รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ครั้งที่  6 /2558 เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2558
ห้องประชุมวารินชำราบ ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดี
 
   
ระเบียบวาระ
เรื่อง
วาระการประชุม
มติที่ประชุม
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
การดำเนินการตามมติที่ประชุม
หน่วยงานที่ได้รับมอบหมาย
ติดตามผลการดำเนินงาน
  ระเบียบวาระที่ 1  
  ประธานแจ้งเพื่อทราบ  
  1.1 แต่งตั้งรองอธิการบดีฝ่ายต่างๆ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
   รับทราบ
  งานบริหารทั่วไป กองกลาง  
           
  ระเบียบวาระที่ 2  
  รับรองรายงานการประชุม  
  2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ ๕/๒๕๕๘ เมื่อวันอังคารที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘
   รับรองโดยไม่มีการแก้ไข
  งานบริหารทั่วไป กองกลาง  
           
  ระเบียบวาระที่ 3  
  สืบเนื่อง  
  0.0 
   
  ไม่มีหน่วยงานเจ้าของเรื่อง  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เสนอเพื่อพิจารณา  
  4.1 ขอความเห็นชอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ (ครั้งที่ ๙)
   เห็นชอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษาศึกษา ๒๕๕๗ (ครั้งที่ ๙) เป็นนักศึกษาระดับปริญญาโท จำนวน ๒ คน ระดับปริญญาเอก จำนวน ๑ คน และให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
  สำนักงานบริหารบัณฑิตศึกษา  
      สำนักงานบริหารบัณฑิตศึกษา     
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เสนอเพื่อพิจารณา  
  4.2 พิจารณาร่างประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแบบประวัติและผลงาน และแบบประเมินผลงานผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์
   ทั้งนี้ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะ ดังนี้
๑. ให้ตัดข้อความ “เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาเลือกสรรผู้สมควรได้รับปริญญา
กิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ “
๒. แก้ไขข้อความ ข้อ ๕ (๕.๑) วรรคสอง จากเดิม เป็น “กรณีสภามหาวิทยาลัย
เห็นสมควรทูลเกล้าฯ ถวายปริญญากิตติมศักดิ์ แด่ พระบรมวงศานุวงศ์ หรือเห็นสมควรมอบปริญญากิตติมศักดิ์แก่ ประมุขของรัฐต่างประเทศ และบุคคลที่น่ายกย่องของมิตรประเทศ ให้สภามหาวิทยาลัยเสนอที่ประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยพิจารณาโดยตรง”
๓. แก้ไขข้อความในข้อ ๖ จากเดิมเป็น “ภายในเดือนพฤศจิกายน ของทุกปี ”

มติที่ประชุม : เห็นชอบ มอบสำนักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปรับแก้ไขและนำเสนออธิการบดีเพื่อลงนามต่อไป
  สำนักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เสนอเพื่อพิจารณา  
  4.3 พิจารณาร่างประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแบบประวัติและผลงาน และแบบประเมินผลงานผู้สมควรได้รับรางวัลรัตโนบล
   ทั้งนี้ ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะ ดังนี้
- ให้ตัดข้อความ “ข้อ ๗ กรณีสภามหาวิทยาลัยเห็นสมควรเสนอชื่อบุคคลใดให้ได้รับ
รางวัลรัตโนบลเป็นกรณีพิเศษให้กรรมการสภามหาวิทยาลัยเสนอชื่อต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยพิจารณาโดยตรง”

มติที่ประชุม : เห็นชอบ มอบสำนักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปรับแก้ไขและนำเสนออธิการบดีเพื่อลงนามต่อไป
  สำนักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เสนอเพื่อพิจารณา  
  4.4 (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ทุนการศึกษา
เสนอผลงานวิจัยผลงานทางวิชาการในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติที่จัดในประเทศไทย
คณะพยาบาลศาสตร์
   มอบคณะพยาบาลศาสตร์ นำไปปรับปรุงแก้ไขและนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยในครั้งต่อไป
  คณะพยาบาลศาสตร์  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เสนอเพื่อพิจารณา  
  4.5 (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ทุนเสนอผลงานวิจัย ผลงานทางวิชาการในต่างประเทศ คณะพยาบาลศาสตร์
   ทั้งนี้ ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะ ขอให้คณะพยาบาลศาสตร์ เสนอ(ร่าง)ประกาศมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ทุนการศึกษา เสนอผลงานวิจัยผลงานทางวิชาการในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติที่จัดในประเทศไทย คณะพยาบาลศาสตร์ และ (ร่าง) เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ทุนเสนอผลงานวิจัย ผลงานทางวิชาการในต่างประเทศ คณะพยาบาลศาสตร์ รวมเป็นฉบับเดียวกัน

มติที่ประชุม : มอบคณะพยาบาลศาสตร์ นำไปปรับปรุงแก้ไขและนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยในครั้งต่อไป
  คณะพยาบาลศาสตร์  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เสนอเพื่อพิจารณา  
  4.6 การแต่งตั้งคณะกรรมการการเข้าถึงและแบ่งปันผลประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
   ทั้งนี้ ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้
- ให้ปรับสัดส่วนของคณะกรรมการ ใน ข้อ ๒. (๓) องค์ประกอบของคณะกรรมการ
จากคณะที่เกี่ยวข้อง เช่น คณะนิติศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ และคณะพยาบาลศาสตร์ ขอปรับเป็น
คณะละ ๒ คน และให้ขอรายชื่อจากคณะ/สำนัก ต่อไป

มติที่ประชุม : เห็นชอบในหลักการ มอบสำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และเสนออธิการบดีเพื่อลงนามต่อไป
  สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยบริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เสนอเพื่อพิจารณา  
  4.7 งบการเงินมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ไตรมาสที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
   ทั้งนี้ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะ ดังนี้
- มอบ กองคลัง จัดอบรมให้ความรู้และทำความเข้าใจวิธีในการบันทึกในรายการต่างๆกับคณะและหน่วยงานเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องระหว่างคณะและกองคลังต่อไป
มติที่ประชุม : ๑. เห็นชอบ งบการเงินมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ไตรมาสที่ ๒ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ สำหรับรอบระยะเวลา วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘
๒. เห็นชอบรายละเอียดรายได้ค่าใช้จ่ายสำหรับ คณะ/หน่วยงาน ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘ (UBUFMIS)
๓. เห็นชอบ การวิเคราะห์งบการเงิน ไตรมาสที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ และให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป
๔. มอบ กองคลังดำเนินการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
  กองคลัง  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เสนอเพื่อพิจารณา  
  4.8 ขออนุมัติปรับแผนงบประมาณรายจ่าย เงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ไตรมาสที่ ๓
   เห็นชอบการปรับแผนงบประมาณรายจ่าย เงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ไตรมาส ๓ จำนวนทั้งสิ้น ๔,๗๖๓,๖๗๙.๑๘ บาท (สี่ล้านเจ็ดแสนหกหมื่นสามพันหกร้อยเจ็ดสิบเก้าบาทสิบแปดสตางค์) และให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
  กองแผนงาน  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เสนอเพื่อพิจารณา  
  4.9 ขออนุมัติใช้เงินรายได้คงเหลือของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ และขออนุมัติปรับ
แผนงบประมาณรายจ่าย เงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ กรณีสำนักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์
   ๑) เห็นชอบ การอนุมัติใช้เงินรายได้คงเหลือ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ จำนวน ๒,๕๗๐,๐๐๐ บาท (สองล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) ของสำนักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์๒) เห็นชอบการปรับแผนงบประมาณรายจ่าย เงินรายได้ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยตั้งแผนงบประมาณรายจ่ายจากรายได้คงเหลือ ของสำนักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ จำนวน ๒,๕๗๐,๐๐๐ บาท (สองล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) และให้นำเสนอ สภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
  กองแผนงาน  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เสนอเพื่อพิจารณา  
  4.10 ขออนุมัติใช้เงินกองทุนส่งเสริมการผลิตบัณฑิต และขออนุมัติปรับแผนงบประมาณรายจ่าย เงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ กรณีคณะวิทยาศาสตร์
   ทั้งนี้ ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะดังนี้
- ขอให้ระบุให้ชัดเจนก่อนนำเสนอสภามหาวิทยาลัย ว่าเงินกองทุนส่งเสริมการผลิต
บัณฑิต มีจำนวนเงินทั้งหมดอยู่เท่าใด และเมื่อนำมาใช้จ่ายในการจัดโครงการ ทั้ง โครงการแล้วจะมีเงินคงเหลือในกองทุนฯ จำนวนเท่าใด

มติที่ประชุม : ๑) เห็นชอบการขออนุมัติใช้เงินกองทุนส่งเสริมการผลิตบัณฑิต จำนวน ๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท (หกล้านบาทถ้วน) ของคณะวิทยาศาสตร์
๒) เห็นชอบการปรับแผนงบประมาณรายจ่าย เงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยตั้งแผนงบประมาณรายจ่ายจากเงินกองทุนส่งเสริมการผลิตบัณฑิต ของคณะวิทยาศาสตร์ จำนวน ๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท (หกล้านบาทถ้วน) และมอบคณะวิทยาศาสตร์ ดำเนินการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย แล้วนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
  กองแผนงาน  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เสนอเพื่อพิจารณา  
  4.11 ขออนุมัติยืมเงินทุนสำรองมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และขออนุมัติปรับแผนงบประมาณรายจ่าย เงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ กรณี คณะศิลปประยุกต์และการ-ออกแบบ
   ทั้งนี้ ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะ ดังนี้
- ให้คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ วางแผนการหารายได้และวางแผนคืนเงินยืม
ในระยะเวลา ๑๐ ปี โดยเริ่มต้นการคืนเงินในปี พ.ศ. ๒๕๖๐

มติที่ประชุม : ๑) เห็นชอบการขออนุมัติยืมเงินทุนสำรองมหาวิทยาลัย จำนวน ๓,๐๙๔,๗๙๐ บาท (สามล้านเก้าหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) ของคณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ
๒) เห็นชอบการปรับแผนงบประมาณรายจ่าย เงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยตั้งแผนงบประมาณรายจ่ายจากเงินทุนสำรองมหาวิทยาลัย จำนวน ๓,๐๙๔,๗๙๐ บาท (สามล้านเก้าหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยเก้าสิบบาทถ้วน)
๓) มอบคณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ ดำเนินการตาม
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย แล้วนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
  กองแผนงาน  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เสนอเพื่อพิจารณา  
  4.12 พิจารณาแผนการใช้คืนเงินทุนสำรองมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ของวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
   เห็นชอบ แผนการใช้คืนเงินยืมทุนสำรองมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีของวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข จำนวน ๑๔,๖๗๕,๐๐๐ บาท (สิบสี่ล้านหกแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
  กองแผนงาน  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เสนอเพื่อพิจารณา  
  4.13 (ร่าง) ปฏิทินกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘
   ทั้งนี้ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้
๑. ปรับแก้ไข กิจกรรมก่อนเปิดภาคเรียน ลำดับที่ ๑. เตรียมความพร้อมแกนนำนักศึกษา ต้อนรับน้องใหม่ แก้ไขเป็น ๑. อบรมแกนนำนักศึกษา ต้อนรับน้องใหม่
๒. แทรกกิจกรรมระหว่างลำดับที่ ๔ และ ๕ เป็น ๕. ตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่ (เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. ณ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
๓. ปรับกิจกรรมก่อนเปิดภาคการศึกษา ลำดับที่ ๙ กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติวันแม่แห่งชาติ ลำดับที่ ๑๐ เปิดโลกกิจกรรม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (สนามรักบี้ฟุตบอล ลำดับที่ ๑๑ พิธีไหว้ครู ม.อุบลฯ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ ปรับไปเป็นกิจกรรม วันเปิดภาคการศึกษา กิจกรรมภาคการศึกษาต้น
๔. เพิ่มข้อความในกิจกรรม ปรับเป็น ลำดับที่ ๒๓ การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๒๓ (รอบมหกรรม) (มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นเจ้าภาพ)
๕. ในปีต่อไปขอให้มีกิจกรรมที่ตอบวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยให้ชัดเจน

มติที่ประชุม : มอบสำนักงานพัฒนานักศึกษา ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และนำเสนออธิการบดีลงนามต่อไป
  สำนักงานพัฒนานักศึกษา  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เสนอเพื่อพิจารณา  
  4.14 รายงานผลการติดตามการดำเนินงานประกันคุณภาพ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ รอบ ๙ เดือน (สิงหาคม ๒๕๕๗ – เมษายน ๒๕๕๘) ๑) ระดับหลักสูตร
   มติที่ประชุม : ๑) รับทราบรายงานผลการติดตามการดำเนินงานประกันคุณภาพภายใน
ปีการศึกษา ๒๕๕๗ รอบ ๙ เดือน (สิงหาคม ๒๕๕๗ ถึง เมษายน ๒๕๕๘) ระดับหลักสูตร และมอบสำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศเพิ่มเติมข้อมูลให้สมบูรณ์
๒) มอบคณะและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณานำข้อเสนอแนะต่างๆใน แต่ละประเด็นที่ สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ เสนอเพื่อนำไปพัฒนางานในส่วนที่เกี่ยวข้อง
  สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เสนอเพื่อพิจารณา  
  4.15 รายงานผลการติดตามการดำเนินงานประกันคุณภาพ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ รอบ ๙ เดือน (สิงหาคม ๒๕๕๗ – เมษายน ๒๕๕๘) ๒) ระดับคณะ/หน่วยงานเทียบเท่าและสถาบัน
   มติที่ประชุม : ๑) รับทราบรายงานผลการติดตามการดำเนินงานประกันคุณภาพภายใน ปีการศึกษา ๒๕๕๗ รอบ ๙ เดือน (สิงหาคม ๒๕๕๗ ถึง เมษายน ๒๕๕๘) ระดับคณะและสถาบันตามที่สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศเสนอ
๒ ) มอบคณะและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาดำเนินการตาม ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในระดับคณะและสถาบัน ตามที่สำนักงาน ประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศเสนอ
  สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เสนอเพื่อพิจารณา  
  4.16 รายงานผลการติดตามการดำเนินงานประกันคุณภาพ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ รอบ ๙ เดือน (สิงหาคม ๒๕๕๗ – เมษายน ๒๕๕๘) ๓) ระดับสำนัก/หน่วยงานเทียบเท่า
   ๑) รับทราบรายงานผลการติดตามการดำเนินงานประกันคุณภาพภายใน ปีการศึกษา ๒๕๕๗ รอบ ๙ เดือน (สิงหาคม ๒๕๕๗ ถึง เมษายน ๒๕๕๘) ระดับสำนัก/หน่วยงานเทียบเท่า ตามที่สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศเสนอ
๒ ) มอบหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาดำเนินการตามข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในระดับระดับสำนัก/หน่วยงานเทียบเท่า ตามที่สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศเสนอ
  สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เสนอเพื่อพิจารณา  
  4.17 (ร่าง)กรอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
   ๑) เห็นชอบ (ร่าง) กรอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๕๙
๒) เห็นชอบนโยบายและแนวทางการจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ หมวดค่าจ้างชั่วคราว หมวดค่าจ้างเหมาทำความสะอาด และหมวดค่าวัสดุการศึกษา
๓) เห็นชอบปฏิทินการจัดทำแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ และให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
  กองแผนงาน  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เสนอเพื่อพิจารณา  
  4.18 การเลือกกรรมการกองทุนพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
   ๑. มอบ กองการเจ้าหน้าที่ เสนอแก้ไขระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยกองทุนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๕๕ เนื่องจากในปัจจุบันมหาวิทยาลัย ไม่มีการแต่งตั้งผู้บริหารในที่กำหนดไว้ โดยให้ตัด ข้อ ๘ (๔)
๒. เห็นชอบ เสนอชื่อกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบุคลากร จำนวน ๔ คน
ดังนี้ ๑) คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ ๒) คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ๓) คณบดีคณะนิติศาสตร์ ๔) ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
  กองการเจ้าหน้าที่  
           
  ระเบียบวาระที่ 5  
  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ  
  5.1 การปรับแผนงบประมาณรายจ่าย เงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ เพิ่มเติม ในกรณีจำเป็นรีบด่วน
   รับทราบ
  กองแผนงาน  
           
  ระเบียบวาระที่ 5  
  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ  
  5.2 ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา CUPT QA ฉบับปีการศึกษา ๒๕๕๗
   รับทราบ
  สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ  
           
  ระเบียบวาระที่ 5  
  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ  
  5.3 โครงการเสริมสร้างความรู้ด้านการประกันคุณภาพแก่ผู้บริหารและบุคลากร
   รับทราบ
  สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ  
           
  ระเบียบวาระที่ 5  
  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ  
  5.4 ขอเชิญเสนอชื่อเพื่อรับรางวัลในงานประชุมวิชาการ มอบ.วิจัย ครั้งที่ ๙
   รับทราบ
  สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยบริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม  
           
  ระเบียบวาระที่ 5  
  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ  
  5.5 กำหนดการประชุมวิชาการระดับชาติ มอบ.วิจัย ครั้งที่ ๙
   รับทราบ
  สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยบริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม  
           
  ระเบียบวาระที่ 5  
  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ  
  5.6 ขอความอนุเคราะห์พิจารณาคัดเลือกกรณีศึกษาพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัย
กับสังคม
   รับทราบ
  สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยบริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม