รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ครั้งที่  6 /2559 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2559
ห้องประชุมวารินชำราบ สำนักงานอธิการบดี
 
   
ระเบียบวาระ
เรื่อง
วาระการประชุม
มติที่ประชุม
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
การดำเนินการตามมติที่ประชุม
หน่วยงานที่ได้รับมอบหมาย
ติดตามผลการดำเนินงาน
  ระเบียบวาระที่ 1  
  เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ  
  1.1 แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยอุบราชธานี
   รับทราบ
  ประธานที่ประชุม  
           
  ระเบียบวาระที่ 1  
  เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ  
  1.2 แต่งตั้งรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
   รับทราบ
  ประธานที่ประชุม  
           
  ระเบียบวาระที่ 1  
  เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ  
  1.3 มอบหมายภาระหน้าที่และมอบอำนาจให้รองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพและสารสนเทศ ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี
   รับทราบ
  ประธานที่ประชุม  
           
  ระเบียบวาระที่ 2  
  เรื่องรับรองรายงานการประชุม  
  2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 4/2559 เมื่อวันอังคาร ที่ 1 มีนาคม 2559
   รับรองรายงานการประชุม โดยมีการแก้ไข ดังนี้

1) ระเบียบวาระที่ 4.13 หน้าที่ 31
จากเดิม
มติที่ประชุม : เห็นชอบ

แก้ไขเป็น
มติที่ประชุม : เห็นชอบ และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป


2) ระเบียบวาระที่ 4.15 หน้าที่ 34
จากเดิม
มติที่ประชุม : เห็นชอบในหลักการ โดยให้ปรับแก้จำนวนเงินทุนสำรองมหาวิทยาลัย เพื่อจัดซื้อเครื่องกำเนินไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 625 KVA ประจำศูนย์เครื่องมือกลางและปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพ เป็นเงินจำนวน 4,830,000 บาท (สี่ล้านแปดแสนสามหมื่นบาทถ้วน) และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป

แก้ไขเป็น
มติที่ประชุม : เห็นชอบให้จัดซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ประจำศูนย์เครื่องมือกลางและปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพ ในวงเงิน ๔,๘๓๐,๐๐๐ บาท (สี่ล้านแปดแสนสามหมื่นบาทถ้วน) ทั้งนี้ โดยใช้เงินทุนสำรองของมหาวิทยาลัย และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติการใช้เงินทุนสำรองของมหาวิทยาลัยต่อไป
  ฝ่ายเลขานุการที่ประชุมฯ  
           
  ระเบียบวาระที่ 3  
  เรื่องสืบเนื่อง  
  3.1 (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียมการอบรมและค่าใช้จ่ายการจัดอบรม พ.ศ. ...
   เห็นชอบ มอบคณะพยาบาลศาสตร์ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป
  คณะพยาบาลศาสตร์  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ  
  4.1 ขอความเห็นชอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 (ครั้งที่ 6)
   เห็นชอบ และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติปริญญาต่อไป
  สำนักงานบริหารบัณฑิตศึกษา  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ  
  4.2 ขอความเห็นชอบการขออนุมัติขยายเวลาเกินเกณฑ์ข้อบังคับกำหนด กรณี รอการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ ของ นางสาวกาญจนา คุ้มทรัพย์ ในภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2558
   เห็นชอบ ให้ขยายระยะเวลาเกินเกณฑ์ข้อบังคับกำหนด และมอบสำนักงานบริหารบัณฑิตศึกษาสรุปขั้นตอน และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป
  สำนักงานบริหารบัณฑิตศึกษา  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ  
  4.3 พิจารณา (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง แนวปฏิบัติในการยืนยันสิทธิ์หรือสละสิทธิ์ การเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2560
   เห็นชอบ
  กองบริการการศึกษา  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ  
  4.4 ขออนุมัติ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง อัตราค่าบริการและระเบียบปฏิบัติในการขอรับบริการเครื่องมือวิทยาศาสตร์ของศูนย์เครื่องมือกลางและปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพ
   เห็นชอบ
  สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยบริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ  
  4.5 งบการเงินมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
   เห็นชอบ และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป
  กองคลัง  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ  
  4.6 ขออนุมัติใช้แบบฟอร์มใบเสร็จรับเงิน
   อนุมัติ และมอบวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข สรุปจำนวนใบเสร็จและรายรับทั้งหมดในแต่ละวัน โดยแนบสำเนาใบเสร็จและนำส่งกองคลังทุกวัน
  วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ  
  4.7 ขอรับการสนับสนุนงบประมาณค่ากระแสไฟฟ้าในการจัดการแข่งขันกีฬา มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 43 “กันเกราเกมส์” ให้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์
   เห็นชอบ
  สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ  
  4.8 (ร่าง) รายงานประจำปี 2558 คณะเกษตรศาสตร์
   เห็นชอบ และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป
  กองแผนงาน  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ  
  4.9 รายงานความคืบหน้าผลการดำเนินงานประกันคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2558 รอบ 6 เดือน
   เห็นชอบ
  สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ  
           
  ระเบียบวาระที่ 5  
  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ  
  5.1 รายงานงบการเงินคณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ 2558
   รับทราบ
  คณะบริหารศาสตร์  
           
  ระเบียบวาระที่ 5  
  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ  
  5.2 รายงานเรื่องโครงการส่งเสริมการปรับเปลี่ยนเครื่องปรับอากาศชนิด Variable speed/Inverter ทดแทนของเดิมในอาคารควบคุมภาครัฐ (กลุ่มที่ 4)
   รับทราบ
  สำนักงานบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อม  
           
  ระเบียบวาระที่ 5  
  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ  
  5.3 รายงานผลการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2559 (ข้อมูล ณ วันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2559)
   รับทราบ
  กองบริการการศึกษา  
           
  ระเบียบวาระที่ 5  
  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ  
  5.4 กำหนดการจัดนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 20
   รับทราบ
  กองบริการการศึกษา  
           
  ระเบียบวาระที่ 5  
  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ  
  5.5 สถิติข้อมูลนักศึกษา ที่ถูกดำเนินการทางวินัยนักศึกษา ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยวินัยนักศึกษา พ.ศ. 2558
   รับทราบ
  สำนักงานพัฒนานักศึกษา  
           
  ระเบียบวาระที่ 5  
  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ  
  5.6 สรุปผลการเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็น (ร่าง) ตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ (พ.ศ. 2559 – 2563)
   รับทราบ
  สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ