รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ครั้งที่  7 /2556 เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2556
ห้องประชุมวารินชำราบ ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดี
 
   
ระเบียบวาระ
เรื่อง
วาระการประชุม
มติที่ประชุม
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
การดำเนินการตามมติที่ประชุม
หน่วยงานที่ได้รับมอบหมาย
ติดตามผลการดำเนินงาน
  ระเบียบวาระที่ 1  
  ประธานแจ้งเพื่อทราบ  
  1.1 สำนักราชเลขาธิการแจ้งกำหนดวันเสด็จแทนพระองค์ในการพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2555
   รับทราบ
  สำนักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
           
  ระเบียบวาระที่ 1  
  ประธานแจ้งเพื่อทราบ  
  1.2 กำหนดการจัดกิจกรรมของนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556
   รับทราบและขอให้สำนักงานพัฒนานักศึกษา แจ้งการจัดกิจกรรมของนักศึกษาที่สำคัญต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง
  สำนักงานพัฒนานักศึกษา  
           
  ระเบียบวาระที่ 2  
  รับรองรายงานการประชุม  
  2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ ๖/๒๕๕๖ เมื่อวันพุธที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๖
   รับรองรายงานการประชุมโดยมีการแก้ไข ดังนี้
๑.ระเบียบวาระที่ ๔.๑
- ให้ตัดข้อความ หน้า ๑๐ บรรทัดที่ ๖-๗ “ เพื่อทำหน้าที่เลือกสรรและรวบรวมข้อมูล
ของบุคคลผู้มีคุณสมบัติ ตามข้อ ๖ เพื่อเสนอผู้ทรงคุณวุฒิต่อที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยกลั่นกรองเสนอ สภามหาวิทยาลัยต่อไป ”, บรรทัดที่ ๙ “และให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัย”, บรรทัดที่ ๑๑-๑๒ “๑.อธิการบดี
กรรมการ ๒.ประธานสภาอาจารย์ กรรมการ”
๒. ระเบียบวาระที่ ๔.๒
- ให้ตัดข้อความ หน้า ๑๑ บรรทัดที่ ๒๐ “และให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัย”
- เพิ่ม ข้อ ๓.บรรทัดที่ ๒๔ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ กรรมการและเลขานุการ
๓.ระเบียบวาระที่ ๔.๕
- แก้ไขมติที่ประชุม หน้า ๑๔ บรรทัดที่ ๑๖ จากเดิม “มติที่ประชุม : เห็นชอบให้นำเสนอ
สภามหาวิทยาลัยต่อไป” แก้ไขเป็น “มติที่ประชุม : อนุมัติ”
๔.ระเบียบวาระที่ ๖.๑
- ให้ตัดข้อความ หน้า ๒๑ บรรทัดที่ ๒๑ “อาเซียน”, บรรทัดที่ ๒๒ “สำหรับกลุ่มเป้าหมายระดับกลาง/การวิเคราะห์อัตรากำลัง

  งานสารบรรณ กองกลาง  
           
  ระเบียบวาระที่ 3  
  สืบเนื่อง  
  3.1 วิธีการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2557
   เห็นชอบให้งานรับเข้าศึกษา กองบริการการศึกษา พิจารณาปรับปรุงรายละเอียดวิธีการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาให้มีความเหมาะสม และมีความชัดเจนมากขึ้น
  กองบริการการศึกษา  
           
  ระเบียบวาระที่ 3  
  สืบเนื่อง  
  3.2 การแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อศึกษารูปแบบและวิธีการคัดเลือก บุคคลเข้า
ศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘
   เห็นชอบให้แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อศึกษาแนวทางเพิ่มประสิทธิผลการรับ
บุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ - ๒๕๕๘ เพิ่มเติม ดังนี้
- คณะทำงานชุดที่ ๑ : คณะทำงานกลุ่มรับนักศึกษาต่างชาติ : ประกอบด้วย
๑. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
๒. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์
- คณะทำงานชุดที่ ๒ : คณะทำงานกลุ่มขยายโอกาสทางการศึกษาและศึกษาเพิ่มเติมเพื่อการเรียนรู้
ตลอดชีวิต : ประกอบด้วย
๑. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
๒. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์
๓. คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
- และให้ปรับเปลี่ยนชื่อคณะทำงานชุดที่ ๓ เป็น การศึกษาข้อมูลกลยุทธ์การตลาดเพื่อการรับนักศึกษา

  กองบริการการศึกษา  
           
  ระเบียบวาระที่ 3  
  สืบเนื่อง  
  3.3 รายงานสถานะทางการเงินของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ณ วันที่ ๓๐
กันยายน ๒๕๕๕
   เห็นชอบและให้ทุกคณะ/สำนัก รายงานเงินกองทุนส่งเสริมการผลิต
บัณฑิต และเงินอื่นๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบ นำส่งข้อมูลให้กองคลัง เพิ่มเติม ภายในวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๖ เพื่อรวบรวมและสรุปนำเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป
  กองคลัง  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  
  4.1 ขอความเห็นชอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปี
การศึกษา ๒๕๕๕ (ครั้งที่ ๑๑)
   เห็นชอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕ (ครั้งที่ ๑๑) จำนวน ๖ คน จำแนกระดับปริญญาโท จำนวน ๓ คน และระดับปริญญาเอกจำนวน ๓ คน และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติต่อไป
  สำนักงานบริหารบัณฑิตศึกษา  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  
  4.2 ๔.๒ การดำเนินการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา ๒๕๕๖ ระดับคณะ/
สำนัก (ระหว่างเดือนมิถุนายน – กรกฎาคม ๒๕๕๖)
   เห็นชอบ
  สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  
  4.3 (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์และ
ค่าธรรมเนียมการขอสำเนา หรือขอสำเนาที่มีคำรับรองถูกต้องของข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๕๖
   เห็นชอบและให้สำนักงานกฎหมายและนิติการ นำไปพิจารณาปรับแก้ไข
รูปแบบและปรับปรุงเนื้อหาในประกาศของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ให้มีความเหมาะสมและสอดคล้อง กับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ เพื่อให้การนำไปถือปฏิบัติเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
  สำนักงานกฎหมายและนิติการ  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  
  4.4 การลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี กับ Korea Research Institute of Chemical Technology สาธารณรัฐเกาหลี
   เห็นชอบให้สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ ส่งเรื่องให้คณะวิทยาศาสตร์พิจารณา
เสนอความเห็นในรายละเอียดและนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยต่อไป
  สำนักงานวิเทศสัมพันธ์  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  
  4.5 การพิจารณาต่ออายุบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี กับสถาบันอุดมศึกษา ๔ แห่ง
   เห็นชอบให้สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ พิจารณาปรับปรุงรายละเอียดให้
ถูกต้องครบถ้วนและมีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นและนำเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป
  สำนักงานวิเทศสัมพันธ์  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  
  4.6 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ขอความอนุเคราะห์เปลี่ยน
สาขาวิชาที่จะศึกษาและขอความอนุเคราะห์พิจารณายกเว้นค่าเล่าเรียนให้กับบุคลากรจาก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
   เห็นชอบ
  สำนักงานวิเทศสัมพันธ์  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  
  4.7 ขออนุมัติแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ เพิ่มเติม
   เห็นชอบและให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป

  กองแผนงาน  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  
  4.8 พิจารณาพื้นที่สำหรับก่อสร้างกลุ่มอาคารหอพักหลังอื่นๆ (Master Plan)
ของวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
   เห็นชอบให้วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข นำเสนอข้อมูล ต่อคณะกรรมการผังแม่บทของมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาให้ความเห็นก่อน แล้วจึงนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยตามลำดับต่อไป
  วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  
  4.9 ขอเสนอเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการแบ่งส่วนงานภายในวิทยาลัย
แพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
   ทั้งนี้ ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม โดยขอให้วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข นำเสนอข้อมูลในความพร้อมในการดำเนินงานของโรงพยาบาลอย่างชัดเจนและไม่ส่งผลกระทบต่อการเรียนการสอนในการผลิตแพทย์ของมหาวิทยาลัยต่อสภามหาวิทยาลัย

มติที่ประชุม : เห็นชอบให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัย
  วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  
           
  ระเบียบวาระที่ 5  
  แจ้งเพื่อทราบ  
  5.1 สรุปการเข้าร่วมประชุมสัมมนากองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
   รับทราบ
  สำนักงานพัฒนานักศึกษา  
           
  ระเบียบวาระที่ 5  
  แจ้งเพื่อทราบ  
  5.2 การจัดทำประกันอุบัติเหตุสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ประจำปี ๒๕๕๖
   รับทราบ
  สำนักงานพัฒนานักศึกษา  
           
  ระเบียบวาระที่ 5  
  แจ้งเพื่อทราบ  
  5.3 โครงการ “ม.อุบลฯร่วมใจ ขับขี่ปลอดภัย สวมใส่หมวกกันน็อค”
ปี ๒๕๕๖
   รับทราบและขอให้สำนักงานพัฒนานักศึกษา ปรับการจัดทำกิจกรรมให้ชัดเจนและกำหนดแผนค่าใช้จ่ายให้สอดคล้องกับกิจกรรมที่จะดำเนินการเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์
  สำนักงานพัฒนานักศึกษา  
           
  ระเบียบวาระที่ 5  
  แจ้งเพื่อทราบ  
  5.4 โครงการผู้บริหารสัมพันธ์
   รับทราบ
  งานสารบรรณ กองกลาง  
           
  ระเบียบวาระที่ 5  
  แจ้งเพื่อทราบ  
  5.5 รายงานผลการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖
   รับทราบ
  งานสารบรรณ กองกลาง  
           
  ระเบียบวาระที่ 5  
  แจ้งเพื่อทราบ  
  5.6 รายงานประจำปี ๒๕๕๕ คณะเกษตรศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
คณะบริหารศาสตร์ และสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
   รับทราบและให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป
  กองแผนงาน