รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ครั้งที่  5 /2553 เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2553
ณ ห้องประชุมวารินชำราบ ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 
   
ระเบียบวาระ
เรื่อง
วาระการประชุม
มติที่ประชุม
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
การดำเนินการตามมติที่ประชุม
หน่วยงานที่ได้รับมอบหมาย
ติดตามผลการดำเนินงาน
  ระเบียบวาระที่ 2  
  รับรองรายงานการประชุม  
  2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 4/2553 เมื่อวันพุธที่ 7 เมษายน 2553
   ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมโดยมีไม่มีการแก้ไข
  งานสารบรรณ กองกลาง  
           
  ระเบียบวาระที่ 3  
  สืบเนื่อง  
  3.1 - งานประกันคุณภาพฯ แจ้งถอนเรื่อง -
   
  งานประกันคุณภาพฯ  
           
  ระเบียบวาระที่ 3  
  สืบเนื่อง  
  3.2 การจัดตั้งศูนย์หนังสือและส่งเสริมการผลิตตำรามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
   รับทราบความก้าวหน้า
  สำนักวิทยบริการ  
           
  ระเบียบวาระที่ 3  
  สืบเนื่อง  
  3.3 ขอหารือการทบทวนการเปิดประตูเข้า-ออก (ประตู 4 )
   ที่ประชุมมีมติเห็นชอบและยืนยันตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 9/2550 เมื่อวันอังคารที่ 30 ตุลาคม 2550 โดยมีมติยืนยันให้เปิดประตูเข้า-ออก ข้างศูนย์อาหารติดกับหอพักนักศึกษา 4 หลัง โดยขอให้โครงการจัดตั้งกองบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อมดำเนินการก่อสร้างประตูและทางเข้า-ออก โดยเร่งด่วน ทั้งนี้ในการดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ขอให้คำนึงถึงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของบุคลากรและนักศึกษาภายในมหาวิทยาลัย โดยควรกำหนดให้มีแนวรั้วหรือแนวพุ่มไม้ขอบถนนบริเวณที่พักอาศัย
  กองบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อม  
           
  ระเบียบวาระที่ 3  
  สืบเนื่อง  
  3.4 ข้อบังคับการบริหารคณะที่จัดตั้งโดยสภามหาวิทยาลัย
   ที่ประชุมรับทราบและขอให้ปรับปรุงตามประเด็นที่คณะกรรมการบริหารฯ ได้นำเสนอเพิ่มเติม เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยต่อไป
  กองการเจ้าหน้าที่  
           
  ระเบียบวาระที่ 3  
  สืบเนื่อง  
  3.5 แนวทางการเบิกจ่ายเงินทุนวิจัยจากงบประมาณแผ่นดิน เพื่อสมทบเป็นค่าสาธารณูปโภค
   ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ดำเนินการตามแนวปฏิบัติเดิมของมหาวิทยาลัย
  กองส่งเสริมการวิจัยฯ  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา  
  4.1 การเสนอรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาขออนุมัติปริญญาเกียรตินิยม เป็นกรณีพิเศษประจำปีการศึกษา 2552
   ที่ประชุมมีมติเห็นชอบในการอนุมัติเกียรตินิยมเป็นกรณีพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2552
จำนวน 11 คน ในวันพฤหัสบดีที่ 20 พฤษภาคม 2553
  กองบริการการศึกษา  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา  
  4.2 การเสนอรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
   ที่ประชุมมีมติเห็นชอบในการอนุมัติ ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปี 2552 จำนวน 137 คน ในวันพฤหัสบดีที่ 20 พฤษภาคม 2553
  กองบริการการศึกษา  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา  
  4.3 รายงานผลการวิเคราะห์ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานจากการใช้จ่ายงบประมาณ (Part) ประจำปีงบประมาณ 2553
   ที่ประชุมรับทราบ
  กองแผนงาน  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา  
  4.4 งบประมาณสำหรับการซ่อมแซมอาคารชุดพักอาศัยหลังที่ 1-4
   ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีความจำเป็นต้องสนับสนุนการปรับปรุงที่พัก เพื่อรองรับบุคลากร จึงมีมติให้กองแผนงานจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมอีก 100,000 บาท
  กองการเจ้าหน้าที่  
           
  ระเบียบวาระที่ 5  
  เสนอให้ที่ประชุมรับทราบ  
  5.1 รายงานสถานะทางการเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย ณ วันที่ 31 มีนาคม 2553 (สิ้นไตรมาส 2)
   ที่ประชุมรับทราบ
  กองคลัง  
           
  ระเบียบวาระที่ 5  
  เสนอให้ที่ประชุมรับทราบ  
  5.2 สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ที่ได้รับจัดสรรเบื้องต้น
   ที่ประชุมรับทราบ
  กองแผนงาน  
           
  ระเบียบวาระที่ 5  
  เสนอให้ที่ประชุมรับทราบ  
  5.3 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ณ สิ้นไตรมาสที่ 2
   ที่ประชุมรับทราบ
  กองแผนงาน  
           
  ระเบียบวาระที่ 5  
  เสนอให้ที่ประชุมรับทราบ  
  5.4 รายงานประจำปี 2552 งานวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี
    - งานวิเทศสัมพันธ์ แจ้งถอนเรื่อง -

  งานวิเทศสัมพันธ์  
           
  ระเบียบวาระที่ 6  
  อื่นๆ  
  6.1 ค่าบริหารโครงการวิจัยและบริการวิชาการ
   ที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามเสนอ
  กองคลัง  
           
  ระเบียบวาระที่ 6  
  อื่นๆ  
  6.2 ขอความอนุเคราะห์ยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าลงทะเบียนเรียน ภาคฤดูร้อน
   ที่ประชุมมีมติเห็นชอบและอนุมัติ
  กองบริการการศึกษา  
           
  ระเบียบวาระที่ 6  
  อื่นๆ  
  6.3  ขออนุมัติยืมเงินงบประมาณสนับสนุนเพื่อปรับปรุงอาคารกิจกรรมด้านสุขภาพ
   ที่ประชุมมีมติอนุมัติและนำเสนอต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยต่อไป

  วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  
           
  ระเบียบวาระที่ 6  
  อื่นๆ  
  6.4 การกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าบำรุงมหาวิทยาลัยเรียกเก็บในอัตราเหมาจ่ายรายภาค/รายปี คณะพยาบาลศาสตร์
   ที่ประชุมมีมติเห็นชอบการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา และนำเสนอต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยต่อไป
  คณะพยาบาลศาสตร์  
           
  ระเบียบวาระที่ 6  
  อื่นๆ  
  6.5 การดำเนินกิจกรรมรับน้องของนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2553
   ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้แจ้งงานกิจการนักศึกษาเพื่อทำความเข้าใจและชี้แจงให้นักศึกษาทราบถึงสถานการณ์ความไม่สงบของพื้นที่ต่างๆ ในปัจจุบัน ทั้งนี้ให้คำนึงถึงความปลอดภัยเป็นหลัก
  คณะศิลปศาสตร์