รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ครั้งที่  7 /2558 เมื่อวันที่ 7 กรกฏาคม 2558
ห้องประชุมวารินชำราบ ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดี
 
   
ระเบียบวาระ
เรื่อง
วาระการประชุม
มติที่ประชุม
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
การดำเนินการตามมติที่ประชุม
หน่วยงานที่ได้รับมอบหมาย
ติดตามผลการดำเนินงาน
  ระเบียบวาระที่ 1  
  ประธานแจ้งเพื่อทราบ  
  1.1 การแต่งตั้งตำแหน่งรองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายต่างๆ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
   รับทราบ
  งานบริหารทั่วไป กองกลาง  
           
  ระเบียบวาระที่ 1  
  ประธานแจ้งเพื่อทราบ  
  1.2 การแต่งตั้งคณบดีคณะบริหารศาสตร์
   รับทราบ
  งานบริหารทั่วไป กองกลาง  
           
  ระเบียบวาระที่ 1  
  ประธานแจ้งเพื่อทราบ  
  1.3 นโยบายและมาตรการในการจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๕๘
   รับทราบ
  สำนักงานพัฒนานักศึกษา  
           
  ระเบียบวาระที่ 1  
  ประธานแจ้งเพื่อทราบ  
  1.4 โครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมร่วมกับสถาบันการศึกษาที่ได้จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านสิทธิมนุษยชน (MOU) ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
   รับทราบ
  คณะนิติศาสตร์  
           
  ระเบียบวาระที่ 2  
  รับรองรายงานการประชุม  
  2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ ๖/๒๕๕๘ เมื่อวันอังคารที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๘
   รับรองโดยไม่มีการแก้ไข
  ฝ่ายเลขานุการที่ประชุมฯ  
           
  ระเบียบวาระที่ 3  
  สืบเนื่อง  
  0.0 
   
  ไม่มีหน่วยงานเจ้าของเรื่อง  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เสนอเพื่อพิจารณา  
  4.1 ขอความเห็นชอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ จำนวน ๔ คน
   เห็นชอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษาศึกษา ๒๕๕๖ จำนวน ๔ คน และให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

  กองบริการการศึกษา  
  ให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเืพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป    กองบริการการศึกษา     
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เสนอเพื่อพิจารณา  
  4.2 ขอความเห็นชอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ (ครั้งที่ ๑) จำนวน ๗๔๓ คน
   เห็นชอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษาศึกษา ๒๕๕๗ จำนวน ๗๔๓ คน และให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
  กองบริการการศึกษา  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เสนอเพื่อพิจารณา  
  4.3 ขอความเห็นชอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ (ครั้งที่ ๑๐) จำนวน ๙ คน
   เห็นชอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษาศึกษา ๒๕๕๗ (ครั้งที่ ๑๐) จำนวน ๙ คน จำแนกเป็นนักศึกษาระดับปริญญาโท จำนวน ๘ คน และนักศึกษาระดับปริญญาเอก จำนวน ๑ คน และให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

  สำนักงานบริหารบัณฑิตศึกษา  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เสนอเพื่อพิจารณา  
  4.4 แนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ระดับหลักสูตร
คณะ/หน่วยงานเทียบเท่าระดับมหาวิทยาลัย
   ทั้งนี้ ที่ประชุมมีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้
๑. ปรับแก้ไข (ร่าง) แนวทางการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ระดับคณะ
หรือหน่วยงานเทียบเท่า
- ๓. คุณสมบัติคณะกรรมการประเมิน ปรับเป็น ๓. คุณสมบัติของประธานและคณะกรรมการประเมิน
- ๒) เป็นหรือเคยเป็นผู้บริหารตั้งแต่ระดับผู้ช่วยคณบดีหรือเทียบเท่าขึ้นไป .... ปรับเป็น
๒) เป็นผู้มีประสบการณ์ด้านการบริหารตั้งแต่ระดับรองคณบดีหรือเทียบเท่าขึ้นไป....
- ต้องกำหนดคุณสมบัติประธานแยกออกจากคุณสมบัติของคณะกรรมการประเมิน
๒. ปรับแก้ไข (ร่าง) แนวทางการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ระดับสำนัก
- จำนวนคณะกรรมการประเมิน จำนวน ๑๐ คน ปรับแก้ไข เลขานุการ เป็น ๑ คน
- คุณสมบัติของคณะกรรมการประเมิน ๒) เป็นผู้บริหารระดับคณะ รองคณบดี ผู้ช่วยอธิการบดี และเป็นผู้มีประสบการณ์ด้านการบริหาร
๓. ประธานคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับคณะ กำหนดให้เป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก

มติที่ประชุม : ๑. เห็นชอบ รูปแบบการประเมิน มอบสำนักงานประกันคุณภาพ
การศึกษาและสารสนเทศ นำไปปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
๒. เห็นชอบ การรายงานผลการดำเนินงาน ในปีการศึกษา ๒๕๕๗
ให้รายงาน ๓ ภาคการศึกษา คือภาคต้น ภาคปลาย และ ภาคฤดูร้อน
๓. เห็นชอบปฏิทิน ตามรูปแบบที่ ๒ ทั้งนี้ให้ปรับกำหนดการประเมิน
คุณภาพภายในระดับหลักสูตร จาก ๑๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ เป็นภายใน ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ ในการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร ให้คณะเป็นผู้กำหนดวันประเมินและรายชื่อคณะกรรมการประเมิน โดยกำหนดส่งรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตร (SAR) อย่างน้อยภายใน ๗ วัน ก่อนวันประเมิน และดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๑๕ กันยายน ๒๕๕๘

  สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เสนอเพื่อพิจารณา  
  4.5 (ร่าง) ค่าตอบแทนคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
   ทั้งนี้ ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะ และปรับอัตราค่าตอบแทนคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ดังนี้


๑. ระดับมหาวิทยาลัย
๑) ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก (ประธานกรรมการ) ๕,๐๐๐ บาท/วัน
๒) ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก (กรรมการ) ๔,๐๐๐ บาท/วัน
๓) ผู้ทรงคุณวุฒิภายใน (กรรมการ) ๒,๐๐๐ บาท/วัน
๔) เลขานุการภายนอก ๒,๐๐๐ บาท/วัน
๕) เลขานุการภายใน ๑,๐๐๐ บาท/วัน
๒. ระดับคณะ/หน่วยงานเทียบเท่า/สำนัก
๑) ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก (ประธานกรรมการ) ๓,๐๐๐ บาท/วัน
๒) ผู้ทรงคุณวุฒิภายใน (ประธานกรรมการ) ๒,๕๐๐ บาท/วัน
๓) ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก (กรรมการ) ๒,๐๐๐ บาท/วัน
๔) ผู้ทรงคุณวุฒิภายใน (กรรมการ) ๑,๕๐๐ บาท/วัน
๕) เลขานุการภายใน ๗๕๐ บาท/วัน
๓. ระดับหลักสูตร
๑) ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก (ประธานกรรมการ) ๒,๐๐๐ บาท/วัน
๒) ผู้ทรงคุณวุฒิภายใน (ประธานกรรมการ) ๑,๕๐๐ บาท/วัน
๓) ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก (กรรมการ) ๑,๕๐๐ บาท/วัน
๔) ผู้ทรงคุณวุฒิภายใน (กรรมการ) ๑,๐๐๐ บาท/วัน
๕) เลขานุการ (ถ้ามี) ๓๐๐ บาท/วัน

มติที่ประชุม : เห็นชอบ มอบสำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ นำเสนออธิการบดีเพื่อลงนามต่อไป
  สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เสนอเพื่อพิจารณา  
  4.6 (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการใช้จ่ายเงินรายได้เป็นค่าใช้จ่ายเพื่อการบริหารงานและสวัสดิการ พ.ศ. ....
   ทั้งนี้ ที่ประชุมมีข้อเสนอและให้แก้ไขเพิ่มเติม ดังนี้
๑) แก้ไข “ข้อ ๕ มหาวิทยาลัยอาจนำเงินรายได้ใช้จ่าย เพื่อการบริหารงานและ
สวัสดิการตามความจำเป็น เหมาะสม ประหยัด ดังต่อไปนี้ ”
๒) แก้ไข “(๑) ค่าตอบแทนสำหรับผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้านการบริหาร ที่ได้รับแต่งตั้งจาก
มหาวิทยาลัย ได้แก่ ผู้ช่วยคณบดี หัวหน้าภาควิชา หัวหน้ากลุ่มวิชาหรือสาขาวิชา ประธานหลักสูตร ประธานสภาอาจารย์ หัวหน้าสำนักงานที่อยู่ภายใต้สำนักงานอธิการบดี และ หัวหน้าฝ่ายที่อยู่ภายใต้สำนัก และตามที่คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย กำหนดเพิ่มเติม
๓) ตัดและ เพิ่ม
(๒) ค่าตอบแทนสำหรับวิชาชีพที่ขาดแคลนและมีความจำเป็น ตามที่สภา
มหาวิทยาลัยกำหนด
(๓) ค่าตอบแทนสำหรับการผลิตและเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
(๔) ค่าบำรุง หรือ ค่าธรรมเนียมสมาชิกที่จ่ายให้แก่สมาคม องค์กรวิชาชีพหรือ เครือข่ายสถาบัน
(๕) ค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิการเพิ่มเติมจากกฎหมายกำหนด การช่วยเหลือบุคลากรที่เจ็บป่วยหรือได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตในขณะปฏิบัติหน้าที่ การช่วยเหลือบุคลากรผู้ประสบภัยธรรมชาติหรืออุบัติเหตุภัยต่างๆ การจัดทำโครงการเงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัยร่วมกับสถาบันการเงินเป็นต้น การจัดสวัสดิการอาหารและเครื่องดื่มสำหรับการประชุมคณะกรรมการต่างๆ
(๖) ค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิการทั่วไปเพื่อดูแลทุกข์สุข ได้แก่ ค่าใช้จ่ายเพื่อ
ช่วยเหลืองานศพบุคลากร บิดามารดา คู่สมรสและบุตรของบุคลากร เงินทำบุญ พวงมาลา ดอกไม้ ของเยี่ยมไข้ ของขวัญเนื่องในโอกาสต่าง ๆ
ค่าใช้จ่ายตาม(๖)ให้รวมถึงค่าใช้จ่ายที่จ่ายให้กับบุคคลและคณะบุคคลที่ทำคุณประโยชน์ให้แก่มหาวิทยาลัย ทั้งที่เป็นส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ และหน่วยงานเอกชน
(๗) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมสันทนาการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการพัฒนาองค์กร การธำรงรักษาไว้ซึ่งบุคลากร หรือการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงาม และให้รวมถึงค่าใช้จ่าย เงินรางวัลและค่าใช้จ่ายในการจัดทำเครื่องหมายหรือตราสัญญลักษณ์เพื่อเชิดชูเกียรติคุณแก่บุคลากร และผู้ทำคุณประโยชน์แก่มหาวิทยาลัย
๔) ปรับแก้ไขข้อความ ... ทั้งนี้ ให้คำนึงถึงความเหมาะสมและประหยัด ให้ปรับเป็น ตามงบประมาณของหน่วยงาน

มติที่ประชุม : เห็นชอบ มอบกองคลัง ปรับแก้ไข(ร่าง)ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการใช้จ่ายเงินรายได้เป็นค่าใช้จ่ายเพื่อการบริหารงานและสวัสดิการ พ.ศ. .... ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
  กองคลัง  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เสนอเพื่อพิจารณา  
  4.7 (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยงบประมาณและค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๔๓ “กันเกราเกมส์” พ.ศ. ....
   ทั้งนี้ ที่ประชุมมีข้อเสนอและให้แก้ไขเพิ่มเติม ดังนี้
๑) ตัดข้อ ๙ (๓) การจัดซื้อหรือการจัดจ้างมีวงเงินในแต่ละครั้งเกินกว่า ๑๐๐,๐๐๐ .-บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) แต่ไม่เกิน ๒,๐๐๐,๐๐๐ .-บาท (สองล้านบาทถ้วน ) ให้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างประกอบด้วยประธานกรรมการ ๑ คน และกรรมการอย่างน้อย ๒ คน และเชิญผู้มีอาชีพขายพัสดุหรือรับจ้างงานนั้นโดยตรงมาเสนอราคาและประชุมพิจารณาหากเห็นว่าราคาที่เสนอนั้นยังสูงกว่าราคาในท้องถิ่นหรือราคาที่ประมาณไว้หรือราคาที่คณะกรรมการเห็นสมควรให้ต่อรองราคาลงเท่าที่ทำได้จากนั้นให้คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างรายงานผลการพิจารณาพร้อมความเห็นต่อผู้มีอำนาจอนุมัติ
ทั้งนี้ ให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับไม่น้อยกว่า ๓ คน โดยให้กรรมการคนหนึ่งที่เป็นประธาน

๒) ให้ปรับรูปแบบการเขียนประกาศ และจัดหมวดหมู่ประเภทการเบิกจ่ายที่มีลักษณะ
เดียวกัน

มติที่ประชุม : มอบ กองคลัง นำไปปรับแก้ไข ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย และนำเสนอที่ประชุมฯในครั้งต่อไป
  กองคลัง  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เสนอเพื่อพิจารณา  
  4.8 ขอจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี กับ กลุ่มโรงแรมในเครือ IHG ภาคใต้ จำนวน ๔ โรงแรม
   อนุมัติให้จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับ กลุ่มโรงแรมในเครือ IHG ภาคใต้ จำนวน ๔ โรงแรม
  สำนักงานวิเทศสัมพันธ์  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เสนอเพื่อพิจารณา  
  4.9 การแต่งกายในพิธีไหว้ครู
   เห็นชอบ การสวมชุดครุยเพื่อร่วมงานพิธีไหว้ครู
  สำนักงานพัฒนานักศึกษา  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เสนอเพื่อพิจารณา  
  4.10 ขอเสนอชื่อคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการ
   เห็นชอบ มอบสำนักวิทยบริการ นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
อนุมัติต่อไป
  สำนักวิทยบริการ  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เสนอเพื่อพิจารณา  
  4.11 นโยบายงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
   เห็นชอบ นโยบายงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
และให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
  กองแผนงาน  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เสนอเพื่อพิจารณา  
  4.12 แผนโครงการเงินกู้ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒)
   เห็นชอบ มอบ กองแผนงาน ดำเนินการตามเสนอเพื่อรวบรวมและสรุป เพื่อนำเสนออธิการบดี เพื่อพิจารณา และจัดส่งสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ภายในวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ต่อไป

  กองแผนงาน  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เสนอเพื่อพิจารณา  
  4.13 การแบ่งส่วนราชการภายในของสำนักงานอธิการบดีเพิ่มเติม (สำนักงานสภาอาจารย์)
   เห็นชอบ และให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
  กองการเจ้าหน้าที่  
           
  ระเบียบวาระที่ 5  
  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ  
  5.1 กำหนดวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
   รับทราบ
  สำนักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
           
  ระเบียบวาระที่ 5  
  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ  
  5.2 รายงานความก้าวหน้าการจัดทำคู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการ
อำนวยความสะดวก ในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘
   รับทราบ
  งานบริหารทั่วไป กองกลาง  
           
  ระเบียบวาระที่ 5  
  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ  
  5.3 รายงานการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี กับ หน่วยงานและสถาบันอุดมศึกษาต่างประเทศ และกิจกรรมความร่วมมือทางวิชาการที่ได้ดำเนินการร่วมกัน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗
   รับทราบ
  สำนักงานวิเทศสัมพันธ์  
           
  ระเบียบวาระที่ 5  
  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ  
  5.4 การจัดระบบลงทะเบียนผ่านเว็บ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘
   รับทราบ
  กองบริการการศึกษา  
           
  ระเบียบวาระที่ 5  
  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ  
  5.5 รายงานผลการดำเนินงานของหน่วยจัดการเรียนการสอนจังหวัดมุกดาหาร
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
   รับทราบ
  หน่วยการเรียนการสอน มุกดาหาร  
           
  ระเบียบวาระที่ 5  
  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ  
  5.6 การจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสครบรอบ ๒๕ ปี แห่งการก่อตั้งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
   รับทราบ
  งานประชาสัมพันธ์และชุมชมภายใน