวาระที่ 1  
  เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ  
  1.1 แต่งตั้งคณบดีคณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
   รับทราบ
  ประธานที่ประชุม  
           
  ระเบียบวาระที่ 2  
  เรื่องรับรองรายงานการประชุม  
  2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันอังคารที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560
   รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข
  ฝ่ายเลขานุการที่ประชุมฯ  
           
  ระเบียบวาระที่ 3  
  เรื่องสืบเนื่อง  
  3.1 เสนอรายชื่อคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี แทนชุดปัจจุบันที่จะสิ้นสุดวาระ
   ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ขอถอนเรื่อง
เพื่อดำเนินการให้สอดคล้องกับข้อบังคับ และตรวจสอบความถูกต้อง ในรายละเอียดของข้อมูล
  งานสารบรรณ กองกลาง  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  
  4.1 งบการเงินมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
    เห็นชอบ และมอบกองคลังดำเนินการดังนี้

๑. รายงานงบการเงินมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 สำหรับรอบระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559

๒. รายงานสรุปรายได้ค่าใช้จ่ายสำหรับ คณะ / สำนัก สำหรับรอบระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559 (UBUFMIS)

๓. รายงานการวิเคราะห์งบการเงิน

และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป

  กองคลัง  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  
  4.2 (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าธรรมเนียมวีซ่าและใบอนุญาตทำงานของลูกจ้างชั่วคราวชาวต่างประเทศ
    เห็นชอบในหลักการ โดยอัตราค่าธรรมเนียมเบิกจ่ายจากเงินรายได้

ของหน่วยงาน จ่ายตามจริงแต่ไม่เกิน ๖,๐๐๐ บาท และมอบกองคลังปรับแก้ไข (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายค่าธรรมเนียมวีซ่า และใบอนุญาตทำงานของลูกจ้างชั่วคราวชาวต่างประเทศ ให้สอดคล้องกับระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การเงินและทรัพย์สิน พ.ศ. 2560
  กองคลัง  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  
  4.3 (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายและอัตราค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าอาหารกลางวัน สำหรับการประชุมคณะกรรมการกำหนดนโยบาย คณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการอื่น ๆ โดยเงินรายได้
   เห็นชอบในหลักการตามหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายและอัตราค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าอาหารกลางวันที่กองคลังเสนอ และมอบกองคลังปรับแก้ไข (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง แนวปฏิบัติการเบิกจ่ายและอัตราค่าอาหาร สำหรับการประชุมคณะกรรมการ ให้สอดคล้องกับระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การเงินและทรัพย์สิน พ.ศ. 2560
  กองคลัง  
           
  ระเบียบวาระที่ 5  
  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ  
  5.1 รายงานผลการดำเนินงาน สำนักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
   รับทราบ
  สำนักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
           
  ระเบียบวาระที่ 5  
  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ  
  5.2 รายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยง ข้อเสนอแนะ แนวทางการแก้ไขปัญหาและ
การปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบัติงาน ในการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
   รับทราบ
  กองคลัง  
           
  ระเบียบวาระที่ 5  
  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ  
  5.3 รายงานการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอิบารากิ ประเทศญี่ปุ่น (College of Science, Ibaragi University, Japan)
   รับทราบ และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบต่อไป
  สำนักงานวิเทศสัมพันธ์  
           
  ระเบียบวาระที่ 6  
  เรื่องอื่นๆ  
  6.1 (ร่าง) รายงานประจำปี 2559 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
   เห็นชอบ (ร่าง) รายงานประจำปี 2559 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป
  กองแผนงาน  
           
  ระเบียบวาระที่ 6  
  เรื่องอื่นๆ  
  6.2 ขออนุมัติปรับแผนงบประมาณรายจ่าย เงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560ไตรมาสที่ 2
   เห็นชอบ และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
  กองแผนงาน  
           
  ระเบียบวาระที่ 6  
  เรื่องอื่นๆ  
  6.3 ขออนุมัติปรับแผนงบประมาณรายจ่าย เงินรายได้ หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
   เห็นชอบ และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
  กองแผนงาน  
           
  ระเบียบวาระที่ 6  
  เรื่องอื่นๆ  
  6.4 ขออนุมัติใช้เงินรายได้คงเหลือ และขออนุมัติปรับแผนงบประมาณรายจ่าย เงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
   เห็นชอบ การปรับแผนงบประมาณรายจ่าย เงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ดังนี้
1. วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข จำนวน 21,385,015.68 บาท (ยี่สิบเอ็ดล้านสามแสนแปดหมื่นห้าพันสิบห้าบาทหกสิบแปดสตางค์)
2. คณะวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 465,800 บาท (สี่แสนหกหมื่นห้าพันแปดร้อยบาทถ้วน)
และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
3. มอบคณะศิลปศาสตร์ พิจารณาทบทวนปรับแผนงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ให้ครอบคลุมค่าไฟฟ้าที่ต้องจ่ายในปีงบประมาณ ๒๕๖๐ และค่าไฟฟ้าที่ค้างจ่ายในปีงบประมาณ ๒๕๕๙ หากไม่สามารถดำเนินการได้ให้คณะศิลปศาสตร์เสนอแนวทางการดำเนินการและแหล่งเงินสนับสนุน และนำเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป
  กองแผนงาน  
           
  ระเบียบวาระที่ 6  
  เรื่องอื่นๆ  
  6.5 ขอความเห็นชอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาประจำปีการศึกษา 2559 (ครั้งที่ 6)
   เห็นชอบและนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติปริญญาต่อไป
  สำนักงานบริหารบัณฑิตศึกษา  
           
  ระเบียบวาระที่ 6  
  เรื่องอื่นๆ  
  6.6 การเร่งรัดและติดตามผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2560 ณ สิ้นไตรมาสที่ 1 ในส่วนเงินงบประมาณแผ่นดิน (1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2559)
   รับทราบ
  กองแผนงาน  
           
  ระเบียบวาระที่ 6  
  เรื่องอื่นๆ  
  6.7 การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 4 และการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษานานาชาติ ครั้งที่ 7
   รับทราบ
  สำนักงานบริหารบัณฑิตศึกษา  
           
  ระเบียบวาระที่ 6  
  เรื่องอื่นๆ  
  6.8 การประชุมวิชาการระดับชาติ มอบ.วิจัย ครั้งที่ 11
   รับทราบ
  สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยบริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม  
           
  ระเบียบวาระที่ 6  
  เรื่องอื่นๆ  
  6.9 การจัดงานแสดงผลงานวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และงานแสดงสินค้านวัตกรรมของ Startups จ.อุบลราชธานี ภายใต้ชื่องาน Research and Innovations Expo 2017 (RISE 2017)
   รับทราบ และมอบงานประชาสัมพันธ์เป็นผู้ประสานงานหลัก เพื่อจัดกิจกรรมจัดพื้นที่บูธของมหาวิทยาลัย
  สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยบริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม  
           
  ระเบียบวาระที่ 6  
  เรื่องอื่นๆ  
  6.10 การดำเนินโครงการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมเกิดใหม่ที่มีการเติบโตสูง (Innovative Startup) ประจำปีงบประมาณ 2560 ร่วมกับกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
   รับทราบ
  สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยบริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม  
           
  ระเบียบวาระที่ 6  
  เรื่องอื่นๆ  
  6.11 ขอบรรจุกิจกรรมในโอกาสเสด็จมาพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัย
   ให้ชะลอเรื่องจนกว่าสำนักพระราชวังแจ้งโปรดเกล้าหมายกำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙
  สำนักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
           
  ระเบียบวาระที่ 6  
  เรื่องอื่นๆ  
  6.12 ขอความเห็นชอบในการเสนอ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการสนับสนุนแก่องค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคลากรในการดำเนินการให้บุคคลมีคุณวุฒิวิชาชีพ
   เห็นชอบ และมอบคณะวิทยาศาสตร์ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
  คณะวิทยาศาสตร์  
           
  ระเบียบวาระที่ 6  
  เรื่องอื่นๆ  
  6.13 ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการเงินและทรัพย์สิน พ.ศ.2560
   รับทราบ และมอบกองคลังสำรวจประกาศการเงินที่เกี่ยวข้องกับเงินกองทุนและเงินรายได้ เพื่อรวบรวมและจัดทำดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๐
  กองคลัง  
           
  ระเบียบวาระที่ 6  
  เรื่องอื่นๆ  
  6.14 การจัดงานประเพณีสงกรานต์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปี พ.ศ.2560
   รับทราบ
  งานสารบรรณ กองกลาง  
           
  ระเบียบวาระที่ 6  
  เรื่องอื่นๆ  
  6.15 พิจารณา (ร่าง) วิธีรับเข้าศึกษาและวิธีการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ระดับปริญญาตรี ประจำปี 2561
   เห็นชอบ ดังนี้
๑.สัดส่วนจำนวนรับนักศึกษา ในกลุ่มวิธีรับตรง ร้อยละ ๙๐ และ วิธีรับผ่านส่วนกลาง ร้อยละ ๑๐
๒.เห็นชอบ (ร่าง) วิธีการรับและวิธีการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2561
๓.เห็นชอบแผนการรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 จำแนกตามคณะ/สาขาวิชา และประเภทการรับ
และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
  กองบริการการศึกษา  
           
  ระเบียบวาระที่ 6  
  เรื่องอื่นๆ  
  6.16 รายงานผลการรับสมัครและผลการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีการศึกษา 2560 (ข้อมูล ณ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560)
   รับทราบ
  กองบริการการศึกษา  
           
  ระเบียบวาระที่ 6  
  เรื่องอื่นๆ  
  6.17 การเข้าร่วมกิจกรรมการดำเนินงานของมูลนิธิรากแก้ว
   รับทราบ
  สำนักงานบริหารบัณฑิตศึกษา  
           
  ระเบียบวาระที่ 6  
  เรื่องอื่นๆ  
  6.18 ขอเสนอพิจารณาการสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี กรณีของนางสาวชลดา สินทร (คณะเกษตรศาสตร์)
   กรรมการเสียงส่วนใหญ่เห็นชอบให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติปริญญา และกรรมการจำนวน 4 ราย เห็นแย้งว่านักศึกษามีคุณสมบัติไม่ครบที่จะสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีตามข้อบังคับ ทั้งนี้ มอบกองบริการการศึกษาสรุปเรื่องและนำเสนอสภามหาวิทยาลัย
เพื่อพิจารณาอนุมัติปริญญาต่อไป
  กองบริการการศึกษา