รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ครั้งที่  6วาระพิเศษ /2560 เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2560
ห้องประชุมวารินชำราบ ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 
   
ระเบียบวาระ
เรื่อง
วาระการประชุม
มติที่ประชุม
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
การดำเนินการตามมติที่ประชุม
หน่วยงานที่ได้รับมอบหมาย
ติดตามผลการดำเนินงาน
  ระเบียบวาระที่ 3  
  เรื่องสืบเนื่อง  
  3.1 (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2560 - 2564
   เห็นชอบดังนี้
1. มอบผู้รับผิดชอบหลักในแต่ละยุทธศาสตร์ ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
2. มอบกองแผนงาน รวบรวม (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2560 - 2564 จัดส่งให้ฝ่ายเลขานุการฯ เพื่อดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 7/2560 (วาระเวียน) และให้ฝ่ายเลขานุการฯ รวบรวมและสรุปมติ
ให้กองแผนงาน ก่อนนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป
  กองแผนงาน