รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ครั้งที่  5 /2558 เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2558
ห้องประชุมวารินชำราบ ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดี
 
   
ระเบียบวาระ
เรื่อง
วาระการประชุม
มติที่ประชุม
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
การดำเนินการตามมติที่ประชุม
หน่วยงานที่ได้รับมอบหมาย
ติดตามผลการดำเนินงาน
  ระเบียบวาระที่ 1  
  ประธานแจ้งเพื่อทราบ  
  1.1 การรายงานสถานการณ์ต่างๆ
   รับทราบ
  ฝ่ายเลขานุการที่ประชุมฯ  
           
  ระเบียบวาระที่ 1  
  ประธานแจ้งเพื่อทราบ  
  1.2 ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
   รับทราบ
  ฝ่ายเลขานุการที่ประชุมฯ  
           
  ระเบียบวาระที่ 1  
  ประธานแจ้งเพื่อทราบ  
  1.3 การรับทราบนโยบาย ร่วมหารือ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
   รับทราบ
  ฝ่ายเลขานุการที่ประชุมฯ  
           
  ระเบียบวาระที่ 1  
  ประธานแจ้งเพื่อทราบ  
  1.4 การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหว ประเทศเนปาล
   ทั้งนี้ ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะและเห็นชอบให้คณะ/สำนัก ร่วมบริจาคเงินจากเงินรายได้ของคณะ/สำนัก ร่วมสมทบช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหว ประเทศเนปาล คณะ/สำนัก ละ ๑๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) และบริจาคในนามมหาวิทยาลัยอีกจำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) และมอบ กองคลัง เป็นผู้ดำเนินการรวบรวม และในกรณีที่บุคลากรร่วมบริจาคเป็นเงินสด นำส่งที่ กองกลาง และรวบรวมนำส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป

มติที่ประชุม : เห็นชอบ มอบกองคลัง และ กองกลาง ดำเนินการตามข้อเสนอของที่ประชุมต่อไป
  ฝ่ายเลขานุการที่ประชุมฯ  
           
  ระเบียบวาระที่ 2  
  รับรองรายงานการประชุม  
  2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ ๔/๒๕๕๘ เมื่อวันอังคารที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๘
   รับรองรายงานโดยไม่มีการแก้ไข
  ฝ่ายเลขานุการที่ประชุมฯ  
           
  ระเบียบวาระที่ 3  
  สืบเนื่อง  
  3.1 รายงานผลการดำเนินงานระบบทะเบียนกิจกรรมนักศึกษา ประจำภาคการศึกษา ๑/๒๕๕๗
   รับทราบ
  สำนักงานพัฒนานักศึกษา  
           
  ระเบียบวาระที่ 3  
  สืบเนื่อง  
  3.2 (ร่าง)ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง ระบบกลไกการจัดทำรายละเอียด
ของหลักสูตร และ ร่างแนวปฏิบัติที่ดี
   ทั้งนี้ ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม โดยมอบ รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา และ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ เพื่อพิจารณาตรวจสอบรายละเอียดความถูกต้องในประกาศดังกล่าว ก่อนนำเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป

มติที่ประชุม : เห็นชอบ ให้ออกประกาศ มอบสำนักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา นำไปปรับแก้ไขให้ถูกต้องและครอบคลุมทุกประเด็น ก่อนนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป
  สำนักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เสนอเพื่อพิจารณา  
  4.1 ขอความเห็นชอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ (ครั้งที่ ๘)
   เห็นชอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษาศึกษา ๒๕๕๗ (ครั้งที่ ๘) เป็นนักศึกษาปริญญาโท จำนวน ๑๕ คน และให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
  สำนักงานบริหารบัณฑิตศึกษา  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เสนอเพื่อพิจารณา  
  4.2 เกณฑ์การเทียบโอนรายวิชาวิทยานิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระ ระดับบัณฑิตศึกษา

    -ขอถอนเรื่อง เนื่องจากผู้เสนอเรื่องติดภารกิจ-
  สำนักงานบริหารบัณฑิตศึกษา  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เสนอเพื่อพิจารณา  
  4.3 การแก้ไขข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ ประจำมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๕๔
   ทั้งนี้ ที่ประชุมให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้
๑. ให้ตรวจสอบการอ้างข้อกฎหมาย ในข้อ ๓.
๒. ปรับการเขียน ข้อ ๕ ให้เขียนรวมวงเล็บ (๒) และ (๓) และให้มีจำนวนไม่น้อยกว่า ๕ คน
๓. ให้ตัด (๕) นักตรวจสอบภายในจำนวน ๑ คน เป็นผู้ช่วยเลขานุการ
๔. ให้เพิ่มข้อความ ในข้อ ๘ วรรค ๒ “กรณีที่กรรมการพ้นจากตำแหน่งตามวาระ แต่ยังไม่ได้มีการแต่งตั้งกรรมการขึ้นใหม่ให้กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งปฏิบัติหน้าที่ต่อไป จนกว่าจะมีการแต่งตั้งประธานและกรรมการขึ้นใหม่ ทั้งนี้ ต้องไม่เกินเก้าสิบวันนับแต่วันที่พ้นจากตำแหน่ง ”
๕. แก้ไข “ ข้อ ๙.๕ รายงานผลการดำเนินงานต่อสภามหาวิทยาลัยตามที่กำหนดไว้อย่างสม่ำเสมออย่างน้อยปีละ ๒ ครั้ง ๑ ครั้ง ”
๖. แก้ไข “ข้อ ๙.๖ จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยปีละ ๔ ครั้ง
๒ ครั้ง โดยจะต้องมีกรรมการเข้าร่วมประชุมเกินกึ่งหนึ่งจึงถือว่าครบองค์ประชุม

มติที่ประชุม : เห็นชอบ มอบสำนักงานตรวจสอบภายใน ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหาร และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
  สำนักงานตรวจสอบภายใน  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เสนอเพื่อพิจารณา  
  4.4 (ร่าง)ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย วินัยนักศึกษา พ.ศ. ....
   ทั้งนี้ ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้
๑. ตรวจสอบการอ้างอำนาจตามกฎหมาย
๒. ปรับข้อ ๗ ไปเขียนไว้ใน หมวด ๕ การสอบสวนและการดำเนินการทางวินัย
๓. เพิ่ม ทุจริตการสอบ ถือว่ากระทำความผิดวินัยร้ายแรง ใน ข้อ ๙
๔. ตัดข้อความในข้อ ๓๔ “ ข้อ ๓๔ เมื่อกองบริการการศึกษา ได้รับแจ้งคำสั่งลงโทษตามข้อ ๒๖ แล้ว ให้บันทึกประวัติการกระทำความผิดของนักศึกษาผู้ถูกสั่งลงโทษไว้ในฐานข้อมูลทะเบียนประวัติและใบแสดงผลการศึกษา”

มติที่ประชุม : เห็นชอบ มอบ สำนักงานพัฒนานักศึกษา ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
  สำนักงานพัฒนานักศึกษา  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เสนอเพื่อพิจารณา  
  4.5 ขออนุมัติโครงการสนับสนุนการจัดตั้งหลักสูตรห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนโดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (โครงการ วมว.)ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ และเสนอประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง กำหนดอัตราค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการ วมว.
   มติที่ประชุม : ๑. เห็นชอบในหลักการ โครงการสนับสนุนการจัดตั้งหลักสูตรห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนโดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (โครงการ วมว.) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
๒. มอบคณะวิทยาศาสตร์ นำเสนอร่างประกาศ ฯ ให้ สำนักงานกฎหมายและนิติการ ตรวจสอบก่อนนำสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
  คณะวิทยาศาสตร์  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เสนอเพื่อพิจารณา  
  4.6 คัดเลือกรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเป็นคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรของ สภามหาวิทยาลัย
   เห็นชอบให้ทาบทาม บุคคลตามรายนาม ต่อไปนี้
- กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน ๓ คน
๑. ศาสตราจารย์.ดร.เปี่ยมศักดิ์ เมนะเศวต
๒. รองศาสตราจารย์ไพบูลย์ ธรรมรัตน์วาสิก
๓. นายสนธิ คชวัฒน์
- กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ จำนวน ๓ คน
๑. รองศาสตราจารย์ ดร.โพยม วงศ์ภูวรักษ์
๒.รองศาสตราจารย์ดรุณี รุจกรกานต์
๓.รองศาสตราจารย์นายแพทย์กิจประมุข ตันติยาภรณ์
-กลุ่มมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ จำนวน ๔ คน
๑. ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.ปิยนาถ บุนนาค
๒. รองศาสตราจารย์อรุณี วิริยะจิตรา
๓. รองศาสตราจารย์มันทนา สามารถ
๔. รองศาสตราจารย์ ม.ร.ว.พฤทธิสาณ ชุมพล
  สำนักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เสนอเพื่อพิจารณา  
  4.7 ขอความเห็นชอบจัดเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่ายต่อภาคการศึกษา ปกติระดับปริญญาตรี สำหรับนักศึกษาโครงการพิเศษ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๘
   เห็นชอบ ให้ปรับอัตราค่าเหมาจ่าย และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
  กองบริการการศึกษา  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เสนอเพื่อพิจารณา  
  4.8 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ณ สิ้นไตรมาสที่ ๒ ในส่วนเงินงบประมาณแผ่นดิน ( ณ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘)
   เห็นชอบ ให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป
  กองแผนงาน  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เสนอเพื่อพิจารณา  
  4.9 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง ระดับมหาวิทยาลัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ( ณ มีนาคม ๒๕๕๘)
   เห็นชอบ ให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป
  กองแผนงาน  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เสนอเพื่อพิจารณา  
  4.10 รายงานผลการดำเนินงานตาม แผนการปรับปรุงควบคุมภายในระดับมหาวิทยาลัย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ ไตรมาสที่ ๒ (ณ มีนาคม ๒๕๕๘)
   เห็นชอบ ให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป
  กองแผนงาน  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เสนอเพื่อพิจารณา  
  4.11 รายงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
คณะศิลปศาสตร์ คณะบริหารศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์
และ คณะเกษตรศาสตร์
   เห็นชอบ ให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป
  กองแผนงาน  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เสนอเพื่อพิจารณา  
  4.12 การจัดสรรเงินรายได้จากการให้บริการวิชาการทดสอบมาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียง โดยอนุโลมตามประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง อัตราการจัดสรรเงินรายได้จากการให้บริการวิชาการ คณะวิศวกรรมศาตร์ พ.ศ. ๒๕๕๖
   ขอถอนเรื่อง เนื่องจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้ตรวจสอบแล้วพบว่ามี
ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง อัตราการจัดสรรเงินรายได้จากการให้บริการวิชาการ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๖ (ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๖) ที่มีการกำหนดไว้แล้ว
จึงไม่จำเป็นต้องเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณา
  คณะวิศวกรรมศาสตร์  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เสนอเพื่อพิจารณา  
  4.13 ขออนุมัติปรับแผนการรับนักศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา ๒๕๕๘
   เห็นชอบ ให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
  กองแผนงาน  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เสนอเพื่อพิจารณา  
  4.14 วิธีรับการคัดเลือกและจำนวนรับบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙
   เห็นชอบ วิธีการรับและวิธีการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ โดยกำหนดสัดส่วนจำนวนรับดังนี้
๑. วิธีรับตรง ร้อยละ ๘๐ และวิธีรับผ่านส่วนกลาง ร้อยละ ๒๐
๒. วิธีรับตรงแบ่งเป็นรับตรงตามพื้นที่ ร้อยละ ๗๕ และวิธีรับตรงตามโควตาความสามารถพิเศษอื่นๆ เช่น โควตากีฬา คุณธรรมจริยธรรม ร้อยละ ๒๕
๒.๑) วิธีรับตรงตามพื้นที่บริการ เป็นการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาจาก พื้นที่จังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒๐ จังหวัด โดยมีสัดส่วนการรับร้อยละ ๙๐ ของจำนวนรับตรงตามพื้นที่
๒.๒) วิธีการรับตรงนอกพื้นที่บริการ เป็นการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาจากพื้นที่จังหวัดในภาคอื่นๆ ทั่วประเทศ (นอกเขต ๒๐ จังหวัด) สัดส่วนการรับร้อยละ ๑๐ ของจำนวนรับตรงตามพื้นที่
  กองบริการการศึกษา  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เสนอเพื่อพิจารณา  
  4.15 รายงานผลการดำเนินงานรอบ ๙ เดือน ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ระดับหลักสูตร/ระดับคณะ/หน่วยงานเทียบเท่า
- ขอถอนเรื่อง เพื่อรวบรวมข้อมูลเพื่อนำเสนอในการประชุมครั้งต่อไป
    - ขอถอนเรื่อง เพื่อรวบรวมข้อมูลเพื่อนำเสนอในการประชุมครั้งต่อไป
  สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เสนอเพื่อพิจารณา  
  4.16 เสนอ(ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย คณะกรรมการส่งเสริม
กิจการมหาวิทยาลัย พ.ศ. ....
   ทั้งนี้ ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะให้เพิ่มเติม ดังนี้ ให้เพิ่มข้อความ
“กรณีที่กรรมการพ้นจากตำแหน่งตามวาระ แต่ยังไม่ได้มีการแต่งตั้งกรรมการขึ้นใหม่ให้
กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งปฏิบัติหน้าที่ต่อไป จนกว่าจะมีการแต่งตั้งกรรมการขึ้นใหม่ ทั้งนี้ ต้องไม่เกินเก้าสิบวันนับแต่วันที่พ้นจากตำแหน่ง”

มติที่ประชุม : เห็นชอบ ให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
  งานบริหารทั่วไป กองกลาง  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เสนอเพื่อพิจารณา  
  4.17 ขออนุมัติปรับแผนการใช้จ่ายและขออนุมัติใช้เงินทุนสำรองมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ เพื่อก่อสร้างสนามลู่ ลานกรีฑาวัสดุสังเคราะห์แบบมาตรฐาน สำหรับรองรับการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๔๓ “กันเกราเกมส์” พร้อมทั้งขออนุมัติตั้งแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ เพิ่มเติม
   ๑. อนุมัติการปรับแผนสิ่งก่อสร้างเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๘ ในโครงการปรับปรุงอาคารและระบบสาธารณูปโภค งบประมาณ ๑๑,๒๐๐,๐๐๐ บาท
(สิบเอ็ดล้านสองแสนบาทถ้วน)
๒. เห็นชอบสนับสนุนงบประมาณจากเงินทุนสำรองมหาวิทยาลัย จำนวน
๑๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท (สิบสองล้านห้าแสนบาทถ้วน) และให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
๓. อนุมัติการตั้งแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ เพิ่มเติม จำนวน ๒๓,๗๐๐,๐๐๐ บาท (ยี่สิบสามล้านเจ็ดแสนบาทถ้วน)
  กองแผนงาน  
           
  ระเบียบวาระที่ 5  
  แจ้งเพื่อทราบ  
  5.1 รายงานผลการตรวจสอบบัญชีและการเงินคณะนิติศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗
   รับทราบ และให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อรับทราบต่อไป
  คณะนิติศาสตร์  
           
  ระเบียบวาระที่ 5  
  แจ้งเพื่อทราบ  
  5.2 การจัดกิจกรรมประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๕๘ ร่วมกับจังหวัด
อุบลราชธานี
   รับทราบ
  งานประชาสัมพันธ์และชุมชมภายใน  
           
  ระเบียบวาระที่ 5  
  แจ้งเพื่อทราบ  
  5.3 การอนุมัติขยายระยะเวลาการศึกษาเกินเกณฑ์ข้อบังคับกำหนด กรณี
นางสาวกมลทิพย์ บริบูรณ์ นางสาวยุพินธ์ สุรินทร และ นางสาวกมลนุช ไชยมัชชิม คณะวิทยาศาสตร์
    รับทราบ
  สำนักงานบริหารบัณฑิตศึกษา