รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ครั้งที่  7 /2553 เมื่อวันที่ 13 กรกฏาคม 2553
ห้องประชุมวารินชำราบ ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 
   
ระเบียบวาระ
เรื่อง
วาระการประชุม
มติที่ประชุม
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
การดำเนินการตามมติที่ประชุม
หน่วยงานที่ได้รับมอบหมาย
ติดตามผลการดำเนินงาน
  ระเบียบวาระที่ 1  
  ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  
  1.1  แสดงความยินดีกับผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้สมควรได้รับตำแหน่งอธิการบดี
   ที่ประชุมรับทราบ
  ประธานที่ประชุม  
           
  ระเบียบวาระที่ 2  
  รับรองรายงานการประชุม  
  2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 6/2553 เมื่อวันอังคารที่ 8 มิถุนายน 2553
   ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมโดยมีการแก้ไข
  งานสารบรรณ กองกลาง  
           
  ระเบียบวาระที่ 3  
  สืบเนื่อง  
  1.1 - ไม่มี -
   
  ไม่มีหน่วยงานเจ้าของเรื่อง  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา  
  4.1 สรุปผลการประเมินคุณภาพภายใน (คณะ/หน่วยงานเทียบเท่า) ประจำปีการศึกษา 2552
    ที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามเสนอ
  งานประกันคุณภาพฯ  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา  
  4.2 แผนการพัฒนาวิทยาเขตมุกดาหาร
   ที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามเสนอและขอให้นำเสนอต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป

  กองแผนงาน  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา  
  4.3  รายงานผลการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2553 ณ สิ้นไตรมาส 2
   ที่ประชุมมติรับทราบ
  กองแผนงาน  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา  
  4.4  รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณและผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2553 ณ สิ้นไตรมาส 3
   ที่ประชุมมติรับทราบ
  กองส่งเสริมการวิจัยฯ  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา  
  4.5 รายงานประจำปี 2552 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
   ที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามเสนอ
  กองแผนงาน  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา  
  4.6 การจัดสรรค่าธรรมเนียมยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา ของผู้สละสิทธิ์เข้าศึกษา ปีการศึกษา 2553
   ที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามเสนอและมอบรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เพื่อพิจารณาดำเนินการจัดตั้งกองทุนเพื่อพัฒนาด้านวิชาการให้กับนักศึกษา
  กองบริการการศึกษา  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา  
  4.7 ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง แนวทางการปฏิบัติในการยืนยันสิทธิ์ สละสิทธิ์และการจองสิทธิ์เข้าศึกษา ในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2554
   ที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามเสนอ
  กองบริการการศึกษา  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา  
  4.8 ขอรับการจัดสรรเงินยืมเพื่อการจัดหารถตู้สำหรับใช้เพื่อกิจกรรม คณะพยาบาลศาสตร์
   ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้คณะพยาบาลศาสตร์ นำเสนอรายละเอียดเพื่อขอรับการจัดสรรงบประมาณสำหรับจัดหารถตู้และรถบัสประจำคณะ โดยบรรจุไว้ในแผนงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
  คณะพยาบาลศาสตร์  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา  
  4.9 แต่งตั้งคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ
   - หน่วยงานแจ้งถอนเรื่อง -
  สำนักวิทยบริการ  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา  
  4.10 การกำหนดจำนวนและการรับอาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
   ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้คณะพยาบาลศาสตร์ พิจารณาจัดทำรายละเอียดแผนงบประมาณการรับอาจารย์และบุคลากรเพิ่มเติม(แผนอัตรากำลัง) ,แผนการฝึกอบรมและงบประมาณของบุคลากรประจำคณะ โดยบรรจุในแผนงบประมาณ 4 ปี เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป
  คณะพยาบาลศาสตร์  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา  
  4.11 รายงานสภาพและการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
   ที่ประชุมรับทราบและเห็นชอบงบประมาณเชื่อมต่อระบบประปาตามข้อเสนอ
  กองแผนงาน  
           
  ระเบียบวาระที่ 5  
  เสนอให้ที่ประชุมรับทราบ  
  5.1 รายงานสรุปการส่งรายงานการใช้จ่ายเงินในระบบ 3 มิติตามประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 1
   ที่ประชุมรับทราบ
  กองคลัง  
           
  ระเบียบวาระที่ 5  
  เสนอให้ที่ประชุมรับทราบ  
  5.2 กำหนดวันเสด็จมาพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2552
    ที่ประชุมรับทราบ
  กองบริการการศึกษา  
           
  ระเบียบวาระที่ 5  
  เสนอให้ที่ประชุมรับทราบ  
  5.3 รายงานผลการตรวจประเมินการประกันคุณภาพสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ประจำปีการศึกษา 2552
   ที่ประชุมรับทราบ
  สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย  
           
  ระเบียบวาระที่ 5  
  เสนอให้ที่ประชุมรับทราบ  
  5.4 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อพัฒนาสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
   ที่ประชุมรับทราบ
  สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย  
           
  ระเบียบวาระที่ 5  
  เสนอให้ที่ประชุมรับทราบ  
  5.5 การจัดโครงการในวันสถาปนามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 20 ปี วันที่ 30 กรกฎาคม 2553
   ที่ประชุมรับทราบ
  งานสารบรรณ กองกลาง  
           
  ระเบียบวาระที่ 5  
  เสนอให้ที่ประชุมรับทราบ  
  5.6 รายงานประจำปี 2552 คณะเภสัชศาสตร์
   ที่ประชุมรับทราบ
  คณะเภสัชศาสตร์  
           
  ระเบียบวาระที่ 5  
  เสนอให้ที่ประชุมรับทราบ  
  5.7 การใช้พื้นที่สำหรับคณะพยาบาลศาสตร์
   ที่ประชุมรับทราบ
  คณะพยาบาลศาสตร์  
           
  ระเบียบวาระที่ 5  
  เสนอให้ที่ประชุมรับทราบ  
  5.8 รายงานจำนวนรับบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2553
   ที่ประชุมรับทราบ
  กองบริการการศึกษา  
           
  ระเบียบวาระที่ 6  
  อื่นๆ  
  6.1 ความร่วมมือทางวิชาการไทย –ลาว (โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการเกษตรของมหาวิทยาลัยจำปาสัก ระหว่าง สำนักงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี )
   ที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามเสนอ
  งานวิเทศสัมพันธ์  
           
  ระเบียบวาระที่ 6  
  อื่นๆ  
  6.2 การจัดตั้งกองทุนศูนย์หนังสือและการส่งเสริมผลิตตำรามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
   ที่ประชุมมีมติเห็นชอบในหลักการและขอให้พิจารณาปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของ คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ และนำเสนอต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป
  สำนักวิทยบริการ  
           
  ระเบียบวาระที่ 6  
  อื่นๆ  
  6.3 (ร่าง) ผลการประเมินตนเองระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2552
   ที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามเสนอ
  งานประกันคุณภาพฯ  
           
  ระเบียบวาระที่ 6  
  อื่นๆ  
  6.4  โครงการงานวันเกษตรอีสานใต้ ปี พ.ศ. 2553
   ที่ประชุมรับทราบ
  คณะเกษตรศาสตร์