รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ครั้งที่  6 /2556 เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2556
ห้องประชุมวารินชำราบ ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดี
 
   
ระเบียบวาระ
เรื่อง
วาระการประชุม
มติที่ประชุม
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
การดำเนินการตามมติที่ประชุม
หน่วยงานที่ได้รับมอบหมาย
ติดตามผลการดำเนินงาน
  ระเบียบวาระที่ 1  
  ประธานแจ้งเพื่อทราบ  
  1.1 กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖
   รับทราบ
  งานกิจการนักศึกษา  
           
  ระเบียบวาระที่ 2  
  รับรองรายงานการประชุม  
  2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ ๕/๒๕๕๖ เมื่อวันอังคารที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๕๖
   ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข
  งานสารบรรณ กองกลาง  
           
  ระเบียบวาระที่ 3  
  สืบเนื่อง  
  3.1 ผลการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม ระดับมหาวิทยาลัย และคณะ/หน่วยงานเทียบเท่า(ด้วยวาจา) ที่ได้รับการประเมินฯ ระหว่างวันที่ ๗-๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๖
   เห็นชอบให้สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษานำข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาระบบประกันคุณภาพต่อไป
  งานประกันคุณภาพฯ  
           
  ระเบียบวาระที่ 3  
  สืบเนื่อง  
  3.2 สถานที่ตั้งของโรงพิมพ์และที่ตั้งของชมรมต่างๆสังกัดสโมสรนักศึกษา
   เห็นชอบให้สำนักงานพัฒนานักศึกษาและชมรมดนตรีไทย ใช้อาคารสถานพยาบาลเป็นสถานที่ในการจัดกิจกรรมของนักศึกษา และมอบหมายให้คณะกรรมการจัดทำผังแม่บทของมหาวิทยาลัยศึกษาและพิจารณาเสนอรูปแบบในการจัดพื้นที่รวมทั้งที่ตั้งโรงพิมพ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยต่อไป
  งานกิจการนักศึกษา  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เสนอเพื่อพิจารณา  
  4.1 การพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการเลือกสรรผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕
   เห็นชอบการเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการเลือกสรร
ผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕ ดังนี้
ผู้ทรงคุณวุฒิภายใน
๑. คณบดีคณะรัฐศาสตร์ กรรมการ
๒. คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข กรรมการ
๓. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
๔. กรรมการสภามหาวิทยาลัย ที่นายกสภามหาวิทยาลัยมอบหมาย
๕. ทาบทามกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร (ศ.กิตติคุณ ปิยนาถ บุนนาค)

  กองบริการการศึกษา  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เสนอเพื่อพิจารณา  
  4.2 การพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองผู้สมควรได้รับ
รางวัลรัตนโนบล ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕
   เห็นชอบการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรอง
ผู้สมควรได้รับรางวัลรัตนโนบล ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕ ดังนี้
๑. อธิการบดี ประธานกรรมการ
๒. ประธานสภาอาจารย์ กรรมการ
๓. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ กรรมการและเลขานุการ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายใน
๔. คณบดีคณะรัฐศาสตร์ กรรมการ
๕. คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข กรรมการ
๖. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กรรมการ
๗. รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
๘. นายชวลิต องควานิช กรรมการ

  กองบริการการศึกษา  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เสนอเพื่อพิจารณา  
  4.3 ขออนุมัติแผนโครงการวิจัยและโครงการบริการวิชาการที่ได้รับการสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอก
   อนุมัติ
  สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยบริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เสนอเพื่อพิจารณา  
  4.4 ขออนุมัติแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ เพิ่มเติม
   เห็นชอบและให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป
  กองแผนงาน  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เสนอเพื่อพิจารณา  
  4.5 ขออนุมัติปรับแผนงบประมาณรายจ่ายค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
   อนุมัติ
  กองแผนงาน  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เสนอเพื่อพิจารณา  
  4.6 (ร่าง) ประกาศสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่องอัตราค่าเบี้ยประชุม
คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
   อนุมัติ
  กองกฎหมาย  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เสนอเพื่อพิจารณา  
  4.7 ขอความเห็นชอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕ (ครั้งที่ ๑๐)
   เห็นชอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕ (ครั้งที่ ๑๐) จำนวน ๑๗ คน จำแนกระดับปริญญาโท จำนวน ๑๓ คน และระดับปริญญาเอกจำนวน ๔ คน และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติต่อไป
  งานบริหารบัณฑิตศึกษา  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เสนอเพื่อพิจารณา  
  4.8 บันทึกความร่วมมือทางวิชาการกิจกรรมการพัฒนาอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพอย่างยั่งยืน
   เห็นชอบและให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
  กองส่งเสริมการวิจัยฯ  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เสนอเพื่อพิจารณา  
  4.9 ขออนุมัติปรับแผนการขอรับนักศึกษาเพิ่ม
   เห็นชอบและให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติปรับแผนต่อไป
  คณะพยาบาลศาสตร์  
           
  ระเบียบวาระที่ 5  
  แจ้งเพื่อทราบ  
  5.1 รายงานผลการตรวจสอบบัญชีและการเงิน คณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปี
งบประมาณ ๒๕๕๔ และ ๒๕๕๕
   -คณะพยาบาลศาสตร์แจ้งขอถอนเรื่อง-
  คณะพยาบาลศาสตร์  
           
  ระเบียบวาระที่ 5  
  แจ้งเพื่อทราบ  
  5.2 รายงานประจำปี ๒๕๕๕ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
   รับทราบและให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบต่อไป
  กองแผนงาน  
           
  ระเบียบวาระที่ 5  
  แจ้งเพื่อทราบ  
  5.3 รายงานประจำปี ๒๕๕๕ สำนักวิทยบริการ
   รับทราบและให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบต่อไป
  กองแผนงาน  
           
  ระเบียบวาระที่ 6  
  เรื่องอื่นๆ  
  6.1 วิธีการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗
   เห็นชอบวิธีการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ และมอบงานรับเข้าศึกษา กองบริการการศึกษา เตรียมปรับรูปแบบสำหรับปีการศึกษา ๒๕๕๘ โดยพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการโดยกำหนดประธานและอำนาจหน้าที่เป็น ๓ กลุ่ม
ได้แก่ กลุ่มรับนักศึกษาต่างชาติ กลุ่มเรียนรู้และศึกษาเพิ่มเติม และการศึกษาข้อมูลกลยุทธ์การตลาด และนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารในครั้งต่อไป
  กองบริการการศึกษา  
           
  ระเบียบวาระที่ 6  
  เรื่องอื่นๆ  
  6.2 การร่วมงานประเพณีแห่เทียนจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี ๒๕๕๖
   เห็นชอบ
๑. การแต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาอุบลราชธานี ประจำปี ๒๕๕๖ ในส่วนของจัดขบวนแห่เทียนพรรษาโบราณและขบวนแห่เครื่องยศเจ้าเมืองและมอบกองกลาง เพื่อจัดทำคำสั่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และกำหนดให้มีการเชิญประชุมคณะกรรมการดังกล่าวต่อไป
๒. คณะกรรมการฝ่ายรับเทียนพระราชทาน มอบหมาย รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา
๓. คณะกรรมการฝ่ายกำหนดกิจกรรมเยือนชุมชน ชมวิถีจัดทำต้นเทียน มอบหมาย คณบดีคณะศิลปศาสตร์
๔. คณะกรรมการฝ่ายเฉลิมฉลองสมโภชเทียนพรรษาพระราชทาน และผ้าอาบน้ำฝนพระราชทาน มอบหมาย นายสุพัฒน์ เงาะปก สังกัดสำนักงานบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อม
๕. คณะกรรมการฝ่ายสื่อสารและจัดระเบียบเส้นทางขบวนแห่เทียนพรรษา มอบหมาย นายครรคิด เครือวัลย์ สังกัดสำนักงานพัฒนานักศึกษา
๖. คณะกรรมการฝ่ายจัดการแสดงแสง เสียงประกอบขบวนแห่กลางคืน มอบหมาย คณบดีคณะบริหารศาสตร์

  งานสารบรรณ กองกลาง  
           
  ระเบียบวาระที่ 6  
  เรื่องอื่นๆ  
  6.3 การขออนุมัติปรับแผนเพิ่มเติม โครงการเสริมสร้างศักยภาพเกษตรกร เพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยทางอาหารจังหวัดอุบลราชธานี
   เห็นชอบและให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติปรับแผนเพิ่มเติม โครงการเสริมสร้างศักยภาพเกษตรกร เพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยทางอาหารจังหวัดอุบลราชธานี
  กองส่งเสริมการวิจัยฯ