รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ครั้งที่  5 /2556 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2556
ห้องประชุมวารินชำราบ ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดี
 
   
ระเบียบวาระ
เรื่อง
วาระการประชุม
มติที่ประชุม
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
การดำเนินการตามมติที่ประชุม
หน่วยงานที่ได้รับมอบหมาย
ติดตามผลการดำเนินงาน
  ระเบียบวาระที่ 1  
  เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ  
  1.1 การมอบหมายประธานที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๕/๒๕๕๖
   รับทราบ
  ไม่มีหน่วยงานเจ้าของเรื่อง  
           
  ระเบียบวาระที่ 2  
  รับรองรายงานการประชุม  
  2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ ๔/๒๕๕๖ (วาระพิเศษ) เมื่อศุกร์ที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๖
   ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานโดยไม่มีการแก้ไข
  งานสารบรรณ กองกลาง  
           
  ระเบียบวาระที่ 3  
  สืบเนื่อง  
  3.1 ขอความเห็นชอบปรับค่าธรรมเนียมการศึกษา(เหมาจ่าย)หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด แผนฝึกงานด้านการจัดการธุรกิจค้าปลีก
   เห็นชอบและนำเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป
  ไม่มีหน่วยงานเจ้าของเรื่อง  
           
  ระเบียบวาระที่ 3  
  สืบเนื่อง  
  3.2 สถานที่ตั้งของโรงพิมพ์และที่ตั้งของชมรมต่างๆสังกัดสโมสรนักศึกษา
   สำนักงานพัฒนานักศึกษาแจ้งถอนเรื่อง
  งานกิจการนักศึกษา  
           
  ระเบียบวาระที่ 3  
  สืบเนื่อง  
  3.3 การเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม
   รับทราบ
  ไม่มีหน่วยงานเจ้าของเรื่อง  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เสนอเพื่อพิจารณา  
  4.1 ขอความเห็นชอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปี
การศึกษา ๒๕๕๕ (ครั้งที่ ๙ )
   เห็นชอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕ (ครั้งที่ ๙) จำนวน ๑๖ คน จำแนกระดับปริญญาโท จำนวน ๑๑ คน และระดับปริญญาเอกจำนวน ๕ คน และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติต่อไป
  งานบริหารบัณฑิตศึกษา  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เสนอเพื่อพิจารณา  
  4.2 ขอความเห็นชอบในกิจกรรมการบริการ โครงการรถรับส่งทุกเย็นวันศุกร์ ประจำปี ๒๕๕๖
   มอบสำนักงานพัฒนานักศึกษา พิจารณาจัดทำข้อมูลเพื่อศึกษา ในรายละเอียดและนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยต่อไป
  งานกิจการนักศึกษา  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เสนอเพื่อพิจารณา  
  4.3 จังหวัดอุบลราชธานีขอรับการสนับสนุนการศึกษาทางด้านเกษตรกรรมและด้านวิศวกรรมศาสตร์ แก่นักศึกษาของจังหวัดพระวิหาร
   เห็นชอบในการมอบทุนตามที่คณะเสนอในระดับปริญญาตรี
  งานวิเทศสัมพันธ์  
           
  ระเบียบวาระที่ 5  
  แจ้งเพื่อทราบ  
  5.1 คำชี้แจงแนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘
   รับทราบ โดยสำนักงานบริหารบัณฑิตศึกษาจะดำเนินการจัดทำคู่มือแนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ และนำส่งคณะ/สำนักเพื่อถือปฏิบัติต่อไป

  งานบริหารบัณฑิตศึกษา  
           
  ระเบียบวาระที่ 5  
  แจ้งเพื่อทราบ  
  5.2 การลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับ Royal University of Phnom Penh ราชอาณาจักรกัมพูชา
   รับทราบและให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป
  งานวิเทศสัมพันธ์  
           
  ระเบียบวาระที่ 5  
  แจ้งเพื่อทราบ  
  5.3 การลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี กับ Hue University สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
   รับทราบและให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป
  งานวิเทศสัมพันธ์  
           
  ระเบียบวาระที่ 6  
  เรื่องอื่นๆ  
  6.1 ขออนุมัติแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ เพิ่มเติม
   เห็นชอบ
  กองแผนงาน  
           
  ระเบียบวาระที่ 6  
  เรื่องอื่นๆ  
  6.2 ขออนุมัติปรับแผนงบประมาณรายจ่ายค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๖
   อนุมัติ
  กองแผนงาน  
           
  ระเบียบวาระที่ 6  
  เรื่องอื่นๆ  
  6.3 ขออนุมัติใช้เงินกองทุนสำรองคณะเกษตรศาสตร์เพื่อเป็นค่าสาธารณูปโภค
   อนุมัติและให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป
  คณะเกษตรศาสตร์  
           
  ระเบียบวาระที่ 6  
  เรื่องอื่นๆ  
  6.4 ผลการสอบทานการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
   รับทราบ
  หน่วยตรวจสอบภายใน  
           
  ระเบียบวาระที่ 6  
  เรื่องอื่นๆ  
  6.5 แต่งตั้งคณบดีคณะนิติศาสตร์
   รับทราบ
  กองการเจ้าหน้าที่  
           
  ระเบียบวาระที่ 6  
  เรื่องอื่นๆ  
  6.6 แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ
   รับทราบ
  กองการเจ้าหน้าที่  
           
  ระเบียบวาระที่ 6  
  เรื่องอื่นๆ  
  6.7 รายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานโครงการเตรียมความพร้อมทางด้านวิชาการสำหรับนักศึกษาที่รับเข้าศึกษาโดยวิธีรับตรง ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖
   รับทราบ
  กองบริการการศึกษา  
           
  ระเบียบวาระที่ 6  
  เรื่องอื่นๆ  
  6.8 การประชาสัมพันธ์ศูนย์การศึกษาและวิจัยทางการแพทย์
   รับทราบ
  วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข