รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ครั้งที่  4 /2553 เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2553
ณ ห้องประชุมวารินชำราบ ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 
   
ระเบียบวาระ
เรื่อง
วาระการประชุม
มติที่ประชุม
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
การดำเนินการตามมติที่ประชุม
หน่วยงานที่ได้รับมอบหมาย
ติดตามผลการดำเนินงาน
  ระเบียบวาระที่ 1  
  เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  
  0.0 #NAME?
   
  ไม่มีหน่วยงานเจ้าของเรื่อง  
           
  ระเบียบวาระที่ 2  
  เรื่องการรับรองรายงานการประชุม  
  2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 3/2553 เมื่อวันอังคารที่ 2 มีนาคม 2553
   ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมโดยมีการแก้ไข
  งานสารบรรณ กองกลาง  
           
  ระเบียบวาระที่ 3  
  เรื่องสืบเนื่อง  
  3.1 การร่วมสนับสนุนทุนวิจัยของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
   ที่ประชุมมีมติเห็นชอบในการสนับสนุนงบประมาณการวิจัยร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ทั้งนี้ขอให้กองส่งเสริมการวิจัยฯ ดำเนินการประชุมร่วมกับคณะนักวิจัยของมหาวิทยาลัย เพื่อชี้แจงและทำความเข้าใจในรายละเอียดที่เกี่ยวข้องต่อไป
  กองส่งเสริมการวิจัยฯ  
           
  ระเบียบวาระที่ 3  
  เรื่องสืบเนื่อง  
  3.2 แผนพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษา มาตรฐานด้านการวิจัยและงานสร้างสรรค์ คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ
   ที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามเสนอ
  งานประกันคุณภาพฯ  
           
  ระเบียบวาระที่ 3  
  เรื่องสืบเนื่อง  
  3.3 การขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการเลือกสรรผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ และรางวัลรัตโนบล มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2553
   ที่ประชุมมีมติเห็นชอบเสนอคณบดีคณะนิติศาสตร์ เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากภายใน
  กองบริการการศึกษา  
           
  ระเบียบวาระที่ 3  
  เรื่องสืบเนื่อง  
  3.4 การเตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษาใหม่ ในรายวิชาภาษาอังกฤษ
   ที่ประชุมรับทราบ
  กองบริการการศึกษา  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เรื่องเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา  
  4.1 แนวทางการเบิกจ่ายเงินทุนวิจัยจากงบประมาณแผ่นดินเพื่อสมทบเป็นค่าสาธารณูปโภค สำหรับมหาวิทยาลัย
   ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้กองส่งเสริมการวิจัยฯและกองคลังตรวจสอบระเบียบและวิธีการเบิกจ่ายของมหาวิทยาลัยอื่นๆ เพื่อกำหนดเป็นแนวปฏิบัติที่เหมาะสมกับมหาวิทยาลัยต่อไป
  กองส่งเสริมการวิจัยฯ  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เรื่องเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา  
  4.2 การจัดทำโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554
   ที่ประชุมมีมติเห็นชอบในหลักการ และมอบกองส่งเสริมการวิจัยแต่งตั้งคณะทำงาน โดยรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการเป็นประธานคณะทำงาน เพื่อดำเนินการในรายละเอียดของโครงการและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องต่อไป
  กองแผนงาน  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เรื่องเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา  
  4.3 ค่าประกันสุขภาพของนักศึกษา
   ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้เรียกเก็บค่าประกันสุขภาพกับนักศึกษาทุกชั้นปี โดยออกเป็นประกาศมหาวิทยาลัยในขั้นตอนการลงทะเบียนให้นักศึกษาใหม่ทุกคนต้องลงทะเบียนเข้ารับการประกันสุขภาพ และขอให้วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ประสานกับกองบริการการศึกษาและงานกิจการนักศึกษาเพื่อพิจารณาดำเนินการในรายละเอียดที่เกี่ยวข้องต่อไป
  วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เรื่องเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา  
  4.4 รูปแบบการบริหารหอพักนักศึกษาแพทย์
   ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขดำเนินการบริหารจัดการหอพักนักศึกษาแพทย์ ส่วนงบประมาณจัดหาเครื่องเฟอร์นิเจอร์เพื่อรองรับการเข้าพักนั้น ขอให้จัดทำงบประมาณเสนอมหาวิทยาลัยสำรองจ่ายต่อไป
  วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เรื่องเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา  
  4.5 การแก้ไขปรับปรุงข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา ผู้อำนวยการสถาบัน ผู้อำนวยการสำนัก และผู้อำนวยการศูนย์
   ที่ประชุมมีมติเห็นชอบในหลักการ ให้โครงการจัดตั้งกองการเจ้าหน้าที่นำเสนอหลักการต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป
  กองการเจ้าหน้าที่  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เรื่องเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา  
  4.6 รายงานความคืบหน้าการดำเนินงานของคณะกรรมการอำนวยการบริหารจัดการอาคารปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมการวิจัย ด้านบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
   ที่ประชุมมีมติเห็นชอบในการบริหารจัดการอาคารปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมการวิจัยฯ และขอให้ดำเนินการตามข้อเสนอแนะเพิ่มเติมดังนี้
(1) การรับสมัครบุคคลภายนอก ในตำแหน่งต่อไปนี้
1. ตำแหน่งผู้จัดการทั่วไป (General Manager)
2. ตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายต้อนรับส่วนหน้า (Front Office Manager)
3. ตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายแม่บ้าน (Housekeeping Manager)
4. ตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม (Food & Beverage Manager)
5. ตำแหน่งหัวหน้าครัว (Chef)
(2) การกำหนดชื่ออาคารปฏิบัติการฯ ดังนี้
2.1 เทพรัตนสิรินธร โดยขอให้คณะกรรมการอำนวยการพิจารณากำหนดรายชื่อเพิ่มเติม โดยขอให้เน้นขอความที่กะทัดรัด เพื่อให้ง่ายต่อการจดจำของประชาชนทั่วไป
(3) หากทรงพระกรุณาเสด็จเปิดอาคาร เห็นชอบให้เชิญชวนผู้ทูลเกล้าถวายเงินโดยเสด็จ พระราชกุศล
  กองแผนงาน  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เรื่องเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา  
  4.7 เสนอร่างประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไข การคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัลรัตโนบล มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2553
   ที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามเสนอ
  กองบริการการศึกษา  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เรื่องเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา  
  4.8 การเก็บค่าธรรมเนียมการรักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
   ที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามเสนอ ทั้งนี้ขอให้กองบริการการการศึกษาพิจารณาเพิ่มเติมรายละเอียดในส่วนของหลักเกณ์การลาพักการศึกษาเพื่อให้ชัดเจนต่อผู้ปฏิบัติยิ่งขึ้น

  กองบริการการศึกษา  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เรื่องเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา  
  4.9 ขอปรับแผนการศึกษาหลักสูตร วทม. สาขาวิชาเคมี และ ปร.ด. สาขาวิชาเคมี
   ที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามเสนอ
  กองบริการการศึกษา  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เรื่องเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา  
  4.10  ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประกันคุณภาพฯ (สภามหาวิทยาลัย)
   ที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามเสนอ
  งานประกันคุณภาพฯ  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เรื่องเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา  
  4.11 ขออนุมัติแต่งตั้งบุคคลเพื่อเป็นคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประจำสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
   ที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามเสนอ
  สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เรื่องเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา  
  4.12 วิธีการรับและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2554
   ที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามเสนอ
  กองบริการการศึกษา  
           
  ระเบียบวาระที่ 5  
  เรื่องเสนอให้ที่ประชุมรับทราบ  
  5.1 การเข้าร่วมงานประเพณีสงกรานต์ร่วมกับวัดศรีอุบลรัตนาราม ในโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและบริการวิชาการ
   ที่ประชุมรับทราบ
  งานสารบรรณ กองกลาง  
           
  ระเบียบวาระที่ 6  
  เรื่องอื่นๆ  
  6.1 กรอบวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ 2553
   ที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามเสนอ
  กองแผนงาน