รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ครั้งที่  7 /2559 เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2559
ห้องประชุมวารินชำราบ สำนักงานอธิการบดี
 
   
ระเบียบวาระ
เรื่อง
วาระการประชุม
มติที่ประชุม
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
การดำเนินการตามมติที่ประชุม
หน่วยงานที่ได้รับมอบหมาย
ติดตามผลการดำเนินงาน
  ระเบียบวาระที่ 1  
  เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ  
  1.1 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังการแสดงปาฐกถา เรื่อง การนำวิสัยทัศน์มาสู่การปฏิบัติจริง
   รับทราบ
  ประธานที่ประชุม  
           
  ระเบียบวาระที่ 1  
  เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ  
  1.2 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ "UBU Active Learning 21"
   รับทราบ
  ประธานที่ประชุม  
           
  ระเบียบวาระที่ 1  
  เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ  
  1.3 การเตรียมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 โดยสำนักงาน ป.ป.ช.
   รับทราบ
  ประธานที่ประชุม  
           
  ระเบียบวาระที่ 2  
  เรื่องรับรองรายงานการประชุม  
  2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 5/2559 วาระพิเศษ เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 24 มีนาคม 2559
   รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข
  ฝ่ายเลขานุการที่ประชุมฯ  
           
  ระเบียบวาระที่ 2  
  เรื่องรับรองรายงานการประชุม  
  2.2 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 6/2559 เมื่อวันอังคารที่ 5 เมษายน 2559
   รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข
  ฝ่ายเลขานุการที่ประชุมฯ  
           
  ระเบียบวาระที่ 3  
  เรื่องสืบเนื่อง  
  3.1 การส่งคืนที่ราชพัสดุ
   รับทราบ
  สำนักงานบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อม  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  
  4.1 ขอความเห็นชอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 (ครั้งที่ 8)
   เห็นชอบ และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติปริญญาต่อไป
  สำนักงานบริหารบัณฑิตศึกษา  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  
  4.2 ขออนุมัติ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ทุนสนับสนุนการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ผลงานระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา พ.ศ. 2559
   มอบสำนักงานบริหารบัณฑิตศึกษา ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และเสนออธิการบดีเพื่อลงนามต่อไป
  สำนักงานบริหารบัณฑิตศึกษา  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  
  4.3 ขออนุมัติโอนย้ายนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาเคมี ที่เข้าศึกษาภาคต้น ปีการศึกษา 2558 เข้าหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558
   - ขอถอนเรื่อง -
  สำนักงานบริหารบัณฑิตศึกษา  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  
  4.4 (ร่าง) บันทึกข้อตกลงบันทึกความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหวิทยาลัยอุบลราชธานีและบริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
   มอบคณะเกษตรศาสตร์ ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยในครั้งต่อไป
  คณะเกษตรศาสตร์  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  
  4.5 พิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยหลักเกณฑ์การเปิดรายวิชาและค่าตอบแทนอาจาร์ผู้สอน ในการดำเนินงานภาคการศึกษาฤดูร้อน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559
   เห็นชอบ และให้กองบริการการศึกษา ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป
  กองบริการการศึกษา  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  
  4.6 การแต่งตั้งคณะกรรมการเลือกสรร ผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ หน้าที่ ระยะเวลา และค่าตอบแทน ประจำปีการศึกษา 2558
   เห็นชอบ และเสนอรายชื่อคณะกรรมการเลือกสรรผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา 2558 ดังนี้
1. ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายใน จำนวน 3 คน
1.1 ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ
1.2 คณบดีคณะเภสัชศาสตร์
1.3 คณบดีคณะศิลปศาสตร์

2. ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก
2.1 ศ.คลินิกเกียรติคุณ นพ.วราวุฒิ สุมาวงศ์
2.2 รศ.ธนชาติ นุ่มนนท์
2.3 รศ.อรุณี วิริยะจิตรา
  สำนักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  
  4.7 การแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรอง ผู้สมควรได้รับรางวัลรัตโนบล หน้าที่ ระยะเวลา และค่าตอบแทน ประจำปี 2559
   เห็นชอบ และเสนอรายชื่อคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองผู้สมควรได้รับรางวัลรัตโนบล ประจำปี 2559 ดังนี้
1. ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายใน จำนวน 3 คน
1.1 คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
1.2 คณบดีคณะบริหารศาสตร์
1.3 ผู้อำนวยการสำนักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์
2. ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก จำนวน 2 คน
2.1 รศ.ปภัสวดี วีรกิตติ
2.2 นายชวลิต องควานิช
  สำนักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  
  4.8 กำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2558
   เห็นชอบ
  สำนักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  
  4.9 (ร่าง) แผนกลยุทธ์คณะรัฐศาสตร์ ระยะ 5 ปี (2555-2559) ฉบับปรับปรุง 2559
   - ขอถอนเรื่อง -
  คณะรัฐศาสตร์  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  
  4.10 (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง ปฏิทินกิจกรรมนักพัฒนาศึกษามหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2559
   มอบสำนักงานพัฒนานักศึกษา ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะคณะกรรมการบริหารมหวิทยาลัย
  สำนักงานพัฒนานักศึกษา  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  
  4.11 แนวทางการดำเนินงานประกันคุณภาพภายใน ปีการศึกษา2558 ระดับหลักสูตร คณะ/สำนัก/หน่วยงานเทียบเท่า และมหาวิทยาลัย
   ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ ดังนี้
1. เห็นชอบแนวทางการดำเนินงานประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2558 ระดับหลักสูตร คณะ/สำนัก/หน่วยงานเทียบเท่า และมหาวิทยาลัย
2. เห็นชอบให้กองแผนงานจัดสรรงบประมาณ ในการสนับสนุนการประเมิน คุณภาพภายในระดับหลักสูตร ค่าตอบแทนคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน อัตรา 1,000 บาท หากคำนวณงบประมาณจากจำนวนหลักสูตร คือ 86 หลักสูตร จะรวมเป็นงบประมาณทั้งสิ้น 86,000 บาท
  สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  
  4.12 (ร่าง) แผนพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2557
   เห็นชอบ
  สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  
  4.13 โครงการอบรมผู้ประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ในวันที่ 20 - 22 มิถุนายน 2559
   เห็นชอบ ดังนี้
1. เห็นชอบรูปแบบแนวทางการจัดโครงการฯ ตามที่เสนอ โดยให้หลักสูตรที่ยังไม่มี
ผู้ประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร เข้ารับการอบรมเป็นอันดับแรก
2. เห็นชอบแนวทางในการจัดสรรงบประมาณ โดยมหาวิทยาลัยจัดสรรงบประมาณสนับสนุน จำนวน 100,000 บาท และคณะรับผิดชอบค่าลงทะเบียนเพิ่มเติมคนละ 1,700 บาท
ตามจำนวนที่ส่งเข้าอบรม ทั้งนี้ หากผู้สนใจเข้าร่วมอบรมภายในมหาวิทยาลัยยังมีจำนวนไม่ครบ
ตามเป้าหมายที่กำหนด จะได้ประชาสัมพันธ์เชิญชวนบุคคลภายนอกเข้าร่วมอบรม เพื่อนำค่าลงทะเบียนสนับสนุนเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานต่อไป
  สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  
  4.14 ขออนุมัติปรับแผนการรับนักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาประวัติศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559
   เห็นชอบ และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป
  กองแผนงาน  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  
  4.15 การเตรียมการเพื่อปรับเปลี่ยนสถานภาพมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ
   เห็นชอบ และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป
  ประธานที่ประชุม  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  
  4.16 (ร่าง) รายงานประจำปี 2558 คณะพยาบาลศาสตร์
   เห็นชอบ และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป
  กองแผนงาน  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  
  4.17 (ร่าง) รายงานประจำปี 2558 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
   เห็นชอบ และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป
  กองแผนงาน  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  
  4.18 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 ในส่วนเงินงบประมาณแผ่นดิน
   เห็นชอบ และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป
  กองแผนงาน  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  
  4.19 พิจารณาเสนอรายชื่อผู้แทนกลุ่มสาขา เพื่อร่วมเป็นคณะกรรมการบริหารและพัฒนาระบบสารสนเทศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
   มติที่ประชุม : เห็นชอบ และเสนอรายชื่อผู้แทนกลุ่มสาขาจำนวน 4 คน และนำเสนอ
สภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป ดังนี้
1. คณบดีคณะเภสัชศาสตร์
2. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
3. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์
4. คณบดีคณะบริหารศาสตร์
  สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  
  4.20 จังหวัดมุกดาหารขอให้มหาวิทยาลัยพิจารณาทบทวนเปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในหน่วยจัดการเรียนการสอนจังหวัดมุกดาหาร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙
   เห็นชอบ ดังนี้
1. เห็นชอบให้ชะลอการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2559
2. มอบรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และกองแผนงาน ดำเนินการชี้แจงไปยังที่ประชุม กรอ.จังหวัดมุกดาหาร โดยให้เหตุผลความจำเป็นที่ต้องบริหารจัดการหลักสูตรให้มีคุณภาพ ตามมาตรฐานหลักสูตรและเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษากำหนด
  กองบริการการศึกษา  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  
  4.21 (ร่าง) รายงานประจำปี 2558 คณะวิทยาศาสตร์
   เห็นชอบ และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป
  กองแผนงาน  
           
  ระเบียบวาระที่ 5  
  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ  
  5.1 รายงานผลการตรวจสอบบัญชีและการเงินคณะนิติศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 และรายงานผลการวิเคราะห์งบการเงินคณะนิติศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
   รับทราบ
  คณะนิติศาสตร์  
           
  ระเบียบวาระที่ 5  
  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ  
  5.2 การแจ้งเวียนระเบียบวาระการประชุม ในระบบรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
   รับทราบ
  ฝ่ายเลขานุการที่ประชุมฯ  
           
  ระเบียบวาระที่ 5  
  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ  
  5.3 แนวทางการบริการของสำนักงานโครงการฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (พ.ม.)
   รับทราบ
  โครงการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น  
           
  ระเบียบวาระที่ 6  
  เรื่องอื่นๆ  
  6.1 พิธีพระราชทานเหรียญกาชาดสมนาคุณ ชั้นที่ 1 ประกาศเกียรติคุณและเข็มที่ระลึกแก่ผู้บริจาคโลหิตครบ 36 ครั้งและ 108 ครั้ง ของเหล่ากาชาดจังหวัดภาค 7
   เห็นชอบ มอบสำนักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาจัดทำคำสั่งและ
ขออนุมัติงบประมาณสำรองจ่าย ทั้งนี้ สภากาชาดไทย จะดำเนินการโอนเงินงบประมาณตามแผน
ที่มหาวิทยาลัยเสนอ และมอบหมายผู้ถวายมาลัยพระกร คือ รองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพ
และสารสนเทศ และมอบหมายผู้บริหารที่จะเข้าถ่ายภาพ ชุดที่ 3 จำนวน 3 คน ดังนี้
1. รองอธิการบดีฝ่ายบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อม
2. รองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพและสารสนเทศ
3. คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์
  งานบริหารทั่วไป กองกลาง