รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ครั้งที่  6 /2552 เมื่อวันที่ 1 กรกฏาคม 2552
ห้องประชุมวารินชำราบ ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 
   
ระเบียบวาระ
เรื่อง
วาระการประชุม
มติที่ประชุม
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
การดำเนินการตามมติที่ประชุม
หน่วยงานที่ได้รับมอบหมาย
ติดตามผลการดำเนินงาน
  ระเบียบวาระที่ 1  
  ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  
  0.0 -ไม่มี-
   
  ไม่มีหน่วยงานเจ้าของเรื่อง  
           
  ระเบียบวาระที่ 2  
  การรับรองรายงานการประชุม  
  2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 5/2552 เมื่อวันอังคารที่ 2 มิถุนายน 2552
   ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมโดยมีการแก้ไข
  งานสารบรรณ กองกลาง  
  ฝ่ายเลขานุการฯ ได้แก้ไขตามมติที่ประชุมเรียบร้อยแล้ว    งานสารบรรณ กองกลาง     
  ระเบียบวาระที่ 3  
  สืบเนื่อง  
  0.0 -ไม่มี-
   
  ไม่มีหน่วยงานเจ้าของเรื่อง  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา  
  4.1 โครงการสวัสดิการพิเศษ (การประกันชีวิต)
   (ขอถอนเรื่อง)
  ไม่มีหน่วยงานเจ้าของเรื่อง  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา  
  4.2 การเสนอรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2551 (เพิ่มเติม)
   ที่ประชุมมีมติเห็นชอบในการอนุมัติ ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2551 จำนวน 368 คน ในวันพุธที่ 1 กรกฎาคม 2552 และมีมติเห็นชอบให้นักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ในระบบการรับเข้าศึกษาโครงการพิเศษที่มีการเทียบโอนรายวิชา ได้รับปริญญาเกียรตินิยมเป็นกรณีพิเศษ จำนวน 2 คน โดยให้นำเสนอต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยต่อไป
  กองบริการการศึกษา  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา  
  4.3 (แผน) การเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2552
   #NAME?
  ไม่มีหน่วยงานเจ้าของเรื่อง  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา  
  4.4 การศึกษารูปแบบการบริหารจัดการอาคารปฏิบัติการเพื่อการส่งเสริมการวิจัยด้านบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
   ที่ประชุมมีมติรับทราบรายงานผลการศึกษารูปแบบการบริหารจัดการอาคารปฏิบัติการเพื่อการส่งเสริมการวิจัยด้านบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และขอให้คณะกรรมการศึกษารูปแบบการบริหารจัดการอาคารปฏิบัติการฯ พิจารณานำเสนอข้อมูลเพิ่มเติมดังต่อไปนี้
1. ข้อมูลค่าใช้จ่ายของ วิทยากร อาจารย์พิเศษ จากคณะ/สำนัก/หน่วยงาน ที่มาทำการสอนและบรรยายในการจัดสัมมนาต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย
2. ข้อมูลการจัดประชุมสัมมนาของคณะ/สำนัก/หน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย
ทั้งนี้ขอให้นำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาในครั้งต่อไป
  งานสารบรรณ กองกลาง  
           
  ระเบียบวาระที่ 5  
  เสนอให้ที่ประชุมรับทราบ  
  5.1 โครงการประชุมวิชาการนานาชาติ “ Pure And Applied Chemistry Conference 2010 : PACCON 2010 ”
   ที่ประชุมรับทราบ

  คณะวิทยาศาสตร์  
           
  ระเบียบวาระที่ 5  
  เสนอให้ที่ประชุมรับทราบ  
  5.2 กำหนดการจัดกิจกรรมในวาระครบรอบวันสถาปนามหาวิทยาลัย
   ที่ประชุมรับทราบ
  งานสารบรรณ กองกลาง  
           
  ระเบียบวาระที่ 5  
  เสนอให้ที่ประชุมรับทราบ  
  5.3 รายงานจำนวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาต้น ประจำปีการศึกษา 2552
   ที่ประชุมรับทราบ
  กองบริการการศึกษา  
           
  ระเบียบวาระที่ 5  
  เสนอให้ที่ประชุมรับทราบ  
  5.4 รายงานผลการดำเนินงานโครงการเรียนล่วงหน้า (Advanced Program)
   ที่ประชุมรับทราบ
  กองบริการการศึกษา  
           
  ระเบียบวาระที่ 5  
  เสนอให้ที่ประชุมรับทราบ  
  5.5 รายงานผลการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2552
   ที่ประชุมรับทราบ
  กองบริการการศึกษา  
           
  ระเบียบวาระที่ 5  
  เสนอให้ที่ประชุมรับทราบ  
  5.6 รายงานทางการเงินของมหาวิทยาลัย ณ สิ้นไตรมาสที่ 2
   ที่ประชุมรับทราบและให้ข้อเสนอแนะในการจัดทำรายงานทางการเงินของมหาวิทยาลัย โดยขอให้นำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารฯ เพื่อรับทราบ ณ สิ้นไตรมาสต่อไป
  กองคลัง  
           
  ระเบียบวาระที่ 6  
  อื่นๆ  
  6.1 กิจกรรมงานประเพณีแห่เทียนพรรษาอุบลราชธานี ประจำปี 2552
   ที่ประชุมรับทราบ
  งานสารบรรณ กองกลาง  
           
  ระเบียบวาระที่ 6  
  อื่นๆ  
  6.2 รายชื่อคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2551
   ที่ประชุมรับทราบ
  งานประกันคุณภาพฯ  
           
  ระเบียบวาระที่ 6  
  อื่นๆ  
  6.3 สรุปผลคะแนนการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา 2551
   ที่ประชุมรับทราบ
  งานประกันคุณภาพฯ