รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ครั้งที่  5 /2554 เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2554
ห้องประชุมวารินชำราบ ชั้น ๓ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 
   
ระเบียบวาระ
เรื่อง
วาระการประชุม
มติที่ประชุม
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
การดำเนินการตามมติที่ประชุม
หน่วยงานที่ได้รับมอบหมาย
ติดตามผลการดำเนินงาน
  ระเบียบวาระที่ 1  
  ประธานแจ้งเพื่อทราบ  
  1.1 การหารือการบริหารจัดการด้านการเรียนการสอน วิทยาเขตมุกดาหาร
   รับทราบ
  ประธานที่ประชุม  
           
  ระเบียบวาระที่ 1  
  ประธานแจ้งเพื่อทราบ  
  1.2 แนะนำรักษาราชการแทนคณบดีคณะบริหารศาสตร์
   รับทราบ
  คณะบริหารศาสตร์  
           
  ระเบียบวาระที่ 2  
  รับรองรายงานการประชุม  
  2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ ๔/๒๕๕๔ เมื่อวันอังคารที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๔
   รับรองรายงานการประชุมโดยมีการแก้ไข ดังนี้
หน้าที่ ๑๙ บรรทัดที่ ๒๔-๒๘ แก้ไขเป็น “ ๓.๑ ระดับปริญญาตรี
- สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ เดิม รับนักศึกษาปีการศึกษาละ ๘๐ ขอปรับเป็น รับนักศึกษาปีการศึกษาละ ๑๒๐ คน โดยจำแนกเป็นประเภทการรับโดยรับจากผู้จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๖ จำนวน ๘๐ คน และรับโดยการเทียบโอนหน่วยกิต จากระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จำนวน ๔๐ คน ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๔ เป็นต้นไป ”
หน้าที่ ๒๑ บรรทัดที่ ๑ แก้ไขเป็น “ ปิดสาขาวิชาศิลปะการแสดง และสาขาวิชาภาษาและวรรณคดีเวียดนาม ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๓ เป็นต้นไป ”
  งานสารบรรณ กองกลาง  
           
  ระเบียบวาระที่ 3  
  สืบเนื่อง  
  3.1 ไม่มี
   
  ไม่มีหน่วยงานเจ้าของเรื่อง  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา  
  4.1 กำหนดอัตราค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง
   อนุมัติ
  ประธานที่ประชุม  
  อธิการบดีอนุมัติ ออกประกาศมีผลบังคับใช้ เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2554    กองกฎหมาย    ดำเนินการเรียบร้อย 
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา  
  4.2 รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายและแผนการปฏิบัติงาน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๔ ณ สิ้นไตรมาสที่ ๒
   รับทราบ ทั้งนี้ขอให้คณะ/สำนัก เร่งรัดการเบิกจ่ายเกี่ยวกับงบประมาณการก่อสร้าง โดยเฉพาะอาคารศึกษาและวิจัยทางการแพทย์ และอาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษามหาราชา
  กองแผนงาน  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา  
  4.3 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔
   เห็นชอบและขอความร่วมมือคณะ/สำนัก/หน่วยงาน จัดส่งข้อมูลให้กองแผนงาน ภายในวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๔
  กองแผนงาน  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา  
  4.4 รายงานผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้แผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓
   เห็นชอบและขอความร่วมมือให้คณะ/สำนัก ส่งข้อมูลรายงานผลการดำเนินงานให้กองแผนงาน ภายในวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๔ เพื่อนำเสนอสภามหาวิทยาลัยในเดือนมิถุนายน ๒๕๕๔
  กองแผนงาน  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา  
  4.5 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี งวดสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓
   เห็นชอบและขอความร่วมมือคณะ/สำนัก/หน่วยงาน จัดส่งข้อมูลให้กองแผนงาน ภายในวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๔
  กองแผนงาน  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา  
  4.6 โครงการพัฒนาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยให้เป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาคเพื่อการกระจายโอกาสสำหรับนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
   เห็นชอบ ตามประเด็นต่อไปนี้
๑. ร่างบันทึกข้อตกลงการสนับสนุนทางวิชาการโครงการพัฒนาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย
๒. แนวทางการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย โดยเน้นความร่วมมือของทุกคณะให้การสนับสนุนการดำเนินงานของโครงการฯ และมอบผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ ดำเนินการประสานเพื่อส่งผู้แทนเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการบริหารโครงการฯ ร่วมพิจารณาและกำหนดนโยบายร่วมกับโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ทั้งนี้ในส่วนของโครงการที่เน้นการดำเนินงานตามกิจกรรมย่อยที่แยกตามคณะ ควรกำหนดคณะทำงานตามบุคคลที่มีความพร้อม ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความคล่องตัวและประสิทธิภาพในการดำเนินงานตามโครงการดังกล่าว
  กองส่งเสริมการวิจัยฯ  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา  
  4.7 การขยายถนน คสล.บริเวณทางออกประตู ๓ (ด้านงานสวนและสิ่งแวดล้อม)
   อนุมัติ
  กองบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อม  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา  
  4.8 ตำแหน่งที่ตั้งของอาคารใหม่
   มอบผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อม พิจารณาดำเนินการ เนื่องจากเกี่ยวพันกับการพัฒนาและการเติบโตของมหาวิทยาลัยในอนาคต จึงควรมีการศึกษาถึงตำแหน่งที่ตั้งของอาคารทั้งหมดที่กำลังจะเกิดขึ้นระยะสั้นและระยะยาว โดยขอคำปรึกษาหรือเชิญผู้เชี่ยวชาญในการออกแบบผังแม่บทร่วมศึกษาและเห็นควรให้แต่งตั้งคณะทำงาน เพื่อพิจารณาการจัดทำผังแม่บทของมหาวิทยาลัยต่อไป
  คณะพยาบาลศาสตร์  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา  
  4.9 การเสนอชื่อกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย แทนกรรมการที่ลาออก
   มอบฝ่ายเลขานุการที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ แจ้งคณะ/สำนัก เพื่อเสนอรายชื่อกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย แทนกรรมการที่ลาออก จำนวน ๑ ท่าน เพื่อทาบทามและนำเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยลงนามคำสั่งแต่งตั้งต่อไป
  งานสารบรรณ กองกลาง  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา  
  4.10 กำหนดอัตราค่าตอบแทนสำหรับที่ปรึกษาของผู้บริหารมหาวิทยาลัย ด้านต่างๆ
   อนุมัติ
  ประธานที่ประชุม  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา  
  4.11 ขออนุมัติการสำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๓ (ครั้งที่ ๕)
   เห็นชอบในการอนุมัติผู้สำเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษา ๒/๒๕๕๓ จำนวน ๖ คน ในวันอังคารที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๔
  กองบริการการศึกษา  
  สรุปเรื่องเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ และมติที่ประชุมอนุมัติให้สำเร็จการศึกษาเรียบร้อยแล้ว    งานบันฑิตศึกษา กองบริการการศึกษา    ดำเนินการเรียบร้อย 
  ระเบียบวาระที่ 5  
  แจ้งเพื่อทราบ  
  5.1 กำหนดวันเสด็จฯ แทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๓
   รับทราบ
  กองบริการการศึกษา  
           
  ระเบียบวาระที่ 5  
  แจ้งเพื่อทราบ  
  5.2 โครงการสภามหาวิทยาลัยและผู้บริหารพบปะประชาคมมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
   รับทราบ
  งานสารบรรณ กองกลาง  
           
  ระเบียบวาระที่ 5  
  แจ้งเพื่อทราบ  
  5.3 การจัดโครงการฝึกอบรมการซ้อมรักษาความปลอดภัยด้านอัคคีภัย
   รับทราบ
  งานสารบรรณ กองกลาง  
           
  ระเบียบวาระที่ 5  
  แจ้งเพื่อทราบ  
  5.4 รายชื่อคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ระดับคณะ/สำนัก ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๓
   รับทราบ
  งานประกันคุณภาพฯ  
           
  ระเบียบวาระที่ 5  
  แจ้งเพื่อทราบ  
  5.5 การใช้งานระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๓ ( CHE QA online System )
   รับทราบ
  งานประกันคุณภาพฯ  
           
  ระเบียบวาระที่ 5  
  แจ้งเพื่อทราบ  
  5.6 แจ้งสำเนาหนังสือบันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่องเสร็จ ที่ ๑๖๒/๒๕๕๔ เรื่องการจัดหาประโยชน์จากที่ราชพัสดุที่มหาวิทยาลัยปกครองดูแลตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๕๐
   รับทราบ
  กองกฎหมาย  
  แจ้งเวียน 1 เลขานุการคณะกรรมการบริหาร 2. กรรมาการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 3. งานพัสดุ กองคลัง    กองกฎหมาย    ดำเนินการเรียบร้อย 
  ระเบียบวาระที่ 6  
  อื่นๆ  
  6.1 ทุนการศึกษาจากมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
   เห็นชอบ ทั้งนี้มอบรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา พิจารณาเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อคัดเลือกนักศึกษาที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามเงื่อนไขการรับทุน โดยเน้นที่นักศึกษาที่มีความประพฤติดี ขาดแคลนทุนทรัพย์ และผลการเรียนอยู่เกณฑ์ที่ดี
  งานกิจการนักศึกษา  
           
  ระเบียบวาระที่ 6  
  อื่นๆ  
  6.2 แนวทางการจัดการระบบรับตรงร่วมกัน ตามที่ ทปอ.ได้หารือร่วมกัน
   รับทราบ ทั้งนี้มอบรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ประสานรายละเอียดและความคืบหน้าในแนวปฏิบัติการดำเนินการแนวทางการจัดการระบบรับตรงร่วมกัน และนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยครั้งต่อไป
  กองบริการการศึกษา  
           
  ระเบียบวาระที่ 6  
  อื่นๆ  
  6.3 การพัฒนาการจัดการเรียนการสอน ตามกรอบ TQF
   รับทราบ
  ประธานที่ประชุม  
           
  ระเบียบวาระที่ 6  
  อื่นๆ  
  6.4 แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๕ –๒๕๕๙)
   ขอให้คณะ/สำนัก พิจารณาการจัดทำแผนกลยุทธ์ตามข้อมูลที่กองแผนงานนำเสนอ และหากมีการแก้ไขปรับปรุงให้แจ้งกองแผนงาน ทั้งนี้เพื่อนำเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป
  กองแผนงาน  
           
  ระเบียบวาระที่ 6  
  อื่นๆ  
  6.5 การขอข้อมูลต้นทุนหลักสูตรและหาจุดคุ้มทุนของหลักสูตร ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ จากคณะวิชาต่างๆ
   รับทราบและให้คณะ/สำนัก จัดส่งข้อมูลให้กองแผนงาน ภายในวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๔ เพื่อให้มหาวิทยาลัยได้ใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาปรับเปลี่ยนการเก็บค่าธรรมเนียมเป็นแบบเหมาจ่าย และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยรับทราบต่อไป
  กองแผนงาน  
           
  ระเบียบวาระที่ 6  
  อื่นๆ  
  6.6 ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์
   สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ ๑ ที่มีผลการเรียนไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินรายวิชาที่ต้องลงทะเบียนเรียนในภาคฤดูร้อน ขอให้จ่ายค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคฤดูร้อน คือ ค่าบำรุงมหาวิทยาลัย ๑,๕๐๐ บาท และค่าธรรมเนียมการศึกษาตามรายวิชาที่ลงทะเบียน และให้จัดสรรอัตราค่าธรรมเนียมตามเกณฑ์การจัดสรรอัตราค่าธรรมเนียมภาคฤดูร้อน ทั้งนี้มอบรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และคณะพยาบาลศาสตร์ร่วมกันพิจารณาปรับแก้ไขเกณฑ์กำหนดการจัดเก็บและการจัดสรรอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ เพื่อจัดทำประกาศมหาวิทยาลัยต่อไป
  คณะพยาบาลศาสตร์  
  การดำเนินการอยู่ในระหว่างการประชุมเพื่อพิจารณากำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ร่วมกันระหว่างรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการคณะพยาบาลศาสตร์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง    คณะพยาบาลศาสตร์    อยู่ระหว่างการดำเนินการ 
  ระเบียบวาระที่ 6  
  อื่นๆ  
  6.7 การกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์
   เห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป
  คณะพยาบาลศาสตร์  
           
  ระเบียบวาระที่ 6  
  อื่นๆ  
  6.8 การจัดงานเสวนาทางวิชาการ Using technology to deliver instructions & Preparing an International Campus Learning from Practices of America Universities
   รับทราบ
  งานสารบรรณ กองกลาง  
           
  ระเบียบวาระที่ 6  
  อื่นๆ  
  6.9 การจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศล ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
   รับทราบ
  งานสารบรรณ กองกลาง  
           
  ระเบียบวาระที่ 6  
  อื่นๆ  
  6.10 ขอยกเลิกตัวบ่งชี้ที่ใช้ประเมินผลภายใน ปีการศึกษา ๒๕๕๓ ระดับภาควิชา คณะ สำนัก หน่วยงานเทียบเท่าและมหาวิทยาลัย
   เห็นชอบ ให้งานประกันคุณภาพฯ คงเกณฑ์การประเมินใน ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๕ ( ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ )ไว้ในระดับคณะ/สำนัก โดยมีข้อตกลงร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยและคณะ ในการดำเนินงานตามเกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงาน ในส่วนที่เป็นภาพรวมของมหาวิทยาลัยงานประกันคุณภาพจะดำเนินการจัดทำแบบสอบถามและส่งผลการวิเคราะห์ให้คณะเป็นหลักฐานเพื่อประกอบการประเมินต่อไป
  งานประกันคุณภาพฯ