รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ครั้งที่  7 /2555 เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2555
ห้องประชุมวารินชำราบ ชั้น ๓ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 
   
ระเบียบวาระ
เรื่อง
วาระการประชุม
มติที่ประชุม
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
การดำเนินการตามมติที่ประชุม
หน่วยงานที่ได้รับมอบหมาย
ติดตามผลการดำเนินงาน
  ระเบียบวาระที่ 1  
  ประธานแจ้งเพื่อทราบ  
  1.1 ขอเชิญเข้าร่วมปฐมนิเทศและต้อนรับนักศึกษาใหม่
   รับทราบ
  งานกิจการนักศึกษา  
           
  ระเบียบวาระที่ 2  
  การรับรองรายงานการประชุม  
  2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ ๖/๒๕๕๕ เมื่อวันอังคารที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕
   รับรองรายงานการประชุมโดยมีการแก้ไข ดังนี้
หน้า ๔ บรรทัดที่ ๑๗ แก้ไขเป็น มติที่ประชุม : เห็นชอบแผนการคืนเงินยืมทุนสำรอง จำนวน ๓๙,๖๕๗,๖๐๐ บาท วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขโดยให้พิจารณาปรับแก้แผนการคืนเงิน เป็นอัตราร้อยละของเงินเหลือจ่าย และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป
หน้า ๗ บรรทัดที่ ๑๐ - ๑๒ แก้ไขเป็น - คณะรัฐศาสตร์ขอเสนอโครงการ Raising Awareness and Engaging Citizens inLocal Government งบประมาณสนับสนุนจาก USAID เพื่อนับเป็นโครงการวิจัยและบริการวิชาการของคณะรัฐศาสตร์ สำหรับการตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔
หน้า ๑๐ บรรทัดที่ ๑ – ๓ แก้ไขเป็น มติที่ประชุม : เห็นชอบในแนวทางที่ ๒ โดยถอนเงินที่เหลือที่ไม่ได้ให้บุคลากรกู้ เมื่อครบระยะเงินฝากตามรอบปี และให้คณะกรรมการขอข้อมูลจากธนาคารกรุงไทย เพิ่มเติมให้ชัดเจน ในการคิดอัตราดอกเบี้ยสำหรับรายที่กู้เงินไปแล้ว เพื่อตรวจสอบว่าตรงตามข้อตกลงที่ระบุไว้
หน้า ๑๕ บรรทัดที่ ๓๑ เพิ่มเติมข้อความ ๔. โควตาทุนช้างเผือกขอให้พิจารณาปรับปรุงการดำเนินการ ชื่อทุน วิธีการคัดเลือกและเงื่อนไขการรับทุนให้ได้ผลตามวัตถุประสงค์
หน้า ๑๕ บรรทัดที่ ๓๔ แก้ไขเป็น มติที่ประชุม : เห็นชอบให้มีการปรับแก้และเสนอวิธีการรับเข้าอื่นๆ เพิ่มเติมและนำเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยต่อไป
หน้า ๑๖ บรรทัดที่ ๒๕ – ๒๗ แก้ไขเป็น ทั้งนี้ที่ประชุม ได้ให้ข้อเสนอแนะ เห็นควรให้ กองบริการการศึกษา รวบรวมการเสนออนุมัติปริญญาเกียรตินิยม เป็นกรณีพิเศษ และออกเป็นประกาศมหาวิทยาลัยโดยสภามหาวิทยาลัยลงนามและไม่ต้องนำเสนอสภามหาวิทยาลัย ในแต่ละรายที่เป็นกรณีที่เคยอนุมัติไปแล้ว
มติที่ประชุม : อนุมัติและมอบให้รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการจัดทำเป็นประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นำเสนอสภามหาวิทยาลัย ตามข้อเสนอแนะของที่ประชุมคณะกรรมการบริหารฯ
หน้า ๓๑ บรรทัดที่ ๙-๑๑ แก้ไขเป็น มติที่ประชุม : เห็นชอบการจัดสรรทุนการศึกษา โควตาทุนช้างเผือก ปีการศึกษา ๒๕๕๕ ตามเสนอ โดยให้พิจารณาปรับปรุงชื่อทุน วิธีการคัดเลือกและเงื่อนไขการให้ทุนใหม่ สำหรับปีการศึกษา ๒๕๕๖ เป็นต้นไป
หน้า ๓๑ บรรทัดที่ ๒๘ -๓๒ แก้ไขเป็น มติที่ประชุม : ขอให้คณะรัฐศาสตร์ พิจารณาทบทวนแนวทางและหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของบุคลากรภายในคณะ โดยปรับเปลี่ยนการกำหนดหมวดเงินสำหรับการจ่ายเงินเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร จากหมวดเงินรายได้ของคณะเป็นการจ่ายจากเงินกองทุนส่งเสริมการผลิตบัณฑิตฯ และการพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนเพิ่มดังกล่าว ควรพิจารณาให้ตามภาระงานของบุคลกรที่เพิ่มขึ้นและสอดคล้องกับผลการปฏิบัติงานอย่างแท้จริง
หน้า ๓๓ บรรทัดที่ ๑๖ แก้ไขเป็น ข้อ ๓ ขอให้รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรมปรับรูปแบบบันทึกข้อตกลงให้อยู่ในรูปแบบเดียวกัน
หน้า ๓๗ บรรทัดที่ ๒๙ – ๓๑ แก้ไขเป็น มติที่ประชุม : เห็นชอบให้คณะวิศวกรรมศาสตร์แจ้งนักศึกษาดำเนินการให้ถูกต้องตามเงื่อนไขการสำเร็จการศึกษา ทั้งนี้หากนักศึกษาไม่สามารถดำเนินการให้สำเร็จการศึกษาตามกำหนดเวลาของหลักสูตร มหาวิทยาลัยจะพิจารณาขยายระยะเวลาให้สำเร็จการศึกษา


  งานสารบรรณ กองกลาง  
           
  ระเบียบวาระที่ 3  
  สืบเนื่อง  
  0.0 - ไม่มี -
   
  ไม่มีหน่วยงานเจ้าของเรื่อง  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เสนอเพื่อพิจารณา  
  4.1 รายงานผลการดำนินงานตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ณ สิ้นไตรมาส ๒
   รับทราบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ณ สิ้นไตรมาส ๒ และให้ข้อเสนอแนะในการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนด ทั้งนี้ในส่วนของผลการดำเนินงานในตัวชี้วัดที่ยังไม่สามารถเก็บข้อมูลได้ ณ ช่วงเวลาปัจจุบันหรือต้องเก็บข้อมูล ณ สิ้นปีงบประมาณ ขอให้ระบุผลการดำเนินงาน N/A ไม่มีข้อมูลสำหรับการเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้ขอให้คำชี้แจงเพิ่มเติมถึงข้อจำกัดในการดำเนินการเบิกจ่าย
  กองแผนงาน  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เสนอเพื่อพิจารณา  
  4.2 ขออนุมัติแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ (เพิ่มเติม) ในส่วนโครงการบริการวิชาการที่มีการนำไปใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนและงานวิจัย
   อนุมัติแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ (เพิ่มเติม) ในส่วนโครงการบริการวิชาการที่มีการนำไปใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน และการวิจัย และให้กองแผนงานนำเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป
  กองแผนงาน  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เสนอเพื่อพิจารณา  
  4.3 ขออนุมัติแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ (เพิ่มเติม) วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
   อนุมัติและให้กองแผนงานนำเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป
  กองแผนงาน  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เสนอเพื่อพิจารณา  
  4.4 ขออนุมัติปรับแผนงบประมาณรายจ่ายค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ สำนักงานอธิการบดี
   อนุมัติการปรับแผนงบประมาณรายจ่ายค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ สำนักงานอธิการบดี
  กองแผนงาน  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เสนอเพื่อพิจารณา  
  4.5 แผนการรับนักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙
   เห็นชอบแผนการรับนักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕-๒๕๕๙ และให้คณบดี/ผู้แทนยืนยันการแก้ไขของคณะ โดยให้ส่งข้อมูลที่กองแผนงาน ภายในวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๕
  กองแผนงาน  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เสนอเพื่อพิจารณา  
  4.6 ขอความเห็นชอบในการใช้เงินทุนสำรองของมหาวิทยาลัยที่เบิกจ่ายตามวัตถุประสงค์
   เห็นชอบให้ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกฎหมายและนิติการ พิจารณามอบหมาย
นิติกร ๑ ท่าน เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
  กองคลัง  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เสนอเพื่อพิจารณา  
  4.7 การพิจารณากำหนดชื่อทุน หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการให้ทุน (การบริจาคเงินทุนเพื่อพัฒนาคุณภาพอาจารย์ผู้สอน )
   มอบให้รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการเพื่อพิจารณาดำเนินการประสานกับฝ่ายวิชาการของคณะต่างๆเพื่อกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการและนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยในครั้งต่อไป
  ประธานที่ประชุม  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เสนอเพื่อพิจารณา  
  4.8 การเตรียมงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกา ๒๕๕๔ และพิธีเปิดอาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา
   เห็นชอบการดำเนินการตามเสนอ
  กองบริการการศึกษา  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เสนอเพื่อพิจารณา  
  4.9 การขอปรับเปลี่ยนใบรับรองวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระและแบบฟอร์มในคู่มือวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
   เห็นชอบในหลักการและมอบงานบัณฑิตวิทยาลัยนำไปปรับแก้ไข
  กองบริการการศึกษา  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เสนอเพื่อพิจารณา  
  4.10 การพิจารณาวินิจฉัยเบื้องต้นเกี่ยวกับองค์ประกอบของคณะกรรมการประจำคณะ
   เห็นชอบให้ดำเนินการตามความเห็นของโครงการจัดตั้งกองกฎหมายไปพลางก่อน ทั้งคณะที่เป็นส่วนราชการและส่วนงานภายใน และให้ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกฎหมายและ นิติการ หารือไปยังสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
  กองการเจ้าหน้าที่  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เสนอเพื่อพิจารณา  
  4.11 ขอความเห็นชอบการกำหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการและแบ่งส่วนงานภายในของคณะ สำนัก และหน่วยงานสังกัดสำนักงานอธิการบดี
   เห็นชอบการกำหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการและแบ่งส่วนงานภายในของคณะ สำนัก และหน่วยงานสังกัดสำนักงานอธิการบดี ทั้งนี้คณะที่ประสงค์จะแก้ไขให้ส่งข้อมูลให้โครงการจัดตั้งกองการเจ้าหน้าที่ภายในวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๕ เพื่อนำเสนอสภามหาวิทยาลัย
  กองการเจ้าหน้าที่  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เสนอเพื่อพิจารณา  
  4.12 การลงนามความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดอุบลราชธานี
   ขอให้คณะศิลปศาสตร์พิจารณาปรับแก้ไขรายละเอียดในบันทึกความร่วมมือให้มีความชัดเจนและถูกต้องตามรูปแบบบันทึกความร่วมมือของมหาวิทยาลัยและให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป
  คณะศิลปศาสตร์  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เสนอเพื่อพิจารณา  
  4.13 แผนการบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕
   เห็นชอบและให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป
  กองแผนงาน  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เสนอเพื่อพิจารณา  
  4.14 รายงานผลการดำเนินงานระบบควบคุมภายใน รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๕๔ - มีนาคม ๒๕๕๕ )
   เห็นชอบให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัย ทั้งนี้ขอให้กองแผนงานพิจารณาปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ
  กองแผนงาน  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เสนอเพื่อพิจารณา  
  4.15 การลงนามความร่วมมือข้อตกลงความร่วมมือกับ ASIAN INSTITUTE OF TECHNOLOGY (AIT)
   เห็นชอบให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป
  งานวิเทศสัมพันธ์  
           
  ระเบียบวาระที่ 5  
  แจ้งเพื่อทราบ  
  5.1 หลักเกณฑ์การจัดตั้งส่วนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา
   รับทราบ
  งานวิเทศสัมพันธ์  
           
  ระเบียบวาระที่ 5  
  แจ้งเพื่อทราบ  
  5.2 เลื่อนกำหนดการจัดบรรยาย โครงการเตรียมความพร้อมสู่การเป็นประชาคมอาเซี่ยนสำหรับนักศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕
   รับทราบ
  งานวิเทศสัมพันธ์  
           
  ระเบียบวาระที่ 5  
  แจ้งเพื่อทราบ  
  5.3 รายงานประจำปี คณะนิติศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๔
   รับทราบและนำเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป
  คณะนิติศาสตร์  
           
  ระเบียบวาระที่ 6  
  อื่นๆ  
  6.1 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลือกสรรผู้ทรงคุณวุฒิที่สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔
   เห็นชอบให้ทาบทามบุคคลเพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลือกสรรผู้ทรงคุณวุฒิที่สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ คือ นายชวลิต องควานิช ประธานกรรมการที่ปรึกษาหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี กรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย และหากท่านไม่สามารถตอบรับขอให้พิจารณาทาบทามประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี
  กองบริการการศึกษา  
           
  ระเบียบวาระที่ 6  
  อื่นๆ  
  6.2 ขออนุญาตติดตั้งเครื่อง ATM ของธนาคารกรุงไทย (บริเวณอาคารเรียนรวม ๕ และหน้าอาคารสำนักงานอธิการบดีหลังใหม่)
   อนุมัติในหลักการ โดยให้สามารถติดตั้งตู้ ATM รวมกลุ่มธนาคารต่างๆในบริเวณเดียวกัน โดยให้คำนึงถึงความเหมาะสมและความปลอดภัยของบุคลากรและนักศึกษาเป็นหลัก
  สำนักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์  
           
  ระเบียบวาระที่ 6  
  อื่นๆ  
  6.3 การจัดโครงการ ตลาดเย็น ม.อุบลฯ UBU NIGHT BAZAAR 2012
   อนุมัติจัดโครงการตลาดเย็น ม.อุบลฯ UBU NIGHT BAZAAR 2012 โดยมีการจัดตลาดขึ้นทุกวัน เป็นระยะเวลา ๑๕ วัน และทำการประเมิน ข้อดี-ข้อเสีย เพื่อเสนอที่ประชุมพิจารณาต่อไป
  สำนักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์