รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ครั้งที่  7 /2552 เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2552
ณ ห้องประชุมวารินชำราบ ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 
   
ระเบียบวาระ
เรื่อง
วาระการประชุม
มติที่ประชุม
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
การดำเนินการตามมติที่ประชุม
หน่วยงานที่ได้รับมอบหมาย
ติดตามผลการดำเนินงาน
  ระเบียบวาระที่ 1  
  ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ  
  1.1 การลงนามความร่วมมือในการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท
   ที่ประชุมรับทราบ
  วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  
           
  ระเบียบวาระที่ 2  
  รับรองรรายงานการประชุม  
  2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 6/2552 เมื่อวันพุธที่ 1 กรกฎาคม 2552
   ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมโดยมีการแก้ไข
  งานสารบรรณ กองกลาง  
           
  ระเบียบวาระที่ 3  
  สืบเนื่อง  
  3.1 รูปแบบการบริหารคณะที่จัดตั้งโดยข้อบังคับสภามหาวิทยาลัย
   ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ประสานการจัดทำข้อบังคับมหาวิทยาลัยเพื่อกำกับดูแล การบริหารจัดการภายในของคณะบริหารศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ ให้เป็นไปในรูปแบบเดียวกัน ทั้งนี้ให้มีคณะกรรมการอำนวยการเป็นผู้กำกับนโยบายและมีคณะกรรมการบริหารคณะที่ทำหน้าที่ดูแลบริหารงานวิชาการ อาทิ การอนุมัติ แผนการสอน อาจารย์ผู้สอนในรายวิชา การอนุมัติผลการเรียน เป็นต้น เช่นเดียวกับคณะอื่นๆ ในมหาวิทยาลัยตามที่พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีกำหนด
  กองการเจ้าหน้าที่  
           
  ระเบียบวาระที่ 3  
  สืบเนื่อง  
  3.2 การศึกษารูปแบบการบริหารจัดการอาคารปฏิบัติการเพื่อการส่งเสริมการวิจัยด้านบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
   ที่ประชุมมีมติเห็นชอบในรูปแบบการบริหารจัดการที่มหาวิทยาลัยเป็นผู้กำกับดูแลโดยมีการจัดตั้งให้เป็นองค์กรในกำกับของมหาวิทยาลัย และมอบรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาเป็นผู้ประสาน คณะศิลปศาสตร์ คณะบริหารศาสตร์ และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องภายในมหาวิทยาลัย ในการดำเนินการดังกล่าว ทั้งนี้ให้นำเสนอผลการศึกษาต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ
  งานสารบรรณ กองกลาง  
           
  ระเบียบวาระที่ 3  
  สืบเนื่อง  
  3.3 การกำหนดรูปแบบรายงานทางการเงินของมหาวิทยาลัยเพื่อรายงานต่อสภามหาวิทยาลัย คณะกรรมการบริหาร และคณะ/สำนัก
   ที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามเสนอและให้เพิ่มเติมดังต่อไปนี้
1. ให้กำหนดรูปแบบรายงานทางการเงินตามรูปแบบที่ 3 ให้สามารถรายงานในภาพรวมของทุกหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย ต่อสภามหาวิทยาลัย คณะกรรมการบริหาร ได้อย่างเป็นปัจจุบัน
2. มอบรองอธิการบดีฝ่ายบริหารพิจารณาทบทวน เพื่อปรับปรุงระเบียบและข้อบังคับ ว่าด้วยการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย เพื่อให้มีความคล่องตัวและสอดคล้องกับสภาวการณ์ในปัจจุบัน สามารถสนับสนุนการดำเนินงานตามภารกิจของทุกหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป
  กองคลัง  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา  
  4.1 การทำข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับ University of Technology, Sydney
   ที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามเสนอ
  งานวิเทศสัมพันธ์  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา  
  4.2 รายงานผลการประเมินตนเอง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2551
   ที่ประชุมเห็นชอบ โดยเสนอแนะให้งานประกันคุณภาพฯ ดำเนินการปรับแก้ไข (ร่าง) รายงานการประเมินตนเอง ระดับมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2551 ดังต่อไปนี้
1. ปรับแก้ไขข้อมูลในการนำเสนอผลการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน และข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาให้เป็นภาพรวมระดับมหาวิทยาลัย
2. ตรวจสอบข้อมูลและผลการดำเนินงานเพิ่มเติมกับผู้รับผิดชอบ โดยเฉพาะในองค์ประกอบที่ได้ค่าคะแนนการประเมินอยู่ในระดับน้อยหรือใกล้เคียงกับค่าคะแนนมาตรฐาน (2 คะแนน) เพื่อหาเอกสาร/หลักฐานเพิ่มเติมในการอ้างอิง
3. การกำหนดหน่วยงานให้คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ได้เดินทางไปเยี่ยมชมคณะ/สำนัก โดยพิจารณาตามกลุ่มสาขาวิชา คือวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาศาสตร์กายภาพและชีวภาพ และมนุษย์และสังคมศาสตร์ ทั้งนี้งานประกันคุณภาพฯ จักได้ประสานในกำหนดการต่อไป
  งานประกันคุณภาพฯ  
           
  ระเบียบวาระที่ 5  
  เสนอให้ที่ประชุมรับทราบ  
  5.1 รายงานประจำปี 2551 คณะเภสัชศาสตร์
   ที่ประชุมรับทราบ
  คณะเภสัชศาสตร์  
           
  ระเบียบวาระที่ 5  
  เสนอให้ที่ประชุมรับทราบ  
  5.2 แจ้งกำหนดการเสด็จพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2551
    ที่ประชุมรับทราบ
  กองบริการการศึกษา  
           
  ระเบียบวาระที่ 5  
  เสนอให้ที่ประชุมรับทราบ  
  5.3 การจัดทำแผนความร่วมมือทางวิชาการด้านการศึกษาระหว่างลาว-ไทย ณ นครเวียงจันทน์ สปป.ลาว
   ที่ประชุมรับทราบ
  งานวิเทศสัมพันธ์  
           
  ระเบียบวาระที่ 5  
  เสนอให้ที่ประชุมรับทราบ  
  5.4 โครงการ UBU-UH-HPU 2009 Project
   ที่ประชุมรับทราบ
  งานวิเทศสัมพันธ์  
           
  ระเบียบวาระที่ 5  
  เสนอให้ที่ประชุมรับทราบ  
  5.5 การทบทวนแผนงานวิจัย บริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
   ที่ประชุมรับทราบ
  กองแผนงาน  
           
  ระเบียบวาระที่ 5  
  เสนอให้ที่ประชุมรับทราบ  
  5.6 กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย (วาระพิเศษ)
   ที่ประชุมรับทราบ
  กองแผนงาน  
           
  ระเบียบวาระที่ 5  
  เสนอให้ที่ประชุมรับทราบ  
  5.7 กำหนดการประชุมร่วมระหว่างกรรมการสภามหาวิทยาลัยกับกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
   ที่ประชุมรับทราบ
  กองแผนงาน  
           
  ระเบียบวาระที่ 5  
  เสนอให้ที่ประชุมรับทราบ  
  5.8 ขอแสดงความยินดีและร่วมรับฟังปาฐกถาแมกไซไซ “ เภสัชกรยิปซี ”
   ที่ประชุมรับทราบ
  งานสารบรรณ กองกลาง  
           
  ระเบียบวาระที่ 5  
  เสนอให้ที่ประชุมรับทราบ  
  5.9 วารสารประชาสัมพันธ์ สาร มอบ.
   ที่ประชุมรับทราบ
  งานสารบรรณ กองกลาง  
           
  ระเบียบวาระที่ 5  
  เสนอให้ที่ประชุมรับทราบ  
  5.10 แจ้งการปรับเปลี่ยนกระบวนการบันทึกข้อมูลในระบบ GFMIS
   ที่ประชุมรับทราบ
  กองคลัง  
           
  ระเบียบวาระที่ 5  
  เสนอให้ที่ประชุมรับทราบ  
  5.11 การดำเนินการเกี่ยวกับการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2553
   ที่ประชุมรับทราบ
  กองแผนงาน  
           
  ระเบียบวาระที่ 6  
  อื่นๆ  
  6.1 แจ้งเลื่อนการจัด “โครงการเปิดฟาร์มและห้องปฏิบัติการกลางในสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ” คณะเกษตรศาสตร์
   ที่ประชุมรับทราบ
  คณะเกษตรศาสตร์  
           
  ระเบียบวาระที่ 6  
  อื่นๆ  
  6.2 รายงานการดำเนินงานตามมาตรการควบคุมและแก้ไขปัญหาการระบาดของไข้หวัดใหญ่ สายพันธุ์ใหม่ ชนิด เอ (เอช 1 เอ็น 1) ภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
   ที่ประชุมรับทราบ
  วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข