รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ครั้งที่  6 /2553 เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2553
ห้องประชุมวารินชำราบ ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 
   
ระเบียบวาระ
เรื่อง
วาระการประชุม
มติที่ประชุม
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
การดำเนินการตามมติที่ประชุม
หน่วยงานที่ได้รับมอบหมาย
ติดตามผลการดำเนินงาน
  ระเบียบวาระที่ 1  
  ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  
  1.1 แนะนำรักษาราชการแทนคณบดีคณะบริหารศาสตร์
   ที่ประชุมรับทราบ
  ประธานที่ประชุม  
           
  ระเบียบวาระที่ 2  
  รับรองรายงานการประชุม  
  2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 5/2553 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 พฤษภาคม 2553
   ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมโดยมีการแก้ไข
  งานสารบรรณ กองกลาง  
           
  ระเบียบวาระที่ 3  
  สืบเนื่อง  
  1.1 - ไม่มี -
   
  ไม่มีหน่วยงานเจ้าของเรื่อง  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา  
  4.1 การประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2552
   ที่ประชุมมีมติรับทราบกำหนดการติดตามผลการประเมินและสรุปผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2552
  งานประกันคุณภาพฯ  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา  
  4.2 พิจารณารายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2552
   ที่ประชุมมีมติเห็นชอบเสนอรายชื่อคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ประจำปี 2552 ดังนี้
ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก
1. รศ.แพทย์หญิง นันทนา ศิริทรัพย์ ประธานคณะกรรมการฯ
2. รศ.รังสรรค์ เนียมสนิท กรรมการ
3. ดร.วรรทนา สินศิริ กรรมการ
4. รศ.เอกชัย แสงอินทร์ กรรมการ
รายชื่อกรรมการ (กรณีกรรมการลำดับที่ 1-4 ตอบปฏิเสธ) ให้ทาบทามกรรมการสำรอง ดังนี้
1. รศ.ดร. ประพันธุ์ โอสถาพันธ์ กรรมการ
2. รศ.เพ็ญศรี ทองนพเนื้อ กรรมการ

ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายใน
7. ผศ.ชริดา ปุกหุต กรรมการ
8. ดร.เหมวรรณ เหมะนัค กรรมการ
9. ดร.สุรชัย จูมพระบุตร กรรมการ
10. นางพนมศรี เลิศศุภวิทย์นภา กรรมการ
  งานประกันคุณภาพฯ  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา  
  4.3 การติดตามผลการดำเนินโครงการวิจัยที่ยังดำเนินงานไม่แล้วเสร็จ ระหว่างปีงบประมาณ 2538-2550
   ที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามเสนอและในส่วนโครงการที่มีปัญหาเกี่ยวกับเอกสารเบิกจ่าย ที่ไม่สมบูรณ์ ให้ทำบันทึกชี้แจงและขออนุมัติมายังอธิการบดีเพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
  กองส่งเสริมการวิจัยฯ  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา  
  4.4 การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553
   ที่ประชุมมีมติรับทราบการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553 เกี่ยวกับการหักเงินสมาชิกที่มีภาระผูกพันจากหน่วยงานต้นสังกัด ให้สหกรณ์ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นลำดับแรก และแจ้งกองคลังเพื่อทราบและถือปฏิบัติต่อไป
  กองแผนงาน  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา  
  4.5 การจัดหารายได้เข้ามหาวิทยาลัย
   ที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามเสนอ โดยมอบหมายรองอธิการบดีฝ่ายบริหารพิจารณาจัดทำร่างคณะกรรมการจัดหารายได้ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
  กองแผนงาน  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา  
  4.6 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือเกี่ยวกับการดูแลรักษาโบราณสถานอาคารโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช จังหวัดอุบลราชธานี ระหว่างกรมศิลปากร กับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
   ที่ประชุมมีมติรับทราบและเห็นชอบตามเสนอ
  กองแผนงาน  
           
  ระเบียบวาระที่ 5  
  เสนอให้ที่ประชุมรับทราบ  
  0.0 จำนวนนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2553
   ที่ประชุมรับทราบ
  กองบริการการศึกษา  
           
  ระเบียบวาระที่ 5  
  เสนอให้ที่ประชุมรับทราบ  
  5.1 กำหนดการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2552
   ที่ประชุมรับทราบ
  งานประกันคุณภาพฯ  
           
  ระเบียบวาระที่ 5  
  เสนอให้ที่ประชุมรับทราบ  
  5.2 รายงานผลการดำเนินงาน สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน
   ที่ประชุมรับทราบ
  คณะเภสัชศาสตร์  
           
  ระเบียบวาระที่ 5  
  เสนอให้ที่ประชุมรับทราบ  
  5.4 รายงานประจำปี 2552 งานวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี
   ที่ประชุมรับทราบ
  งานวิเทศสัมพันธ์  
           
  ระเบียบวาระที่ 6  
  อื่นๆ  
  6.1 โครงการ “ OSOTSAPA ROAD TO UNIVERSITY 2010 ”
   ที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามเสนอ
  กองการเจ้าหน้าที่  
           
  ระเบียบวาระที่ 6  
  อื่นๆ  
  6.2 เสนอหนังสือประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ฉบับภาษาอังกฤษ (booklet
   ที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามเสนอ
  งานวิเทศสัมพันธ์  
           
  ระเบียบวาระที่ 6  
  อื่นๆ  
  6.3 แนวทางการชำระหนี้ค่ากระแสไฟฟ้า ประจำปีงบประมาณ 2552 -2553 และที่หนี้ที่เกิดจากการปรับปรุงค่ากระแสไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
   ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ดำเนินการ ดังนี้
1. เห็นชอบการชำระหนี้ค่ากระแสไฟฟ้าที่ค้างชำระ ประจำปีงบประมาณ 2552 -2553 จำนวน 8,949,748.77 บาท
2. มอบหมายให้รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนา (รศ.ทวีคูณ สวรรค์ตรานนท์) พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการใช้ไฟฟ้าจากมิเตอร์ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในการแจ้งหนี้ที่เกิดจากการปรับปรุงค่าไฟฟ้า จำนวน 19,628,374.47 บาท เพื่อเสนอที่ประชุมพิจารณาในครั้งต่อไป
  กองแผนงาน