รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ครั้งที่  4วาระพิเศษ /2557 เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2557
ห้องประชุมวารินชำราบ ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดี
 
   
ระเบียบวาระ
เรื่อง
วาระการประชุม
มติที่ประชุม
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
การดำเนินการตามมติที่ประชุม
หน่วยงานที่ได้รับมอบหมาย
ติดตามผลการดำเนินงาน
  ระเบียบวาระที่ 1  
  ประธานแจ้งเพื่อทราบ  
  1.1 -ไม่มี-
   
  ไม่มีหน่วยงานเจ้าของเรื่อง  
           
  ระเบียบวาระที่ 2  
  รับรองรายงานการประชุม  
  2.1 -ไม่มี-
   
  ไม่มีหน่วยงานเจ้าของเรื่อง  
           
  ระเบียบวาระที่ 3  
  เรื่องสืบเนื่อง  
  3.1 -ไม่มี-
   
  ไม่มีหน่วยงานเจ้าของเรื่อง  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  
  4.1 รายงานความก้าวหน้าการศึกษาวิเคราะห์ค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่าย
โดยคณะทำงานพิจารณาการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่าย
   เห็นชอบแนวทางการจัดสรรค่าธรรมเนียมการศึกษาให้กับหน่วยงานกลาง ที่ทำหน้าที่ในการสนับสนุนการศึกษา ดังนี้ ส่วนที่ ๑ กำหนดเป็นอัตราคงที่ ที่เรียกเก็บจากนักศึกษา ในทุกคณะ สาขาในอัตราที่เท่ากัน จัดสรร(เดิม คือค่าบำรุงมหาวิทยาลัย) โดยปรับอัตราจากเดิม ๓,๐๐๐ บาท/คน/ภาคการศึกษา เป็น ๔,๐๐๐ บาท/คน/ภาคการศึกษา ส่วนที่ ๒ ที่ประชุมเลือกแนวทางที่ ๒ คือ จาก ค่าธรรมเนียมเหมาจ่ายที่เรียกเก็บจากนักศึกษา(หลังจากหักอัตราคงที่ ๔,๐๐๐ บาทแล้ว) มหาวิทยาลัยจัดสรรให้คณะวิชาที่เป็นส่วนราชการ ในอัตราร้อยละ ๘๐ และจัดสรรให้สำนักงานอธิการบดี ร้อยละ ๒๐ สำหรับคณะวิชาที่เป็นหน่วยงานในกำกับ จัดสรรให้ คณะวิชาในอัตราส่วนร้อยละ ๙๐ และจัดสรรให้สำนักงานอธิการบดี ร้อยละ ๑๐ สำหรับอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่ายที่คณะวิชาต่างๆ เสนอนั้นขอให้กลุ่มสาขาวิชาต่างๆ ประชุมหารือเพื่อทำความตกลงร่วมกันในการพิจารณาอัตราที่เหมาะสมสำหรับกลุ่มสาขาวิชา และมอบหมายผู้รับผิดชอบ ในการประสานการดำเนินการ ดังนี้ ๑) กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ มอบ คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ๒) กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มอบ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ๓) กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มอบ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ โดยในการประชุมหารือ ขอให้ดำเนินการตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของที่ประชุม คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ดังนี้ - ความแตกต่างระหว่างบริบทของคณะวิชาต่างๆ - การกำหนดค่าธรรมเนียมในกลุ่มสาขาวิชาที่อาจมีความแตกต่างได้ - การเปิดสาขาวิชาที่อาจไม่คุ้มค่าต่อการลงทุน - การหาวิธีการอื่นๆเพื่อเพิ่มรายได้ นอกจากการเพิ่มค่าธรรมเนียมการศึกษาเช่น การเพิ่มประสิทธิภาพในการรับนักศึกษา และวิธีการอื่นๆโดยกำหนดอัตราส่วนของรายรับในส่วนอื่น เช่น จากการบริการวิชาการ เป็นต้น เพื่อชดเชยรายได้จากค่าธรรมเนียมการศึกษา - การกำหนดค่าธรรมการศึกษาอย่าเป็นการผลักภาระทั้งหมดให้นักศึกษาเกินสมควร - คำนึงถึงต้นทุนค่าใช้จ่ายจริง - ในกรณีที่หลักสูตรที่มีการลงทุนใกล้เคียงกัน ควรจะกำหนดค่าธรรมเนียมในอัตราที่เท่าๆกัน - สำหรับอัตราหน่วยกิตสำหรับวิชาบรรยายและวิชาปฏิบัติการในรายวิชาศึกษาทั่วไป ที่คณะวิชาเจ้าของนักศึกษา จะต้องจ่ายให้กับคณะวิชา ที่ให้บริการการสอนในรายวิชาศึกษาทั่วไปให้กลับไปพิจารณากันใหม่
  กองแผนงาน  
      กองแผนงาน     
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  
  4.2 รายงานการเงินมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำไตรมาสที่ ๑ ปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๕๗
   ทั้งนี้ ที่ประชุมพิจารณาแล้วและมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้
๑.ให้รายงานการเบิกจ่ายเทียบเคียงกับกับแผนงบประมาณการเบิกจ่าย
๒.การรายงานสถานะลูกหนี้ ควรระบุให้ชัดเจนว่าคณะ/สำนัก หรือมหาวิทยาลัยเป็นลูกหนี้
๓.การรายงานข้อมูลทางการเงิน ต้องมีผู้ลงนามรับรองข้อมูล

มติที่ประชุม : มอบ กองคลัง นำไปปรับปรุงรายงานการเงินมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำไตรมาสที่ ๒ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ เพื่อนำเสนอที่ประชุมต่อไป
  กองคลัง  
      กองคลัง     
  ระเบียบวาระที่ 5  
  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ  
  5.1 -ไม่มี-
   
  ไม่มีหน่วยงานเจ้าของเรื่อง