รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ครั้งที่  5วาระพิเศษ /2560 เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2560
ห้องประชุมวารินชำราบ ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 
   
ระเบียบวาระ
เรื่อง
วาระการประชุม
มติที่ประชุม
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
การดำเนินการตามมติที่ประชุม
หน่วยงานที่ได้รับมอบหมาย
ติดตามผลการดำเนินงาน
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  
  4.1 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรของสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
   เห็นชอบ และเสนอรายชื่อคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตร
ของสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๒ ดังนี้
1. กรรมการโดยตำแหน่ง
1.1 ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณนายแพทย์วราวุธ สุมาวงศ์ ประธานคณะกรรมการ
1.2 รองศาสตราจารย์นงนิตย์ ธีระวัฒนสุข กรรมการ
1.3 รองศาสตราจารย์อริยาภรณ์ พงษ์รัตน์ กรรมการและเลขานุการ

2. ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2.1 รองศาสตราจารย์ไพบูลย์ ธรรมรัตน์วาสิก กรรมการ
2.2 นายสนธิ คชวัฒน์ กรรมการ
2.3 รองศาสตราจารย์นิวิท เจริญใจ กรรมการ

3. ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ
3.1 รองศาสตราจารย์โพยม วงศ์ภูวรักษ์ กรรมการ
3.2 รองศาสตราจารย์ดรุณี รุจกรกานต์ กรรมการ
3.3 รองศาสตราจารย์นายแพทย์สุธรรม ปิ่นเจริญ กรรมการ

4. ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก กลุ่มมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์
4.1 รองศาสตราจารย์พักตร์ผจง วัฒนสินธุ์ กรรมการ
4.2 รองศาสตราจารย์อรุณี วิริยะจิตรา กรรมการ
4.3 รองศาสตราจารย์สุนันท์ อัญชลีนุกูล กรรมการ
และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป
  สำนักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
          เสนอที่คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาเสนอรายชื่อคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรของสภามหาวิทยาลัย พ.ศ.2560 - 2562 
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  
  4.2 คำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2560 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
   เห็นชอบ (ร่าง) คำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ระดับคณะ และมอบกองแผนงานปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ และจัดทำ (ร่าง) คำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปี พ.ศ. 2560 ระดับสำนัก และนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป
  กองแผนงาน  
          เพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง) คำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  
  4.3 แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2560 - 2564
   เห็นชอบ มอบผู้รับผิดชอบหลักในแต่ละยุทธศาสตร์ ปรับปรุงและทบทวน มาตรการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด เพื่อนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยในครั้งต่อไป (วาระพิเศษ)
  กองแผนงาน  
          เพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)