รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ครั้งที่  6 /2554 เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2554
ห้องประชุมวารินชำราบ ชั้น ๓ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 
   
ระเบียบวาระ
เรื่อง
วาระการประชุม
มติที่ประชุม
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
การดำเนินการตามมติที่ประชุม
หน่วยงานที่ได้รับมอบหมาย
ติดตามผลการดำเนินงาน
  ระเบียบวาระที่ 1  
  ประธานแจ้งเพื่อทราบ  
  1.1 แนะนำคณบดีคณะบริหารศาสตร์
   รับทราบ
  คณะบริหารศาสตร์  
           
  ระเบียบวาระที่ 1  
  ประธานแจ้งเพื่อทราบ  
  1.2 แนะนำรักษาราชการแทนคณบดีคณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ
   รับทราบ
  ไม่มีหน่วยงานเจ้าของเรื่อง  
           
  ระเบียบวาระที่ 2  
  รับรองรายงานการประชุม  
  2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ ๕/๒๕๕๔ เมื่อวันอังคารที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๔
   รับรองรายงานการประชุมโดยมีการแก้ไข ดังนี้
หน้าที่ ๑๕ บรรทัดที่ ๕ (ตารางข้อ ๑๐ คอลัมน์ที่ ๕) แก้ไขเป็น รศ.ดร.พระศรีคัมภีรญาณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์
หน้าที่ ๒๖ บรรทัดที่ ๙ แก้ไขเป็น ๓. ตัวบ่งชี้ที่ขอยกเลิกการประเมิน ในระดับภาควิชา จำนวน ๘ ตัวบ่งชี้
  งานสารบรรณ กองกลาง  
           
  ระเบียบวาระที่ 3  
  สืบเนื่อง  
  3.1 ข้อหารือการแต่งกายของนักศึกษาข้ามเพศในการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร
   เห็นชอบและมอบฝ่ายดูแลบัณฑิตในการพิจารณาการแต่งกายให้มีความเหมาะสมเรียบร้อยและเป็นไปตามประกาศและข้อบังคับที่มหาวิทยาลัยกำหนด
  กองบริการการศึกษา  
           
  ระเบียบวาระที่ 3  
  สืบเนื่อง  
  3.2 การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในระบบรับตรงผ่านเคลียริ่งเฮาส์ (Clearing House)
   เห็นชอบให้มหาวิทยาลัยเข้าระบบรับตรงผ่านเคลียริ่งเฮาส์ (Clearing House) และให้คณะแจ้งการใช้วิชาสามัญ กลับมายังฝ่ายวิชาการ ภายในวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๔
  กองบริการการศึกษา  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา  
  4.1 การปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพด้านการให้บริการสำหรับนักศึกษาและระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
   การดำเนินงานในตัวบ่งชี้ที่ ๗.๓ สำหรับการประเมินคุณภาพภายในประจำปี ๒๕๕๓ ให้คณะใช้ผลการประเมินตามแบบสำรวจในภาพรวมของมหาวิทยาลัย เพื่อให้การดำเนินการครบถ้วนทุกตัวบ่งชี้ และสำหรับการประเมินประจำปี ๒๕๕๔ ขอให้คณะดำเนินการตรวจประเมินด้านที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้เพื่อให้ผลการประเมินสามารถสะท้อนความเป็นจริง และสอดคล้องกับบริบทของหน่วยงานซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาต่อไป
  งานประกันคุณภาพฯ  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา  
  4.2 การปรับอัตราการจัดสรรค่าหน่วยกิตของนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติจากคณะวิชาต่างๆ จากเดิม ที่ได้รับการจัดสรร ๑๐๐:๐ เป็น ๗๐:๓๐
   เห็นชอบ มอบกองคลังจัดทำประกาศมหาวิทยาลัยในเรื่องการจัดสรรค่าหน่วยกิตของนักศึกษา ระดับปริญญาตรี โดยให้มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๔ เป็นต้นไป
  กองแผนงาน  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา  
  4.3 กรอบวงเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕
   เห็นชอบ
  กองแผนงาน  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา  
  4.4 การอุทธรณ์ของนักศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิและกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๒
   มอบรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ พิจารณานำข้อเสนอแนะไปปรับรายละเอียดการอุทธรณ์ของนักศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิและกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๒ ทั้งนี้ควรให้นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการพิจารณาเกณฑ์ดังกล่าว
  กองบริการการศึกษา  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา  
  4.5 แนวทางการช่วยเหลือนักศึกษาที่ไม่จบตามหลักสูตรอันเกิดจากการตัดหนี้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
   เห็นชอบในหลักการ ทั้งนี้ขอให้กองบริการการศึกษา,งานกิจการนักศึกษา และกองคลัง ร่วมกันพิจารณาดำเนินการจัดทำหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติให้ชัดเจน อันจะนำไปสู่การปฏิบัติที่ถูกต้องของนักศึกษาและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องต่อไป
  กองบริการการศึกษา  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา  
  4.6 ขออนุมัติการสำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๓ (ครั้งที่ ๖)
   เห็นชอบในการอนุมัติผู้สำเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษา ๒/๒๕๕๓ (ครั้งที่ ๖) จำนวน ๔ คน ในวันอังคารที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๕๔
  กองบริการการศึกษา  
  สรุปเรื่องเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ และมติที่ประชุมอนุมัติให้สำเร็จการศึกษาเรียบร้อยแล้ว    งานบันฑิตศึกษา กองบริการการศึกษา    ดำเนินการเรียบร้อย 
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา  
  4.7 (ร่าง) ประกาศหลักเกณฑ์การสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
   เห็นชอบในการกำหนดเกณฑ์การสอบประเมินความรู้ทางภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ตามเกณฑ์ใดเกณฑ์หนึ่งในข้อ ๒.๑ หรือ ๒.๒ หรือ ๒.๓ ทั้งนี้มอบผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ พิจารณานำข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ไปปรับแก้ไขประกาศให้ถูกต้องและสมบูรณ์ยิ่งขึ้น
  กองบริการการศึกษา  
  ได้ปรับแก้ไข (ร่าง) ประกาศตามข้อเสนอแนะและทำเรื่องถึง โครงการจัดตั้งกองกฎหมายตรวจสอบ (ร่าง) ประกาศและประกาศใช้เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2554    งานบันฑิตศึกษา กองบริการการศึกษา    ดำเนินการเรียบร้อย 
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา  
  4.8 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ (เพิ่มเติม)
   รับทราบ
  กองแผนงาน  
           
  ระเบียบวาระที่ 5  
  แจ้งเพื่อทราบ  
  5.1 รายงานการเงินของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ไตรมาสที่ ๒ ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๔
    - กองคลังแจ้งถอนเรื่อง -
  กองคลัง  
           
  ระเบียบวาระที่ 5  
  แจ้งเพื่อทราบ  
  5.2 ขอความร่วมมือจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔
   รับทราบ
  งานสารบรรณ กองกลาง  
           
  ระเบียบวาระที่ 5  
  แจ้งเพื่อทราบ  
  5.3 โครงการ “สร้างความเท่าเทียมทางโอกาสแด่เยาวชนไทย”
   รับทราบ
  งานสารบรรณ กองกลาง  
           
  ระเบียบวาระที่ 5  
  แจ้งเพื่อทราบ  
  5.4 รายงานข้อมูลนักศึกษาที่รับเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔
   รับทราบ
  กองบริการการศึกษา  
           
  ระเบียบวาระที่ 6  
  อื่นๆ  
  6.1 การขอใช้พื้นที่ภายในมหาวิทยาลัยเพื่อเป็นที่ทำการสถานีตำรวจ(ชั่วคราว)
   เห็นชอบในหลักการ และขอให้คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ พิจารณา สถานที่ คือ ร้านยามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และนำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพิจารณาในครั้งต่อไป
  งานสารบรรณ กองกลาง  
           
  ระเบียบวาระที่ 6  
  อื่นๆ  
  6.2 รายงานผลการประชุมผู้ประสานงานเครือข่าย ASEA-UNINET ของสถาบันอุดมศึกษาไทย ครั้งที่ ๓/๒๕๕๔
   รับทราบ
  งานวิเทศสัมพันธ์  
           
  ระเบียบวาระที่ 6  
  อื่นๆ  
  6.3 การจัดสรรทุนหอพักนักศึกษาให้แก่นักศึกษาผู้ขาดแคลน
   เห็นชอบในหลักการ โดยมอบผู้อำนวยการสำนักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ พิจารณาดำเนินการจัดทำหลักเกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติของนักศึกษาให้มีความชัดเจน และจัดทำเป็นประกาศมหาวิทยาลัย เพื่อให้นักศึกษาและผู้ปกครองได้รับทราบถึงความช่วยเหลือดังกล่าวต่อไป
  งานกิจการนักศึกษา  
  อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินการตรวจสอบประกาศโดยโครงการจัดตั้งกองกฎหมาย    สำนักงานบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์     
  ระเบียบวาระที่ 6  
  อื่นๆ  
  6.4 ร่างกำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๓
   รับทราบ
  กองบริการการศึกษา  
           
  ระเบียบวาระที่ 6  
  อื่นๆ  
  6.5 กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔
   รับทราบ
  งานกิจการนักศึกษา  
           
  ระเบียบวาระที่ 6  
  อื่นๆ  
  6.6 การดำเนินโครงการตามพระราชดำริ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ - พ.ศ. ๒๕๕๗
   รับทราบ
  กองส่งเสริมการวิจัยฯ  
           
  ระเบียบวาระที่ 6  
  อื่นๆ  
  6.7 (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่างมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และ บริษัท ทีโอที จำกัด มหาชน
   รับทราบ
  ไม่มีหน่วยงานเจ้าของเรื่อง  
           
  ระเบียบวาระที่ 6  
  อื่นๆ  
  6.8 ชี้แจงการดำเนินงานเพื่อการขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการเงินกู้เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (Development Policy Loan : DPL) สำหรับโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕
   รับทราบ
  กองแผนงาน  
           
  ระเบียบวาระที่ 6  
  อื่นๆ  
  6.9 ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเงินฝากประจำธนาคารกรุงไทยเพื่อจัดทำโครงการเงินกู้ดอกเบี้ยราคาต่ำ และเงินฝากสหกรณ์ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
   รับทราบ
  กองแผนงาน  
           
  ระเบียบวาระที่ 6  
  อื่นๆ  
  6.10 ความคืบหน้าผลการดำเนินการประกันคุณภาพภายในปีการศึกษา ๒๕๕๓ ระดับมหาวิทยาลัยคณะและหน่วยงานเทียบเท่า รอบ ๙ เดือน (มิ.ย. ๕๓ – ก.พ. ๕๔)
   รับทราบ
  งานประกันคุณภาพฯ  
           
  ระเบียบวาระที่ 6  
  อื่นๆ  
  6.11 แจ้งระบบสืบค้นระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
   รับทราบ
  งานสารบรรณ กองกลาง  
           
  ระเบียบวาระที่ 6  
  อื่นๆ  
  6.12 โครงการเปิดประตูสัญจรตะลอน SCHOOL TOUR
   รับทราบ
  งานสารบรรณ กองกลาง