รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ครั้งที่  7 /2551 เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2551
ห้องประชุมวารินชำราบ ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดี
 
   
ระเบียบวาระ
เรื่อง
วาระการประชุม
มติที่ประชุม
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
การดำเนินการตามมติที่ประชุม
หน่วยงานที่ได้รับมอบหมาย
ติดตามผลการดำเนินงาน
  ระเบียบวาระที่ 1  
  แจ้งให้ที่ประชุมทราบ  
  1.1 โครงการจัดการศึกษาร่วม (Joint study Program) และโครงการร่วม (Research Net) กับ UMAP
   ที่ประชุมรับทราบ
  ประธานที่ประชุม  
           
  ระเบียบวาระที่ 1  
  แจ้งให้ที่ประชุมทราบ  
  1.2 การริเริ่มกิจกรรม ASEAN Education Outreach Project
   ที่ประชุมรับทราบ
  กองส่งเสริมการวิจัยฯ  
           
  ระเบียบวาระที่ 1  
  แจ้งให้ที่ประชุมทราบ  
  1.3 การสัมมนาวิชาการและนิทรรศการการศึกษาไทย ณ นครกวางโจ สาธารณรัฐประชาชาชนจีน
   ที่ประชุมรับทราบ
  กองส่งเสริมการวิจัยฯ  
           
  ระเบียบวาระที่ 1  
  แจ้งให้ที่ประชุมทราบ  
  1.4 สรุปผลการสัมมนาวิชาการ เรื่อง "กัมพูชาศึกษา" ครั้งที่ 1
   ที่ประชุมรับทราบ
  กองส่งเสริมการวิจัยฯ  
           
  ระเบียบวาระที่ 1  
  แจ้งให้ที่ประชุมทราบ  
  1.5 กำหนดวันงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2550
   ที่ประชุมรับทราบ
  กองบริการการศึกษา  
           
  ระเบียบวาระที่ 1  
  แจ้งให้ที่ประชุมทราบ  
  1.6 รายงานผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา "ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้"
   ที่ประชุมรับทราบ
  กองบริการการศึกษา  
           
  ระเบียบวาระที่ 1  
  แจ้งให้ที่ประชุมทราบ  
  1.8 การเดินทางไปศึกษาดูงาน ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา
   ที่ประชุมรับทราบ
  งานสารบรรณ กองกลาง  
           
  ระเบียบวาระที่ 1  
  แจ้งให้ที่ประชุมทราบ  
  1.9 การจัดโครงการวันครบรอบวันสถาปนาวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขและการประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 2 ประจำปี 2551
   ที่ประชุมรับทราบ
  งานสารบรรณ กองกลาง  
           
  ระเบียบวาระที่ 1  
  แจ้งให้ที่ประชุมทราบ  
  1.10 โครงการจัดประชุมวิชาการแพทยศาสตรศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 9/2551
   ที่ประชุมรับทราบ
  งานสารบรรณ กองกลาง  
           
  ระเบียบวาระที่ 1  
  แจ้งให้ที่ประชุมทราบ  
  1.11 การรายงานผลการดำเนินงานของคณะแพทยศาสตร์ใหม่ต่อแพทยสภาของวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
   ที่ประชุมรับทราบ
  วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  
           
  ระเบียบวาระที่ 1  
  แจ้งให้ที่ประชุมทราบ  
  1.12 โครงการผลืตแพทย์เพิ่มกลุ่มเครือข่ายคณะแพทยศาสตร์ใหม่ 6 สถาบัน ระยะเวลา 10 ปี
   ที่ประชุมรับทราบ
  วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  
           
  ระเบียบวาระที่ 2  
  รับรองรายงานการประชุม  
  2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 6/2551 เมื่อวันอังคารที่ 19 สิงหาคม 2551
   ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมโดยมีการแก้ไข
  งานสารบรรณ กองกลาง  
           
  ระเบียบวาระที่ 3  
  สืบเนื่อง  
  3.1 มาตรการป้องกันการประพฤติผิดวินัยและจรรยาบรรณอาจารย์
   ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันและประพฤติผิดวินัยและจรรยาบรรณอาจารย์ในข้อต่อไปนี้
ข้อที่ 1 การทำความเข้าใจในเรื่องวินัยและจรรยาบรรณอาจารย์ให้ทั่วถึง
- โดยสภาอาจารย์ ที่รับผิดชอบในการจัดทำหนังสือจรรยาบรรณอาจารย์ ขอให้จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติงบประมาณจากมหาวิทยาลัยในการจัดพิมพ์และเผยแพร่จรรยาบรรณต่อคณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาภายในมหาวิทยาลัยอย่างทั่วถึง และในส่วนนักศึกษานั้นขอให้ประสานความร่วมมือไปยังงานกิจการนักศึกษาเพื่อทำการประชาสัมพันธ์ให้กับชมรมต่างๆ สโมสรนักศึกษาและองค์การนักศึกษาทราบโดยทั่วกัน
- ขอให้รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและสภาอาจารย์ดำเนินการปรับปรุงจรรยาบรรณอาจารย์ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย (หมวดที่ 5 ว่าด้วนเรื่องวินัยและการรักษาวินัย ในมาตรการที่ 45 ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณที่สภาสถาบันอุดมศึกษากำหนด)
ข้อที่ 2 กำหนดแนวทางและเกณฑ์ที่ปฏิบัติได้จริง
-ขอให้คณะพิจารณาแนวทางและเกณฑ์การกำหนด จำนวนผู้สอนประจำรายวิชาต่างๆ ให้ไม่น้อยกว่า 2 คน ต่อ 1 รายวิชา
- ขอให้คณะพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการประจำรายวิชาขึ้นมาอีก 1 ชุด เพื่อทำหน้าที่ดำเนินการตรวจสอบและควบคุมระบบประเมินผลการเรียนของนักศึกษา ประจำภาคการศึกษา
ข้อที่ 4 ทุกคณะวิชาเข้มงวดเรื่องการส่งเกรดตรงตามเวลาทีก่ำหนดและทบทวนระบบการประเมินผลการเรียนที่สามารถตรวจสอบกันเองได้
- ในส่วนของรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ดำเนินการจัดประชุมรองคณบดีฝ่ายวิชาการเพื่อหารือและหาแนวปฏิบัติในการส่งเกรดของแต่ละคณะให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
- ในส่วนของการพิจารณาประเด็นการส่งเกรดช้า หรือ การแก้ไขเกรด ขอให้แต่ละคณะแนบรายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ให้กับส่วนกลางเพื่อพิจารณาด้วยกันทุกครั้ง
  ประธานที่ประชุม