รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ครั้งที่  4 /2555 เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2555
ณ ห้องประชุมวารินชำราบ ชั้น ๓ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 
   
ระเบียบวาระ
เรื่อง
วาระการประชุม
มติที่ประชุม
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
การดำเนินการตามมติที่ประชุม
หน่วยงานที่ได้รับมอบหมาย
ติดตามผลการดำเนินงาน
  ระเบียบวาระที่ 1  
  ประธานแจ้งเพื่อทราบ  
  1.1 การแต่งตั้งคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์
   รับทราบ
  กองการเจ้าหน้าที่  
           
  ระเบียบวาระที่ 2  
  รับรองรายงานการประชุม  
  2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ ๓/๒๕๕๕ (วาระพิเศษ) เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕
   รับรองรายงานการประชุมโดยมีการแก้ไข ดังนี้
หน้า ๘ บรรทัดที่ ๑๒ – ๑๕ แก้ไขเป็น มติที่ประชุม : อนุมัติในหลักการและให้โครงการจัดตั้งวิทยาเขตมุกดาหารประสานกับโครงการจัดตั้งกองวิเทศสัมพันธ์ เพื่อนำข้อเสนอแนะคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อปรับปรุงในรูปแบบมาตรฐานการลงนามฉบับภาษาอังกฤษ และแปลเป็นภาษาไทย และนำเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
หน้า ๙ บรรทัดที่ ๙ – ๑๙ แก้ไขเป็น มติที่ประชุม : เห็นชอบในหลักการให้ปรับปรุงโครงสร้างมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ทั้งนี้หากคณะ/สำนัก จะขอปรับปรุงข้อมูลเพิ่มเติม ให้จัดส่งโครงการจัดตั้งกองการเจ้าหน้าที่เพื่อรวบรวมและนำเสนอต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๕ วันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๕
ทั้งนี้ขอให้โครงการจัดตั้งกองการเจ้าหน้าที่พิจารณาตรวจสอบรายละเอียดของข้อความคำจำกัดความต่างๆ ให้มีความชัดเจนและถูกต้องตามพระราชกฤษฎีกา การจัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พระราชบัญญัติการบริหารส่วนงานภายในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐ และข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการบริหารและการดำเนินงานของส่วนงานภายในที่มีสถานะเทียบเท่าคณะ พ.ศ. ๒๕๕๔ และเพื่อให้เกิดความชัดเจนในสถานะของหน่วยงานต่างๆ ควรพิจารณาจัดทำคำอธิบายกำกับหน่วยงานต่างๆ เพิ่มเติม
  งานสารบรรณ กองกลาง  
           
  ระเบียบวาระที่ 3  
  สืบเนื่อง  
  0.0 - ไม่มี -
   
  ไม่มีหน่วยงานเจ้าของเรื่อง  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เสนอเพื่อพิจารณา  
  4.1 ขอความเห็นชอบการสำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔ (ครั้งที่ ๙)
   เห็นชอบการสำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔ (ครั้งที่ ๙) จำนวน ๗ คน และนำเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติปริญญาต่อไป
ทั้งนี้ ในรายของนักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาพัฒนบูรณาการศาสตร์ จำนวน ๒ คน มอบโครงการจัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัย กองบริการการศึกษา ดำเนินการดังนี้
๑. ประสานคณะบริหารศาสตร์ เพื่อพิจารณาตรวจสอบขั้นตอน การดำเนินการสอบและเกณฑ์การทดสอบทางภาษาอังกฤษ
๒. ตรวจสอบเอกสารและหลักฐานผลงานในวารสารที่ได้รับการตีพิมพ์ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
๓. ขอให้โครงการจัดตั้งกองกฎหมาย และโครงการจัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัย พิจารณาตรวจสอบ การใช้คำที่ถูกต้องตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๓๓ ในการเสนอ ขออนุมัติการสำเร็จการศึกษาของนักศึกษา
  กองบริการการศึกษา  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เสนอเพื่อพิจารณา  
  4.2 โครงการประเมินคุณภาพผลงานวิจัยเชิงวิชาการ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย ปี ๒๕๕๔
   เห็นชอบการเข้าร่วมโครงการประเมินคุณภาพผลงานวิจัยเชิงวิชาการ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของสถาบันอุดมศึกษา ในประเทศไทย ปี ๒๕๕๔ โดยให้คณะ/สำนัก ที่ประสงค์เสนอโครงการมาที่โครงการจัดตั้งกองส่งเสริมการวิจัยฯ และรวบรวมนำส่งต่อไป
  กองส่งเสริมการวิจัยฯ  
           
  ระเบียบวาระที่ 5  
  แจ้งเพื่อทราบ  
  5.1 การกำหนดวันหยุดและการไว้ทุกข์งานพระราชพิธีพระราชทานเพลิง พระศพสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี
   รับทราบ
  งานสารบรรณ กองกลาง  
           
  ระเบียบวาระที่ 5  
  แจ้งเพื่อทราบ  
  5.2 รายงานแนวทางการบริหารจัดการโบราณสถาน โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช จังหวัดอุบลราชธานี
   รับทราบ และมอบผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ประสาน คณะ/สำนัก/หน่วยงาน เพื่อจัดทำโครงการ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัย และเพื่อให้มีความแตกต่างจากพิพิธภัณฑ์จังหวัดอุบลราชธานี ควรเพิ่มเติมรายละเอียดให้เป็นแหล่งรวบรวมความรู้ ประวัติความเป็นมาและวิถีชีวิต ที่เกี่ยวข้องกับชุมชนเมืองอุบลฯ ในยุคสมัยต่างๆ
  กองส่งเสริมการวิจัยฯ  
           
  ระเบียบวาระที่ 5  
  แจ้งเพื่อทราบ  
  5.3 สรุปจำนวนผู้สมัครเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาต้นปีการศึกษา ๒๕๕๕ (รอบที่ ๑)
   รับทราบ ทั้งนี้ที่ประชุมได้ให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้
๑. ขอให้โครงการจัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัย กองบริการการศึกษา พิจารณาปรับแก้ไขรายงานจำนวนผู้สมัครเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา และประสานคณะ/สำนัก/หน่วยงาน จัดทำแผน และผลการรับ จำแนกตามภาคการศึกษา เพื่อให้เห็นผลการรับเกี่ยวกับแผน ในแต่ละระยะ ให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริง
๒. มอบโครงการจัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัยและงานรับเข้าศึกษา กองบริการการศึกษา พิจารณาปรับปรุงวิธีการประชาสัมพันธ์ ในสื่อต่างๆ ควรตรวจสอบข้อมูลในเว็บไซต์มหาวิทยาลัยให้ถูกต้อง และเน้นการบริการที่รวดเร็ว
๓. ขอให้คณะต่างๆ พิจารณาปรับแนวคิดการทำงานและกลยุทธ์ ในเชิงรุกมากยิ่งขึ้น รวมทั้งการพัฒนาหลักสูตรต่างๆ ให้เป็นที่รู้จักและพัฒนาให้ทันต่อสภาวะการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก
  กองบริการการศึกษา  
           
  ระเบียบวาระที่ 5  
  แจ้งเพื่อทราบ  
  5.4 ผลการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้บริหาร แทนตำแหน่งที่ว่าง
   รับทราบ
  กองการเจ้าหน้าที่  
           
  ระเบียบวาระที่ 6  
  อื่นๆ  
  6.1 การเปลี่ยนแปลงเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๕๘) ระดับอุดมศึกษา ฉบับสถานศึกษา (แก้ไขเพิ่มเติมเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๔)
   รับทราบ ทั้งนี้ที่ประชุมได้ให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้
๑.มอบรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ประสานรองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ และงานประกันคุณภาพฯ ในการพิจารณา แนวทาง วิธีการ ระบบและกลไก การดำเนินงาน ในตัวบ่งชี้ที่ ๗ ผลงานวิชาการที่ได้รับการรับรองคุณภาพ เพื่อรองรับการปรับเปลี่ยนนิยามและเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม และขอให้นำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาในคราวต่อไป
๒. มอบงานประกันคุณภาพฯ จัดประชุมผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ การดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพ ของคณะ/สำนัก เพื่อชี้แจงและสร้างความรู้ความเข้าใจ และพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม ตามเกณฑ์ที่ประชุมของสมศ. สำหรับตัวบ่งชี้ที่มีการปรับเปลี่ยนนิยาม และเกณฑ์การประเมินคุณภาพ
  งานประกันคุณภาพฯ  
           
  ระเบียบวาระที่ 6  
  อื่นๆ  
  6.2 พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔ และพิธีเปิดอาคารเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
   เห็นชอบ กำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔ และพิธีเปิดอาคารเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยขอให้รองอธิการบดี ฝ่ายวิชาการ มอบหมายดำเนินการเพิ่มเติม ดังนี้ ๑. ประสานประธานคณะทำงาน ทุกฝ่าย (ตามร่างคำสั่ง)เพื่อแต่งตั้งคณะทำงานเพิ่มเติม ๒. คณะทำงานฝ่ายพิธีการ ควรพิจารณาแยกเป็น ๒ ฝ่าย คือ คณะทำงานฝ่ายพิธีการพระราชทานปริญญาบัตร และคณะทำงานฝ่ายพิธีการเปิดอาคารเฉลิมพระเกียรติ เนื่องจาก ภาระงานจะต้องมีความชัดเจน และเป็นการป้องกันมิให้เกิดผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ ให้เกิดความเข้าใจในรายละเอียดขอบเขตความรับผิดชอบ ๓. คณะทำงานฝ่ายนิทรรศการ ควรกำหนดการประชุมกับคณะ/สำนัก/หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องเพื่อแต่งตั้งคณะทำงาน กำหนดประเด็นเกี่ยวกับหัวข้อ กรอบแนวคิด และรูปแบบการจัดนิทรรศการ
  กองบริการการศึกษา  
           
  ระเบียบวาระที่ 6  
  อื่นๆ  
  6.3 การจัดเก็บค่าธรรมเนียมแบบเหมาจ่าย
   เห็นชอบในหลักการ และมอบให้รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ดำเนินการแต่งตั้งคณะทำงานการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่าย เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ เช่น รายรับ – รายจ่าย,ข้อดี,ข้อเสีย ของแต่ละหลักสูตรที่จะเกิดขึ้น เพื่อวิเคราะห์เปรียบเทียบและสร้างทางเลือก โดยเสนอคณะกรรมการนโยบายการเงินและทรัพย์สินพิจารณา ก่อนเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยต่อไป
  กองบริการการศึกษา  
           
  ระเบียบวาระที่ 6  
  อื่นๆ  
  6.4 การลงนามในข้อตกลงความร่วมมือ (Cooperative Agreement) กับ Asia Pacific Social Impact Leadership Centre, Melbourne Business School University of Melbourne ประเทศ Australia
   เห็นชอบให้โครงการจัดตั้งกองวิเทศสัมพันธ์ ประสานวิทยาเขตมุกดาหาร เพื่อเพิ่มเติมรายละเอียดแผนการจัดทำข้อตกลงร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีและAsia Pacific Social Impact Leadership Centre, Melbourne Business School, University of Melbourne ประเทศ Australia และพิจารณา ปรับรูปแบบบันทึกข้อตกลงให้เป็นไปในรูปแบบเดียวกัน ทั้งนี้ก่อนนำเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ขอให้พิจารณาตรวจสอบผู้มีอำนาจลงนามและการใช้คำนิยามระหว่าง Cooperative Agreement กับ Memorandum of Understanding ขอให้นำเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป
  งานวิเทศสัมพันธ์  
           
  ระเบียบวาระที่ 6  
  อื่นๆ  
  6.5 รายงานผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๔
   รับทราบและขอให้กองแผนงานพิจารณาดำเนินการต่อไปนี้ ๑. ตรวจสอบข้อมูลผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๕๔ ให้ถูกต้องและสอดคล้องกับผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยอย่างแท้จริง ๒. เพิ่มการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับสาเหตุของตัวชี้วัดต่างๆที่ไม่บรรลุเป้าหมาย และเพิ่มคำอธิบายในแต่ละตัวชี้วัดเกี่ยวกับวิธีการได้มาซึ่งข้อมูล เช่นการคำนวณ การจัดเก็บจากหลักฐาน หรืออื่นๆ ทั้งนี้เพื่อให้สามารถรับทราบถึงสาเหตุของการไม่บรรลุเป้าหมายในแต่ละตัวชี้วัด อันจะส่งผลไปสู่การจัดทำแผนการปรับปรุงด้านการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย ๓. ควรนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการฝ่ายวางแผน เพื่อพิจารณาให้ข้อเสนอแนะ ในการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน และตรวจสอบค่าเป้าหมายและผลการดำเนินงานของตัวบ่งชี้และนำเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาต่อไป
  กองแผนงาน