รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ครั้งที่  7 /2560 เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2560
ห้องประชุมวารินชำราบ ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 
   
ระเบียบวาระ
เรื่อง
วาระการประชุม
มติที่ประชุม
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
การดำเนินการตามมติที่ประชุม
หน่วยงานที่ได้รับมอบหมาย
ติดตามผลการดำเนินงาน
  ระเบียบวาระที่ 1  
  เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ  
  1.1 เชิญร่วมงานประเพณีสงกรานต์
   รับทราบ
  ประธานที่ประชุม  
           
  ระเบียบวาระที่ 2  
  เรื่องรับรองรายงานการประชุม  
  2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2559 วาระพิเศษ เมื่อวันอังคารที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560
   รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข
  ฝ่ายเลขานุการที่ประชุมฯ  
           
  ระเบียบวาระที่ 2  
  เรื่องรับรองรายงานการประชุม  
  2.2 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2559 เมื่อวันอังคารที่ 6 มีนาคม 2560
   รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข
  ฝ่ายเลขานุการที่ประชุมฯ  
           
  ระเบียบวาระที่ 3  
  เรื่องสืบเนื่อง  
  3.1 เสนอรายชื่อคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ทดแทนชุดปัจจุบันที่จะสิ้นสุดวาระ
    เห็นชอบเสนอรายชื่อคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีทดแทนชุดปัจจุบันที่จะสิ้นสุดวาระ ดังนี้

1. ตามข้อบังคับฯ ข้อ 7(1) ผู้ที่มีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดอุบลราชธานีหรือจังหวัดที่ตั้งอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวนไม่น้อยกว่า 10 คน รายละเอียดดังต่อไปนี้

1.1 นายศรีวรรณ เกียรติสุรนนท์

1.2 นายมงคล ตันสุวรรณ

1.3 นายมีชัย แต้สุจริยา

1.4 นายสมชาติ พงคพนาไกร

1.5 นางจันทร์เพ็ญ ประเสริฐศรี

1.6 ดร.สมชาย เหล่าสายเชื้อ

1.7 นายสุชัย เจริญมุขยนันท์

1.8 นายชวลิต องควานิช

1.9 นายสุระ ตริยางกูรศรี

1.10 นายรอยอินทร์ ทยุติธร

1.11 นายนิคม ทองพิทักษ์ (สำรอง)

2. ตามข้อบังคับฯ ข้อ 7(2) ผู้ที่มิได้มีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดอุบลราชธานีหรือจังหวัดที่ตั้งอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวนไม่น้อยกว่า 2 คน แต่ไม่เกิน 5 คน รายละเอียดดังต่อไปนี้

2.1 นายประวิทย์ อนันตวราศิลป์

2.1 นายศรินทรเทพ ชินพาส

  งานสารบรรณ กองกลาง  
          จึงขอเรียนที่ประชุมกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณากลั่นกรองรายชื่อบุคคลที่สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยฯ เพื่อฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย จักได้ดำเนินการจัดทำหนังสือทาบทาม และนำเสนอคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย เพื่อแต่งตั้งต่อไป 
  ระเบียบวาระที่ 3  
  เรื่องสืบเนื่อง  
  3.2 (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ระยะ 5 ปี
   เห็นชอบ มอบรองอธิการบดีฝ่ายบริหารงานบุคคลและวิเทศสัมพันธ์ปรับแก้ไขยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป
  กองแผนงาน  
          เพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ(ร่าง) แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) 
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  
  4.1 ขอความเห็นชอบ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ และประชุมคณะกรรมการเครือข่ายการประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ (NCCIT2017 & IC2 IT 2017) ครั้งที่ 13
   เห็นชอบ
  คณะวิทยาศาสตร์  
          จึงขอเรียนที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณาการให้ความเห็นชอบในการเสนอ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ และประชุมคณะกรรมการเครือข่ายการประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ (NCCIT2017 & IC2IT2017) ครั้งที่ 13 
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  
  4.2 กรอบการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร คณะ และสถาบัน ปีการศึกษา 2559
    เห็นชอบ ดังนี้

1. มอบให้คณะพิจารณาส่งรายชื่อหลักสูตรที่ประสงค์จะยื่นขึ้นทะเบียนเพื่อการเผยแพร่หลักสูตร (TQR)โดยใช้ผลประเมินปีการศึกษา ๒๕๕๙ มายังสำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา ภายในวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๐

2. เห็นชอบ (ร่าง) กรอบและแนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร คณะ สำนัก และสถาบันปีการศึกษา ๒๕๕9 ตามที่สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศเสนอ

3. จำนวนของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับคณะ เห็นชอบแนวทางที่ 2 จำนวนคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ระดับคณะไม่น้อยกว่า 3 คน/คณะ (แบบใหม่)

4. จำนวนของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ระดับสถาบัน เห็นชอบแนวทางที่ 2 จำนวนคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ระดับสถาบัน ไม่น้อยกว่า ๕ คน/คณะ (แบบใหม่)

5. เห็นชอบ (ร่าง) แผนการดำเนินงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร คณะ สำนัก และสถาบันปีการศึกษา ๒๕๕9 ตามที่สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศเสนอ

6. มอบสำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ ตรวจสอบและจัดทำประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง อัตราค่าตอบแทนการเป็นคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน

ให้สอดคล้องกับระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการเงินและทรัพย์สิน ปี 2560
  สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ  
          ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย


เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาดังนี้


1. เห็นควรมอบให้คณะพิจารณาส่งรายชื่อหลักสูตรที่ประสงค์จะยื่นขึ้นทะเบียนเพื่อการเผยแพร่หลักสูตร (TQR)โดยใช้ผลประเมินปีการศึกษา ๒๕๕๙ มายังสำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๐


2. เห็นชอบ (ร่าง) กรอบและแนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร คณะ สำนัก และสถาบันปีการศึกษา ๒๕๕9


3. จำนวนของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ระดับคณะ ตามที่คณะกรรมการประกันคุณภาพ ระดับมหาวิทยาลัยเสนอ ดังนี้


- แนวทางที่ 1 จำนวนคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ระดับคณะไม่น้อยกว่า ๕ คน/คณะ(แบบเดิม)


- แนวทางที่ 2 จำนวนคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ระดับคณะไม่น้อยกว่า 3 คน/คณะ (แบบใหม่)


4. จำนวนของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ระดับสถาบัน ตามที่คณะกรรมการประกันคุณภาพ ระดับมหาวิทยาลัยเสนอ ดังนี้


- แนวทางที่ 1 จำนวนคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ระดับสถาบัน ไม่น้อยกว่า ๗ คน/คณะ(แบบเดิม)


- แนวทางที่ 2 จำนวนคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ระดับสถาบัน ไม่น้อยกว่า ๕ คน/คณะ (แบบใหม่)


5. เห็นชอบ (ร่าง) แผนการดำเนินงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร คณะ สำนัก และสถาบันปีการศึกษา ๒๕๕9


6. ให้ข้อเสนอแนะอื่นๆ เพื่อสนับสนุนการประกันคุณภาพภายใน


 
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  
  4.3 กรอบการประเมินคุณภาพภายใน หน่วยงานสนับสนุน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
   เห็นชอบ ดังนี้
1. เห็นชอบ (ร่าง) กรอบการประเมินคุณภาพภายใน หน่วยงานสนับสนุน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
2. เห็นชอบ (ร่าง) คุณสมบัติคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน หน่วยงานสนับสนุน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
3. เห็นขอบ (ร่าง) แผนการดำเนินงานประเมินคุณภาพภายใน หน่วยงานสนับสนุน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
4. มอบสำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ ตรวจสอบและจัดทำประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง อัตราค่าตอบแทนการเป็นคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน
ให้สอดคล้องกับระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการเงินและทรัพย์สิน ปี 2560
  สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ  
          เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณา ดังนี้

1. เห็นชอบ (ร่าง) กรอบการประเมินคุณภาพภายใน หน่วยงานสนับสนุน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

2. เห็นชอบ (ร่าง) คุณสมบัติคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน หน่วยงานสนับสนุน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

3. เห็นขอบ (ร่าง) แผนการดำเนินงานประเมินคุณภาพภายใน หน่วยงานสนับสนุน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

4. ข้อเสนอแนะอื่นๆ เพื่อสนับสนุนการประกันคุณภาพภายใน
 
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  
  4.4 รายงานผลการดำเนินงานประกันคุณภาพภายใน หน่วยงานสนับสนุน รอบ 6 เดือน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
   เห็นชอบ ดังนี้
1. เห็นชอบ รายงานผลการดำเนินงานตามเกณฑ์การประกันคุณภาพภายใน
ของหน่วยงานสนับสนุน ปีงบประมาณ 2560 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2559- มีนาคม 2560) ระดับสำนัก และหน่วยวิสาหกิจ
2. เห็นชอบแนวทางการดำเนินงาน ตามที่สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศเสนอ
  สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ  
          เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณา ดังนี้

๑) เห็นชอบ รายงานผลการดำเนินงานตามเกณฑ์การประกันคุณภาพภายใน ของหน่วยงานสนับสนุน ปีงบประมาณ 2560 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2559- มีนาคม 2560) ระดับสำนัก และหน่วยวิสาหกิจ

๒) เห็นชอบ แนวทางการดำเนินงานตามที่สำนักงานประกันคุณภาพฯ นำเสนอ ดังนี้

(๑) หน่วยงานสนับสนุน ควรพิจารณาผลการดำเนินงาน หากพบว่า ยังไม่บรรลุเป้าหมายการดำเนินงานในรอบ 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2560 หน่วยงานระดับสำนัก ควรพิจารณาทบทวนแผนการติดตามผลการดำเนินงาน เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมายของแผนการดำเนินงาน

(๒) หน่วยงานสนับสนุน ควรพิจารณากำกับติดตามผลการดำเนินงานเป็นระยะๆ รอบระยะเวลาที่กำหนด คือ รอบ 9 เดือน และ 12 เดือน ต่อไป

(๓) หน่วยงานระดับ ควรพิจารณาตรวจสอบผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพภายใน ระดับสำนัก โดยเฉพาะประเด็นการจัดทำ/วางแผนการดำเนินงานด้านต่างๆ เพื่อให้หน่วยงานสามารถดำเนินการได้ครบถ้วนตามวงจร PDCA

(๔) หน่วยงานวิสาหกิจ ควรพิจารณาตรวจสอบผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพภายใน โดยเฉพาะประเด็น “การวางระบบและกลไก” การกำหนดแนว/วิธีปฏิบัติ และแผนการดำเนินงานต่างๆ

(๕) เห็นควรมอบสำนักงานประกันคุณภาพฯ ติดตามผลการดำเนินงานตามรอบระยะเวลาที่กำหนด คือ รอบ 9 เดือน และ 12 เดือน เพื่อรายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามลำดับต่อไป

(๖) เห็นควรมอบสำนักงานประกันคุณภาพฯ ควรสร้างความรู้ความเข้าใจในระบบการประกันคุณภาพให้กับหน่วยงานวิสาหกิจ เนื่องจากเป็นหน่วยงานใหม่ ที่เริ่มต้นในการดำเนินการประกันคุณภาพภายในหน่วยงาน

๓) ให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมอื่นๆ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพใน หน่วยงานสนับสนุน
 
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  
  4.5 ขออนุมัติแต่งตั้งคณะทำงานเตรียมความพร้อมการนำเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) มาใช้ในการดำเนินงาน ปีการศึกษา 25559-2561
   เห็นชอบ ดังนี้
1. เห็นชอบ (ร่าง)อำนาจหน้าที่ และองค์ประกอบคณะทำงานเตรียมความพร้อมการนำเกณฑ์คุณภาพการศึกษาที่เป็นเลิศไปใช้ในการดำเนินงาน (EdPEx) ดังนี้
1) รองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพและสารสนเทศ ประธานอนุกรรมการ
2) รองอธิการบดีฝ่ายแผนและกิจการสภามหาวิทยาลัย กรรมการ
3) รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ กรรมการ
4) รองอธิการบดีฝ่ายบริหารงานบุคคลและวิเทศสัมพันธ์ กรรมการ
5) รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพันธกิจสังคม กรรมการ
6) ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ กรรมการ
7) รองคณบดี/ผู้ช่วยคณบดีที่รับผิดชอบงานด้านการประกันคุณภาพฯ กรรมการ
คณะเภสัชศาสตร์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์ฯ และคณะบริหารศาสตร์
8) ผู้อำนวยการกองแผนงาน กรรมการ
9) ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ กรรมการ
10) สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ เลขานุการ

2. มอบหัวหน้าสำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ ดำเนินการปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
  สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ  
          เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาดังนี้
1. เห็นชอบ (ร่าง) คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานเตรียมความพร้อมการนำเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) มาใช้ในการดำเนินงาน ปีการศึกษา 2559 - 2561ให้ประเด็น
a. องค์ประกอบของคณะทำงานฯ
b. หน้าที่ของคณะทำงานฯ
2. ให้ข้อเสนอแนะอื่นๆ เพื่อสนับสนุนการประกันคุณภาพภายใน
 
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  
  4.6 (ร่าง) แผนปฏิบัติราชการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560
- 2564) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
   เห็นชอบ มอบกองแผนงานจัดทำแผนกิจกรรมโดยละเอียด
  กองแผนงาน  
          จึงเรียนที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง) แผนปฏิบัติราชการป้องกันและปราบปรามทุจริตประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  
  4.7 ขออนุมัติปรับแผนการรับนักศึกษา หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการท่องเที่ยว(และบริการ) แผนการรับนักศึกษา 5 ปี ประจำปีการศึกษา 2560 - 2564
   ไม่เห็นชอบการปรับแผนการรับนักศึกษา และมอบคณะศิลปศาสตร์ดำเนินการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยต่อไป
  กองแผนงาน  
          จึงเรียนที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ

การปรับแผนการรับนักศึกษา หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการท่องเที่ยว ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔
 
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  
  4.8 ขออนุมัติชะลอการรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์
   ไม่อนุมัติการชะลอการรับนักศึกษา และเห็นชอบให้ปิดหลักสูตร โดยมอบคณะศิลปศาสตร์ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาปิดหลักสูตรต่อไป
  กองแผนงาน  
          จึงเรียนที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับแผนการรับนักศึกษา หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐  
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  
  4.9 ขออนุมัติยืมเงินทุนสำรองมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
   เห็นชอบ และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป
  กองแผนงาน  
          จึงขอเรียนที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบการยืมเงินทุนสำรองมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ กรณีคณะพยาบาลศาสตร์ จำนวน ๑๐,๙๑๔,๓๐๐ บาท (สิบล้านเก้าแสนหนึ่งหมื่นสี่พันสามร้อยบาทถ้วน) เพื่อนำเสนอคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติต่อไป 
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  
  4.10 ขออนุมัติใช้เงินรายได้คงเหลือ และขออนุมัติปรับแผนงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
   - ถอนเรื่อง เนื่องจากกองแผนงานอยู่ระหว่างดำเนินการ รวบรวมรายละเอียดข้อมูล
ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ -
  ไม่มีหน่วยงานเจ้าของเรื่อง  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  
  4.11 การเตรียมการจัดทำความร่วมมือทางวิชาการกับส่วนราชการในจังหวัดอุบลราชธานี/กลุ่มจังหวัด เพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินงานงบประมาณบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
   เห็นชอบ มอบกองแผนงานปรับแก้ไข ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
  กองแผนงาน  
          เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบรายชื่อส่วนราชการเพื่อเตรียมการจัดทำความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินงานโครงการตามแผนบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  
  4.12 การเตรียมการจัดทำงบประมาณบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2562
   เห็นชอบ ดังนี้
1. เห็นชอบ (ร่าง) ปฏิทินการจัดทำงบประมาณบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ตามที่กองแผนงานเสนอ
2. เห็นชอบหน่วยงานที่เป็นเจ้าภาพหลักในการจัดทำงบประมาณแผนบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ และมอบกองแผนงานดำเนินการปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
  ไม่มีหน่วยงานเจ้าของเรื่อง  
          ๑. พิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ปฏิทินการจัดทำงบประมาณบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

๒. พิจารณาให้ความเห็นชอบการเป็นเจ้าภาพหลักในการจัดทำงบประมาณแผนบูรณาการ

เชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
 
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  
  4.13 (ร่าง) แผนกลยุทธ์ทางการเงินมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔
    มอบกองแผนงาน ดำเนินการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
  กองแผนงาน  
          เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง) แผนกลยุทธ์ทางการเงินมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ 
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  
  4.14 การแบ่งงานภายใน (เพิ่มเติม) ของสำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย บริการวิชาการ และทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม
   เห็นชอบ และมอบกองแผนงานเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป
  กองแผนงาน  
          จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบเพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัย และให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  
  4.15 (ร่าง) คำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ระดับสำนัก
   เห็นชอบ (ร่าง) คำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ระดับสำนัก
  ไม่มีหน่วยงานเจ้าของเรื่อง  
          เพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง) คำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ระดับสำนัก 
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  
  4.16 ขอความเห็นชอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ (ครั้งที่ ๗)
   เห็นชอบและนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
  สำนักงานบริหารบัณฑิตศึกษา  
          ขอความเห็นชอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ (ครั้งที่ ๗) เป็นนักศึกษาระดับปริญญาโท จำนวน ๗ คน 
  ระเบียบวาระที่ 5  
  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ  
  5.1 กระทรวงการต่างประเทศ แจ้งขอความร่วมมือให้จังหวัดใช้ความระมัดระวังและดุลพินิจอย่างรอบคอบในการปฏิสัมพันธ์ กับบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่อาจเป็นปฏิปักษ์กับรัฐบาลสาธารณรัฐตุรกี
   รับทราบ
  งานสารบรรณ กองกลาง  
           
  ระเบียบวาระที่ 5  
  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  
  5.2 แผนกิจกรรมโครงการเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2559 (มีนาคม - มิถุนายน 2560)
   รับทราบ
  สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ  
           
  ระเบียบวาระที่ 5  
  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ  
  5.3 การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ. ความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. ๒๕๕๘
   รับทราบ
  สำนักงานพัฒนานักศึกษา  
           
  ระเบียบวาระที่ 6  
  เรื่องอื่นๆ  
  6.1 ผลการอุทธรณ์การขยายเวลาการเบิกจ่ายเงิน โครงการก่อสร้างอาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา มหาราช
   รับทราบ
  กองคลัง  
           
  ระเบียบวาระที่ 6  
  เรื่องอื่นๆ  
  6.2 รายงานการจัดสรรเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา
    รับทราบ
  กองคลัง  
           
  ระเบียบวาระที่ 6  
  เรื่องอื่นๆ  
  6.3 (ร่าง) คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในการกระบวนการปฏิบัติงาน “การสอบแข่งขันบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย” ตำแหน่งประเภททั่วไป และตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ
   เห็นชอบ และมอบกองการเจ้าหน้าที่ ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
  กองการเจ้าหน้าที่  
           
  ระเบียบวาระที่ 6  
  เรื่องอื่นๆ  
  6.4 โครงการ “การพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์โดยชุมชนมีส่วนร่วม”
   รับทราบ
  สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยบริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม  
           
  ระเบียบวาระที่ 6  
  เรื่องอื่นๆ  
  6.5 พิจารณา (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง แนวปฏิบัติในการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ระดับปริญญาตรี และ (ร่าง) คู่มือแนวทางการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ระดับปริญญาตรี เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑
   เห็นชอบในหลักการ และมอบกองบริการการศึกษาปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
  กองบริการการศึกษา  
          ๑. พิจารณาเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง แนวปฏิบัติในการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ระดับปริญญาตรี

๒. พิจารณาเห็นชอบ (ร่าง) คู่มือแนวทางการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา

ในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ระดับปริญญาตรี เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑
 
  ระเบียบวาระที่ 6  
  เรื่องอื่นๆ  
  6.6 แนวทางการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561
   รับทราบ
  กองบริการการศึกษา