รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ครั้งที่  6 /2557 เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2557
ห้องประชุมวารินชำราบ ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดี
 
   
ระเบียบวาระ
เรื่อง
วาระการประชุม
มติที่ประชุม
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
การดำเนินการตามมติที่ประชุม
หน่วยงานที่ได้รับมอบหมาย
ติดตามผลการดำเนินงาน
  ระเบียบวาระที่ 1  
  แจ้งเพื่อทราบ  
  1.1 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เสด็จแทนพระองค์เพื่อพระราชทานปริญญาบัตร
   รับทราบ
  สำนักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
           
  ระเบียบวาระที่ 1  
  แจ้งเพื่อทราบ  
  1.2 บันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง อำนาจของคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับอุทธรณ์ ร้องทุกข์ และจรรยาบรรณในการวินิจฉัยอุทธรณ์ของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาแทนคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
   รับทราบ
  งานบริหารทั่วไป กองกลาง  
           
  ระเบียบวาระที่ 1  
  แจ้งเพื่อทราบ  
  1.3 ความพร้อมเพื่อการประเมินหลักสูตร ปี ๒๕๕๗
   รับทราบ
  กองบริการการศึกษา  
           
  ระเบียบวาระที่ 2  
  รับรองรายงานการประชุม  
  2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ ๕/๒๕๕๗ เมื่อวันอังคารที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๗
   รับรองรายงานโดยไม่มีการแก้ไข
  งานบริหารทั่วไป กองกลาง  
           
  ระเบียบวาระที่ 3  
  เรื่องสืบเนื่อง  
  3.1 รายงานความก้าวหน้าการศึกษาวิเคราะห์ค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่าย โดยคณะทำงานพิจารณาการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่าย
   ประเด็นที่ ๑ อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาของคณะวิชาต่างๆ ดังนี้ หน่วย : บาท/คน/ภาคการศึกษา
คณะ/วิทยาลัย ค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่ายที่คณะวิชาเสนอ
๑.กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
๑.๑ คณะวิทยาศาสตร์ ๑๓,๐๐๐
๑.๒ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ๑๕,๐๐๐
๑.๓ คณะเกษตรศาสตร์ ๑๕,๐๐๐
๑.๔ คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ ๓๒,๐๐๐
๒.กลุ่มสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
๒.๑ คณะนิติศาสตร์ ๑๗,๕๐๐
๒.๒ คณะบริหารศาสตร์ ๑๗,๕๐๐
๒.๓ คณะรัฐศาสตร์ ๑๗,๐๐๐
๒.๔ คณะศิลปศาสตร์ ๑๒,๐๐๐
๓.กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
๓.๑ คณะพยาบาลศาสตร์ ๔๑,๕๐๐
๓.๒ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข (แพทยศาสตร์) ๔๒,๐๐๐
๓.๓ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข (สาธารณสุขฯ) ๑๘,๐๐๐
๓.๔ คณะเภสัชศาสตร์ ๒๙,๕๐๐
ประเด็นที่ ๒ อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ในกรณีที่นักศึกษาไม่สำเร็จการศึกษาภายใน
ระยะเวลาที่หลักสูตรกำหนด และ ค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคฤดูร้อน
- กรณีที่นักศึกษาไม่สำเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาที่หลักสูตรกำหนดและ
ลงทะเบียนเรียนไม่เกิน ๙ หน่วยกิตในภาคการศึกษาปกติ ให้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาในอัตราครึ่งหนึ่งของภาคปกติโดยจัดสรรเป็นค่าบำรุงมหาวิทยาลัยในอัตรา ๔,๐๐๐ บาท/คน/ภาค ส่วนที่เหลือ กรณีคณะที่เป็นส่วนราชการจัดสรรให้คณะร้อยละ ๘๐ และจัดสรรให้มหาวิทยาลัย ร้อยละ ๒๐ กรณีที่เป็นหน่วยงานในกำกับ จัดสรรให้คณะร้อยละ ๙๐ และจัดสรรให้มหาวิทยาลัย ร้อยละ ๑๐
- กรณีการลงทะเบียนในภาคฤดูร้อน สำหรับวิชาที่ไม่ได้กำหนดไว้ในแผนการจัด
การศึกษา ให้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษา ในอัตราครึ่งหนึ่งของภาคการศึกษาปกติ โดยแนวทางการจัดสรรนั้น ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ ตามแนวทางที่ ๒ กล่าวคือ จัดสรรเป็นค่าบำรุงมหาวิทยาลัยในอัตรา ๒,๐๐๐ บาท/คน/ภาค ส่วนที่เหลือนำมาจัดสรรเป็นค่าตอบแทนอาจารย์ผู้สอนในอัตรา ๖,๐๐๐ บาท/หน่วยกิต ก่อนแล้วจึงจัดสรรส่วนที่เหลือ ให้คณะที่เป็นส่วนราชการ จัดสรรให้คณะร้อยละ ๘๐ และจัดสรรให้มหาวิทยาลัย ร้อยละ ๒๐ กรณีที่คณะที่เป็นหน่วยงานในกำกับจัดสรรให้คณะร้อยละ ๙๐ และจัดสรรให้มหาวิทยาลัยร้อยละ ๑๐
เห็นชอบตามเสนอ ทั้ง ๒ ประเด็น และให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
  กองบริการการศึกษา  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  
  4.1 (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์การเข้าร่วมกิจกรรม และแนวปฏิบัติในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการของนักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
   ทั้งนี้ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้
๑. ให้ปรับวิธีการเขียนประกาศ จะต้องมีวัตถุประสงค์ วางแนวปฏิบัติให้ชัดเจน ต้องการให้นักศึกษาดำเนินการในเรื่องใดบ้าง เพื่อป้องกันปัญหาในการตีความ
๒. ต้องกำหนดประเภทกิจกรรม โดยกำหนดจากหลักเกณฑ์การประกันคุณภาพ เชื่อมโยงตัวบ่งชี้อะไรบ้าง เป็นกิจกรรมเสริมหลักสูตร หรือนอกหลักสูตร
๓. ต้องวิเคราะห์กิจกรรมของนักศึกษา ให้เป็นหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยก่อน และคณะต้องดำเนินการด้านใด เพื่อระบุแจ้งประเภทกิจกรรมให้นักศึกษาทราบและดำเนินการ
๔. ต้องกำหนดขั้นตอนการดำเนินงานและระบุผู้รับผิดชอบให้ชัดเจน เนื่องจากโปรแกรมเป็นเพียงเครื่องมือที่จะบันทึกข้อมูลการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษาเท่านั้น

มติที่ประชุม : มอบ สำนักงานพัฒนานักศึกษานำไปปรับปรุงวิธีการเขียนประกาศให้เป็นระบบตามข้อเสนอแนะ และนำเสนอที่ประชุมในครั้งต่อไป

  สำนักงานพัฒนานักศึกษา  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  
  4.2 ขอความเห็นชอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ (ครั้งที่ ๑๐)
   เห็นชอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา
๒๕๕๖ (ครั้งที่ ๑๐ ) จำนวน ๕ คน เป็นระดับปริญญาโท จำนวน ๓ คน ระดับปริญญาเอก จำนวน ๒ คน และให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
  สำนักงานบริหารบัณฑิตศึกษา  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  
  4.3 งบการเงินมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ไตรมาสที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
   เห็นชอบ ให้คณะ/สำนัก ตรวจสอบข้อมูลของตัวเลขในแต่ละรายการและแจ้ง
ผลการตรวจสอบข้อมูล จัดส่ง กองคลัง เพื่อดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องและปรับวิธีการจัดทำรายงานก่อนนำเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป
  กองคลัง  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  
  4.4 ค่าตอบแทนคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
   เห็นชอบ ให้สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ นำกลับไปทบทวนอัตราค่าตอบแทน สำหรับบุคคลภายนอกและภายใน ไม่ควรให้มีอัตราที่แตกต่างกันเกินไป หรืออาจพิจารณาอัตราเดียวกัน และนำเสนอต่อที่ประชุมในครั้งต่อไป
  สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  
  4.5 การนำเสนอแบบตราสัญลักษณ์ ๒๕ ปี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
   เห็นชอบ ตามรูปแบบที่เสนอ ๑ , ๓ และ ๔ (พื้นขาว) โดยมีการปรับการเขียนชื่อมหาวิทยาลัยให้ถูกต้องและย้ายตำแหน่งของตราสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัย และมอบงานประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์ นำไปปรับรูปแบบและแจ้งประชาสัมพันธ์ เพื่อให้ประชาคมของมหาวิทยาลัยมีส่วนร่วมในการพิจารณารูปแบบ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
  งานบริหารทั่วไป กองกลาง  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  
  4.6 ขออนุมัติใช้เงินทุนสำรองมหาวิทยาลัยเพื่อสนับสนุนโครงการจ้างเหมาปรับปรุงระบบประกอบอาคารศูนย์เครื่องมือกลางและปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพ และขออนุมัติตั้งแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ เพิ่มเติม ของสำนักงานอธิการบดี
   เห็นชอบ และให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
  กองแผนงาน  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  
  4.7 ขออนุมัติปรับแผนงบประมาณรายจ่ายค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
   อนุมัติ
  กองแผนงาน  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  
  4.8 ขออนุมัติตั้งแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ เพิ่มเติม
   เห็นชอบ และให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
  กองแผนงาน  
           
  ระเบียบวาระที่ 5  
  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ  
  5.1 แนวทางการกำจัดของเสียอันตราย ภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
   รับทราบ มอบสำนักงานบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อม จัดทำออกเป็นประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ต่อไป
  สำนักงานบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อม  
           
  ระเบียบวาระที่ 5  
  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ  
  5.2 ปฎิทินกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗
   รับทราบ และให้สำนักงานพัฒนานักศึกษา นำปฏิทินกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ พิจารณาทบทวนใหม่ และเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา ในการประชุมครั้งต่อไป ตามข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้
๑)แยกปฏิทินของกิจกรรม
๒)แยกปฏิทินการดำเนินงาน
๓)จัดตารางกิจกรรม
๔)ตรวจสอบปฏิทินการศึกษา กับฝ่ายวิชาการ เพื่อให้ช่วงเวลาการจัดกิจกรรมไม่ตรงกับตารางการสอบ
๕)ตรวจสอบปฏิทินกิจกรรมของจังหวัด กับ กองกลาง เพื่อสามารถจัดกิจกรรมการเข้าร่วมของนักศึกษาได้อย่างเป็นระบบ

  สำนักงานพัฒนานักศึกษา  
           
  ระเบียบวาระที่ 5  
  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ  
  5.3 การเข้าร่วมกิจกรรมดำเนินงาน “๒๒๒ ปี อุบลราชธานี”
   รับทราบ
  งานบริหารทั่วไป กองกลาง