รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ครั้งที่  4 /2552 เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2552
ห้องประชุมวารินชำราบ ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี
 
   
ระเบียบวาระ
เรื่อง
วาระการประชุม
มติที่ประชุม
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
การดำเนินการตามมติที่ประชุม
หน่วยงานที่ได้รับมอบหมาย
ติดตามผลการดำเนินงาน
  ระเบียบวาระที่ 1  
  ประธานแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ  
  0.0 - ไม่มี -
   
  ไม่มีหน่วยงานเจ้าของเรื่อง  
           
  ระเบียบวาระที่ 2  
  การรับรองรายงานการประชุม  
  2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 3/2552 เมื่อวันอังคารที่ 7 เมษายน 2552
   ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมโดยมีการแก้ไข

  งานสารบรรณ กองกลาง  
           
  ระเบียบวาระที่ 3  
  สืบเนื่อง  
  3.1 การกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการให้บริการ ณ ศูนย์บริการทะเบียนและการศึกษา
   ที่ประชุมมีมติเห็นชอบการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการให้บริการ ณ ศูนย์บริการทะเบียนและการศึกษา โดยขอให้แก้ไข ดังนี้
1. ในข้อ 5 ค่าใบแปลปริญญาบัตร แก้ไข เป็น ค่าใบปริญญาบัตรฉบับภาษาอังกฤษ
2. ขอให้ตัด ข้อ 8 ค่าธรรมเนียมจัดส่งหลักฐานการศึกษาต่างประเทศทางไปรษณีย์ โดยขอให้กำหนดตามอัตราค่าใช้จ่ายจริง
  กองบริการการศึกษา  
      กองบริการการศึกษา     
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา  
  4.1 สรุปผลการประเมินการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปี 2551
   ที่ประชุมมีมติรับทราบและเห็นชอบให้แต่งตั้งคณะทำงานชุดเดิม ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ 509/2550 ในการดำเนินงานเป็นคณะทำงานจัดสรรเงินรางวัลประจำปีงบประมาณ 2551
  งานประกันคุณภาพฯ  
      งานประกันคุณภาพฯ     
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา  
  4.2 แผนการรับนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร คณะเกษตรศาสตร์
   ที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามเสนอ
  กองบริการการศึกษา  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา  
  4.3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลสรุปการประเมินผลการใช้งานและการดำเนินโครงการฝึกอบรมการใช้งานโปรแกรมระบบงบประมาณและบัญชีในลักษณะ 3 มิติ
   ที่ประชุมมีมติรับทราบและเห็นชอบให้มีการดำเนินการพัฒนาโปรแกรมระบบงบประมาณและบัญชีในลักษณะ 3 มิติ ต่อไป เนื่องจากโปรแกรมดังกล่าว มีผลต่อการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จักต้องดำเนินการปรับปรุงและแก้ไขตามข้อเสนอแนะของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติอย่างเร่งด่วน ทั้งนี้เพื่อให้โปรแกรมสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ก่อให้เกิดความสะดวกต่อการใช้งานของเจ้าหน้าที่ ตลอดจนสามารถใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจของผู้บริหารต่อไป
  กองคลัง  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา  
  4.4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลสรุปการประเมินผลการใช้งานและการดำเนินโครงการฝึกอบรมการใช้งานโปรแกรมระบบงบประมาณและบัญชีในลักษณะ 3 มิติ
   ที่ประชุมมีมติรับทราบและเห็นชอบให้มีการดำเนินการพัฒนาโปรแกรมระบบงบประมาณและบัญชีในลักษณะ 3 มิติ ต่อไป เนื่องจากโปรแกรมดังกล่าว มีผลต่อการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จักต้องดำเนินการปรับปรุงและแก้ไขตามข้อเสนอแนะของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติอย่างเร่งด่วน ทั้งนี้เพื่อให้โปรแกรมสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ก่อให้เกิดความสะดวกต่อการใช้งานของเจ้าหน้าที่ ตลอดจนสามารถใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจของผู้บริหารต่อไป
  กองคลัง  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา  
  4.5 สรุปผลการติดตามการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ระดับมหาวิทยาลัย งวดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 ณ สิ้นไตรมาสที่ 2
   ที่ประชุมมีมติรับทราบ

  กองแผนงาน  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา  
  4.6 การทำข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
   ที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามเสนอ
  กองบริการการศึกษา  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา  
  4.7 การกำหนดค่าธรรมเนียมอื่นๆ สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2552
   ที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามเสนอ
  กองบริการการศึกษา  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา  
  4.8 การเสนอรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีและระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ประจำปีการศึกษา 2551
   ที่ประชุมมีมติเห็นชอบในการอนุมัติ ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีและระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ประจำปีการศึกษา 2551 จำนวน 981 คน ในวันอังคารที่ 12 พฤษภาคม 2552 และมีมติเห็นชอบให้นักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ในระบบการรับเข้าศึกษาโครงการพิเศษที่มีการเทียบโอนรายวิชา ได้รับปริญญาเกียรตินิยมเป็นกรณีพิเศษ จำนวน 6 คน

  กองบริการการศึกษา  
           
  ระเบียบวาระที่ 5  
  เสนอให้ที่ชุมรับทราบ  
  5.1 รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 ณ สิ้นไตรมาส 2 (31 มีนาคม 2552)
   ที่ประชุมรับทราบ
  กองแผนงาน  
           
  ระเบียบวาระที่ 5  
  เสนอให้ที่ชุมรับทราบ  
  5.2 แนวทางการวางระบบประเมินผลและการจัดสรรงบประมาณของสถาบันอุดมศึกษาในกำกับของรัฐ
   ที่ประชุมรับทราบ
  กองแผนงาน  
           
  ระเบียบวาระที่ 5  
  เสนอให้ที่ชุมรับทราบ  
  5.3 วงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553
   ที่ประชุมรับทราบ
  กองแผนงาน  
           
  ระเบียบวาระที่ 5  
  เสนอให้ที่ชุมรับทราบ  
  5.4 กำหนดการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา พ.ศ. 2551
   ที่ประชุมรับทราบ
  งานประกันคุณภาพฯ  
           
  ระเบียบวาระที่ 5  
  เสนอให้ที่ชุมรับทราบ  
  5.5 สรุปการเดินทางพัฒนาความร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษาในต่างประเทศ จำนวน 9 แห่ง
   ที่ปรชุมรัทราบ
  งานวิเทศสัมพันธ์  
           
  ระเบียบวาระที่ 5  
  เสนอให้ที่ชุมรับทราบ  
  5.6 การเสนอชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะทำงานตามมติสภามหาวิทยาลัย
   ที่ประชุมมีมติรับทราบและขอแก้ไขและเสนอรายชื่อคณะทำงานเพิ่มเติมดังนี้
1. ขอแก้ไขรายชื่อผู้บริหารคณะเภสัชศาสตร์ จากเดิม ผศ.ดร.จารุวรรณ ธนวิรุฬห์ เป็น ผศ.ดร.แสวง วัชรธนกิจ รองคณบดีฝ่ายแผนและวิจัย
2. เพิ่มเติมรายชื่อ
1. วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
- รศ.นพ.ป่วน สุทธิพินิจธรรม คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
- ผศ.ดร. ปราณี พัฒนพิพิธไพศาล รองคณบดีฝ่ายบริหาร
2. คณะเกษตรศาสตร์
- อ.นรินทร บุญพราหมณ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
3. รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ผศ.ดร.ภัทรียา วิสัยจร
ในส่วนของคณะ/สำนักที่ยังมิได้เสนอรายชื่อสามารถแจ้งรายชื่อเพิ่มเติมให้โครงการจัดตั้งสำนักงานสภามหาวิทยาลัย ภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2552 เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
  กองแผนงาน  
           
  ระเบียบวาระที่ 5  
  เสนอให้ที่ชุมรับทราบ  
  5.7 การเสนอชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
   ที่ประชุมรับทราบและขอให้นำเสนอรายชื่อต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยต่อไป
  กองแผนงาน  
           
  ระเบียบวาระที่ 6  
  อื่นๆ  
  6.1 ประมาณการจำนวนรับนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีการศึกษา 2552
   ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ทุกคณะพิจารณารับนักศึกษาใหม่เพิ่มเติมได้ โดยจะต้องปฏิบัติตามมติของสภามหาวิทยาลัยที่ได้ให้ความเห็นชอบอนุมัติไปแล้ว คือ จำนวนนักศึกษาที่รับใหม่จะต้องไม่เกินจำนวน ที่กำหนดไว้ในแผนการรับนักศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติ ทั้งนี้หลักเกณฑ์ คุณสมบัติและวิธีการคัดเลือกนั้นขอให้คณะเป็นผู้พิจารณาตามความเหมาะสมของสาขาวิชานั้นๆและเป็นไปตามที่สภามหาวิทยาลัยเคยเห็นชอบไว้
  กองบริการการศึกษา  
           
  ระเบียบวาระที่ 6  
  อื่นๆ  
  6.2 การโอนย้ายสิทธิการรักษาพยาบาลของนักศึกษาตามโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
   ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขดำเนินการดังต่อไปนี้
1. ให้ประสานความร่วมมือไปยังกองบริการการศึกษา หรือ งานกิจการนักศึกษา ที่รับผิดชอบกิจกรรมรับนักศึกษาใหม่ ทั้งนี้เพื่อเพิ่มความสะดวกสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ในการยื่นคำร้องขอโอนย้ายสิทธิการรักษาพยาบาลได้โดยสะดวก
2. ให้นำส่งแบบฟอร์มไปยังคณะต่างๆ เพื่อประสานขอความร่วมมือกับนักศึกษา ในกรณีของนักศึกษาชั้นปีอื่นๆ ที่ยังไม่ได้ยื่นคำร้องขอโอนย้ายสิทธิการรักษาพยาบาล
3. ประสานขอความร่วมมือไปยัง คณะ/สำนัก/หน่วยงาน เพื่อประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรในสังกัดที่ประสงค์ขอโอนย้ายสิทธิการรักษาพยาบาลสามารถยื่นคำร้องได้โดยสะดวก
  วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข