รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ครั้งที่  4 /2554 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2554
ณ ห้องประชุมวารินชำราบ ชั้น ๓ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 
   
ระเบียบวาระ
เรื่อง
วาระการประชุม
มติที่ประชุม
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
การดำเนินการตามมติที่ประชุม
หน่วยงานที่ได้รับมอบหมาย
ติดตามผลการดำเนินงาน
  ระเบียบวาระที่ 1  
  ประธานแจ้งเพื่อทราบ  
  1.1 พิธีเปิดทำการศาลปกครองอุบลราชธานี
   รับทราบ
  ประธานที่ประชุม  
           
  ระเบียบวาระที่ 1  
  ประธานแจ้งเพื่อทราบ  
  1.2 นายกสภามหาวิทยาลัยพร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยร่วมทูลเกล้าฯ ถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
   รับทราบ
  ประธานที่ประชุม  
           
  ระเบียบวาระที่ 2  
  รับรองรายงานการประชุม  
  2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ ๓/๒๕๕๔ เมื่อวันอังคารที่ ๘ มีนาคม ๒๕๕๔
   มติที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุมโดยมีการแก้ไข ดังนี้
หน้าที่ ๓ บรรทัดที่ ๓ แก้ไขเป็น “ ที่สถานีตำรวจภูธรวารินชำราบ และมหาวิทยาลัยจักได้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป ”
หน้าที่ ๑๖ บรรทัดที่ ๗-๙ แก้ไขเป็น “ ๑. ลูกหนี้เงินอุดหนุนโครงการบริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมที่ติดค้างการส่งใช้ใบสำคัญเพื่อหักล้างเงินยืม ซึ่งได้รับงบประมาณแผ่นดินประจำปี และที่ได้รับสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานภายนอกในลักษณะเงินอุดหนุน ”
หน้าที่ ๑๗ บรรทัดที่ ๑๐ – ๓๓ แก้ไขเป็น “มติที่ประชุม : พิจารณาลูกหนี้ประเภทต่างๆ ของกองคลัง ดังนี้
๑. ลูกหนี้เงินอุดหนุนโครงการบริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ให้ดำเนินการดังนี้
๑.๑ ให้กองคลังทำหนังสือทวงหนี้หัวหน้าโครงการผ่านหน่วยงาน โดยกำหนดให้มาติดต่อเบิกจ่ายภายใน ๓๐ วัน หากพ้นกำหนดให้ดำเนินการหักเงินเดือน
๑.๒ แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองเอกสารการเบิกจ่าย เพื่อให้เกิดความโปร่งใส เสนอผู้บริหารอนุมัติและทำหนังสือบันทึกเกี่ยวกับโครงการที่ติดค้างการเบิกจ่ายเป็นเวลานานที่ได้รับอนุมัติเพื่อคุ้มครองผู้อนุมัติและกรรมการ
๑.๓ ให้งานวิจัยและบริการวิชาการฯ พิจารณาช่วยเหลือเกี่ยวกับการเคลียโครงการ และหาแนวทางกับโครงการต่อเนื่องในการยืมเงินและการเบิกจ่าย
๒. ลูกหนี้เงินรายได้มหาวิทยาลัยประเภททั่วไป (หน่วยงานยืม) ให้ดำเนินการดังนี้
๒.๑ ให้กองคลังทำหนังสือทวงหนี้โครงการที่มีงบประมาณให้มาเบิกจ่ายและคืนเงินยืม (โครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ) ภายใน ๓๐ วัน หากพ้นกำหนดให้หักเงินเดือน
๒.๒ สำหรับโครงการที่ดำเนินการไปแล้วและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย ให้รวบรวมเพื่อขออนุมัติสภามหาวิทยาลัย และขอให้เตรียมเอกสารเบิกจ่ายให้พร้อมที่จะเบิกจ่ายเมื่อได้รับงบประมาณ
๒.๓ สำหรับลูกหนี้เงินยืมที่ได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยขอให้ทำแผนคืนเงินต่อมหาวิทยาลัย
๓. ลูกหนี้กู้ยืมสวัสดิการเพื่อการศึกษาให้ดำเนินการดังนี้
๓.๑ ให้กองคลังและงานการเจ้าหน้าที่ (กจ) ตรวจสอบคุณสมบัติผู้กู้ที่กำลังศึกษา ครบทั้ง ๕ ข้อที่กรรมการสภากำหนดหรือไม่ เสนอเป็นข้อมูลต่ออธิการบดีเพื่อพิจารณาต่อไป

๓.๒ สำหรับผู้กู้ที่สำเร็จการศึกษาแล้วให้กองคลังทำหนังสือทวงหนี้ตามสัญญา หากไม่ชำระให้แจ้งกองกฎหมายเพื่อดำเนินคดีต่อไป
๓.๓ ให้กองคลังทำหนังสือทวงหนี้ผู้กู้ที่ลาออกจากราชการแต่ยังไม่ชำระหนี้ ให้มาชำระตามกำหนด หากพ้นกำหนดให้แจ้งกองกฎหมายดำเนินคดี
๓.๔ เสนอให้มีการประชุมนัดพิเศษเฉพาะลูกหนี้กู้ยืมสวัสดิการเพื่อการศึกษา และให้กองคลังและงานการเจ้าหน้าที่ (กจ) วิเคราะห์ข้อมูลผู้กู้เสนอที่ประชุม โดยจำแนกตามปัญหาที่เกิดขึ้น เช่น แปลงหนี้เป็นทุน ไม่แจ้งสถานะการศึกษา ไม่ชำระเงินยืม ทำสัญญาไม่เป็นตามประกาศเป็นต้น ”
หน้าที่ ๒๕ บรรทัดที่ ๑๘ แก้ไขเป็น มติที่ประชุม : รับทราบและให้ผู้อำนวยการกองคลังลงนามรับรองความถูกต้องในเอกสารทุกแผ่น

  กองคลัง  
           
  ระเบียบวาระที่ 3  
  สืบเนื่อง  
  3.1 ขอแก้ไขเพิ่มเติมพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชาอักษรย่อสำหรับสาขาวิชาครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจำตำแหน่งของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (ฉบับที่......) พ.ศ.....
   เห็นชอบ ทั้งนี้เพื่อความรอบคอบขอให้กองบริการการศึกษา พิจารณา ตรวจสอบรูปแบบการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชาอักษรย่อสำหรับสาขาวิชาครุยวิทยฐานะฯ ให้ถูกต้องก่อนนำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย
  กองบริการการศึกษา  
           
  ระเบียบวาระที่ 3  
  สืบเนื่อง  
  3.2 แนวปฏิบัติการร่วมสนับสนุนทุนวิจัยระหว่างมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และหน่วยงานภายนอก
   มอบผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัย พิจารณานำข้อเสนอแนะของ คณะกรรมการบริหารฯมหาวิทยาลัยฯ ไปปรับแก้ไขประกาศดังกล่าว โดยให้เนื้อหามีความสอดคล้องกับหลักเกณฑ์และเชื่อมโยงสู่แนวปฏิบัติอย่างชัดเจน
  กองส่งเสริมการวิจัยฯ  
           
  ระเบียบวาระที่ 3  
  สืบเนื่อง  
  3.3 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการประกันคุณภาพภายในเดือนเมษายน ๒๕๕๔
   รับทราบ
  งานประกันคุณภาพฯ  
           
  ระเบียบวาระที่ 3  
  สืบเนื่อง  
  3.4 รายชื่อคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ระดับภาควิชา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๓
   รับทราบ
  งานประกันคุณภาพฯ  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา  
  4.1 วิธีการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕
   เห็นชอบ โดยมอบกองบริการการศึกษา นำเสนอวิธีการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕ พร้อมสรุปผล การดำเนินการรับเข้าในกลุ่มวิธีรับตรงตามโควตาประเภทต่างๆ และมาตรการดูแลนักศึกษากลุ่มดังกล่าว นำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย
  กองบริการการศึกษา  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา  
  4.2 การดำเนินงานโครงการเตรียมความพร้อมทางด้านวิชาการสำหรับนักศึกษาที่รับเข้าศึกษา โดยวิธีรับตรง ประจำปี ๒๕๕๔
   เห็นชอบ การดำเนินโครงการเตรียมความพร้อมทางด้านวิชาการสำหรับนักศึกษาที่รับเข้าศึกษา โดยวิธีรับตรง ประจำปี ๒๕๕๔ โดยมหาวิทยาลัยและคณะต้นสังกัดนักศึกษา รับผิดชอบงบประมาณสำหรับการบริหารจัดการ ในอัตรา ๕๐:๕๐ สำหรับค่าอาหารและที่พักนักศึกษาเป็นผู้รับผิดชอบ ทั้งนี้การดำเนินโครงการดังกล่าว ควรตระหนักถึงประโยชน์ที่เกิดขึ้นต่อนักศึกษาในกลุ่มเป้าหมาย (กลุ่มนักศึกษาที่มีผลคะแนนในรายวิชาคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษที่ได้คะแนนต่ำกว่า ๓๐ คะแนน) อย่างแท้จริง
  กองบริการการศึกษา  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา  
  4.3 การแต่งกายของนักศึกษาข้ามเพศในการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร
   มอบกองบริการการศึกษาหารือแนวปฏิบัติหรือข้อห้ามอื่นใด เพิ่มเติม ต่อสำนักพระราชวัง ในกรณีการอนุญาตให้สตรีข้ามเพศเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ทั้งนี้เพื่อความชัดเจนต่อแนวปฏิบัติที่มหาวิทยาลัยต้องดำเนินการต่อไป
  กองบริการการศึกษา  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา  
  4.4 การเสนอรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๓ (ครั้งที่ ๑)
   เห็นชอบในการอนุมัติผู้สำเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษา ๒๕๕๓ จำนวน ๑๕๗ คน ในวันอังคารที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๔
  กองบริการการศึกษา  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา  
  4.5 การเสนอรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๓ (ครั้งที่ ๑)
   เห็นชอบในการอนุมัติผู้สำเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ประจำภาคการศึกษา ๒๕๕๓ จำนวน ๘ คน ในวันอังคารที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๔
  กองบริการการศึกษา  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา  
  4.6 การเสนอรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๓ (ครั้งที่ ๑)
   เห็นชอบในการอนุมัติผู้สำเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับอนุปริญญา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๓ จำนวน ๒ คน ในวันอังคารที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๔

  กองบริการการศึกษา  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา  
  4.7 ขออนุมัติการสำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการเรียนที่ ๒/๒๕๕๓ (ครั้งที่ ๔)
   เห็นชอบในการอนุมัติผู้สำเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษา ๒/๒๕๕๓ จำนวน ๑๑ คน ในวันอังคารที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๔ ทั้งนี้ในราย นายณัฐวุฒิ จิรารัตน์ นักศึกษาระดับปริญญาเอก คณะรัฐศาสตร์ ให้สำเร็จการศึกษา ในวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๔ ตามที่คณะได้รับรองวันสำเร็จการศึกษา เพื่อให้สอดคล้องกับใบตอบรับการตีพิมพ์
  กองบริการการศึกษา  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา  
  4.8 แผนการรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔ - ๒๕๕๕
   เห็นชอบ ให้ดำเนินการดังนี้
๑. แผนการรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปี ๒๕๕๔ มอบงานบริหารบัณฑิตและคณะบริหารศาสตร์ ดำเนินการจัดทำข้อมูลเพิ่มเติม ในหลักสูตรพัฒนบูรณาการศาสตร์ เพื่อเสนอเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาต่อสภามหาวิทยาลัย เฉพาะปีการศึกษา ๒๕๕๔ ส่วนแผนการรับนักศึกษา ในปีการศึกษา ๒๕๕๕ ขอให้นำเสนอต่อที่ประชุมในครั้งถัดไป
๒. แผนการรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕ มอบงานบริหารบัณฑิตศึกษา พิจารณาทบทวน ตรวจสอบการปรับแผนการรับนักศึกษาร่วมกับคณะ สัดส่วนจำนวนอาจารย์ : นักศึกษา ในกลุ่มแผนการศึกษาประเภทต่างๆ ตลอดจนรายละเอียดและเหตุผลในการเสนอขอเพิ่ม ลด และชะลอการรับนักศึกษา และรายละเอียดการดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรเป็นไปในทิศทางใด ทั้งนี้ เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาของสภามหาวิทยาลัย

  กองบริการการศึกษา  
  ดำเนินการตามมติที่ประชุมและเสนอผ่านที่ประชุม คกก.บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัย/เสนอเข้าที่ประชุม คกก.บริหารฯ และเข้าที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยพิจารณาแล้ว    งานบันฑิตศึกษา กองบริการการศึกษา    ดำเนินการเรียบร้อย 
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา  
  4.9 ขออนุมัติปรับแผนการรับนักศึกษาของคณะวิชาต่างๆ ปีการศึกษา ๒๕๕๔-๒๕๕๘
   เห็นชอบ ให้นำเสนอต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยต่อไป
  กองแผนงาน  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา  
  4.10 การจัดสรรค่าธรรมเนียมการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
   เห็นชอบในหลักการ มอบงานบริหารบัณฑิตศึกษา ประสานกองกฎหมายเพื่อตรวจสอบความถูกต้องก่อนจัดทำประกาศต่อไป
  กองบริการการศึกษา  
  ประกาสเรื่องการจัดสรรค่าธรรมเนียมการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ นศ.ระดับบัณฑิตศึกษา ประกาศใช้เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2554    งานบันฑิตศึกษา กองบริการการศึกษา    ดำเนินการเรียบร้อย 
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา  
  4.11 ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์
   #NAME?
  คณะพยาบาลศาสตร์  
           
  ระเบียบวาระที่ 5  
  แจ้งเพื่อทราบ  
  5.1 การบรรจุเรื่องโรคที่เกี่ยวกับบุหรี่เข้าไปในหลักสูตรการเรียนการสอน
   รับทราบ มอบรองอธิการบดีฝ่ายบริหารและชุมชนสัมพันธ์พิจารณาประชาสัมพันธ์การรณรงค์เกี่ยวกับการห้ามสูบบุหรี่ในสถานศึกษา
  กองบริการการศึกษา  
           
  ระเบียบวาระที่ 5  
  แจ้งเพื่อทราบ  
  5.1 การจัดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ ๑
   รับทราบ
  กองบริการการศึกษา  
           
  ระเบียบวาระที่ 5  
  แจ้งเพื่อทราบ  
  5.3 ข้อเสนอแนะคณะกรรมการเกี่ยวกับอุทธรณ์ ร้องทุกข์และจรรยาบรรณเกี่ยวกับมาตรการและการจัดวางระบบการลงทะเบียนการชำระเงิน
   รับทราบ
  กองบริการการศึกษา  
           
  ระเบียบวาระที่ 5  
  แจ้งเพื่อทราบ  
  5.4 รายงานผลการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยวิธีรับตรง ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔
   รับทราบ
  กองบริการการศึกษา  
           
  ระเบียบวาระที่ 5  
  แจ้งเพื่อทราบ  
  5.5 โครงการอบรมภาษาอังกฤษและการจัดสอบภาษาอังกฤษนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
    รับทราบ
  กองบริการการศึกษา  
  ได้จัดอบรมและจัดสอบให้กับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีละ 4 ครั้ง    งานบันฑิตศึกษา กองบริการการศึกษา    ดำเนินการเรียบร้อย 
  ระเบียบวาระที่ 5  
  แจ้งเพื่อทราบ  
  5.6 การประชุมวิชาการ มอบ.วิจัย ครั้งที่ ๕
   รับทราบ
  กองส่งเสริมการวิจัยฯ  
           
  ระเบียบวาระที่ 5  
  แจ้งเพื่อทราบ  
  5.7 ชะลอโครงการพัฒนาอ่างเก็บน้ำหนองอีเจมโดยการใช้เรือดูดโคลน
   รับทราบ
  กองบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อม  
           
  ระเบียบวาระที่ 5  
  แจ้งเพื่อทราบ  
  5.8 รายงานผลการประชุมรองอธิการบดีที่ดูแลงานด้านต่างประเทศของสถาบันอุดมศึกษาไทย
   รับทราบ
  งานวิเทศสัมพันธ์  
           
  ระเบียบวาระที่ 5  
  แจ้งเพื่อทราบ  
  5.9 รายงานการบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหว ที่ประเทศญี่ปุ่น
   รับทราบ
  งานสารบรรณ กองกลาง  
           
  ระเบียบวาระที่ 5  
  แจ้งเพื่อทราบ  
  5.10 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงแนะนำใช้การศึกษาแก้ปัญหาวิกฤตโลก
   รับทราบ
  งานสารบรรณ กองกลาง  
           
  ระเบียบวาระที่ 6  
  อื่นๆ  
  6.1 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของหัวหน้าส่วนงาน
   เห็นชอบ และขอเชิญคณบดีทุกท่านเพื่อหารือหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานร่วมกันอีกครั้ง โดยจักได้แจ้งกำหนด วัน เวลา และสถานที่ในภายหลัง ทั้งนี้ประธานที่ประชุมจักได้พิจารณานำข้อสรุปจากการหารือเพื่อจัดทำหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินนำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป

  ประธานที่ประชุม  
           
  ระเบียบวาระที่ 6  
  อื่นๆ  
  6.2 ขอทบทวน ประกาศเรื่อง การกำหนดค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาศาสตร์
   เห็นชอบ ให้มีผลบังคับใช้กับนักศึกษา ที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๔ เป็นต้นไป
  คณะวิทยาศาสตร์  
  ได้จัดทำประกาศเรียบร้อยแล้ว และประกาศใช้ เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2554    งานบันฑิตศึกษา กองบริการการศึกษา    ดำเนินการเรียบร้อย 
  ระเบียบวาระที่ 6  
  อื่นๆ  
  6.3 ประกาศอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา (คณะวิทยาศาสตร์)
   เห็นชอบ
  คณะวิทยาศาสตร์  
  ได้จัดทำประกาศเรียบร้อยแล้ว และประกาศใช้ เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2554    งานบันฑิตศึกษา กองบริการการศึกษา    ดำเนินการเรียบร้อย 
  ระเบียบวาระที่ 6  
  อื่นๆ  
  6.4 การรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเข้าศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา คณะวิทยาศาสตร์
   เห็นชอบ
  คณะวิทยาศาสตร์  
  ทำเรื่องแจ้งคณะวิทยาศาสตร์และงานทะเบียนดำเนนการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป    งานบันฑิตศึกษา กองบริการการศึกษา    ดำเนินการเรียบร้อย 
  ระเบียบวาระที่ 6  
  อื่นๆ  
  6.5 แนวปฏิบัติในระหว่างการจัดทำร่างข้อบังคับว่าด้วยส่วนงานภายในมหาวิทยาลัย
   เห็นชอบ ให้นำเสนอ (ร่าง) ประกาศการจัดตั้งสถานปฏิบัติการโรงแรมและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๕๔ พร้อมแนบรายละเอียดความพร้อมความเหมาะสมของการจัดตั้งเป็นส่วนงานภายใน โดยให้ครอบคลุมทั้ง ๑๑ ประเด็น ที่ระบุในประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่องหลักเกณฑ์การจัดตั้งส่วนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๒ ต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป
  งานสารบรรณ กองกลาง  
  อยู่ระหว่างการดำเนินการของโครงการจัดตั้งกองกฎหมาย    สถานปฏิบัติการโรงแรมและการท่องเที่ยว    อยู่ระหว่างการดำเนินการ 
  ระเบียบวาระที่ 6  
  อื่นๆ  
  6.6 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง The Florida State University กับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วิทยาเขตมุกดาหาร
   มอบผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ประสานการปรับแก้ไขชื่อบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ เป็น บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง The Florida State University กับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติต่อไป
  งานวิเทศสัมพันธ์  
  แก้ไข และเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติเรียบร้อยแล้ว    งานวิเทศสัมพันธ์    ดำเนินการเรียบร้อย 
  ระเบียบวาระที่ 6  
  อื่นๆ  
  6.7 โครงการสวัสดิการเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำเพื่อที่อยู่อาศัย
   รับทราบ
  งานสารบรรณ กองกลาง  
           
  ระเบียบวาระที่ 6  
  อื่นๆ  
  6.8 ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่องคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ด้านคุณธรรม จริยธรรม ของนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๓
   เห็นชอบ
  งานกิจการนักศึกษา  
           
  ระเบียบวาระที่ 6  
  อื่นๆ  
  6.9 การอบรมความรู้ด้านกฎหมายแก่ผู้บริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
   รับทราบ
  ประธานที่ประชุม  
  ดำเนินการจัดอบรม จำนวน 5 ครั้ง    กองกฎหมาย    ดำเนินการเรียบร้อย