รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ครั้งที่  7 /2557 เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2557
ห้องประชุมวารินชำราบ ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดี
 
   
ระเบียบวาระ
เรื่อง
วาระการประชุม
มติที่ประชุม
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
การดำเนินการตามมติที่ประชุม
หน่วยงานที่ได้รับมอบหมาย
ติดตามผลการดำเนินงาน
  ระเบียบวาระที่ 1  
  ประธานแจ้งเพื่อทราบ  
  1.1 การพิจารณาการขอรับรองสถาบันการศึกษาวิชาการพยาบาลและการผดุงครรภ์
   รับทราบ
  งานบริหารทั่วไป กองกลาง  
           
  ระเบียบวาระที่ 1  
  ประธานแจ้งเพื่อทราบ  
  1.2 ขอเชิญร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงาน “โครงการเปิดโลกทัศน์ผู้บริหารยุคใหม่” จาก มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
   รับทราบ
  งานบริหารทั่วไป กองกลาง  
           
  ระเบียบวาระที่ 1  
  ประธานแจ้งเพื่อทราบ  
  1.3 การประชุมสามัญที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๓/๒๕๕๗
   รับทราบ
  งานบริหารทั่วไป กองกลาง  
           
  ระเบียบวาระที่ 2  
  รับรองรายงานการประชุม  
  2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ ๖/๒๕๕๗ เมื่อวันอังคารที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๗
   รับรองรายงานโดยไม่มีการแก้ไข
  งานบริหารทั่วไป กองกลาง  
           
  ระเบียบวาระที่ 3  
  เรื่องสืบเนื่อง  
  3.1 ปฏิทินกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗
   เห็นชอบ ปฏิทินกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปี
การศึกษา ๒๕๕๗ มอบสำนักงานพัฒนานักศึกษาจัดทำประกาศมหาวิทยาลัยต่อไป
  สำนักงานพัฒนานักศึกษา  
           
  ระเบียบวาระที่ 3  
  เรื่องสืบเนื่อง  
  3.2 ค่าตอบแทนคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
   อนุมัติอัตราค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน และให้ทำประกาศเสนออธิการบดีลงนามตามอัตราที่ปรับดังรายการต่อไปนี้
๑.ระดับมหาวิทยาลัย
๑) ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก (ประธานกรรมการ) ๕,๐๐๐ บาท/วัน
๒) ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก (กรรมการ) ๔,๐๐๐ บาท/วัน
๓) ผู้ทรงคุณวุฒิภายใน (กรรมการ) ๒,๐๐๐ บาท/วัน
๔) เลขานุการภายนอก ๒,๐๐๐ บาท/วัน
๕) เลขานุการภายใน ๑,๐๐๐ บาท/วัน
๒. ระดับคณะ/หน่วยงานเทียบเท่า/สำนัก
๑) ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก (ประธานกรรมการ) ๓,๐๐๐ บาท/วัน
๒) ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก (กรรมการ) ๒,๐๐๐ บาท/วัน
๓) ผู้ทรงคุณวุฒิภายใน (กรรมการ) ๑,๕๐๐ บาท/วัน
๔) เลขานุการภายใน ๗๕๐ บาท/วัน
๓. ระดับกอง/ภาควิชา/สาขาวิชา
๑) ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก (ประธานกรรมการ) ๒,๐๐๐ บาท/วัน
๒) ผู้ทรงคุณวุฒิภายใน (ประธานกรรมการ) ๑,๕๐๐ บาท/วัน
๓) ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก (กรรมการ) ๑,๕๐๐ บาท/วัน
๔) ผู้ทรงคุณวุฒิภายใน (กรรมการ) ๑,๐๐๐ บาท/วัน
๕) เลขานุการภายใน ๕๐๐ บาท/วัน

  สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ  
           
  ระเบียบวาระที่ 3  
  เรื่องสืบเนื่อง  
  3.3 สรุปผลการโหวตแบบตราสัญลักษณ์ ๒๕ ปี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
   
มติที่ประชุม : เห็นชอบ และให้ดำเนินการประชาสัมพันธ์ คณะ/สำนัก/หน่วยงาน ให้รับทราบโดยทั่วกัน
  งานบริหารทั่วไป กองกลาง  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  
  4.1 ขอความเห็นชอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ (ครั้งที่ ๑๑)
   เห็นชอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา
๒๕๕๖ (ครั้งที่ ๑๑ ) จำนวน ๓ คน เป็นระดับปริญญาโท จำนวน ๒ คน ระดับปริญญาเอก จำนวน ๑ คน และให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
  สำนักงานบริหารบัณฑิตศึกษา  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  
  4.2 (ร่าง) ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาผลงานผู้สมควรได้รับรางวัล รัตนโนบล ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖
   ทั้งนี้ ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมดังนี้
๑)ให้ตัดข้อ ๑. ข้อ ๑.ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัลรัตนโนบล มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี”
๒)เพิ่มข้อความในข้อ ๓ ฉบับลง วันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๖
๓)ข้อ ๔ เพิ่มคำนิยาม คำว่า นิติบุคคล / องค์กร
๔)ข้อ ๖ (๓) ให้ปรับเกณฑ์ ระดับ ๔ หมายถึง ผลงานดีมาก เป็น ดีเด่น
๕)ข้อ ๗(๒) แก้ไข “...ตามหลักเกณฑ์ในข้อ ๕(๔)” เป็น ๖(๓)
๖)ข้อ ๗(๓) ตัดข้อความ “...ให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพิจารณากลั่นกรองเลือกสรร..”

มติที่ประชุม : เห็นชอบ มอบสำนักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปรับแก้ไข(ร่าง) ประกาศ ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และเสนออธิการบดีเพื่อลงนามต่อไป

  สำนักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  
  4.3 การกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๗ คณะพยาบาลศาสตร์
   เห็นชอบ ให้ใช้อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๗
ตามประกาศฉบับเดิม
  คณะพยาบาลศาสตร์  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  
  4.4 การดำเนินการจัดตั้งหน่วยบริการการออกแบบและอนุรักษ์ศิลปะลุ่มน้ำโขง
   
  คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  
  4.5 โครงการวิจัยร่วมภายใต้ความร่วมมือด้านอุดมศึกษาและการวิจัยระหว่างไทย – ฝรั่งเศส ประจำปี ๒๕๕๘ – ๒๕๕๙
   เห็นชอบ และให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
  สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยบริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  
  4.6 การจัดกิจกรรมปฏิบัติธรรม เนื่องในวันสถาปนามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครบรอบ ๒๕ ปี
   เห็นชอบ มอบกองกลาง นำไปปรับระยะเวลาและรูปแบบการจัดกิจกรรมเพื่อมิให้กลุ่มเป้าหมายโดยเฉพาะนักศึกษาชั้นปีที่ ๑ มีกิจกรรมที่ต่อเนื่องกันมากเกินไป และขอความร่วมมือ คณะ/สำนัก พิจารณาสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินการต่อไป
  งานบริหารทั่วไป กองกลาง  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  
  4.7 ขออนุมัติตั้งแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ เพิ่มเติม ในกรณีจำเป็นรีบด่วน
   รับทราบ และเห็นชอบให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
  กองแผนงาน  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  
  4.8 ขออนุมัติตั้งแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ เพิ่มเติม
   เห็นชอบ และให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

  กองแผนงาน  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  
  4.9 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ณ สิ้นไตรมาสที่ ๒ ในส่วนเงินงบประมาณแผ่นดิน ( ณ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๗)
   เห็นชอบ และให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
  กองแผนงาน  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  
  4.10 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๕๗ รอบ ๖ เดือน
   เห็นชอบ และให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
  กองแผนงาน  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  
  4.11 การปรับแผนบริหารความเสี่ยงระดับมหาวิทยาลัยประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ไปเป็นแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ.๒๕๕๗
   ทั้งนี้ ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะ ดังนี้
๑.ให้กองแผนงาน กำหนดตัวชี้วัดด้านการเกิดอุบัติเหตุทางการจราจร ให้ชัดเจนและควรระบุว่า ให้เป็นภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
๒.เพิ่มกิจกรรมด้านการลดอุบัติเหตุทางจราจร คือ จัดอบรมวินัยทางจราจร กิจกรรมการตรวจสภาพรถให้นักศึกษา

มติที่ประชุม : เห็นชอบ มอบกองแผนงาน นำไปปรับแผนบริหารความเสี่ยงระดับมหาวิทยาลัย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ไปเป็นแผนปรับปรุงการควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๕๗ ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
  กองแผนงาน  
           
  ระเบียบวาระที่ 4  
  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  
  4.12 พิจารณาร่างประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาผลงานผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖
   เห็นชอบ และให้นำเสนออธิการบดีเพื่อพิจารณาลงนามในประกาศฯต่อไป
  สำนักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
           
  ระเบียบวาระที่ 5  
  แจ้งเพื่อทราบ  
  5.1 การสมัครเข้าร่วมเป็นสมาชิกเครือข่าย Engagement Thailand
    รับทราบ
  สำนักงานวิเทศสัมพันธ์  
           
  ระเบียบวาระที่ 5  
  แจ้งเพื่อทราบ  
  5.2 รายงานผลการสอบบัญชี คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕
   เห็นชอบ ให้คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ ประสานกับสำนักงานตรวจสอบภายใน พิจารณาประเด็นข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะก่อนนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป
  คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ  
           
  ระเบียบวาระที่ 5  
  แจ้งเพื่อทราบ  
  5.3 การดำเนินงานโครงการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์มูนมังเมืองอุบลราชธานี
   รับทราบ และเห็นชอบ ให้สำนักงานบริหารส่งเสริมการวิจัย ฯ ดำเนินการจัดทำหนังสือแจ้งเวียน คณะ/สำนัก/หน่วยงาน ภายในมหาวิทยาลัย และเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อรับทราบต่อไป
  สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยบริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม  
           
  ระเบียบวาระที่ 5  
  แจ้งเพื่อทราบ  
  5.4 สรุปจำนวนผู้สมัครเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาต้นปีการศึกษา ๒๕๕๗ (ครั้งที่ ๑)
   รับทราบ
  สำนักงานบริหารบัณฑิตศึกษา  
           
  ระเบียบวาระที่ 5  
  แจ้งเพื่อทราบ  
  5.5 รายงานความคิดเห็นของผู้ใช้บัณฑิตเกี่ยวกับคุณลักษณะของบัณฑิตศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๖
   รับทราบ
  สำนักงานบริหารบัณฑิตศึกษา  
           
  ระเบียบวาระที่ 5  
  แจ้งเพื่อทราบ  
  5.6 รายงานความคิดเห็นของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ ปีการศึกษา ๒๕๕๖
   รับทราบ
  สำนักงานบริหารบัณฑิตศึกษา