รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ครั้งที่  4 /2556 เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2556
ห้องประชุมวารินชำราบ ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดี
 
   
ระเบียบวาระ
เรื่อง
วาระการประชุม
มติที่ประชุม
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
การดำเนินการตามมติที่ประชุม
หน่วยงานที่ได้รับมอบหมาย
ติดตามผลการดำเนินงาน
  ระเบียบวาระที่ 1  
  ประธานแจ้งเพื่อทราบ  
  1.1 พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลเข้าทูลเกล้าถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ แด่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
   รับทราบ
  กองบริการการศึกษา  
           
  ระเบียบวาระที่ 2  
  รับรองรายงานการประชุม  
  2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ ๓/๒๕๕๖ เมื่อวันอังคารที่ ๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
   รับรองรายงานการประชุมโดยมีการแก้ไข ดังนี้
หน้า ๙ บรรทัดที่ ๒๒-๒๓ แก้ไขเป็น เสนออธิการบดี โดยมีความเห็นว่าถ้าหากมหาวิทยาลัยจะเดินทางไปเจรจากับมหาวิทยาลัยในเวียดนาม ควรจะมีการเดินทางเป็นกลุ่มย่อยเพราะมหาวิทยาลัยในเวียดนามเป็นมหาวิทยาลัยเฉพาะด้าน
หน้า ๑๔ บรรทัดที่ ๑๖ – ๑๘ แก้ไขเป็น มติที่ประชุม: เห็นชอบแผนบริหารความเสี่ยงระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยตัดความเสี่ยงในข้อ ๒,๓ และ๑๕ ออก โดยนำไปตั้งแผนพัฒนาบุคลากร และให้นำความเสี่ยงที่มีระดับปานกลาง ไปจัดทำเป็นแผนควบคุมภายในต่อไป
หน้า ๓๔ บรรทัดที่ ๑๙-๒๓ แก้ไขเป็น มติที่ประชุม:เห็นชอบให้สำนักวิทยบริการดำเนินการดังนี้
๑. ดำเนินการตามระเบียบพัสดุและนำเสนอข้อมูลต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อขอแนวทางการบริหารจัดการเกี่ยวกับการชำระค่าปรับหนังสือเกินกำหนดส่งคืน
๒. ให้กองบริการการศึกษาและกองการเจ้าหน้าที่ ประสานสำนักวิทยบริการ เพื่อตรวจสอบข้อมูลหนี้สินของนักศึกษาและบุคลากรที่ลาออก/หมดสัญญาจ้าง/เกษียณอายุราชการ

  งานสารบรรณ กองกลาง  
           
  ระเบียบวาระที่ 3  
  สืบเนื่อง  
  3.1 การเดินทางไปเจรจาความร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษาในประเทศเวียดนาม
   เห็นชอบและให้สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ บริหารงบประมาณโดยจัดสรรตามกรอบวงเงินที่ได้รับ จำนวน ๓๐๐,๐๐๐ บาท (สามแสนบาทถ้วน) ดังนี้
๑. คณะเกษตรศาสตร์ จำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท
๒. คณะเภสัชศาสตร์ จำนวน ๖๐,๐๐๐ บาท
๓. คณะพยาบาลศาสตร์ จำนวน ๗๐,๐๐๐ บาท
๔. ส่วนที่เหลือจัดสรรให้ คณะศิลปศาสตร์ /คณะบริหารศาสตร์/และโครงการจัดตั้ง วิทยาเขตมุกดาหาร จำนวน ๑๒๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นบาท)
  งานวิเทศสัมพันธ์  
           
  ระเบียบวาระที่ 3  
  สืบเนื่อง  
  3.2 ผลการประเมินตนเองตามตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพภายนอก รอบสาม(เพิ่มเติม) คณะบริหารศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ และมหาวิทยาลัย(ข้อมูล ณ วันที่ ๑๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖)
   เห็นชอบผลการประเมินตนเองตามตัวบ่งชี้ของ สมศ. (รอบสาม)ระดับคณะของคณะบริหารศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ และมหาวิทยาลัย (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๔ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๖) เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยในวันที่ ๓๐ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๖ ต่อไป
  งานประกันคุณภาพฯ  
           
  ระเบียบวาระที่ 3  
  สืบเนื่อง  
  3.3 การสรรหาคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
   เห็นชอบเสนอชื่อผู้สมควรรับการสรรหาเป็นคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยฯ เพิ่มเติม ๑ ท่าน คือ นายมงคล ตันสุวรรณ และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป
  งานสารบรรณ กองกลาง  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  
  4.1 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ณ สิ้นไตรมาสที่ ๔
   เห็นชอบการรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการและแผน การใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ (ณ สิ้นไตรมาสที่ ๔) ในส่วนเงินงบประมาณแผ่นดิน และขอให้กองแผนงาน เร่งรัดการเบิกจ่ายของ คณะ/สำนัก ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

  กองแผนงาน  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  
  4.2 (ร่าง) รายงานประจำปีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ๒๕๕๕
   เห็นชอบ(ร่าง)รายงานประจำปีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ และให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป
  กองแผนงาน  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  
  4.3 รายงานสถานะทางการเงินของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๕ ไตรมาส ๔ ของปีงบประมาณรายจ่าย พ.ศ.๒๕๕๕
   เห็นชอบรายงานสถานะทางการเงินของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๕ ไตรมาส ๔ ของปีงบประมาณรายจ่าย พ.ศ.๒๕๕๕ และให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป
  กองแผนงาน  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  
  4.4 รายงานผลการตรวจสอบเอกสารการขออนุมัติเบิกจ่าย ค่าใช้จ่ายใน การดำเนินกิจกรรมของสถานปฏิบัติการโรงแรมและการท่องเที่ยวระหว่างเดือนกรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๓ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๕
   อนุมัติในหลักการและให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป

  กองคลัง  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  
  4.5 การขออนุมัติอัตรากำลังพนักงานมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ เพิ่มเติม
   ให้กองแผนงานและกองการเจ้าหน้าที่ พิจารณาจากกรอบอัตรากำลังเดิม ที่สภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบแล้ว โดยขอให้ทบทวนใน ๘ สาขาวิชาเป็นลำดับแรก
  กองแผนงาน  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  
  4.6 การดำเนินงานตามตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพภายในระดับสำนัก ปีการศึกษา ๒๕๕๕
   เห็นชอบ
  งานประกันคุณภาพฯ  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  
  4.7 ปรับเปลี่ยนรูปแบบการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา ๒๕๕๕ ระดับภาควิชา/คณะ/หน่วยงานเทียบเท่า
   เห็นชอบ การปรับเปลี่ยนรูปแบบการประเมินภายในโดยการจัดให้มี การประเมินภาควิชาร่วมกับการประเมิน ระดับคณะ/หน่วยงานเทียบเท่าในวันเดียวกัน ภายในเดือนมิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๖
  งานประกันคุณภาพฯ  
           
  ระเบียบวาระที่ 5  
  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ  
  5.1 สมาพันธ์คริสเตียนจังหวัดอุบลราชธานี ขออนุญาตใช้พื้นที่ภายในมหาวิทยาลัยเพื่อจัดกิจกรรม ระหว่างวันที่ ๒๒ – ๒๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
   รับทราบ
  ไม่มีหน่วยงานเจ้าของเรื่อง