รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ครั้งที่  5 /2555 เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2555
ณ ห้องประชุมวารินชำราบ ชั้น ๓ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 
   
ระเบียบวาระ
เรื่อง
วาระการประชุม
มติที่ประชุม
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
การดำเนินการตามมติที่ประชุม
หน่วยงานที่ได้รับมอบหมาย
ติดตามผลการดำเนินงาน
  ระเบียบวาระที่ 1  
  ประธานแจ้งเพื่อทราบ  
  0.0 -ไม่มี -
   
  ไม่มีหน่วยงานเจ้าของเรื่อง  
           
  ระเบียบวาระที่ 2  
  เรื่องการรับรองรายงานการประชุม  
  2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ ๔/๒๕๕๕ เมื่อวันอังคารที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๕
   รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข
  งานสารบรรณ กองกลาง  
           
  ระเบียบวาระที่ 3  
  สืบเนื่อง  
  0.0 - ไม่มี -
   
  ไม่มีหน่วยงานเจ้าของเรื่อง  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  
  4.1 ขั้นตอนการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน และงบเบิกแทนกัน หมวดเงินอุดหนุนโครงการวิจัย โครงการบริการวิชาการ โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
   ประเด็นที่ ๑ รับในหลักการขั้นตอนการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดินและงบเบิกแทนกัน หมวดเงินอุดหนุน โครงการวิจัย โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม โดยให้กองส่งเสริมการวิจัย จัดทำรายละเอียดร่วมกับคณะ/สำนัก/กองคลัง/โครงการจัดตั้งกองกฎหมาย ก่อนออกเป็นประกาศมหาวิทยาลัยต่อไป แต่ทั้งนี้ขอให้พิจารณาปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๔
ประเด็นที่ ๒ เห็นชอบการหักค่าสาธารณูปโภคจากโครงการวิจัยงบประมาณแผ่นดินร้อยละ ๑๐ เพื่อชำระเป็นค่ากระแสไฟฟ้า โดยหักในส่วนของมหาวิทยาลัย ร้อยละ ๕โดยให้ตัดจ่ายที่คณะ ร้อยละ ๕ และให้โครงการจัดตั้งกองส่งเสริมการวิจัยฯ ควรพิจารณารายละเอียดในสัญญาจากแหล่งทุนที่ได้รับประกอบการหักค่าสาธารณูปโภค และเริ่มดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ เป็นต้นไป
  กองส่งเสริมการวิจัยฯ  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  
  4.2 รายงานผลการสอบบัญชีและการเงินคณะนิติศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๔
   รับทราบและที่ประชุมให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมให้คณะนิติศาสตร์ดำเนินการประสานกับงานพัสดุ กองคลัง ในแนวทางการจัดทำบัญชีรายการครุภัณฑ์ประจำปีและตรวจสอบครุภัณฑ์ รายงานผลการดำเนินการในกรณีที่ครุภัณฑ์หมดอายุหรือเสื่อมสภาพให้สอดคล้องกับรายงานค่าเสื่อมราคา
  คณะนิติศาสตร์  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  
  4.3 แผนการคืนเงินยืมทุนสำรอง จำนวน ๓๙,๖๕๗,๖๐๐ บาท ของวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
   เห็นชอบให้วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข พิจารณาปรับ แก้ไขรายละเอียดในแผนการคืนเงินยืมทุนสำรอง และให้นำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยในครั้งต่อไป
  วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  
  4.4 การจัดสรรค่าบำรุงห้องสมุดนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษาปริญญาโทและเอก
   เห็นชอบในหลักการและให้ปรับการขอรับการจัดสรรในปีการศึกษา ๒๕๕๖ และให้โครงการจัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัย กองบริการการศึกษา พิจารณารายละเอียดค่าธรรมเนียมในระดับบัณฑิตศึกษาของทุกสาขาวิชาเพื่อปรับปรุงประกาศการจัดเก็บค่าบำรุงมหาวิทยาลัยและค่าธรรมเนียมอื่นๆ
  สำนักวิทยบริการ  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  
  4.5 การกำหนดสถานภาพของศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
   เห็นชอบให้ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี อยู่ภายใต้กำกับของสำนักวิทยบริการ และให้พิจารณาการจัดทำข้อบังคับและระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีว่าด้วย ศูนย์หนังสือและส่งเสริมการผลิตตำราเพื่อเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยต่อไป
  สำนักวิทยบริการ  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  
  4.6 โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายในสำนักวิทยบริการ
   มอบสำนักวิทยบริการพิจารณาดำเนินการดังนี้
๑. สำหรับฝ่ายผลิตและบริการเอกสาร ที่ปรากฏตามโครงสร้างในพระราชกฤษฎีกา แต่ในปัจจุบันไม่ได้มีการดำเนินงานอยู่ภายในสำนักวิทยบริการ ขอให้กำหนดไว้เป็นข้อสังเกตหรือหมายเหตุ โดยระบุไว้ในโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายใน สำนักวิทยบริการ ให้ชัดเจนว่ามิได้มีการดำเนินการเนื่องจากสาเหตุใด
๒. มอบสำนักวิทยบริการประสานโรงพิมพ์เพื่อดำเนินการขอโอนย้ายบุคลากรในการยืมตัวบุคคลเพื่อปฏิบัติงานและการขออนุมัติยืมหรือตัดโอน ครุภัณฑ์และอุปกรณ์การผลิตเอกสาร มาติดตั้ง ณ โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
  สำนักวิทยบริการ  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  
  4.7 การบริหารจัดการฝ่ายห้องสมุด และฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา สำนักวิทยบริการ แบบรวมศูนย์/ไม่รวมศูนย์
   ที่ประชุมมีมติให้สำนักวิทยบริการพิจารณานำข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เพื่อร่วมประชุมหารือกับคณะเกี่ยวกับปัญหาอุปสรรค การยืม-คืนหนังสือในห้องสมุดคณะต่างๆ และทำการแก้ไขเพื่อให้นักศึกษาสามารถยืมหนังสือได้โดยสะดวก
  สำนักวิทยบริการ  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  
  4.8 ร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง จำนวน คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการประจำคณะ ประเภทคณาจารย์ประจำ สำหรับคณะ ที่เป็นส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕
   มอบให้โครงการจัดตั้งกองฎหมายพิจารณาปรับแก้ไขรายละเอียด (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง จำนวน คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการประจำคณะ ประเภทคณาจารย์ประจำ สำหรับคณะที่เป็นส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยขอให้ปรับรูปแบบข้อบังคับให้ถูกต้องตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖
  กองกฎหมาย  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  
  4.9 ขอความเห็นขอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔ (ครั้งที่ ๑๐)
   เห็นชอบการสำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔ (ครั้งที่ ๑๐) จำนวน ๘ คน และนำเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติปริญญาต่อไป
  กองบริการการศึกษา  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  
  4.10 ขออนุมัติกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม แผน ข (ภาคพิเศษ)
   เห็นชอบการอนุมัติกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม โดยให้มีผลบังคับใช้ในปีการศึกษา ๒๕๕๖
และขอให้โครงการจัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัย กองบริการการศึกษา พิจารณาปรับปรุงประกาศการจัดเก็บค่าบำรุงมหาวิทยาลัยและค่าธรรมเนียมอื่นๆ ในระดับบัณฑิตศึกษา และประกาศใช้ใน ปีการศึกษา ๒๕๕๖
  กองบริการการศึกษา  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  
  4.11 (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่องการลงทะเบียนเรียนรายวิชาระดับบัณฑิตศึกษาสำหรับบุคคลภายนอก
   มอบโครงการจัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัย กองบริการการศึกษา พิจารณาตรวจสอบและปรับแก้ร่างประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่องประกาศแนวปฏิบัติสำหรับนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาระดับบัณฑิตศึกษาข้ามสถาบันหรือบุคคลภายนอกหรือนักศึกษาวิสามัญ ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และเรื่องแนวปฏิบัติสำหรับการลงทะเบียนเรียนรายวิชาระดับบัณฑิตศึกษาสำหรับบุคคลภายนอกที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาในมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๕
  กองบริการการศึกษา  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  
  4.12 การเสนอดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ถวายแด่ราชวงศ์ในวาระพิเศษเฉลิม พระเกียรติ
   เห็นชอบตามเสนอ
  งานสารบรรณ กองกลาง  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  
  4.13 รายงานประจำปี
4.13.1 รายงานประจำปี ๒๕๕๔ สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
4.13.2 รายงานประจำปี ๒๕๕๓-๒๕๕๔ คณะเกษตรศาสตร์
4.13.3 รายงานประจำปี ๒๕๕๔ คณะศิลปศาสตร์
   เห็นชอบและให้กองแผนงาน นำเสนอต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยต่อไป
  กองแผนงาน  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  
  4.14 พิจารณาการแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองผู้สมควรได้รับรางวัล รัตนโนบล ประจำปี ๒๕๕๕
   เห็นชอบการแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองผู้สมควรได้รับรางวัลรัตนโนบล ประจำปี ๒๕๕๕ และให้ฝ่ายเลขานุการ งานพัฒนาหลักสูตร กองบริการการศึกษาเพื่อดำเนินการเสนอการแต่งตั้งคณะกรรมการฯ ตามรายชื่อ ดังนี้
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
๑. นายนิกร วีสเพ็ญ

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายใน

๑. รศ.นพ.ป่วน สุทธิพินิจธรรม คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
๒. รศ.ไชยันต์ รัชชกุล คณบดีคณะรัฐศาสตร์
๓. ผศ.ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา คณบดีคณะเภสัชศาสตร์
๔. ผศ.นท แสงเทียน คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
๕. ผศ.มนูญ ศรีวิรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและชุมชนสัมพันธ์
  กองบริการการศึกษา  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  
  4.15 พิจารณาการแต่งตั้งคณะกรรมการเลือกสรรผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔
   เห็นชอบการเสนอรายชื่อเพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการเลือกสรรผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕ และให้ฝ่ายเลขานุการ งานพัฒนาหลักสูตร กองบริการการศึกษา เสนอการแต่งตั้งคณะกรรมการ ตามรายชื่อ ดังนี้
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
๑. นายนิกร วีสเพ็ญ

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายใน

๑. รศ.นพ.ป่วน สุทธิพินิจธรรม คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
๒. รศ.ไชยันต์ รัชชกูล คณบดีคณะรัฐศาสตร์
๓. ผศ.ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา คณบดีคณะเภสัชศาสตร์
๔. ผศ.นท แสงเทียน คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
๕. ผศ.มนูญ ศรีวิรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและชุมชนสัมพันธ์
  กองบริการการศึกษา  
           
  ระเบียบวาระที่ 5  
  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ  
  5.1 การปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒
   รับทราบ
  กองบริการการศึกษา  
           
  ระเบียบวาระที่ 5  
  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ  
  5.2 การเบิกจ่ายค่าตอบแทนนักศึกษาทำงานระหว่างเรียนงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕
   รับทราบ
  งานกิจการนักศึกษา  
           
  ระเบียบวาระที่ 6  
  อื่นๆ  
  6.1 รายงานผลการติดตามนักศึกษาที่เข้าข่ายศึกษาเกินเกณฑ์/ข้อบังคับมหาวิทยาลัยกำหนด
   รับทราบและประธานที่ประชุมให้ข้อเสนอแนะและขอความร่วมมือคณบดีทุกคณะพิจารณาตรวจสอบรายละเอียดและข้อมูลของนักศึกษาในสังกัดกรณีมีข้อผิดพลาดจากระบบของมหาวิทยาลัยหรือคณะ ควรมีวิธีการแก้ไขเยียวยาให้กับนักศึกษาเพื่อหาแนวทางผลักดันให้นักศึกษาจบการศึกษาตามกำหนด แต่ถ้าหากเกิดจากความบกพร่องจากตัวของนักศึกษาให้ดำเนินการไปตามระเบียบที่กำหนดโดยเคร่งครัด
  กองบริการการศึกษา  
           
  ระเบียบวาระที่ 6  
  อื่นๆ  
  6.2 รายงานความก้าวหน้าของนักศึกษาที่ได้รับการขยายเวลาศึกษาเกินเกณฑ์/ข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ กำหนด
   รับทราบ
  กองบริการการศึกษา  
           
  ระเบียบวาระที่ 6  
  อื่นๆ  
  6.3 การประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา ๒๕๕๔ ระดับภาควิชา คณะ/หน่วยงานเทียบเท่า
   เห็นชอบตามเสนอ ทั้งนี้ขอให้งานประกันคุณภาพฯ แจ้งกำหนดการประเมินคุณภาพภายในระดับภาควิชา คณะ/หน่วยงานเทียบเท่า ไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อรับทราบและเตรียมความพร้อมในการรับการตรวจประเมินต่อไป
  งานประกันคุณภาพฯ  
           
  ระเบียบวาระที่ 6  
  อื่นๆ  
  6.4 ขออนุมัติแนวทางการดำเนินงานความร่วมมือด้านการศึกษาและวิชาการ ตามความร่วมมือระหว่างจังหวัดมุกดาหาร กับเมืองฉงจั่ว สาธารณรัฐประชาชนจีน
   เห็นชอบแนวทางการดำเนินงานและมอบผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ประสานกับคณบดีคณะศิลปศาสตร์ ในการพิจารณารูปแบบและกิจกรรมความร่วมมือและจัดเตรียมข้อมูลของมหาวิทยาลัยในหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการดำเนินงานภายในมหาวิทยาลัย สามารถติดตามความก้าวหน้าและรายงานผลการดำเนินงานต่อผู้บริหารได้รับทราบอย่างต่อเนื่อง
  งานสารบรรณ กองกลาง  
           
  ระเบียบวาระที่ 6  
  อื่นๆ  
  6.5 การพัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สำหรับรอบปีการศึกษา ๒๕๕๕
   เห็นชอบในหลักการ
  สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย  
           
  ระเบียบวาระที่ 6  
  อื่นๆ  
  6.6 Teaching the Mekong as Field based learning
   รับทราบ
  คณะศิลปศาสตร์  
           
  ระเบียบวาระที่ 6  
  อื่นๆ  
  6.7 M-POWER and CPWF Research Fellowship Program-Third Call
   รับทราบ
  คณะศิลปศาสตร์  
           
  ระเบียบวาระที่ 6  
  อื่นๆ  
  6.8 ความเป็นไปได้และการเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยในมหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว (มซ.)
   เห็นชอบในหลักการ
  คณะศิลปศาสตร์  
           
  ระเบียบวาระที่ 6  
  อื่นๆ  
  6.9 การผลักดันให้นักศึกษาต่างชาติมาเรียนที่คณะศิลปศาสตร์และคณะอื่นๆ ในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
   เห็นชอบในหลักการ และขอให้แต่งตั้งคณะทำงานซึ่งประกอบด้วย รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ คณบดีที่เกี่ยวข้อง งานรับเข้าศึกษา งานวิเทศสัมพันธ์ และงานกิจการนักศึกษา เพื่อร่วมกันศึกษารายละเอียดวิเคราะห์ข้อมูลด้านการรับนักศึกษาต่างชาติ การเทียบคุณวุฒิ เกณฑ์การผ่านหลักสูตรต่างๆขั้นตอนการทำหนังสือผ่านแดน ตลอดจนแนวทางในการดูแลนักศึกษาในระหว่างที่ศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัย โดยศึกษาและเปรียบเทียบข้อมูลจากมหาวิทยาลัยต่างๆ ที่ได้ดำเนินการในเรื่องดังกล่าวอยู่ในปัจจุบัน ทั้งนี้ขอให้นำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
  คณะศิลปศาสตร์  
           
  ระเบียบวาระที่ 6  
  อื่นๆ  
  6.10 ทุนการศึกษาปริญญาเอกโดยเงินกองทุนคณะศิลปศาสตร์
   เห็นชอบในหลักการและนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อขออนุมัติใช้เงินกองทุนคณะ โดยให้คณะจัดทำรายละเอียด ก่อนนำเสนอขออนุมัติต่อสภามหาวิทยาลัย ดังนี้
๑.) รายละเอียดในการกำหนดแผนพัฒนาบุคลากรโดยการขออนุมัติเพื่อขอรับการสนับสนุนจากเงินกองทุนเป็นจำนวนเท่าไหร่ มีระยะเวลากี่ปี และบรรจุในแผนงบประมาณทุกปี
๒.) กระบวนการในการคัดเลือก คุณสมบัติของผู้มีสิทธ์ได้รับการคัดเลือก สาขาที่ให้ทุนการศึกษา ขั้นตอนการดำเนินงาน เงื่อนไขการรับทุน สัญญาการรับทุน หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกผู้รับทุนการศึกษาดังกล่าว และจัดทำเป็นร่างประกาศของคณะ ทั้งนี้เพื่อเป็นการกำหนดแนวทาง ให้สอดคล้องกับเป้าหมายในการพัฒนาบุคลากรให้เกิดประโยชน์ต่อคณะอย่างแท้จริง
๓.) กำหนดมาตรการสำหรับควบคุมหากผู้รับทุนไม่สามารถศึกษาให้จบทันตามที่กำหนด
ทั้งนี้เพื่อความรอบคอบและรัดกุมมากยิ่งขึ้นขอให้ศึกษาหลักเกณฑ์และตรวจสอบเงื่อนไขในการลาศึกษาในระเบียบที่เกี่ยวข้องต่างๆ ตลอดจนศึกษาแนวปฏิบัติของมหาวิทยาลัยอื่นๆ เพื่อเปรียบเทียบ วิเคราะห์และปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริบทและวัตถุประสงค์ที่คณะกำหนดไว้
  คณะศิลปศาสตร์  
           
  ระเบียบวาระที่ 6  
  อื่นๆ  
  6.11 ขอความอนุเคราะห์ที่นั่งการศึกษาพร้อมยกเว้นค่าเล่าเรียน ให้แก่เยาวชนที่มีภูมิลำเนาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนใต้ ตามโครงการ “ทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ ”
   เห็นชอบ ทั้งนี้ประธานที่ประชุมได้ขอความร่วมมือจากคณะเพื่อร่วมสนับสนุนทุนการศึกษาแก่เยาวชนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดน
  กองบริการการศึกษา  
           
  ระเบียบวาระที่ 6  
  อื่นๆ  
  6.12 โครงการเปิดงานวิจัย นวัตกรรมและบริการเพื่อการพัฒนาอีสานใต้
   เห็นชอบ
  กองส่งเสริมการวิจัยฯ  
           
  ระเบียบวาระที่ 6  
  อื่นๆ  
  6.13 แนวทางการร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีและกลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาที่เปิดสอนตามโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์
   เห็นชอบ
  กองส่งเสริมการวิจัยฯ  
           
  ระเบียบวาระที่ 6  
  อื่นๆ  
  6.14 การจัดกิจกรรม/โครงการ เพื่อหารายได้ ของโครงการจัดตั้งสำนักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕
   รับทราบ
  สำนักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์  
           
  ระเบียบวาระที่ 6  
  อื่นๆ  
  6.15 รายงานการประชุมประจำปีและผลการตรวจนับประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๔ ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
   รับทราบ
  สำนักวิทยบริการ  
           
  ระเบียบวาระที่ 6  
  อื่นๆ  
  6.16 รายงานสรุปการเดินทางเพื่อเข้าร่วมการประชุมความร่วมมือด้านอุดมศึกษากับสถาบันอุดมศึกษาไต้หวัน
   รับทราบ โดยมอบผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ส่งรายงานสรุปการเดินทางเพื่อเข้าร่วมการประชุมความร่วมมือด้านอุดมศึกษากับสถาบันอุดมศึกษาไต้หวัน ให้แก่คณะต่างๆ ได้รับทราบโดยทั่วกัน
  งานวิเทศสัมพันธ์  
           
  ระเบียบวาระที่ 6  
  อื่นๆ  
  6.17 รายงานผลการดำเนินงาน TQF MAPPER
   รับทราบ
  กองบริการการศึกษา  
           
  ระเบียบวาระที่ 6  
  อื่นๆ  
  6.18 รายงานผลการคัดเลือกเป็นผู้ได้รับอนุญาต ในการทำบัตรประจำตัวนักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕
   รับทราบ
  สำนักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์