รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ครั้งที่  4 /2558 เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2558
ห้องประชุม u 2 โรงแรมยูเพสล สถานปฏิบัติการโรงแรมและการท่องเที่ยว
 
   
ระเบียบวาระ
เรื่อง
วาระการประชุม
มติที่ประชุม
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
การดำเนินการตามมติที่ประชุม
หน่วยงานที่ได้รับมอบหมาย
ติดตามผลการดำเนินงาน
  ระเบียบวาระที่ 1  
  ประธานแจ้งเพื่อทราบ  
  1.1 โครงการปณิธานความดีปีมหามงคล
   รับทราบ
  งานบริหารทั่วไป กองกลาง  
           
  ระเบียบวาระที่ 2  
  รับรองรายงานการประชุม  
  2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ ๓/๒๕๕๘ เมื่อวันอังคารที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๘
   รับรองรายงานโดยไม่มีการแก้ไข
  งานบริหารทั่วไป กองกลาง  
           
  ระเบียบวาระที่ 3  
  สืบเนื่อง  
  0.0 
   
  ไม่มีหน่วยงานเจ้าของเรื่อง  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เสนอเพื่อพิจารณา  
  4.1 ขอความเห็นชอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ (ครั้งที่ ๗)
   เห็นชอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษาศึกษา ๒๕๕๗ (ครั้งที่ ๗) เป็นนักศึกษาปริญญาโท จำนวน ๘ คน และให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
  สำนักงานบริหารบัณฑิตศึกษา  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เสนอเพื่อพิจารณา  
  4.2 ขอความเห็นชอบการขอขยายจำนวนรับนักศึกษาในคำปรึกษาวิทยานิพนธ์เกิน ๕ คน กรณีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุระ วุฒิพรหม คณะวิทยาศาสตร์
   ปรับเป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ
  สำนักงานบริหารบัณฑิตศึกษา  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เสนอเพื่อพิจารณา  
  4.3 อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
ชีวเวชศาสตร์ และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ชีวภาพ
   ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มีการอภิปรายในประเด็นอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา เห็นควรให้สำนักงานบริหารบัณฑิตศึกษา ใช้อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาที่เสนอในการประชาสัมพันธ์หลักสูตร และให้รวบรวมข้อมูลรายละเอียดที่เกี่ยวข้องของอัตราเหมาจ่ายของทุกคณะ เพื่อนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เพื่อจัดทำประกาศต่อไป

มติที่ประชุม : เห็นชอบ มอบสำนักงานบริหารบัณฑิตศึกษา เพื่อดำเนินการตาม
ข้อเสนอแนะ และนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารในครั้งต่อไป
  สำนักงานบริหารบัณฑิตศึกษา  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เสนอเพื่อพิจารณา  
  4.4 ขออนุมัติปรับอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่าย หลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขา
การตลาด (ค้าปลีก)
   ทั้งนี้ ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะ ให้คณะบริหารศาสตร์ ระบุเหตุผลให้ชัดเจนในการขอปรับอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่าย เนื่องจากเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกงาน

มติที่ประชุม : เห็นชอบ มอบคณะบริหารศาสตร์ เพื่อดำเนินการตามข้อเสนอแนะ และให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
  สำนักงานบริหารบัณฑิตศึกษา  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เสนอเพื่อพิจารณา  
  4.5 ขอความเห็นชอบจัดเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่ายต่อภาคการศึกษาปกติของ ๓ หลักสูตร ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๘
   เห็นชอบ และให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
  สำนักงานบริหารบัณฑิตศึกษา  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เสนอเพื่อพิจารณา  
  4.6 ร่างปฏิทินการศึกษา ระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘
   ทั้งนี้ ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม เนื่องจากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้รับเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๔๓ ระหว่างวันที่ ๙ – ๑๘ มกราคม ๒๕๕๙ และจะมีผู้เข้าร่วมการแข่งขันเป็นจำนวนมาก จึงมีความจำเป็นต้องใช้หอพักนักศึกษาเพื่อรองรับนักกีฬาในช่วงเวลาดังกล่าว

มติที่ประชุม : เห็นชอบ มอบกองบริการการศึกษาปรับปฏิทินกำหนดการวันเปิดเรียน เป็นวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๙ และกำหนดปิดการเรียนการสอน ในวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๕๙
  กองบริการการศึกษา  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เสนอเพื่อพิจารณา  
  4.7 วิธีการคัดเลือกและจำนวนรับบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙
   -ขอถอนเรื่อง เนื่องจากหน่วยงานที่เสนอแจ้งข้อมูลที่จะนำเสนอยังไม่ครบถ้วน-
  กองบริการการศึกษา  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เสนอเพื่อพิจารณา  
  4.8 การจัดกิจกรรมนำเสนอข้อมูลหลักสูตรในการดำเนินงานโครงการนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ ๑๙
   เห็นชอบ
  สำนักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เสนอเพื่อพิจารณา  
  4.9 ร่างกำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗
   เห็นชอบ มอบสำนักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา ดำเนินการต่อไป
  สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เสนอเพื่อพิจารณา  
  4.10 คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
   ทั้งนี้ ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะ ให้มีการพิจารณาร่วมกันในการประชุมคณะกรรมการ
วิชาการ ในการประชุมระดมสมอง และจัดทำ Workshop เพื่อให้การพิจารณาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ และอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย มีความสอดคล้องกัน

มติที่ประชุม : เห็นชอบ มอบสำนักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา ดำเนินการตามข้อเสนอแนะของที่ประชุม และนำเสนอในการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยครั้งต่อไป
  สำนักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เสนอเพื่อพิจารณา  
  4.11 แนวทางการประเมินหลักสูตรที่มี มคอ. ๑ ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
   เห็นชอบ มอบสำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา ดำเนินการในส่วนที่
เกี่ยวข้อง
  สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เสนอเพื่อพิจารณา  
  4.12 พิจารณาจำนวนอาจารย์ประจำหลักสูตรเพื่อเข้าร่วมโครงการชี้แจงการเขียนรายงานการดำเนินงานของหลักสูตร
   เห็นชอบ มอบสำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ ดำเนินการตามแนวทางที่ ๒ อาจารย์ประจำหลักสูตรอย่างน้อยหลักสูตรละ ๓ คน
  สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เสนอเพื่อพิจารณา  
  4.13 พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการสถานปฏิบัติการโรงแรมและการ
ท่องเที่ยว (คอส.)
   ทั้งนี้ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอชื่อ ดังนี้
ประเด็นที่ ๑ เสนอชื่อ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ และคณบดีคณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ ประเด็นที่ ๒ เสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก จำนวน ๒ ท่าน ดังนี้ นายธงชัย สวัสดิสาร และ นางธารี จารุพาสน์

มติที่ประชุม : เห็นชอบการเสนอชื่อ (๑) คณบดี ตามข้อ ๖(๔) คือ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ และคณบดีคณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ (๒) ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ตามข้อ ๖(๖) เสนอชื่อ นายธงชัย สวัสดิสาร และ นางธารี จารุพาสน์ มอบสถานปฏิบัติการโรงแรมและการท่องเที่ยว ทาบทามและ นำเสนออธิการบดีเพื่อลงนามแต่งตั้งต่อไป
  สถานปฏิบัติการโรงแรมและการท่องเที่ยว  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เสนอเพื่อพิจารณา  
  4.14 พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสถานปฏิบัติการโรงแรมและการท่องเที่ยว (คบส.)
   ทั้งนี้ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอชื่อ ดังนี้
- เสนอชื่อ ๑. นางนลินี ธนสันติ ผู้อำนวยการกองกลาง
๒. นายรัชชนนท์ แกะมา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง

มติที่ประชุม : เห็นชอบการเสนอชื่อบุคคลภายในหรือภายนอกมหาวิทยาลัย ตามข้อ
๘ (๔) คือ นางนลินี ธนสันติ ผู้อำนวยการกองกลาง และ นายรัชชนนท์ แกะมา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง มอบสถานปฏิบัติการโรงแรมและการท่องเที่ยว นำเสนออธิการบดีเพื่อลงนามแต่งตั้งต่อไป
  สถานปฏิบัติการโรงแรมและการท่องเที่ยว  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เสนอเพื่อพิจารณา  
  4.15 ขออนุมัติแก้ไขบัญชีแนบท้ายประกาศฯ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอใช้เงินกองทุนส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๒๖
๔.๑๕.๑) ขออนุมัติแก้ไขบัญชีแนบท้าย ๕ ลำดับที่ ๒ ใช้เป็นเงินค่าตอบแทนการสอนสำหรับอาจารย์ผู้สอนของหลักสูตรในประกาศฯ “ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอใช้เงินกองทุนส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๖
๔.๑๕.๒) ขออนุมัติแก้ไขบัญชีแนบท้าย ๔ ลำดับที่ ๑๐ ใช้เป็นค่าใช้จ่ายสำหรับนักศึกษา ทำการวิจัย /การค้นคว้าอิสระ/ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย เช่น ค่าใช้จ่ายในการตีพิมพ์บทความทางวิชาการ/ค่าใช้จ่ายในการนำเสนอบทความทางวิชาการในที่ประชุมวิชาการ ใช้ในกรณีชำระค่าธรรมเนียมวิจัยภาคการศึกษาละ ๕๐,๐๐๐ บาท ในประกาศฯ “เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอใช้เงินกองทุนส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๖”
   ๔.๑๕.๑) มติที่ประชุม : มอบคณะวิศวกรรมศาสตร์ นำกลับไปพิจารณาจัดทำรายละเอียดเพิ่มเติม ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ และนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยในครั้งต่อไป

๔.๑๕.๒)มติที่ประชุม : เห็นชอบ ให้คณะวิศวกรรมศาสตร์ไปดำเนินการปรับระเบียบการบริหารเงินกองทุน โดยให้แยกออกจากเงินรายได้
  คณะวิศวกรรมศาสตร์  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เสนอเพื่อพิจารณา  
  4.16 รายงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ของ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข คณะวิทยาศาสตร์ สำนักวิทยบริการ และสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
   : เห็นชอบ และให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป
  กองแผนงาน  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เสนอเพื่อพิจารณา  
  4.17 การแก้ไขคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษ ที่ ๒๑
   ทั้ง ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นชอบ การแก้ไขคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ ๒๑ ตามองค์ประกอบดังนี้
๑) รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา ที่ปรึกษา
๒) ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ ที่ปรึกษา
๓) ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ที่ปรึกษา
๔) รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ประธาน
๕) ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง กรรมการ
๖) รองคณบดีฝ่ายวิชาการทุกคณะ/วิทยาลัย กรรมการ
๗) รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและบริการ สำนักคอมพิวเตอร์ฯ กรรมการ
๘) รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนา สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย กรรมการ
๙) รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ กรรมการ
๑๐) ผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา กรรมการ
๑๑) นางอารยา ฟลอเรนซ์ กรรมการ
๑๒) หัวหน้าสำนักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา กรรมการ
๑๓) หัวหน้าสำนักงานพัฒนานักศึกษา กรรมการ
๑๔) นางสาวเกษสุดา จันดาพันธ์ เลขานุการ
๑๕) นายชูไท วอทอง ผู้ช่วยเลขานุการ

มติที่ประชุม : เห็นชอบ มอบสำนักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปรับแก้ไขคำสั่งฯ และ
เสนออธิการบดีเพื่อลงนามต่อไป
  สำนักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
           
  ระเบียบวาระที่ 5  
  แจ้งเพื่อทราบ  
  5.1 โครงการผู้บริหารพบปะประชาคม ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗
- ขอถอนเรื่อง เนื่องจากผู้เสนอเรื่องติดภารกิจ–
   โครงการผู้บริหารพบปะประชาคม ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗
- ขอถอนเรื่อง เนื่องจากผู้เสนอเรื่องติดภารกิจ–
  งานบริหารทั่วไป กองกลาง  
           
  ระเบียบวาระที่ 5  
  แจ้งเพื่อทราบ  
  5.2 ๕.๒ การจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสครบรอบ ๒๕ ปี แห่งการก่อตั้งมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี

   ๕.๒ การจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสครบรอบ ๒๕ ปี แห่งการก่อตั้งมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี
- ขอถอนเรื่อง เนื่องจากผู้เสนอเรื่องติดภารกิจ-
  งานบริหารทั่วไป กองกลาง  
           
  ระเบียบวาระที่ 5  
  แจ้งเพื่อทราบ  
  5.3 รายงานงบการเงินคณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปี
งบประมาณ ๒๕๕๗
   รับทราบ และให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อรับทราบต่อไป
  คณะบริหารศาสตร์  
           
  ระเบียบวาระที่ 5  
  แจ้งเพื่อทราบ  
  5.4 รายงานผลการตรวจสอบและวิเคราะห์งบการเงิน คณะรัฐศาสตร์ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖
   ทั้งนี้ ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะ ในการรายงานผลการตรวจสอบวิเคราะห์ทางการเงิน ควรเสนอเป็นปีต่อปี และการรายงานผลทางการเงิน ควรอยู่ในช่วงเวลา ๙๐ วัน ในสิ้นปีงบประมาณ

มติที่ประชุม : รับทราบ และให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อรับทราบต่อไป
  คณะรัฐศาสตร์  
           
  ระเบียบวาระที่ 5  
  แจ้งเพื่อทราบ  
  5.5 แจ้งผลการดำเนินงานโครงการนัดพบตลาดงานเชิงคุณภาพ(UBU JOB FAIR 2015)
   รับทราบ
  สำนักงานพัฒนานักศึกษา  
           
  ระเบียบวาระที่ 5  
  แจ้งเพื่อทราบ  
  5.6 ผลการดำเนินการเรื่องข้อตกลงระหว่างมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับ Google
Asia Pacific Pte Ltd
   รับทราบ
  สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย  
           
  ระเบียบวาระที่ 5  
  แจ้งเพื่อทราบ  
  5.7 รายงานผลการดำเนินการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาใน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ (ข้อมูล ณ วันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๕๘)
   รับทราบ
  กองบริการการศึกษา  
           
  ระเบียบวาระที่ 5  
  แจ้งเพื่อทราบ  
  5.8 รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานโครงการเตรียมความพร้อมทางด้านวิชาการสำหรับนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘
   รับทราบ
  กองบริการการศึกษา  
           
  ระเบียบวาระที่ 5  
  แจ้งเพื่อทราบ  
  5.9 คู่มือการประกันคุณภาพภายใน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
   รับทราบ
  สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ  
           
  ระเบียบวาระที่ 5  
  แจ้งเพื่อทราบ  
  5.10  โครงการฝึกอบรมผู้ประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตรปีการศึกษา ๒๕๕๗
   รับทราบ
  สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ  
           
  ระเบียบวาระที่ 5  
  แจ้งเพื่อทราบ  
  5.11  โครงการซ้อมตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา ๒๕๕๗
   รับทราบ
  สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ  
           
  ระเบียบวาระที่ 5  
  แจ้งเพื่อทราบ  
  5.12 การขอขยายจำนวนรับนักศึกษาในคำปรึกษาวิทยานิพนธ์เกิน ๕ คน กรณี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุระ วุฒิพรหม คณะวิทยาศาสตร์
   รับทราบ
  สำนักงานบริหารบัณฑิตศึกษา